Hotărârea nr. 166/2010

HOTARARE DE CONSILIU IN VEDEREA MODIFICARII HCLM NR.38/2010 PRIVIND APROBAREA VALORII UNOR TARIFE PENTRU PLATA UNOR SERVICII DE UTILITATI PUBLICE SI CONEXE ACESTORA, PRESTATE DE CATRE SC CONFORT URBAN SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

IN VEDEREA MODIFICĂRII H.C.L.M. NR. 38/30.03.2010 PRIVIND APROBAREA VALORII UNOR TARIFE PENTRU PLATA UNOR SERVICII DE UTILITATI

PUBLICE SI CONEXE ACESTORA, PRESTATE DE CĂTRE S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de «r r

Luând in dezbatere, expunerea de motive prezentata de Domnul Primar Radu Ștefan Mazare nr.    Referatul S.C. Confort Urban S.R .L. nr.

«7/.    , Raportul Comisiei nr. 1, precum si Raportul Comisia nr. 5;

Vazand dispozițiile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrarea domeniului public si privat de interes local, H.G. nr. 955/2004 privind aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002, Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;

Având in vedere H.C.L.M.. nr. 351/2001 privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. si delegarea de gestiune a unor sisteme publice de gospodărie comunala către S.C.I.L. Confort Urban S.R.L., H.C.L.M. nr. 320/2002 privind completarea Anexei 2 din H.C.L.M. nr. 351/2001 precum si H.C.L.M. nr. 226/2005 privind reglementarea situațiilor in care instalațiile de iluminat public (edificii si rețele) se afla pe domeniul privat al persoanelor fizice sau juridice din Municipiul Constanta, H.C.L.M. nr. 467/2009 privind stabilirea impozitelor si' taxelor locale pentru anul 2010 precum si H.C.L.M. nr. 38/30.03.2010 privind aprobarea valorii unor tarife pentru plata unor servicii de utilitati publice si conexe acestora, prestate de către S.C. CONFORT URBAN S.R.L.;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit d',alin.3, lit'c' si art.l 15,alini,lit.'b' din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Art. 4 din H.C.L.M. nr. 38/30.04.2010 privind aprobarea valorii unor tarife pentru plata unor servicii de utilitati publice si conexe acestora, prestate de către S.C. CONFORT URBAN S.R.L.”. se modifica si va avea următorul enunț:

«Art.4, Tariful minim de inchiriere pentru spatiile/locurile de parcare destinate agentilor Economici este de 8 lei/mp/luna, fara TVA. pentru Municipiul Constanta (exceptând zonele industriale) iar pentru Stațiunea Mamaia, tariful minim de inchiriere pentru spatiile/locurile de parcare este de 100 lei/loc/sezon estival anual, fara TVA.

Tariful minim de inchiriere pentru spatiile/locurile de parcare pentru Municipiul Constanta, in zonele industriale, este de 4 lei/mp/luna, fara TVA.

Tariful minim de inchiriere pentru spatiile/locurile de parcare este de 124 lei/an in cazul locurilor de parcare destinate construcțiilor de locuințe din Municipiul Constanta si Stațiunea Mamaia.

Art.2. Art. 5 din H.C.L.M. nr. 38/30.04.2010 privind aprobarea valorii unor tarife pentru plata unor servicii de utilitati publice si conexe acestora, prestate de către S.C. CONFORT URBAN S.R.L.”. se modifica si va avea următorul enunț:

«Pentru desfasurarea diferitelor activitati comerciale ocazionale (spectacole, festivaluri, serbări câmpenești, expoziții, târguri, campanii promotionale, agrement, si altele asemenea) de către diferiți agenti economici, pentru spatiile (locurile) de parcare solicitate, se percepe următorul tarif de inchiriere, după cum urmeaza : »

Art.3. Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare,Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, Serviciul Juridic si Serviciul Public de Taxe si Impozite si alte venituri ale Bugetului Local, S.C. Confort Urban S.R.L. in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Prefecturii Județului Constanta.

Adoptata de un nr.de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARMARCELA ENACHE