Hotărârea nr. 172/2010

HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA UNUI SPATIU CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind repartizarea unui spațiu cu alta destinație decât aceea de locuința

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in ședința ordinara din data de 06.09.    2010

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de dl Primar Radu Ștefan Mazare inregistrata sub nr    0<f.    , prin care se

propune repartizarea unui spațiu cu alta destinație decât aceea de locuința, Raportul Direcției Administrare Imobile din cadrul R. A. E.D.P.P. Constanta nr.4782/13.08.2010, Procesul Verbal al Comisiei de Repartizare a spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința nr.6812/13.08.2010.precum si prevederile H.C.L.M. nr. 332/02.08.1996 privind infiintarea R.A.E.D.P.P., ale H.C.L.M.nr.513/12.12.2003;

Având in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 388/2000 modificata privind repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința si Raportul Comisiei nr.5 -pentru administrație publicajuridica, apararea ordinii publice,respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului;

In temeiul prevederilor art. 36, al 2, lit.c, al. 5, lit. b si art. 115, alin(l), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba repartizarea unui spațiu cu alta destinație decât aceea de locuința, conform Anexei nr. 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2- Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotarare Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanta in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Prezenta Hotarare a fost adoptata de un număr de 22... consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Georgescu Daniel

CONSTANTA NR.....1.72....................

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M.NR...1.72/2 010

TABEL

PRIVIND REPARTIZAREA UNUI SPAȚIU CU ALTA DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚA

Nr crt

Adresa spațiului

Suprafața

Beneficiar

1

Str Mercur nr 12

f

S=74,11 mp din care 36 nip -beci

PARTIDUL ROMANIA MARE

PREȘEDINTE ȘEDINȚA Georgescu Daniel

CONSTANTA

NR...................................