Hotărârea nr. 177/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR. INFRATIRII, STR. PREL. 8 MARTIE, STR. DUMITRU MARINESCU, STR. DEZROBIRII IN SUPRAFATA DE 20751 MP, PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str. înfrățirii, str. Prel. 8 Martie, str. Dumitru Marinescu, str. Dezrobirii in suprafață de 20751 rap, proprietate persoane fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 06-09

2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 85613/23.06.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 85552/23.06.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Văzând solicitarea numitului FRONEA DRAGOȘ înregistrată sub nr. 85552/ 23.06.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 38971/19.03.2010 al Direcției urbanism:

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) .lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1) , lit." b“ din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Plan Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str. înfrățirii, str. Prel.

8 Martie, str. Dumitru Marinescu, str. Dezrobirii in suprafață de 20751 mp, cu

asigurarea locurilor de parcare necesare in incintă, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul mai sus delimitat este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numitului FRONEA DRAGOȘ și tuturor celor interesați , în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 23 concilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA NR 177 / 06.09.    2010


LEGENDA:

LIMITE

LIMITA P.U.Z

UMITA DE STUDIU

LIMITA DE PROPRIETATE



CIRCULAȚII


ZRCM1 - subzona mixta avand regim de inaltime max P+4E, POTmaxim = 80%, CUT maxim = 3,5

ZRL2B1 - subzona locuințelor cu regim de inaltime max P+2/3E, POTmaxim = 75%, CUT maxim = 3

ZRL2B2 - subzona locuințelor cu regim de inaltime max P+2E, POTmaxim = 50%, CUT maxim = 2


Bj

1.1



bme - 3,5


ZRCM1 - ST = 1792 np ZR2B1 - ST = 3571 mp ZR2B2 - ST = 15388 mp

AMPRENTA LA SOL

CONTUR ETAJ CURENT

Sc - 1433.6 mp

Scd = 6272 mp

Sc = 2678.2 mp

Scd = 10713 mp

Sc = 7694 mp

Scd = 30776 mp

ACCES PIETONAL    ▲ ACCES AUTO

POT = 80%

POT = 75%

POT = 50%

CUTk 3.5

CUT = 3

CUT = 2

0«0«M. AFKTKH-O»

Ffwfcâ:

JRCOIANU

PROIECT

Denumire prafeet.

"CONSTRUIRE LOCUINȚA D+P+2E"

Adresa Str Prel. 8 Martie, Nr ISA CONSTANTA FRONEA L LIANA SI ORA60S


-3 U,

" 3 “o

POT existent=55%

POT pateu=5 7%

altime t 2

I ALINIEREA LA FRONT ..... (DE TIP CONTINUA)

CUT existent=0,62

CUT pateu=2.3

Suprafața pateu-20751mp

Aoaoa



Arh r IURCOIANU


Arh FTURCOUWU


FAZA

P(l2


Beneficiar.'


Scara

1:500


Data

05/2010


TlUul planșei:

PROPUNERI SI REGLEMENTARI


IrJoc.


Planșa U 2