Hotărârea nr. 18/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 411/26.11.2001 IN SENSUL EXTINDERII TERENULUI DAT IN FOLOSINTA GRATUITA ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI SITUAT IN CONSTANTA, ZONA BROTACEI, STR. ADAMCLISI-STR. SUCEAVA CU SUPRAFATA DE 348 MP, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI COMPLEX SOCIAL FORMAT DIN GRADINITA ORTODOXA SI CASA PAROHIALA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind modificarea H.C.L.M. nr.411/26.11.2001 în sensul extinderii suprafeței terenului dat în folosință gratuită Arhiepiscopiei Tomisului situat în Constanța, Zona Brotăcei str.Adamclisi-

str. Suceava cu suprafața de 348mp în vederea construirii unui Complex social format din Grădiniță Ortodoxă și casă parohială

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de...,?£..'...2010;

Luând în dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ștefan Mazăre nr.9804/22.01.2010, raportul Comisiei nr.2 Urbanism, raportul Comisiei nr.5 Juridică și referatul Direcției Patrimoniu nr. 9803/22.01.2010;

Având în vedere adresa nr. 7944/18.01.2010, dispozițiile art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și H.C.L.M. nr. 411/26.11.2001 privind atribuirea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției Arhiepiscopiei Tomisului, a terenului în suprafață de 1200mp situat în Constanța, Zona Brotăcei str. Adamclisi - str. Suceava în vederea edificării unui lăcaș de cult;

în temeiul prevederilor art.36, alin 2, lit. "c", art. 36 alin.(6) pct. 19 lit."c", art. 124, art 115, alin.l lit. “b” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art.l -Se aprobă modificarea art.l din H.C.L.M. nr. 411/26.11.2001, în sensul că se suplimentează suprafața de teren transmisă în folosință gratuită Arhiepiscopiei Tomisului cu 348mp astfel încât suprafața totală transmisă în folosință gratuită Arhiepiscopiei Tomisului-Parohia Nașterea Sf. Ioan Botezătorul va fi de 1548 mp conform prezentului plan de situație anexat ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Terenul în suprafață de 348 mp este solicitat în vederea construirii unui complex social format din Grădinița Ortodoxă și casă parohială;

Art.2 - Celelalte prevederi ale art.l din H.C.L.M. nr.411/26.11.2001 rămân neschimbate;

Art.3- Predarea - primirea terenului se va face prin proces verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanța și Arhiepiscopiei Tomisului - Parohia Nașterea Sf. Ioan Botezătorul;

Art.4- Atribuirea în folosință gratuită se face cu condiția obținerii Autorizației de construire în termen de un an de la data încheierii procesului verbal de predare-primire, a începerii lucrărilor de construire în termen de un an și recepția la terminarea lucrării în termen de 3 ani de ,a data obținerii Autorizației de construire. în cazul nerespectării oricăruia din cele trei termene, prezenta hotărâre își încetează aplicabilitatea;

Art.5 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotărâre Arhiepiscopiei Tomisului - Parohiei Nașterea Sf. loan Botezătorul, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, S.P.I.T. Constanța și Direcției Urbanism în vederea aplicării ei și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta I lotărâre a fost adoptata de ....?.....consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, Visan George

CONSTANȚA

Nr..l8..../P?./.?.^010

PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:500


Nr. cadastral

I Suprafața masurata I Adresa imobilului:

l Aleea Capidava nr. 7

Carte funciara nr.

[UAT i Constanta


Anexa la HCLM nr, 18/2010TEREN


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 197T)~


Nr. pct


78091399


N(m)

307178.52


«s-


789919.21


Suprafața -1200 mp


Legenda


CONSTRUCTIE-Biserica

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970

Nr. pct    E(m)    N(m)

7

78991951

3Q-7170M

8

789934.09~

307174 46

9

789937.72

307173 35

10

789941.66

307168.14

11

789939.80

307162.06

12

789936.78

307159 62

13

78992145

307158.71

Supra

fata = 265.25 mp


Supraf. din acte=12OO mp SERVICIUL CADASTRU Supraf. din masuratori=1200 mp

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr. ______________________


Data


Serpnătura


OU


întocmit :lonescu Florian Aut CT 062 Data : decembrie 2009 Desenat: Facalet Nicoleta