Hotărârea nr. 178/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR. IZVORULUI, STR. STEAGULUI, STR. DORULUI, STR. CRINULUI, IN SUPRAFATA DE 10770 MP, PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str. Izvorului, str. Steagului, str. Dorului, str. Crinului,

în suprafață de 10770 mp, proprietate persoane fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 06-09

2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 89150/01.07.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 88354 / 30.06.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Văzând solicitarea numitului Toma Constantin înregistrată sub nr. 88354 / 30.06.2010, precum și Avizul de Oportunitate nr. 36545/16.03.2010 al Direcției Urbanism ;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str. Izvorului, str.

Steagului, str. Dorului, str. Crinului, în suprafață de 10770 mp, cu asigurarea locurilor de parcare necesare in incintă, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul mai sus delimitat este proprietatea persoanelor fizice și juridice

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numitului Toma Constantin și tuturor celor interesați , în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 23 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR 178 / 06.09.    2010


i-1 s

N

r

1

iJ

a

ĂJ

siw>

L>

cr


ȚT

3

N

1”

— r

i

cr

hM

1


c

r

F

I


S3


f-"T-

L

c

—LINDICATORI URBANISTICI - SITUAȚIE EXISTENTA

NR.

ADRESA

Steren

(mp)

Sconstr

(mp)

Sdesf

(mp)

Rh

POT

CUT

1.

Str. Dorului nr. 78A

120

80

80

P

66%

066

2.

Str Dorului nr. 78B

365

144

144

P

40%

04

3.

Str. Dorului nr. 78

193

128

189

P+M

66%

0.98

4.

Str. Dorului nr. 76

353

202

202

P

57%

0.57

5.

Str. Dorului nr. 76A

148

81

81

P

54%

0.54

6.

Str. Dorului nr. 74

220

78

143

P+1

35%

0.65

7.

Str. Dorului nr. 72A

190

112

112

P

59%

0 59

8.

Str. Dorului nr. 72

221

118

118

P

53%

0.53

9.

Str. Dorului nr. 70

409

140

140

P

34%

0.34

10.

Str. Dorului nr. 68

248

152

152

P

61%

061

11.

Str. Dorului nr. 66A

176

118

118

P

67%

0.67

12.

Str. Dorului nr. 66

211

160

160

P

76%

0.76

13.

Str. Dorului nr. 64A

207

120

120

P

58%

058

14.

Str. Dorului nr. 64

217

84

84

P

38%

038

15.

Str. Dorului nr. 62B

338

184

184

P

54%

054

16.

Str. Dorului nr. 62A

346

152

152

P

44%

044

17.

Str. Dorului nr. 62

343

188

188

P

55%

0.55

18.

Str. Dorului nr. 60A

203

118

118

P

58%

058

19.

Str. Dorului nr. 60

213

114

217

P+1+M

53%

1.02

20

Str. Izvor nr. 37

206

144

144

P

70%

070

21.

Str. Izvor nr. 37A

218

121

239

P+1

55%

1 09

22.

Str. Izvor nr. 39

220

126

126

P

57%

057

23

Str. Izvor nr. 39A

211

135

351

P+1+M

64%

1 66

24

Str. Crinului nr. 51

403

172

172

P

42%

0.42

25

Str. Crinului nr. 53

409

280

280

P

68%

068

26

Str. Crinului nr. 55A

215

139

139

P

65%

0.65

27.

Str. Crinului nr. 55

206

123

123

P

60%

0.60

28

Str. Crinului nr. 57

237

173

173

P

73%

0.73

29.

Str. Crinului nr. 57A

171

117

117

P

68%

068

30

Str. Crinului nr. 59A

210

106

106

P

50%

055

31.

Str. Crinului nr. 59

206

126

126

P

61%

061

32.

Str. Crinului nr. 61

397

182

182

P

45%

045

33.

Str. Crinului nr. 63

228

127

127

P

55%

055

34

Str. Crinului nr. 63A

200

143

143

P

71%

0.71

35.

Str. Crinului nr. 65

217

96

96

P

44%

044

36

Str. Crinului nr. 65A

200

120

120

P

60%

060

37.

Str. Crinului nr. 67

225

178

178

P

80%

0.80

38

Str. Crinului nr. 67A

200

130

130

P

65%

0.65

39.

Str. Crinului nr. 69

200

109

109

P

55%

0.55

40.

Str. Crinului nr. 69BIS

198

107

107

P

54%

0.54

41.

Str. Crinului nr. 71

198

110

280

P+1+M

55%

1.41

42.

Str. Crinului nr. 71 BIS

230

116

116

P

50%

0.50

43.

Str. Steagului nr. 42F

206

155

155

P

75%

0.75

44

Str. Steagului nr. 40BIS

185

156

156

P

84%

0.84

45

Str. Steagului nr. 40

280

182

283

P+1+M

65%

1.01

46

TOTAL

10770

6142

6975

-

57%

0.65


P.U.Z. TERITORIUL DELIMITAT DE STR. IZVORULUI, STR. STEAGULUI, STR. DORULUI SI STR. CRINULUI CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 36545/16.03.2010

PROPUNERI SI REGLEMENTARI sc. 1/500

CLZF

CIO

l=J


EZZ]


gj


LIMITE

LIMITA PUZ

LIMITA TEREN CARE A GENERAT PUZ LIMITA DE PROPRIETATE


ZONIFICARE FUNCȚIONALA

LOCUINȚE INDIVIDUALE (P - P+2) - FOND CONSTRUIT TEREN AFERENT LOCUINȚELOR INDIVIDUALE - CURȚI

CIRCULAȚII CAROSABILE SI PIETONALE

CIRCULAȚII CAROSABILE CIRCULAȚII PIETONALE GARAJE

ACCES PIETONAL ACCES AUTO


ZONE REGLEMENTATE conform P.U.G. in vigoare ZRL2b Subzona de locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri situate in

interiorul perimetrelor de protecție, H max = P+2 (10 m),

P.O.T. max = 35%, C.U.T. max = 1.0

ZONA REGLEMENTATA - PROPUNERE ZRL2b1 Subzona de locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri si funcțiuni

complementare (comerț, servicii, alimentație publica, birouri, invatamar sanatate, mica producție, parcare) situate in interiorul perimetrelor de protecție, H max = P+2 (10 m), P.O.T. max = 50%, C.U.T. max =1.5

|.......■! ALINIEREA CLĂDIRILOR - PROPUNERE

VERIHCATOR(EXPERT)

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

S C EXPACO S R L

Str. Unirii, nr68. W.C1. ap.42, Constanta J13/4455/1991. CUI. 1874890

BENEFICIAR:

TOMA CONSTANTIN SI LENUTA

PROIECT

NR.:


ADRESA:

CONSTANTA, STR. DORULUI, NR. 76

06/20K

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA:

TmuPnCttT: p.UiTWfTowutoeumAToesTREvoeuLiA

FAZA:

P.U.Z.

SEF PROIECT

Arh Mirela Bancescu

1/500

CONFORM AIAZ oe OPORTUNfT ATE NR. M84S1R.0XW10

PROIECTAT

Arh. Mirela Bancescu

, 'a

DATA:

TTTUJ PLANȘA;

PROPUNERI SI REGLEMENTARI

PLANȘA NR.

DESENAT

Urb Mihai Diana - Elena

05.2010

U-Ob