Hotărârea nr. 176/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCLM NR. 450/2009 PRIVIND APROBAREA PUZ -CONSTRUIRE IMOBIL D+P+5E -BLOC LOCUINTE, AL. AFINEI, TEREN IN SUPRAFATA DE 840 MP POTRIVIT ACTELOR SI 856 MP POTRIVIT MASURATORILOR

HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 450/2009

privind aprobarea PUZ -CONSTRUIRE IMOBIL D+P+5E - BLOC LOCUINȚE, al. Afinei, teren în suprafață de 840 mp potrivit actelor și 856 mp potrivit măsurătorilor

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

06.09.    2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, înregistrată sub nr. 85234 / 23.06.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 85231 /23.06.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal și ale Legii nr. 350/2001, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației anexă la HCLM nr. 450/2009 privind aprobarea PUZ -CONSTRUIRE IMOBIL D+P+5E -BLOC LOCUINȚE, al. Afinei, teren în suprafață de 840 mp potrivit actelor și 856 mp potrivit măsurătorilor, proprietate, în sensul corectării valorii CUT de la 3,12, cum eronat s-a specificat, la 4,92, așa cum rezultă din calcule.

Terenul, identificat cu nr. cadastral 104835, în suprafață de 840 mp potrivit actelor și 856 mp potrivit măsurătorilor, este proprietate Costea Vasile, Florescu Dănuț și Gabriela, Merlă Radu și Viorica Ani, conform contractului de vânzare - cumpărare nr. 1558/2010 autentificat de notar public Mariana Iosif.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCLM nr. 450/2009 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numirilor Costea Vasile, Florescu Dănuț și Gabriela, Merlă Radu și Viorica Ani, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 23 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA    >

NR 176 _/06.09.    2010

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-241-488101; Tel: 0040-241 -488105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA