Hotărârea nr. 169/2010

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR. 467/2009 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCLM nr. 467/2009 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010

Consiliul Local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de

06.09.2010;

->

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefanu MAZĂRE, Referatul de aprobare nr. S133815/13.08.2010 al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 — de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului Constanța și avizul Comisiei nr. 5 - pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și ale Hotărârii Guvernului nr. 791/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum și pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale,

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea I I.C.L.M. nr. 467/2009 după cum urmează:

1. La Anexa nr. 1.1.1, după punctul 2, se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

„2* Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce dețin mai multe clădiri

(1)    Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează:

a)    cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

b)    cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

c)    cu 300% pentru a treia clădire și următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

(2)    Nu intră sub incidența alin. (1) persoanele fizice care dețin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.

(3)    Majorarea impozitului se determină în funcție de ordinea în care proprietățile au fost

dobândite, așa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.    .

(4)    Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligația să depună o declarație specială la compartimentele de specialitate ale autorității administrației publice locale în raza cărora își au domiciliul, precum și la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora.”

2.    La Anexa nr. 1.1.1, punctul 6 se completează cu un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

„(2) Pentru plata cu anticipație, până la data de 30 septembrie 2010, a diferenței de impozit pe clădiri rezultată în urma aplicării prevederilor O.U.G. nr. 59/2010 persoanele fizice beneficiază de o bonificație de 10% la impozitul pc clădiri.”

3.    La Anexa 1.3.1 tabelul prevăzut la punctul 1.1 se modifică după cum urmează:

Tipuri de autovehicule

Sumă, în lei, pentru fiecare grupă de

200 cm3 sau fracțiune din aceasta ?

1. Motorete, scutere, motociclete și autoturisme cu capacitatea cilindrică de pânâ la 1600 cm3 inclusiv

8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 și 2000 cm3 inclusiv

18

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 și 2600 cm3 inclusiv

72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 și 3000 cm3 inclusiv

144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

290

6. Autobuze, autocare, microbuze

24

7. Alte autovehicule cu masă totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

30

8. Tractoare înmatriculate

18

4.    La Anexa nr. 1.3.1, punctul 5 se completează cu un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

„(2) Pentru plata cu anticipație, până la data de 30 septembrie 2010, a diferenței de impozit pe mijloace de transport rezultată în urma aplicării prevederilor O.U.G. nr. 59/2010 persoanele fizice beneficiază de o bonificație de 10% la impozitul pe mijloace de transport.”

5.    La Anexa 1.3.2 tabelul prevăzut la punctul 1.1 se modifică după cum urmează:

Tipuri de autovehicule

Sumă, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

1. Motorete, scutere, motociclete și autoturisme cu capacitatea cilindrică de pânâ la 1600 cm3 inclusiv

8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 și 2000 cm3 inclusiv

18

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 și 2600 cm3 inclusiv

72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 și 3000 cm3 inclusiv

144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

290

6. Autobuze, autocare, microbuze

24

7. Alte autovehicule cu masă totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

30

8. Tractoare înmatriculate

18

Art. II - Pentru anul fiscal 2010, termenul ele plată a diferențelor de impozit pe clădiri și mijloace de transport rezultate în urma aplicării prevederilor O.U.G. nr. 59/2010 este 31 decembrie 2010. Art. III - Prevederile art. I se aplică începând cu data de 01 iulie 2010.

Art. IV - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre direcțiilor din cadrul Primăriei municipiului Constanța prin grija secretarului Municipiului Constanța, Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din    membri.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, Oneiu Carmen

Contrasemnează:

SECRETARUL

MUNICIPIULUI CONSTANTA

5

CONSTANȚA Nr.-_ 169/06.09.2010