Hotărârea nr. 162/2010

HOTARARE PRIVIND INCHEIEREA CU SC CARREFOUR ROMANIA SA SI SC METROPOLIS INVESTITII IMOBILIARE SRL A UNUI PROTOCOL DE ACORD REFERITOR LA TERMENII SI CONDITIILE IN CARE PARTILE INTELEG SA COLABOREZE, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI "SUBTRAVERSARE DN 2A SI SISTEMATIZARE ACCESE"

HOTARA RE

privind încheierea cu SC Carrefour Romania SA si SC Metropolis Investiții Imobiliare SRL a unui protocol de acord referitor la termenii si condițiile in care parlile înțeleg sa colaboreze, in v ederea realizării obiectiv ului „Subtrav ersare DN

2A si sistematizare accese”

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in ședința extraordinara la data je 05.08.2010 ;

Analizind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare. Raportul Comisiei Bugct-Finantc nr. 1, si Raportul Comisiei Juridice nr. 5 ;

Având in vedere prevederile HCLM nr.491/09.11.2009 conform careia lucrările de sistematizare a circulației auto efectuate in vederea construirii unei subtraversari a drumului național DN 2A au fost declarate ca fiind de utilitate publica;

Tinund cont de prevederile HC 1 M nr. 500'2009 privind aprobarea documentației telinico-economice aferente obiectivului de investiții "Subtraversare DN 2A si sistematizare accese", precum si a indicatori'lor tehnico-economici in faza studiu de fezabilitate;

Conformi dispozițiilor Legii nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean si local, cu modificările si completările ulterioare, si normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin lî.G.nr. 434/2009;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) si e), alin.7 lit.a) si art.l 15 alin. 1 lit.b, din Legea 215 2001 privind Administrația Publica Locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba protocolul de acord referitor La termenii si condițiile in care Muncipiul Constanta. SC Carrefour Romania SA si SC Metropolis Investiții Imobiliare SR1 inteleg sa colaboreze, in vederea realizării obiectivului „Subtraversare DN 2A si sistematizare accese", conform anexei care tace parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2. Se imputemiceste executivul, prin Primar, sa duca la Îndeplinire dispozițiile Art.l din prezenta hotarare. prin incheierea protocolului de acord cu SC Carrefour Romania SA si SC Metropolis Investiții Imobiliare SRL, conform anexei susmenționate;

Act.3. Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare factorilor interesați, precum si Instituției Prefectului Județului C onstanta. spre stiinta .

Adoptata de un număr de 21 consilieri din PREȘEDINTEI.E ȘEDINȚEI,

27

membri CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE

onciu Carmen

Constanta

Nr. 162 /05.08 2010

Anexa la HCLM nr. 162/2010 PROTOCOL DE ACORD

INTRE:

Municipiul Constanta, o unitate administrativ-ieritoriala de tip municipiu constituita in baza legilor din Remania, persoana juridica de drept public, cu sediul la Constanta. Bulevardul Tomis nr 51. județul Constanta, avand codul de inregistrare fiscala nr. [ ). reprezentata prin [ J. abilitat in mod corespunzător in scopul incheierii prezentului protocol, in calitate de [ ]. denumit in continuare « Municipiul»

PE DE O PARTE,

ȘI ■

CARREEOUR ROMANI A S.A.. societate pe acțiuni de drept roman, cu sediu) social in București. B-dul Timișoara nr. 26Z. clădirea Anchor Piaza, etajul 8. sector 6. înregistrata la Registrul Comerțului București sub nr, J40/7766/2007, avand codul unic de inregistrare nr. RO ] 1588780. reprezentata prin [ ], in calitate de [ ], denumita in continuare « CR »,

SI ■

METROPOLIS INVESTIȚII IMOBILIARE S.R.L.. societate cu răspundere limitata de drept roman, cu sediul social in București, Sos. Vergului, sector 2, nr. 20. Galeria Comerciala Fsplanada. mezanin, inregistrata la Registrul Cornerului București sub nr. J40/1684/31.01.2005. avand codul unic de inregistrare nr. RO 17176002, reprezentata prin [' j. in calitate de [ |. denumita in continuare « MII ».

PE DE ALTA PARTE,

Denumite împreuna in cele ce unneaza « Părțile » si separat « Partea ».

