Hotărârea nr. 165/2010

HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA DRUMULUI COMUNAL DC 89-TRONSONUL SITUAT PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI CONSTANTA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN GESTIUNEA DELEGATA A SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANTA;

HOTARARE

Privind transmiterea drumului comunal DC 89 - tronsonul situat pe teritoriul administrativ al municipiului Constanta - din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta in gestiunea delegata a SCIL Confort Urban SRL Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ședința extraordinara din data de 05.08.    2010.

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazare nr. 100306/29.07.2010, Avizul Comisiei nr.2 - Urbanism; raportul Comisiei nr.5 - Juridica, adresa Direcției Gospodărire Comunala, Serviciul Drumuri si Iluminat Public nr. 100208/28.07.2010 si referatul Direcției Patrimoniu nr. 100304/29.07.2010;

Având in vedere HCLM nr.526/2008 privind insusirea si aprobarea bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanta, Ordonanța Guvernului nr. 81/2003;

Vazand HCLM nr.351/2001 privind majorarea capitalului social SCIL Confort Urban SRL si delegarea de gestiune a unor sisteme publice de gospodărie comunala către SCIL Confort Urban SRL , completata cu HCLM nr. 150/2002, art.12 din Ordonanța de Guvern nr.71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

Având in vedere dispozițiile art. 17 si anexa 3 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, actualizata precum si H.G.540 / 2000 privind aprobarea incadrarii in categorii funcționale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulației publice, anexa 3 nr.crt. 95.

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c”, alin.3, lit. “c” si art. 115 alin.l, lit.” b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata.

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aproba completarea HCLM nr.526/2008 privind insusirea si aprobarea bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanta cu drumul comunal DC 89 - tronsonul situat pe teritoriul administrativ al municipiului Constanta- cuprins intre DN2A si limita teritoriului administrativ al municipiului Constanta, conform planului de situație anexat ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Imobilul prevăzut la alin. 1 are lungimea de 8790 m.

Valoarea de inventar a acestui imobil urmeaza a fi stabilita printr-un raport de evaluare intocmit conform reglementarilor legale in vigoare.

Art.2 - Se aproba transmiterea imobilului prevăzut la art.l din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta in gestiunea delegata a SCIL Confort Urban SRL Constanta.

Art.3 - Predarea-primirea terenului se va face prin Proces- verbal de predare primire, incheiat intre Primăria municipiului Constanta, Direcția Patrimoniu- Serviciul Cadastru si SCIL Confort Urban SRL Constanta.

Art,4 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotarare SCIL Confort Urban SRL Constanta, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Financiare, S.P.I.T. Constanta in vederea aducerii la indeplinire si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost adoptata de


......................consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Oneiu Carmen

MARCELA ENACHE

CONSTANTA Nr.l.Ș5../.O5.08..2Q10
LEGENDA'

DRUM COMUNAL DC 89, L=8790ML

LIMITA EXTRAVILAN OVIDIU

AUTOSTRADA

LIMITA INTRAVILAN CONSTANTA

LIMITA EXTRAVILAN VALU TRAIAN


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NeSCHIMBARE

Nr.______________

Data O$.O$*°/O SernnăUira