Hotărârea nr. 171/2010

HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPATII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT DIN RECUPERARI

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind repartizarea unor spatii de locuit din fondul locativ de stat din recuperări

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ședința ordinara din data de 06.09.2010    2010.

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de d-1 Primar Radu Ștefan Mazare inregistrata sub nr.    .0<f--2o/0    , Procesul Verbal

al Comisiei de Fond Locativ nr. 6811/13.08.2010, Raportul Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A..-E.D.PPConstanta nr. 4812/13.08.2010 prin care se propune repartizarea si extinderea unor spatii de locuit, precum si prevederile H.C.L.M. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P., si a prevederilor H.C.L.M. 513/12.12.2003;

Conform prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuințele, Ordonanța de Urgenta nr.40/1999, privind protecția chiriașilor cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 387/2000 modificata privind repartizarea spatiilor de locuit si raportul Comisiei nr.5 -pentru administrație publica, juridica,apararea ordinii publice,respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului;

In temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit.c, alin. 5, lit. b ,alin 6, lit a ,pct 17 si art. 115, alin(l), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba repartizarea spatiilor de locuit situate pe raza Municipiului Constanta, conform Anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare, urmând ca R. A.E.D.P.P. sa procedeze conform atribuțiilor ce-i revin.

Art.2- Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotarare Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanta in vederea aducerii la îndeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Prezenta Hotarare a fost adoptata de un număr de .22.. consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Georgescu Daniel CONSTANTA

ROMAN1A

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1

LAH.C.LM.NR 171/2010

TABEL

PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPATII DE LOCUIT

Nr crt

Adresa spațiului

Nr camere

Persoana careia 1 s-a repartizat

1

Bd 1 Mai nr 10, bl Jl,et î,ap 5

2

camere ^dependințe S=56,95mp

TAS IC A ELEONORA-3 persoane

2

Str Soveja nr 74,bl FT11 ,ap 11, parter

3

camere+dependinte

S=57,79mp

NEATA ION-5 persoane

3

Bd 1 Mai nr 113, bl FD 29,et

2,ap 10

3

camere+dependinte

S=64,97mp

PODARU MARIA-7 persoane

4

Str Bravilor nr 10, bl T3, et 2, ap 31

1 camera+ dependințe

S=11,50 mp

NISULESCU

JEAN-2persoane

5

Str Bravilor nr 6, bl TI, parter, ap 7

1 camera+ dependințe

S-l 1,50 mp

DRAGAN

GHEORGHE-4

persoane

6

Str Bravilor nr 6, bl T1, parter, ap 2

1 camera+ dependințe

S=11,50 mp

1BRAIM

CHAUSERA-3

persoane

7

Str Bravilor nr 10, bl T3, et 4, ap 44

1 camera+ dependințe

S—11,50 mp

ALl ERDINCI-3 persoane

8

Str Suceava nr 5,bl 5B,et 3 , ap 48

1 camera+ dependințe S=17,75 mp

ION TINCA-3 persoane

9

Șoseaua Mangaliei nr 187, bl 2,et4,ap 57

2

camere+dependinte S=48,67 mp

NICOLA

VALENTIN-4

persoane

10

Str Prelungirea Liliacului nr

3,bl G3,et2, ap 80

2

camere+dependinte S=37 mp

ENCIU V1RG1L T1BERIU-3 persoane

11

Str IL Caragiale nr 5,bl L115B,et 2,ap 2

2

camere+depen d i nte S=49,64 mp

DUMITRESCU EMIL-4 persoane

12

Str Suceava nr 5,bl 5B,et 4 , ap 54

1 camera+ dependințe

S-17,75 mp

CALIMAN

CONSTANTIN-3

persoane

13

Aleea Viitorului nr 8,bl

A, parter, ap 5

1 camera+ dependințe S=26,28 mp

DUMITRU IONEL-3 persoane

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Georgescu Daniel

CONSTANTA

NR..............................