AL FOST EXPUSE IN PREALABIL URMĂTOARELE :

A. Municipiul Constanta intenționează sa realizeze un drum, situat in municipiul Constanța, care va subtraversa drumul național DN 2A la km 204+577 dreapta si va include sistematizarea acceselor existente in zona. conform planului clc situație care figurează in Anexa 1 la prezentul act (denupijr in contiquare •:< Drumul > sau « Suhtrav ersare drum național DN 2A si sistematizare accese »k destinat sa asigure fluidizarea traficului De

drumul național DN 2A. dezvoltarea economica a zonei, reducerea timpilor de așteptare si a riscurilor in trafic. Pentru claritate. Părțile convin in mod expres ea noțiunea de «Drum», respectiv cea de «Subtraversare drum național DN 2A si sistematizare accese», utilizata in acest Protocol, va include drumul in întregime, pasajul subteran care va subtraversa drumul național DN 2A, precum si cele trei sensuri giratorii, astfel după cutn toate aceste elemente sunt marcate in culorile albastru, roz si galben pe același plan de situație.

B.    Prin hotararea nr. 506/09.12.2009. Consiliul Pocal Constanta a aprobat documentația tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții « Subtraversare drum național DN 2A si sistematizare accese ». precum si indicatorii tehnico-economici in faza Studiu de Fezabilitate.

C.    Drumul va fi situat pe mai multe imobile, astfel cum acestea sunt identificate pe planul de situație care figurează in Anexa 1 sub denumirea lotul ÎS, 2$, 3S, 4, 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11 si 12; tabelul imobilelor situate pe amplasamentul lucrării «Subtraversare drum național DN 2A si sistematizare accese» si necesare realizării acesteia, inclusiv numele proprietarilor acestora, astfel cum aceștia au fost identificați la data prezentului act. prin grija Municipiului Constanta, figurează in Anexa 2 (Anexa 2A si Anexa 2B) la prezentul act.

Imobilele aferente Drumului, conform planului de situație anexat la prezentul act. care se afla in coproprictatea CR si MII, astfel cum acestea sunt identificate in tabelul prevăzut in Anexa 2B sunt denumite in continuare împreuna « Imobilele CR si MII ».

D.    CR si MII si-au manifestat disponibilitatea pentru a pune Imobilele CR si MII la dispoziția Municipiului in vederea construirii Drumului>i pentru a finanța si contracta cu antreprenor lucrările de construire autorizate prin autorizația de construire ceruta de CR si MII in legătură cu Drumul, in condițiile prevăzute prin prezentul Protocol.

F. In considerarea angajamentelor, asigurărilor si garanțiilor date de fiecare Parte celeilaltc(celoiialte) Pani, acestea au convenit încheierea prezentului protocol de acord (denumit in coniinuare « Protocolul »), in următorii termeni si condiții:

!\ CONSECINȚA, AU FOST CONVENITE URMĂTOARELE :

ARTICOLUL 1 - OBIECT

Prezentul Protocol stabilește termenii si condițiile in care Părțile înțeleg sa coopereze pentru realizarea lucrării «Subtraversare drum național DN 2A si sistematizare accese».

ARTICOLE I, 2 - CONDIȚIILE COOPERĂRII
2.1    Drepturi si obligații    ,

Partile isi asuma următoarele obligații, care vor fi îndeplinite in ordinea prezentata mai jos:

2.1.1    Municipiul va expropria. pe cheltuiala si răspunderea sa. toate imobilele necesare, conform proiectului tehnic, realizării Drumului, cu excepția imobilelor aflate in proprietatea sa si a Imobilelor CR si MII (denumite in continuare împreuna «Viitoarele Imobile Publice »). cu parcurgerea tuturor etapelor legale si cu respectarea procedurii speciale de expropriere reglementata de legislația aplicabila (in prezent, legea nr. 198/21)04 privind unele masuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean si local, cu modificările si completările ulterioare (denumita in continuare « Legea nr. 198/2004 »j si normele metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 434/2009). in scopul de a dobândi si de a înscrie in Canea funciara dreptul de proprietate publica asupra imobilelor respective.

