Hotărârea nr. 175/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA LUCRARILOR SUPLIMENTARE SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "SEDIU ADMINISTRATIV PENTRU SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CRESE, INCLUSIV CABINET MEDICAL PEDIATRIE-CABINET PSIHOLOG-ALEEA MALINULUI NR.4 CONSTANTA"

HOTARARE

privind aprobarea lucrărilor suplimentare si a Devizului general pentru obiectivul de investiții „Sediu administrativ pentru Serviciul Public Administrare Crese, inclusiv cabinet medical pediatrie-cabinct psiholog-AIeea Mălinului nr.4 Constanta”

Consiliul Local al Municipiului Constanta , intrunit in ședința din data de 06.09.2010 Luind in dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare

înregistrata sub nr.//Z£034/OZ ^./^referitoare la proiectul de hotarare initiat, privind aprobarea lucrărilor suplimentare si a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Sediu administrativ pentru Serviciul Public Administrare Crese, inclusiv cabinet medical pediatrie-cabinet psiholog-AIeea Mălinului nr.4 Constanta”;

Vazand avizul favorabil al Comisiei nr.l buget finanțe si al Comisiei nr.5 juridica, administrație publica locala;

Vazand dispozițiile art.44, alin (1), din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

In temeiul prevederilor art.36, alin (2), Iit b), alin (4), lit d) si art.115, alin.

(1), lit b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata,;

H OTÂRĂȘTE:

Art.l - Se aproba lucrările suplimentare si Devizul general pentru obiectivul de investiții „Sediu administrativ pentru Serviciul Public Administrare Crese, inclusiv cabinet medical pediatrie-cabinet psiholog-AIeea Mălinului nr.4 Constanta”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare:

Valoarea totala a investiției este: 1.249,05 mii lei, cu TVA inclus Din care C-M 1.117,76 mii lei, cu TVA inclus.

Art.2- Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Serviciului Public Administrare Crese, Direcției Tehnic-achizitii si Direcției Financiare, in vederea ducerii la îndeplinire, precum si Instituției prefectului județului Constanta, spre stiinta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de ^.3 Consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Constanta,

js|r> 175 / 06.09.2010

S.C. PROIECT SA CONSTANTA


CENTRALIZATOR

privind lucrările suplimentare la obiectivul Sediu Administrativ Serviciul Public Administrare creseNr

crt

Numărul dispoziției de șantier cu lucrări suplimentare

V/M

Valoarea inscrisa in deviz lucrări inclusiv TVA

1

Dispoziția de șantier nr 1/ 23.01.2009 - infrastructura rezistenta

lei

16121.90

2

Dispoziția de șantier nr 2/ 13.05.2009 - arhitectura tamplariei PVC

LEI

21354.88

3

Dispoziția de șantier nr 3/ 20.05.2009

-    izolație termica terasa necirculabila

-    burlane scurgere ape pluviale

-    izolație termica fațada

lei

lei

lei

24016.60

6738.77

41977.66

Total general

lei

110209.81


PROIECTANT SC PROIECT SA C-TAOHOIKUl MHsl.v.....

Irina GHIOCA


Anexa la ReferatulÂPR.O.B7KT -Ramat,——


Beneficiar: CLM C-TA - S.P.ADM CRESE Executant SC SCAF CONSTRUCT SRL

Proiectant: Arh Ghioca Irina    —Radu Ștefan Mazare

/    /

DEVIZ GENERAL    "

Privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție : "CONSTRUCȚIE NOUA CORP SEDIU ADMINISTRATIV"

actualizat conform prevederilor HG 28/2003


nr


mii lei

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Total inv. cf. SF aprob prin HCLM 314/18.06.08

Din care adjudecat (cu TVA)

Total inv la data

de 04.05.2009

0

1

2

5

6

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAP

ȚOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Rețele termice

58,79

2.2

Alimentare cu apa

20,83

2.3

Canalizare menajera

8,75

2.4

Alimentare cu en.el. (deviere rețele el.)

10,71

66,00

66,00

2.5

Racord electric

9,00

9,00

TOTAL CAPITOL 2

99,08

75,00

75,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii de teren

3.2.

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

3.3

Taxa timbru arhitect

0,27

3.3.

Proiectare și engineering

41,84

41,84

41,84

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

3.5.

Consultanță

3.6.

