Hotărârea nr. 161/2010

HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA DE CATRE SC CARREFOUR ROMANIA SA SI SC METROPOLIS INVESTITII IMOBILIARE SRL, CU TITLU GRATUIT, CATRE MUNICIPIUL CONSTANTA, A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA UNEI SUME DE BANI, IN SCOPUL ACHITARII CONTRAVALORII RAPORTULUI DE EVALUARE, ACHITARII DESPAGUBIRILOR PENTRU EXPROPRIEREA IMOBILELOR SITUATE PE AMPLASAMENTUL DRUMULUI, ACHITARII TAXEI PRIVIND DOCUMENTATIA CADASTRALA, PRECUM SI IN SCOPUL ACHITARII ORICAROR ALTE TAXE NECESARE PENTRU REALIZAREA LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES LOCAL "SUBTRAVERSARE DN 2A SI SISTEMATIZARE ACCESE"

HOTARA RE

privind transmiterea de către SC Carrefour Remania SA si SC Metropolis Investiții Imobiliare SRL, cu titlu gratuit, către Municipiul Constanta, a dreptului de proprietate asupra unei sume de bani, in scopul achitării contravalorii raportului de evaluare, achitării despăgubirilor pentru exproprierea imobilelor situate pe amplasamentul drumului, achitării taxei privind documentația cadastrala, precum si in scopul achitării oricăror alte taxe necesare pentru realizarea lucrării de utilitate publica de interes local „Subtraversare DN 2A si sistematizare accese”

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in ședința extraordinara la data 05.08.2010 ■

Anali/ind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare. Raportul Comisiei Buget-f inante nr.i. si Raportul Comisiei Juridice nr. 5 ;

Având in vedere prevederile HCLM nr.491/09.11.2009 conform careia lucrările de sistematizare a circulației auto efectuate in vederea construirii unei subtiaversari a drumului național DN 2A au fost declarate ca fiind de utilitate publica:

finand cont de prevederile HCLM nr. 506/2009 privind aprobarea documentației tehmco-economice aferente obiectivului de investiții "subtraversare DN 2A si sistematizare accese", precum si a indicatorii lor tehnico-economiei in faza studiu de fezabilitate:    •

C'onform dispozițiilor Legii nr. 1 OS 2004 privind unele masuri prealabile lucj-arilor de construcție de drumuri de interes național, județean si local, eu modificările si completările ulterioare, si normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 434/2009:

Respectând prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea :

in temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c. si art.115 alin, I lit.b, din Legea

2 ] 5 /3001 pri vind Admi ni strat i a P ub 1 i ca Locala, fep u bl i'edta:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba transmiterea de către SC Carrefour România SA si SC Metropolis Investiții Imobiliare SRL, cu titlu gratuit, către Municipiul Constanta, a drept ului de proprietate asupra unei sume de bani in cuantum de 250.000 Euro, in scopul achitării despăgubirilor pentru exproprierea imobilelor situate pe amplasamentul drumului. achitării taxei privind documentația cadastrala, achitării contravalorii raportului de evaluare, precum si in scopul achitării oricăror taxe necesare pentru realizarea lucrării de utilitate publica de interes loca! ..Subtraversare DN 2A si sistematizare accese":    '

Art,2. Se imputefnieeste executivul, prin Primar, sa duca Ja îndeplinire dispozițiile Ari. 1 prin incheierea unui contract de sponsorizare intre SC Carrefour Romania SA si SC Metropolis Investiții Imobiliare SRL in calitate de sponsori si Municipiul Constanta in calitate de beneficiar ai sponsorizării, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta botarare ;

Art.3 Serviciul pentru Comisiile de Specialitate, ale Consiliului Local va comunica prezenta botarare factorilor interesați, precum si,Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.    •    .

Adoptata de un număr de 21 consilieri din 27 membri

CONTRASEM N FAZA SECRETAR

MARCELA ENACHE


P RESEDI NTE LE SE DINTE1

Oneiu Carmen

Constanta

Nr. 161 05.08 2010
CADASTRU CONSULTING


Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Răspuns solicitării Dvs, va prezentam situația analitica a evaluării terenurilor afectate de realizarea lucrărilor de sistematizare declarate ca fiind de utilitate publica conform HCLM nr.491/09.11.2009.