2.1.2    CR si MU au făcut sau. după caz. vor face următoarele demersuri, pe cheltuiala lor. in numele si pe seama Municipiului, si acesta din urma va asista CR si MII in demersurile lor;

(i)    la data prezentului Protocol, a fost obținui certificatul de urbanism nr. 368/16.02.2010, eliberat de Primăria Municipiului Constanta, in vederea emiterii autorizației de construire referitoare la Drum;

(ii)    CR si MII vor intocmi documentația tehnica referitoare la lucrările de construire vizând Drumul, pentru care vor solicita autorizația de construire, si vor depune diligentele necesare in vederea obținerii, de ia autoiitatile competente, a intregii documentații necesare in vederea. emiterii autorizației de construire respective (avizele, acordurile si orice glțe documente stabilite prin certificatul de urbanism eliberat in vederea obținerii autorizației de construire), cu excepția actelor menționate la articolul 2.1.3 de mai jos.

2.1.3    Municipiul se va ocupa de întocmirea si'sau obținerea documentației care atesta dreptul sau de proprietate asupra imobilelor ce se afla, la data prezentului act, in proprietatea sa, precum si asupra Viitoarelor Imobile Publice (documentația cadastrala, titlurile de proprietate >i extrasele de carte funciara aferente) si le va scoate definitiv din circuitul agricol, pentru a permite depunerea documentației necesare si obținerea autorizației de construire.

2.1.4    CR si MU vor depune toate eforturile pentru a obține dreptul de proprietate asupra lotului 6. având o suprafața de aproximativ 424.71 m", astfel cum acesta este prevăzut in Anexa £si in Anexa 2B. aflat in proprietatea Județului Constanta s i asupra caruia Regia Autonoma Județeană de Apa Constanta are un drept de administrare, lara a le putea fi

angajata răspunderea in cazul in care respectivul drept de proprietate nu poate fi obtinut. In cazul obținerii de către CR si MII a dreptului de proprietate asupra lotului 6 respectiv, orice referire, in cadrul prezentului Protocol, la Imobilele CR si MII va include si lotul 6.

1.5    C'R si MII vor constitui un drept de superficie, cu titlu gratuit, asupra Imobilelor CR si

MII. in favoarea Municipiului, pentru a-i permite acestuia sa obțină, pe numele sau exclusiv, autorizația de construire care va fi solicitata.

1.6    Autorizația de construire va fi emisa de către Primăria Municipiului, pe numele exclusiv al Municipiului, cu privire la totalitatea imobilelor necesare, conform proiectului tehnic, realizării lucrărilor de construire in legătură cu Drumul, pentru care autorizația de construire respectiva va fi ceruta de CR si MU.

Municipiul, prin organul sau competent, se angajeaza sa elibereze autorizația de construire respectiva in termen de 50-(treizeci) de zile de la înregistrarea dreptului de proprietate publica al Municipiului si a dreptului de administrare al Consiliului Local Constanta asupra Viitoarelor Imobile Publice, in Cartea Funciara, si de la depunerea de către CR si MII a documentației necesare pentru autorizarea lucrărilor de construire, aflate in sarcina acestora din urma conform prezentului Protocol.

In oricare dintre următoarele cazuri: (i) transferul dreptului de proprietate asupra totalitarii imobilelor situate pe amplasamentul lucrări de utilitate publica « Subtraversare drum național DN 2A si sistematizare accese » si necesare realizării acesteia, din proprietatea expropriatilor in proprietatea publica a Municipiului si in administrarea Consiliului Local Constanta, nu este realizat in întregime, si documentele necesare in vederea inregistrarii dreptului de proprietate publica al Municipiului si a dreptului de administrare al Consiliului Local Constanta asupra respectivelor imobile, in Canea Funciara, nu sunt depuse integral Ia Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta, conform legii, pana cel târziu la data de 0).10.2010. sau (ii) autorizația de construire nu este emisa de Municipiu, cu privire la integralitatea imobilelor necesare, in termenul de 30 (treizeci) de zile prevăzut mai sus. dar in orice caz. cei mai târziu la data de 30.06.201], CR si MII. imprcuna .sau separat, au dreptul de a opta. la libera lor alegere, intre:

(i)    a prelungi in mod unilateral si succesiv oricare dintre datele limita prevăzute mai sus cu o perioada suplimentara, printr-o notificare transmisa de CR si/sau MII către Municipiu in acest scop. pentru a permite indeplinirea formalității in cauza, sau

(ii)    a considera prezentul Protocol reziliat de plin drept, fara punere in intarziere. fara orice alta formalitate prealabila, cu excepția unei notificări transmise de CR si/sau MII in acest sens către Municipiu, si fara intervenția niciunei autoritati .judiciare sau extrajudiciare.

