Hotărârea nr. 179/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ- PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR.IZVORULUI, STR. DR.ION RANIU, STR. PETRU VULCAN, STR. ION ADAM, STR.DR.N.SADOVEANU IN SUPRAFANA DE 11.650 MP, PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str. dr. Ion Rațiu, str. Petru Vulcan, str. Ion Adam, str. dr. N. Sadoveanu,

în suprafața de 11.650 mp, proprietate persoane fizice și juridice.

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 06.09 .

2010. ■

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată

sub nr. 97220/21.07.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr, 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 95771/21.07.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Văzând solicitarea numiți lor Giumba Maria, Caraiane Aura, Mei a Mibaela înregistrată sub nr. 95771/21.07.2010, precum șj Avizul de oportunitate nr. 10776/25.01.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” și alin. (5), lit *‘c” și art 115, alin (1) , lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locâlă, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str, dr. Ion Rațiu, str. Petru Vulcan, str. Ion Adam, str. dr. N. Sadoveanu, în suprafață de 11.650 mp, cu

asigurarea locurilor de parcare necesare în incintă, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul mai sus delimitat este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numiților Giumba Maria, Caraiane Aura, Mela Mibaela și tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 23 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,    CONTRASEMNEAZĂ,

GEORGESCU DANIEL    '•    SECRETAR,

CONSTANȚA NR 179 / 06.09 . 2010

ANEXA LA HCLM NR.179/2010E

>

©

(

I

,*l 1 fi


1

1

1

1

*

4    r~,

L v ■    /

____—A

p

i

M

r


A

C-

. _L

T


71"

1

, j Vi

t

1    ...z.LIMITA ZONEL STUDIATE IN POZ

L’Mlt.A 0c PROPRIETATE

LP-'ITA EOIFICA0IL/AUNIAMENT PROPUS

CIRCULAT! CAROSABILE

CIRCULAȚII P)E TONALE

SJ1Z0IT 'N/TA ,CU CL-TIIR‘ CONSTRUITE IN '    N.1 DISCONi INUU ;Hrrax P*2E;• SUPRAFAȚA TOTALA TEREN, studiată prin PUZ    = 11.6SQOOfn

din care

-S.tctalâ, pateul ZRL2 = 7.197,%' -S.STâai adiacente    = 3.20% %

-S. trotuare    = 1.253/Cu

• SUPRAFAȚA TOTALA TE REJ]=7.197 riin rnrfr:

j. l uiîî»î f uj J y    - ^4 / jt» iii ,

-    Ș. consT desfășurate = 6.1A2,’?'-•' i

-    P.O.T. mediu    = 592;

-    C-U.T. rr-ediu    = 2%

ZONA ZEL 2 - P R OPUNE RE -

• SUPRAFAȚA TOTALA TE REN=7.197.0 - .

-P.O.T.    = 60,00%

-CU.7.    = 2,00

ZONEI STUDIATE IN PUZ PROPRIETATE

I) f ICA8IL/AIJNIAMENT PROPUS II CAROSABILE El E tona LE

'''i'T; ,c j clădiri construi


'REGLEMENTARI URBANISTICE