Nr.Lot

Parcela

Suprafața

Val/mp

Valoare totala

mp

euro

euro

Lot 2

498/2/1

2,90

0,00

0

Lot 2

498/2/3

4,37

0,00

0

Lot 3

510/5 A

1.711,38

30,00

51.341

Lot 3

510/5 B

1.738,00

0,00

0

Lot 3

510/5 C

17,55

0,00

0

Lot 3

510/4 A

3.373,86

35,00

118.085

Lot 3

510/4 B

847,00

0,00

0

Lot 3

510/4 C

228,11

0,00

0

Lot 3

510/3 A

2.029,68

35,00

71.039

Lot 3

510/3 B

978,00

0,00

0

Lot 3

510/3 C

803,48

0,00

0

Lot 3

510/2 A

744,36

0,00

0

Lot 3

510/2 B

520,28

0,00

0

Lot 3

510/1 A

356,40

0,00

0

Lot 3

510/1 B

433,22

0,00

0

Lot 12

182,86

57,31

10.480

Lot 4

7.332,60

61,51

451.028

Lot 6

(RAJA)

424,71

62,40

26.502

Lot 5 r

... —

6.771,67

55,53

376.031

Total valoare terenuri expropriate (Loturi 2+ Loturi 3) = 240 465 euro


Anexa la HCI,M nr. 161/2010 CONTRACT DE SPONSORIZARE

cu sarcini

INTRE:

S.C. CARREFOVR ROMANIA S.A.. societate pe acțiuni de naționalitate romana, al cărei sediu social este situat in București, B-dul Timișoara nr. 26Z, Clădirea Ancbor Piaza, etaj 8. sector 6. inregistrata la Registrul Comerțului București sub nr. .140/7766/2007, avand codul unic de inregistrare (CUI) nr. RO 1 1588780. in calitate de sponsor, reprezentata de [ ], in calitate de [ j, denumita in continuare „CR",

SI

S.C. METROPOLIS INVESTIȚII IMOBILIARE S.R.L., societate cu răspundere limitata de naționalitate romana, al cărei sediu social este situat in București, sector 2. Sos. Vergului. nr. 20, Galeria Comerciala Esplanada, mezanin, inregistrata la Registrul Comerțului București sub nr. .140 1684/31.01.2005. avand codul unic de inregistrare (CUI) nr. RO 17176002. in calitate de sponsor, reprezentata de [ ], in calitate de [ ], denumita in continuare ..MII",

CR si MII sunt denumite in continuare impreuna ..Sponsorii" si separat „Sponsorul",

PE DE O PARTE,

SI

Municipiul Constanta, unitare administrativ-teritoriala de tip municipiu, constituita in baza legi.ur din Remania, persoana juridica de drept public, al cărei sediu social este situat in Constanța, B-dul Torni s nr. 51. județul Constanța, avand codul de inregistrare li scala nr. | |. in calitate de beneficiar, reprezentata de [ ]. in calitate de [ ]. denumit in continuare „Municipiul Constanta",

PE DF, ALTA PARTE,

Denumite in continuare împreuna ..Părțile si separat o „Parte".

AVAND IN VEDERE:

A. Intenția Municipiului Constanta de a realiza lucrarea de utilitate publica de interes local „Subtraversare DN 2A si sistematizare accese", pe teritoriul municipiului Constanța, care va subtraversa drumul național DN 2A la km 204+577 dreapta, conform planului de situație care figurează in Anexa 1 la prezentul act (denumita in continuare „Drumul" sau

"Subtraversare DN 2A si sistematizare accese'-'), astfel cum rezulta din hotararea

Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 506/09.12.2009 privind aprobarea documeuiației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții „Subtraversare DN 2A si sistematizare accese", precum și a indicatorilor tehnico-economici in faza Studiu de Fezabilitate.    ■    .    .    •

B.    intenția Municipiului Constanta de a proceda, in conformitate cu dispozițiile legislației speciale aplicabile in materie (in prezent, legea nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile literarilor de construcție, de drumuri de interes național, județean si local, cu modificările si completările ulterioare, si normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 434/2009). la exproprierea, pefitru cauza de utilitate publica, a tuturor imobilelor situate pe amplasamentul Drumului descris mai sus si necesare pentru realizarea acestuia, pe care nu le poate obține prin alte moduri legale:

Totalitatea imobilelor situate pe amplasamentul Drumului si necesare pentru realizarea acestuia, care vor fi supuse procedurii speciale de expropriere, avand o suprafața totala de aproximativ 1 1.786 nr (denumite in continuare impreuna "Imobilele expropriate"), sunt menționate in rabel ui care figurează in Anexa 2A la prezentul act.

C.    Construirea drumurilor face parte din sfera servidiior publice de administrare a

domeniului public si privat si, pe cale de consecința, din sfera mai larga a serviciilor comunitare de utilitati publice, fiind destinata satisfacerii unor nevoi ale comunității locale:    ,    ,.