Municipiul se va prevala de dispozițiile relevante ale legislației aplicabile (in prezent, Legea nr. 198/2004 si normele metodologice de aplicare aferente), astfel incat operațiunea de realizare a Drumului sa poata beneficia de scutirile de la plata taxelor prevăzute de legislația menționata.

.1.8 Cu condiția obținerii si a înregistrării, in Cartea Funciara, a dreptului de proprietate publica al Municipiului si a dreptului de administrare al Consiliului Local Constanta asupra totalitarii Viitoarelor Imobile Publice, precum si a emiterii autorizației de construire prevăzută in prezentul Protocol, cu privire la integralitatea imobilelor necesare, in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare si pana la data limita aplicabila si prevăzută de articolul 2.1.6 din prezentul Protocol. CR si MU vor finanța si vor contracta cu antreprenori lucrările de construire autorizate prin autorizația de construire ceruta de CR si MII in legătură cu Drumul.

CR si MII vor avea dreptul exclusiv de a conduce procesul de selecție a tuturor pârtiei paulilor la procesul de construire (antreprenori, manageri de proiect, alti prestatori), de a încheia contracturi le) necesarfe) in acest scop (contracte de antrepriza, alte contracte) si de a stabili graficul lucrărilor de construire, fara sa li se poata angaja răspunderea.

De asemenea, se agreeaza faptul ca CR si MII nu au calitatea de antreprenori, subantreprenori. manageri de proiect sau orice alti intervenienti in procesul de construire, in ceea ce privește lucrările de construire autorizate, si nu vor răspunde pentru aceste lucrări, realizate de diverșii intervenienti in procesul de construire (proiectanti, antreprenori etc.), si in special dar fara o se limita la, pentru viciile construcției, indiferent de natura acestora (vicii aparente, vicii ascunse, vicii ale structurii de rezistenta etc.) si, in general, pentru orice alta circumstanța legata de procesul de construire, respectivii intervenienti in procesul de construire fiind singurii responsabili, in aceasta privința, fata de Municipiu.

Obligația CR si MII de a suporta cheltuielile legate de construire vizeaza exclusiv lucrările de construire autorizate prin autorizația de construire ceruta de CR si MII in legătură cu Drumul, care. in mod eunțulativ:    .    .

-    sunt strict necesare pentru realizarea acestora, in conformitate cu planul de situație

din Anexa 1 si

-    se incadreaza in limita sumei totale prevăzută in devizul general al investiției, aprobat prin botararea nr. 506/09.12.2009 a Consiliului Local Constanta, si

-    sunt realizate efectiv de către antreprenorii contractați de CR si M)I.

1.9 După finalizarea lucrărilor de construire autorizate. Municipiul'va obține autorizațiile necesare in vederea deschiderii către public, fara restricții, a lucrării construite, in conformitate cu legislația in vigoare.

2.1.10    Lucrările de construire realizate pe Viitoarele Imobile Publice vor aparține de drept domeniului public al Municipiului, ca pane integranta a drumului public realizat. Municipiul Constanta va fi beneficiarul exclusiv al acestor lucrări de construire. CR si MII neavand nîciun drept sau pretenție asupra acestora, cu excepția celor prevăzute in prezentul Protocol, precum si a dreptului de a le utiliza conform destinației lor

2.1.11    Cu condiția ca lucrarea construita sa fie finalizata si deschisa către public conform prevederilor prezentului Protocol: .

(i)    CR si MII vor transfera in favoarea Municipiului, cu titlu gratuit, dreptul de proprietate asupra Imobilelor CR si MII, prin incheierea unui contract de donație, in forma autentica, intr-un termen de 30 de zile de la data obținerii autorizațiilor prin care se autorizează deschiderea către public a lucrării in cauza, sau. in cazul in care asemenea autorizații nu ar fi cerute, de la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construire: prin respectivul contract. Municipiul se va angaja sa respecte destinația de drum public a Imobilelor CR si MII. sub sancțiunea revocării donației de către CR si MII..

CR si MII vor păstră un drept de trecere a rețelelor de viabilizare pe Imobilele CR si .Mff daca vor avea nevoie de acestea in viitor pentru lucrările de reabilitare a centrului comercial TOM.