Asistență tehnică, dirigentare și recepționare lucrări

3.6.1. Asistență tehnică

3.6.2 Dirigentare și recepționare lucrării

10,20

10,00

TOTAL CAPITOL 3

41,84

52,04

52,11

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4 1

Construcții și instalații

458,68

932.46

932,46

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

4.3.3

Utilaj instalații termice

4.4.

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

4.5.

Dotări

TOTAL CAPITOL 4

458,68

932,46

932,46


CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

14,64

5.1 1 lucrări de construcții

.

5 1.2. cheltuieli conexe organizării șantierului


Ff 5.2.

1

1

1

(Comisioane, taxe, cote legale, costuri de

finanțare

.    7,33

13,10

5.2 1,comisioane taxe cote legale

1 Comision bancă finanțatoare

2 Cotă aferentă inspecție ptr. controlul calității în construcții

8.06

3 Cotă casa socială a constructorului

5,04

5 2.2 Costul creditului

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute 5%

29,98

52,98

TOTAL CAPITOL 5

51,95

0,00

79,18

TOTAL, din care

651,55

1.059,50

1.138,75

C + M

572,40

1.007,46

1.007,46

A/fe cheltuieli

79,15

52,04

131,29

X

U, A 1 x

OJ^CȚOR GENERAL, ,'g Ș-/ qțțpÂBAle, N ASTI R EAN Uîntocmit,

Sing.Suru jiu Maria
Vizat,__


c

•• Data Xx’.d.Cc J. \ SswTinâtura

Serviciu! Public Administrare Crese Constanta tn subordinea

Consiliului Local Municipal Constanta Aleea Mălinului nr.4, Constanta TEL : 0341-428371 FAX :0341-428372

privind necesitatea si oportunitatea aprobării lucrărilor suplimentare aferente ■ finalizării obiectivului de investiții • „Sediu administrativ pentru Serviciul Public Administrare Crese, inclusiv cabinet medicalpediatrie-cabinet psiholog-logoped”

Va informam ca, prin contractul de achiziție publica nr.4034/28.12.2008, s-a adjudecat execuția lucrărilor de investiție „Sediu administrativ pentru Serviciul Public Administrare Crese, inclusiv cabinet medical pediatrie-cabinet psiholog-logoped”.

Prin H.C.L.M. nr.314/18.06.2008 a fost aprobat studiul de fezabilitate si principalii indicatori tehnico-economici.

De asemenea, prin referatul nr. 1269/04.05.2009, aprobat de Primar, potrivit dispozițiilor art.5 al anexei din H.G.nr .28/2008, s-a actualizat valoarea devizului general al investiției, după încheierea contractului de achiziție.

Ulterior, prin dispozițiile de șantier ale proiectantului nr. 1,2,3, s-a stabilit necesitatea următoarelor lucrări suplimentare, cu estimările aferente,astfel:

l)-ridicarea cotei +•/_ 00 cu 30 cm pentru preluarea diferenței de nivel de la alee (prin ingrosarea stratului de egalizare) cu beton    = 16.121,99 lei cu Lv.a.;

2)    -execuție tamplarie PVC 36,22 m.p.    = 21.354,38 lei cu t.v.a.;

3)    -prin inlocuire polistiren celular tip 1 cu polistiren extrudat = 24.016,60 lei cu Lv.a.;

-izolarea a 460 m.p. fațada cu polistiren expandat    = 41.977,66 lei cu t.v.a.;

-montat burlane de scurgere ape pluviale, inclusiv accesorii^ 6. 738,77 lei cu Lv.a.

TOTAL = 110.209,81 lei cu t.v.a.

Având in vedere valoarea ultimului Deviz general actualizat, precum si valoarea lucrărilor suplimentare, noua valoare a acestui obiectiv de investiții este următoarea:

-total valoare investiție: 1.249,05 mii lei cu TVA inclus, din care constructii-montaj 1.117,76 mii lei cu TVA inclus si alte cheltuieli in valoare de 131,29 mii lei cu TVA inclus.

Fata de cele aratate, in temeiul art. 63 alin.4 lit.a din Legea 215/2001, a administrației publice, republicata, va supunem spre aprobare lucrările suplimentare aferente finalizării obiectivului de investiții - „Sediu administrativ pentru Serviciul Public Administrare Crese, inclusiv cabinet medical pediatrie-cabinet psiholog-logoped”.Beneficiar: CLM C-TA - S.P.ADM.CRESE Executant: SC SCAF CONSTRUCT SRL Proiectant Arh. Ghioca Irina


DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție "CONSTRUCȚIE NOUA CORP SEDIU ADMINISTRATIV"

actualizat conform prevederilor HG 28/2008mii lei

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Total inv. cf. SF aprob prin HCLM

314/18.06.08

Din care adj. (cu TVA)

Total inv. La

data de

04.05.2009

Lucrări

suplimentare

Total inv la

data de

01.08.2009 (cu TVA)

0

1

2

3

4

5

6

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Rețele termice

58.79

2.2

Alimentare cu apa

20.83

2.3

Canalizare menajera

8.75

2.4

Alimentare cu en.el. (deviere rețele el.)