F>. Faptul ca CR si MII doresc sa sprijine aceasta inițiativa care contribuie la dezvoltarea infrastructurii locale, cu beneficii directe asupra dezvoltării economice a comunității locale in general:

F, Intenția CR si MII de a transmite Municipiului Constanta. cu titlu gratuit. dreptul de proprietate asupra unei sume de bani, in scopul de a fi utilizata de către Municipiul Constanta pentru plata despăgubirilor pentru exproprierea Imobilelor expropriate, astfel cum sunt definite acestea la litera B, alineatul al doilea de mai sus. si respectiv' pentru plata altor cheltuieli legate de procedura de expropriere, in vederea sprijinirii realizării lucrării de utilitate publica de interes local „Subtraversare DN 2A si sistematizare accese" si, in consecința, a dezvoltării infrastructurii rutiere din orașul Constanța:

F. Intenția Municipiului Constanta de a utiliza aceasta suma de bani pentru plata despăgubirilor pentru exproprierea Imobilelor expropriate, si respectiv pentru plata altor cheltuieli legate de procedura de expropriere, in vederea .realizării lucrării de utilitate publica de interes local „Subtraversare DN 2A si sistematizare accese".

Parlife au convenit încheierea prezent ui ui contract de sponsorizare (denumit in cele ce urmeaza ..Contractul”), in următorii termeni si condiții:

ARTIC OLUL 1 - OBIECTUL CONTRACTULUI

CR sponsorizează Municipiul Constanța, iar Municipiul Constanța consimte sa primească o sponsorizare din partea CR. avand ea obiect dreptul de proprietate asupra sumei totale de 125.000 F I R. De asemenea. MII sponsorizează Municipiul Constanța, iar Municipiul Constanța consimte sa primească o sponsorizare din partea VIII. avand ca obiect dreptul de proprietate asupra sumei totale de 125.000 F.UR.

Suma de 120.000 EUR din suma totala menționata mai sus este acordata de flecare Sponsor (denumita in continuare „Suma IM in scopul de a fi utilizata de către Municipiul Constanta pentru acordarea - sub fonua plătii sau. după caz, a consemnării urmate de eliberare - m favoarea persoanelor îndreptățite, a despăgubirilor pentru exproprierea tuturor Imobilelor expropriat^ iar suma de 5.000 EUR este acordata de fiecare Sponsor (denumita in continuare „Suma 2”) in scopul de a fi utilizata de către Municipiul Constanta pentru plata altor cheltuieli legate de procedura de expropriere (inclusiv, dar tara a se limita la cheltuielile legate de realizarea rapoartelor de evaluare a Imobilelor expropriate, taxele de urgenta eventual datorate către Oficiul dc Cadastru si Publicitate Imobiliara competent ctc I.

I i'anslei'ii! dreptului de proprie tâlc asupra flecarei sume de bani menționata mai sus va avea loc cu titlu gratuit. Transferul se va realiza tn ROM, la cursul de schimb EUR/RON aplicat de Banca Naționala a României in ziua transferului in cauza. _    .

.    - .io    .    ..

ARTICOLUL 2 - DECLARAȚIILE, GARANȚIILE SI OBLIGATILE PÂRTILOR

2.1 Obligațiile Sponsorilor

Sponsorizarea este unica si fiecare Sponsor se obliga sa vireze suma de bani pe care acesia o acorda potrivit an. 1 din prezentul Contract, in conrul/conturile Municipiului Constanța, indicat(e) de acesta din urma, in termen de 10 (zece) zile de la data primirii de către Sponsori a documentelor prevăzute mai jos si a cererii exprese a Municipiului Constanta, cu mențiunea „sponsorizare pentru acordarea despăgubirilor pentru exproprierea imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publica de interes local „Subtraversare DN 2A si sistematizare accese” (in ceea ce privește Suma 1). si respectiv „sponsorizare pentru plata altor cheltuieli legate de procedura de expropriere” (in ceea ce privește Suma 2):

(i) hotararea Consiliului Local Constanta, prin care sc aproba declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publica de interes local „Subtravcrsarc DN 2A si sistematizare accese" si clasarea Drumului

drept drum de interes public local, adoptata conform dispozițiilor legale aplicabile in materie, si

(iî) planul cu amplasamentul aceleiași lucrări, care conține delimitarea tuturor imobilelor propuse spre expropriere, cu indicarea numelor proprietarilor, avizate in mod corespunzător de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta,

documente care le vor fi transmise de către Municipiul Constanta si cu condiția ca documentele respective sa aiba ca obiect doar Imobilele expropriate, astfel cum sunt definite acestea la litera B. alineatul -al doilea de -mai sus- si prevăzute in tabelul care figurează in Anexa 2A la prezentul act: si    .