(ii)    de asemenea. Părțile vor încheia un aci adițional la contractul de superficie menționat la articolul 2.1.5 de mai sus. ce va atesta transferul dreptului de proprietate, cu titlu gratuit, asupra lucrărilor de construire aferente Imobilelor CR st MU, in favoarea Municipiului, in cazul in care un asemenea act adițional s-ar dovedi necesar.

Se convine, de asemenea, ca, in cazul încetării contractului de superficie respectiv, din alte cauze decât consolidarea dreptului de proprietate (adica, dobândirea dreptului de proprietate asupra Imobilelor CR si MU de către Municipiu), lucrările de construire aferente Imobilelor CR si MII vor reintra in patrimoniul CR si MU, Municipiul neavand vreun drept sau pretenție asupra acestora.

2.1.12    Prin convenția expresa a CR si M'H. obligațiile asumate de acestea conform prezentului

Protocol sunt divizibile.    .

ARTICOLl L 3. - ASIGURĂRI SI GARANȚII

3.1 Fiecare dintre Partî asigura si garanteaza. in folosul celeilalte Parti, după cum unneaza:

(a) a obținut toate aprobările necesare pentru semnarea si executarea prevederilor prezentului Protocol si are. capacitatea si autoritatea de a incheia si de a indcplini prevederile prezentului Protocol;

t bl persoana care semneaza prezentul Protocol si orice alt act si/sau document in legătură cu acest Protocol, in numele sau este legal autorizata in acest sens;

(c) prezentul Protocol si orice alt act si/sau document încheiat in legătură cu acest Protocol constituie un izvor de obligații juridice care pot fi puse in executare in conformitate cu termenii si condițiile cuprinse in respectivul Protocol. act si/sau document, si

fd) semnarea si executarea prezentului Protocol si îndeplinirea obligațiilor din acest Protocol nu inculca si nu va duce la incalcarea nici unui act normativ aplicabil si nu iucalca si nu va duce la incalcarea nici unui act la care este pane sau care constituie un izvor de obligații.

3.2    Municipiul asigura sî garanteaza pe CR si Mit ca Drumul, in totalitate si in parte, are categoria funcționala de drum de interes public local.

3.3    Municipiul asigura si garanteaza pe CR si MII ca va păstră destinația de drum public a Drumului, in integralitatea sa. si va asigura accesul liber si fara nicio restricție la centrul comercial TOM. plecând de la cele trei sensuri giratorii marcate in culorile albastru, roz si galben pe planul de situație .prevăzut in Anexa 1 la prezentul Protocol. Municipiul se angajeaza in mod expres si irevocabil sa acorde un drept de servitute de trecere pietonala si cu vehicule. cu titlu gratuit, asupra tuturor imobilelor ce alcătuiesc Drumul, in calitate de fonduri aservite, in favoarea tuturor terenurilor si construcțiilor aferente, situate in vecinătatea Drumului si aflate in proprietatea CR si/sau MII. in calitate dc fonduri dominante, in situația in care acesta ar hotari sa declaseze Drumul, in întregime sau iu parte, din categoria de drum public. De asemenea. Municipiul se angajeaza in mod expres si irevocabil sa asigure accesul la toate terenurile si construcțiile aferente, situate in vecinătatea Drumului si aflate in proprietatea CR si/sau MII. iu situația in care autoritatea competenta ar decide demolarea sau deplasarea Drumului, in întregime sau in parte.

ARTICLE 4. - DURATA SI ÎNCETARE

4.1    Prezentul Protocol va inccta atunci când fiecare din Parti isi va fi îndeplinit in întregime si in mod corespunzător obligațiile asumate prin acesta.

4.2    In cazul in care obiectul prezentului Protocol nu poale li iiideplinit. total sau parțial, datorita unor cauze independente de voința oricăreia dintre Parii. CR si MII. impretina sau separat, vor putea decide, in mod unilateral, sa suspende executarea obligațiilor lor contractuale, fara a datora vreo despăgubire, si Părțile vor negocia cu buna-credinta soluțiile posibile, sau după caz. condițiile unei incctari anticipate a prezentului Protocol.

