Hotărârea nr. 170/2010

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM 440/2009 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE , TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CONSTANTA PE ANUL 2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCLM nr. 440/2009 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța pe anul 2010

Consiliul Local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinara din data de 06.09.2010;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan MAZĂRE, Referatul de aprobare nr. S 133847/13.08.2010 al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 — de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului Constanța și avizul Comisiei nr. 5 - pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, ale Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea instrucțiunilor pentru elaborarea planului de ocupare a funcțiilor publice, ale Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarior publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 487380/12.08.2010,

Ținând cont de prevederile H.C.L.M. nr. 150/2010 privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al primarului Municipiului Constanța și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local Constanta,

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Anexa nr. 1 la H.C.L.M. nr. 440/2009 se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ci la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ Oneiu Carmen

CONTRASEMNEAZĂ,’

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANTA

170    /    06.09.2010

Funcția publică

Nr.

maxim de funcții publice

Nr. de

funcții

ș

publice

ocupate

Nr. de

funcții

J

publice

vacante

Nr. maxim

de funcții publice care vor fi

infuntate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate

promovării

rapide

Nr.maxim de

funcții

5

publice care vor fi ocupate prin

recrutare

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

0

0

0

0

0

0

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

0

0

0

0

0

0

sef serviciu

11

9

2

0

0

1

0

1

sef birou

3

2

1

0

0

0

0

1

l oial categoria funcționari publici de conducere

16

13

3

0

0

1

0

2

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

7

6

1

0

0

0

0

1

consilier juridic clasa I grad profesional principal

1

1

0

0

0

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional superior

1

1

0

0

0

0

0

0

consilier clasa I grad profesional superior

8

6

2

0

0

0

0

2

inspector clasa I grad profesional debutant

1

1

0

0

0

0

0

0

inspector clasa 1 grad profesional asistent

89

81

8

21

4

21

1

8

inspector clasa I grad profesional principal

49

43

6

17

4

17

8

6

inspector clasa I grad profesional superior

8

7

1

4

0

4

0

1

Total funcții publice clasa 1

164

146

18

42

8

42

9

18

referent de specialitate clasa 11 grad profesional superior

2

2

0

0

2

0

0

0

Total funcții publice clasa 11

2

2

0

0

2

0

0

0

referent clasa III grad profesional asistent

16

13

3

0

14

0

0

3

referent clasa III grad profesional principal

15

13

2

1

7

1

0

2

referent clasa III grad profesional superior

20

16

4

3

15

3

0

4

Total funcții pulice clasa III

51

42

9

4

36

4

0

9

Toial funcții publice execuție

217

190

27

46

46

46

9

27

Total funcții publice

233

203

30

46

46

47

9

29

Președinte ședință

Secretar


Oneiu Carmen