10.71

66.00

66.00

66.00

2.5

Racord electric

9.00

9.00

9.00

TOTAL CAPITOL 2

99.08

75.00

75.00

0.00

75.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii de teren

3.2.

Obținerea de avize, acorduri și aut

3.3

Taxa timbru arhitect

0.27

0.27

3.3.

Proiectare și engineering

41.84

41.84

41.84

41.84

3.4.

Organizarea procedurilor de achiz. pub.

3.5.

Consultanță

3.6.

Asistență tehnică, dirigentare și recepționam lucrări

3.6.1 Asistentă tehnică

3 6 2 Dirigentare și recepționare lucrării

10 20

10.00

10,00

TOTAL CAPITOL 3

41.84

52.04

52.11

0.00

52,11

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4 1

Construcții și instalații

458.68

932.46

932.46

110.30

1,042.76

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

4.3.3

Utilaj instalații termice

4.4.

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

4.5.

Dotări

TOTAL CAPITOL 4

458.68

932.46

932.46

110.30

1,042.76


CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli


5.1.

Organizare de șantier

14.64

5 11 lucrări de construcții

5.1.2 cheltuieli conexe organizării șantieruluiBeneficiar: CLM C-TA - S.P.ADM.CRESE Executant: SC SCAF CONSTRUCT SRL Proiectant: Arh. Ghioca Irina

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție "CONSTRUCȚIE NOUA CORP SEDIU ADMINISTRATIV"

actualizat conform prevederilor HG 28/2008


mii lei

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Total inv. cf. SF aprob prin HCLM

314/18.06.08

Din care adj. (cu TVA)

Total inv. La

data de

04.05.2009

Lucrări

suplimentare

Total inv la

data de

01.08.2009 (cu TVA)

0

î

2

3

4

5

6

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAP

ȚOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Rețele termice

58.79I

2.2

Alimentare cu apa

20.83

2.3

Canalizare menajera

8.75|

2.4

Alimentare cu en.el. (deviere rețele el.)

10.71

66.00

66.00

66.00

2.5

Racord electric

9.00

9.00

9.00

TOTAL CAPITOL 2

99.08

75.00

75.00

0.00

75.00


CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii de teren

3.2.

Obținerea de avize, acorduri și aut

3.3

Taxa timbru arhitect

0.27

0.27

3.3.

Proiectare și engineering

41.84

41.84

41.84

41.84

3.4.

Organizarea procedurilor de achiz. pub.

3.5.

Consultanță

3.6.

Asistență tehnică, dirigentare și recepționa re lucrări

3.6 1 Asistență tehnică

3 6.2 Dirigentare și recepționare lucrării

10 20

10 00

10,00

TOTAL CAPITOL 3

41.84

52.04

52.11

0.00

52,11

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4 1

Construcții și instalații

458.68

932.46

932.46

110.30

1,042.76

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

4.3.3

Utilaj instalații termice

4.4.

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

4.5.

Dotări

TOTAL CAPITOL 4

458.68

932.46

932.46

110.30

1,042.76

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Organizare de șantier

14.64

n

5 11 lucrări de construcții

5.1.2 cheltuieli conexe organizării șantierului

r

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

7.33

13.10

13.10

5.2.1 comisioane taxe cote legale

1 Comision bancă finanțatoare

2. Cotă aferentă inspecției ptr controlul calității în construcții

8 06

8.06

3. Cotă casa socială a constructorului

5 04

5.04

5 2 2 Costul creditului

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute 5%

29.98

52.98

52.98

| TOTAL CAPITOL 5

51.95

0.00

79.18

0.00

79.18

TOTAL, din care

651.55

1,059.50

1,138.75

110.30

1,249.05

C + M

572.40

1,007.46

1,007.46

110.30

1,117.76

Alte cheltuieli

79.15

52.04

131.29

0.00

131.29

Proiectant:Arh. Ghioca Irina