Hotărârea nr. 164/2010

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 111/2010 SI APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ETAPA SF"RACORD DRUMURI INTERIOARE'

HOTĂRÂRE

privind modificare a HCLM nr. 111/2010 si aprobarea indicatorilor tehnico-economici - etapa SF „Racorduri drumuri interioare” - drumuri noi, conexe Cartier Baba Novac

Consiliul local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința extraordinară din data de 05.08.2010;

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre initiat, privind modificare a HCLM nr. 111/2010 si aprobarea indicatorilor tehnico-economici - etapa SF „Racorduri drumuri interioare” -drumuri noi, conexe Cartier Baba Novac;

Consultând Raportul Direcției Tehnic-achiziții nr.. 101460/02.08.2010, Raportul favorabil al Comisiei nr. 1 buget finanțe;

Vazand dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum si HG nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții;

In temeiul prevederilor art.36, alin (2), lit b), alin (4), lit d) si art.l 15, alin (1), lit b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se modifica art 1 din HCLM nr. 111/2010, după cum urmeaza:

Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Racorduri drumuri interioare” - drumuri noi, conexe Cartier Baba Novac, etapa Studiu de Fezabilitate, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre;

Valoarea totala a obiectivului de investiții:

Total :


1.767,914 mii lei cu TVA, adica 415,696 euro cu TVA

Din care C+M: 1.528,605 mii lei cu TVA, adica 359,427 euro cu TVA,

(1 euro = 4,2529 lei, 30 iulie 2010)

ART. 2 Celelalte dispoziții ale HCLM nr. 111/2010 raman neschimbate;

ART 3 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-achiziții, Direcției Programe si Dezvoltare, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Gospodărire Comunala si Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 21 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Oneiu carmen

Constanta

Nr. 164/05.08.2010

Anexa la HCLM nr. 164/2010

RACORDURI DRUMURI INTERIOARE-drumuri noi,conexe Cartier Baba Novac

DEVIZ GENERAL

(1 euro=4.2529 lei/euro)


data 30 iulie 2010

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

Valoare (fara TVA)

TVA Mii Lei

Valoare (inclusiv TVA)

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Euro

1

Cf HCLM 111/2010

3

4

5

6

7

CAPITOLUL1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea

terenului

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Amenajări pentru protecția mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL1

0,000

0,000

CAPITOLUL2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

CAPITOLUL3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,000

5,000

1,176

1,200

6,200

1,458

Proiectare si inginerie

38,160

36,630

8,613

8,791

45,421

10,680

Organizarea procedurilor de achiziție

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Consultanta

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Asistenta tehnica

0,000

12,210

2,871

2,930

15,140

3,560

TOTAL CAPITOLUL3

39,160

53,840

CAPITOLUL4

Cheltuieli privind investiția de baza

Construcții si instalații

921,490

1.221,000

287,098

293,040

1.514,040

356,002

Montaj utilaje tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Utilaje echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Activitati necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL4

1.221,000

293,040

1.514,040

CAPITOLUL5

Alte cheltuieli

Organizare de șantier

12,420

15,873

3,732

3,810

19,683

4,628

Lucrări de construcții si instalații

9,210

11,746

2,762

2,819

14,565

3,425

Cheltuieli conexe organizării șantierului

3,200

4,127

0,970

0,990

5,117

1,203

Comisioane cote taxe costul creditului

7,450

16,026

3,768

0,000

16,026

3,768

Cheltuieli diverse si neprevăzute

48,030

122,100

28,710

29,304

151,404

35,600

TOTAL CAPITOLUL5

67,890

153,999

43,996

CAPITOLUL6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si predare la beneficiar

Preg personal de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Probe tehnologice si teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

1.028,540

1.428,839

335,968

339,075

1.767,914

415,696

Din care C+M

930,710

1.232,746

289,860

295,859

1.528,605

359,427