4.3    Părțile convin expres ca. in căzui unei proceduri administrative sî/sau judiciare inițiate impotriva procedurii de expropriere si susceptibila sa afecteze transferul dreptului dc proprietate asupra Viitoarelor Imobile Publice in favoarea Municipiului, si/sau impotriva Autorizației de Construire, si/sau in cazul oricărei inp.aicari șau incorectitudini a oricăreia dintre declarațiile, garanțiile si/sau obligațiile Municipiului asumate prin prezentul Protocol, CR si MII, impreuna sau separat vor putea decide, la libera lor alegere, in mod unilateral si succesiv, fie (i) sa suspende executarea obligațiilor lor contractuale pana la finalizarea procedurii respective, prin hotarare definitiva si irevocabila, fie (ii) sa considere prezentul Protocol reziliat de p)in drept, din inițiativa lor expresa. fara punere n întârziere. tara orice alta formalitate prealabila, cu excepția unei notificări transmisa de CR si/sau MII către Municipiu in acest sens, si fara intervenția niciunei autoritari judiciare sau extrajudiciare, fara ca CR si/sau MII sa datoreze vreo despăgubire in favoarea Municipiului pentru o astfel de suspendare sau încetare. In cazul prevăzut la punctul (ii) precedent. Protocolul va inceta la data la care CR si/sau MII vor transmite notificarea menționata mai sus către Municipiu.

Pentru claritate, atata timp cat CR si Mii nu isi vor exprima expres voința de a rezilia prezentul Protocol, conform prevederilor sale. acesta va ramane in vigoare. De asemenea, opțiunea exercitata separat de fiecare Parte va produce efecte juridice doar cu privire la drepturile si obligațiile Panii in cauza in baza prezentului Protocol.

4.4    bl caz de încetare a prezentului Protocol, pentru alte jtnpțive decât cele menționate la articolul 4.1 de mai sus, CR si MII vor avea dreptul de-a considera orice act încheiat in baza sau in legătură cu prezentul Protocol reziliat de plin drept, fara nicio formalitate prealabila si fara intervenția vreunei autoritati judiciare sau extrajudiciare.

ARTICLE 5-DISPOZIȚII FINALE

5.1    Modificări

Prezentul Protocol poate fi modificat sau completai doar prin acoid <ris. semnat dc toate Părțile.

5.2    Nerenuntare

Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere a oricărui drept in baza prezentului Protocol (incluzând dar fara a se limita la drepturile de opțiune stipulate in favoarea CR si MII la articolele 2.1.6 si 4.3 din Protocol> nu vor constitui o renunțare la dreptul respectiv sau la orice alt drept, si exercitarea parțiala a unui drept rin baza prezentului Protocol nu va împiedica exercitarea viitoare a acestui drept, sau exercitare? oricărui alt drept

,3

Legea aplicabila - Soluționarea litigiilor


I egea aplicabila prezentului Protocol este legea romana.

In lipsa unei soluționări amiabile. Părțile convin ca orice diferende decurgând din prezentul Protocol sau in legătură cu acesta, neexecutarea, incetarea, validitatea sau interpretarea sa vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

.4 Notificări

Orice notificare efectuata in baza prezentului Protocol va fi efectuata in scris si va fi ansnusa;

ti) prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, expediata Pârtii careia ii este destinata; sau

(ii) prin fax. cu confirmare de primire. urmat de o scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Notificările efectuate printr-una dintre metodele menționate mai sus nu isi vor produce efectele decar de la (i) data primirii, de către destinatar, a scrisorii recomandate, dovedita prin confirmarea de primire, (ii) data prezentării, daca avizul postai menționează refuzul destinatarului de a primi notificarea, sau faptul ca destinatarul si-a schimbai adresa sau nu se gaseste la adresa indicata mai jos. ori la orice alta adresa pe care o Pane ar putea sa o notifice ulterior, conform prezentelor prevederi, celorlalte Pani cu un preaviz de ee! puțin 10 (zece) zile:

Pentru CR; București. 26Z Bd. Timișoara. Clădirea Anchor Piaza, et. 8. sector 6 - In atent ia f ]:

Pentru MIL [ ] - In atent ia [ J:

Pentru Municipiul Constanta: Constanța. 51 Bd Tomis. județul Constanța - In atentia Domnului Primar.

Prin excepție, notificările referitoare la prelungirea datelor limita stabilire prin prezentul Protocol vor putea fi transmise de CR si Ml! prin fax. iar acestea vor produce efecte de la data transmiterii faxului, dovedita prin confirmarea de primire.

