Hotărârea nr. 163/2010

HOTARARE PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES LOCAL "SUBTRAVERSARE DN 2ASI SISTEMATIZARE ACCES"ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publica de interes local “Subtraversare DN 2A si sistematizare acces”

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința extraordinara din data de 05.08. 2010.

Luind in dezbatere Expunerea de motive nr.91344/02.08.2010 a Domnului Primar Radu Ștefan Mazare, raportul Comisiei nr.2-Urbanism, avizul Comisiei nr.5 - Juridica si referatul Direcției Patrimoniu inregistrat sub nr.91337/02.08.2010;

Având in vedere prevederile art.2 alin (1) si art.4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean si local, cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere prevederile art.l alin (1) si art.4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean si local, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.434/2009;

Vazand dispozițiile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor;

Având in vedere HCLM nr.491/09.11.2009 privind declararea ca fiind de utilitate publica a lucrărilor de sistematizare a circulației auto efectuate in vederea construirii unei subtraversari a actualului traseu al DN2A, in zona de acces la Complexul Comercial TOM, bd. Tomis nr.401;

Având in vedere adresa nr. 94319/13.07/2010 intocmita de S.C. Cadastru Consulting S.R.L., autorizata ANEVAR, referitor la imobilele ce urmeaza a fi expropriate in vederea realizării lucrării de utilitate publica de interes local “Subtraversare DN 2A si sistematizare accese”;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c” si art.l 15, alin. 1, lit b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE

Art.l- Se aproba amplasamentul obiectivului “Subtraversare DN 2A si sistematizare accese”, declarat de utilitate publica de interes local prin HCLM nr.491/09.11.2009, pe teritoriul Municipiului Constanta, județul Constanta, conform planului de situație,anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare .

Obiectivul “Subtraversare DN 2A si sistematizare accese” se clasifica drept drum de interes local.

Art. 2 - (I) Se aproba declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata, situate pe amplasamentul obiectivului de utilitate publica de interes local prevăzut la art.l, expropriator fiind Municipiul Constanta, prin Consiliul Local al municipiului Constanta.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt menționate in anexa 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 240.465,00 EUR, având ca sursă de finanțare fondurile bănești acordate, sub formă de sponsorizări, de persoane juridice, cu această destinație.

Art. 4. - După publicarea prezentei hotărâri, Municipiul Constanța, prin Consiliul Local al municipiului Constanța, în calitate de expropriator, va demara procedura de întocmire a documentației cadastrale in vederea îndeplinirii formalităților de publicitate imobiliara.

Art.5. - Se împuternicește Primarul municipiului Constanta ca in numele Consiliului Local al municipiului Constanta sa întreprindă toate demersurile necesare in vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotarari.

Art. 6. — Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare domnului Alexa Gheorghe, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Serviciului Juridic, Direcției Financiare, SPIT-Constanta, Inspectoratului de Politie a Județului Constanta, Companiei Naționale de Autostrăzi si Drumuri Naționale- Direcția Regionala de Drumuri si Poduri Constanta si tuturor persoanelor interesate in vederea aplicării ei, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 21 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI    CONTRASEMNEAZĂ

Oneiu Carmen

SECRETAR MARCELA ENACHE

1

CONSTANTA

Nr. 163    / 05 .08.2010

Anexa la HCLM nr. 163/2010
ANEXA NR.2 LA HCLM NR...^?../.0.^./. °.?./.2010

Tabel cu imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publica de interes local “Subtraversare DN 2A si sistematizare accese”, ce sunt supuse exproprierii

Nr.

Crt.

Județul

Localitatea

Parcela

Număr

Cadastral

Suprafața terenului (mp)

Nume proprietarului/ deținătorului

Suprafața

totala

rezultata din acte (mp)

Suprafața de expropriat (mp)

1.

Constanta

Municipiul

Constanta

A498/2/1

9419

80.000

3

Alexa Gheorghe si Alexa Elena

Litigiu in instanța Hagin Faust si Ginghina Octavian

Dosar. nr. 1599/118/2008

2.

Constanta

Municipiul

Constanta

A498/2/3

9687

13.800

4

Alexa Gheorghe si Alexa Elena

Litigiu in instanța Hagin Faust si Ginghina Octavian

Dosar. nr. 1599/118/2008

3.

Constanta

Municipiul

Constanta

A510/1

9418

30.000

790

Alexa Gheorghe si Alexa Elena

Litigiu in instanța Hagin Faust si Ginghina Octavian

Dosar. nr. 1599/118/2008

4.

Constanta

Municipiul

Constanta

A510/2

9417

30.000

1265

Alexa Gheorghe si Alexa Elena

Litigiu in instanța Hagin Faust si Ginghina Octavian

Dosar. nr. 1599/118/2008

5.

Constanta

Municipiul

Constanta

A510/3

9420

45.000

3811

Alexa Gheorghe si Alexa Elena

Litigiu in instanța Hagin Faust si Ginghina Octavian

Dosar. nr. 1599/118/2008

6.

Constanta

Municipiul

Constanta

A510/4

9421

30.000

4448

Alexa Gheorghe si Alexa Elena

Litigiu in instanța Hagin Faust si Ginghina Octavian

Dosar. nr. 1599/118/2008

7.

Constanta

Municipiul

Constanta

A510/5

9686

31.200

3467

Alexa Gheorghe si Alexa Elena

Litigiu in instanța Hagin Faust si Ginghina Octavian

Dosar. nr. 1599/118/2008

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, Oneiu Carmen

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA