Hotărârea nr. 173/2010

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 464/2003 PRIVIND TRANSPORTUL DE PERSOANE SAU BUNURI IN REGIM DE TAXI SI IN REGIM DE INCHIRIERE, CU TOATE MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE;

Romania

Județul Constanta MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCLM 464/2003 PRIVIND TRANSPORTUL DE PERSOANE SAU BUNURI ÎN REGIM DE TAXI ȘI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE, CU TOATE MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de 06.09.2010    ■

Luând în dezbatere Expunerea de Motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre și referatul nr.    . <Qok) al Serviciului Transport Local și

Organizare Evenimente;

Văzând avizul Comisiei nr.3 Servicii Publice, Comerț, Turism și Agrement și avizul Comisiei nr.5 pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățeanului;

Având în vedere prevederile Legii nr. 168/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri și de persoane, Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, Legii nr.265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi ți în regim de închiriere și Ordinului Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr.356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.b, alin.4 lit.e și art.115 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. HCLM nr.464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi și în regim de închiriere, modificată și completată ulterior, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Art. 11 se anulează.

2. Art. 16 alin.2 se modifică după cum urmează:

„Taxa pentru eliberarea autorizației taxi este de 100 lei și se achită anticipat”.

Art.2. Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente, Direcției Corp Control și Poliției Municipiului Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, Camerei Taximetriștilor din Județul Constanța, Asociației Operatorilor de Transport în Regim de Taxi, a Operatorilor Dispeceri și Taximetriștilor Independenți Filiala Constanța, în mass-media locală, precum și Prefecturii Județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI Georgescu Daniel

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE


CONSTANȚA Data 173