,5 Preambul si Anexe

Preambulul si anexele următoare fac pane integranta, ui: acest. Protocol:

Anexa 1


.Anexa 2


Plan de situație referitor la Drum;

1 abelul imobilelor situate pe amplasamentul lucrării « Subtraversare

drum național DN 2A si sistematizare accese » si necesare realizării acesteia: imobilele care vor fi supuse procedurii exproprierii (Anexa 2A) si celelalte imobile necesare realizării « Subtraversare drum național DN 2A si sistematizare accese» (aflate, după caz, in proprietatea Municipiului, in copropriețatea CR si MU. si respectiv in proprietatea Județului Constanta si in administrarea .Regiei Autonome Județene de Apa Constanta - adica lotul 6) (Anexa 2B).

Piezentul Protocol a fost încheiat astazi. [ ]. in 6 (sase) exemplare originale, din care 2 (doua) exemplare au fost predate fiecărei Parri.

Municipiul Constanta Prin:

METROPOLIS INVESTIȚII IMOBILIARE S.R.L.

PRIN :

hm nwiwsr

■VI»»


[OlTfrt i BlllfHI-IUHUII tfft-inii.il; iui nttrtîHî’nirnr


li mili-iHiiriiiLH^ L    ' I I.htl'ITIr


A'


«*■»


Anexa 2

Tabelul cuprinzând totalitatea imobilelor situate pe amplasamentul lucrării „Subtraversare DN 2A și sistematizare accese” și necesare pentru realizarea acesteia

Anexa 2A

Tabel cu imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publica de interes local “Sub traversa re DN 2A si sistematizare accese”, ce sunt supuse exproprierii

4.

Constanta

Municipiu]

Constanta

A510/2

9417

30.000

1265

Alexa Gheorghe si Alexa Elena

Litigiu in instanța Hagin Faust si Ginghina Octavian

Dosar. nr. 1599/118/2008

5.

Constanta

Municipiu]

Constanta

A510/3

9420

45.000

3811

Alexa Gheorghe si Alexa Elena

Litigiu in instanța Hagin Faust si Ginghina Octavian

Dosar. nr. 1599/118/2008

6.

1

Constanta

Municipiul

Constanta

A510/4

9421

30.000

4448

Alexa Gheorghe si Alexa Elena

Litigiu in instanța Hagin Faust si Ginghina Octavian

Dosar. nr. 1599/118/2008

7.

Constanta

Municipiul

Constanta

A510/5

9686

31.200

3467

Alexa Gheorghe si Alexa Elena

Litigiu in instanța Hagin Faust si Ginghina Octavian

Dosar. nr. 1599/118/2008

Anexa 2B

Celelalte imobile necesare pentru realizarea lucrării „Subtraversare DN 2A. și sistematizare accese”

Nr.

Județ

Localitate

Număr Lot

conform planului de situație

anexat

Parcelă

Număr

cadastral

Suprafața terenului (m2)

Nume proprietar/deținător

Suprafața totală rezultată din

acte (nr)

Suprafața necesară

realizării Drumului

(m2)

1.

Constanța

Mun.

Constanța

Lot IS

Zona de protecție

DN2A

1 012.30

Municipiul Constanța

2.

Constanța

Mun.

Constanța

Lot 4

112954

100 909

6 373.51

Carrefour România S.A și Metropolis Investiții Imobiliare S.R.L (lot 8)

3.

( onstanța

Mun.

Constanța

Lot 5

112954

100 909 •

6 771.67

Carrefour România S.A și Metropolis Investiții Imobiliare S.R.L (lot 8)

4.

Constanța

Mun.

Constanța

Lot 6

424.71

Proprietar: Județul Constanța;

RAJA Constanța: titular drept de

administrare

5.

Constanța

Mun.

Constanța

Lot 7

DE 324

805.28

Municipiul Constanța

6.

Constanța

Mun.

Constanța

Lot 8

DE 324

922.68

Municipiul Constanța

7.

Constanța

Mun.

Constanța

Lot 9

DE 341

107.?t>

Municipiul Constanța

8.

Constanța

Mun.

Constanța

Lot 10

DE321

20.93

Municipiul Constanța

9.

Constanța

Mun.

Constanța

Lot 11

Zona de

protecție

DN2A

Municipiul Constanța

“io.

Constanța

__

Mun.

Constanța

Lot 12

Zona de protecție

DN2A

182.86

Municipiul ConstanțaPREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Oneiu Carmen