(iii) hotararea Consiliului Local Constanta prin care se aproba incheierea unui protocol de acord între Municipiul Constanta, pe de o parte si CR si MII, pe de alta parte, a vanei ca obiect stabilirea termenilor si condițiilor cooperării lor in vederea realizării Drumului, precum si consimțământul Municipiului Constanta, dat prin Reprezentantul sau autorizat, pentru incheierea protocolului de acord menționat, in forma agreata de CR si Mii. manifestat prin semnarea acestuia.    ,

Declarații, garanții si obligații ale Municipiului Constanta

1 Municipiul Constanta declara si garantează ca:

Drumul are categoria funcționala de drum public de interes local: si

Singurele imobile care trebuie expropriate in vederea realizării lucrării ..Subtra vers are DN 2A si sistematizare accese" sunt cele ipentionate in tabelul prevăzut in Anexa 2A la prezentul act si nu exista alte imobile necesare realizării aceleiași lucrări, in afara de cele prevăzute in Anexa 2 (Anexa 2A si Anexa 2B) la acest act.

CI


Municijiiul Constanta va putea utiliza suma de bani primita de la fiecare Sponsor potrivit prezentului Contract, numai in scopul acordării - sub forma plătii sau, după caz, consemnării, urmata de eliberarea acesteia - in favoarea persoanelor indreptațite, a despăgubirilor pentru exproprierea tuturor Imobilelor expropriate, in conformitate cu legislația speciala aplicabila in materie (in prezent, legea nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean si local, cu modificările si complețarile ulterioare, si normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 434/2009) (in ceea ce privește Suma 1), si respectiv (in ceea ce privește Suma 2) in scopul plătii altor cheltuieli legate de procedura de expropriere (inclusiv, dar tara a se limita la cheltuielile legate de realizarea rapoartelor de evaluare a Imobilelor expropriate. taxele de urgenta eventual datorate către

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara competent etc.), conform prevederi or aii. 1 din prezentul Contract.

In consecința. Municipiul Constanta se angajeaza, in mod ferm si irevocabil:

(i)    sa respecte destinația sumei de bani acordate de fiecare Sponsor conform prezentului .Contract si Municipiu! Constanta declara si accepta ca aceasta obligație constituie cauza determinanta a sponsorizării făcute de către Sponsori in favoarea sa. Conform art.. 7 alin. 2 din Legea nr. 275/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare. Municipiul ConstanLa va afecta suma de bani primita de la fiecare Sponsor direct cheltuielii bugetare constând in plata sau. după caz, in consemnarea, urmata de eliberarea despăgubiri lor pentru expropriere menționate mai sus (in ceea cc privește Suma 1), si respectiv (in ceea ce privește Suma 2) in plata altor cheltuieli legate de procedura de expropriere (inclusiv, dar tara a se limita la cheltuielile legate de realizarea rapoartelor de evaluare a Imobilelor expropriate, taxele de urgenta eventual datorate către Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara competent etc.);

Daca Municipiul Constanta va utiliza doar pailial sau. după caz. nu va utiliza, deloc Suma 1 si/sau, după caz, Suma 2, acordata de fiecare Sponsor, pentru destinația susmenționata. Municipiul Constanta se obliga sa resiituic Sponsorilor suma neutilizatn. in proporție de 50% in favoarea fiecăruia dintre aceștia, in termen de 15 (cincisprezece) zile de la cererea tbcuta de Sponsori in acest sens.

(ii)    sa acorde Suma 1 primita din partea fiecărui Sponsor potrivi' art, 1 din prezentul

Contract - sub. forma plătii sau. după caz, a consemnării, urmata de. eliberarea acesteia - in favoarea persoanelor îndreptățite, cu titlu de despăgubiri pentru exproprierea tuturor Imobilelor expropriate si sa dobandeasca dreptul de proprietate asupra tuturor imobilelor respective, precum, si șa țransmita Sponsorilor dovada aferenta, intr-un termen de 50 (treizeci) de zile de la numirea comisiei de expropriere, dar in orice caz nu mai târziu de data de OL 10.2010.    .

2,2.3 Municipiul Constanta sc angajeaza sa realizeze procedura de expropriere a tuturor imobilelor expropriate in conformitate cu dispozițiile legislației aplicabile in materie si sa o finalizeze, prin îndeplinirea tuturor etapelor prevăzute de legislația aplicabila, inclusiv, dar Lira a se limita la înscrierea in Cartea Funciara a dreptului de proprietate publica al Municipiului Constanta si a dreptului de administrare al Consiliului Local Constanta asupra tuturor imobilelor sus-amintite.

2.3 Obligație comuna

Niciuna dintre Parti nu va aduce la cunoștința publicului, indiferent de forma de manifestare, sponsorizarea care constituie obiectul prezentului Contract, decât cu acordul prealabil scris al celorlalte Parti.

ARTICOLUL 3. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

3.1    Rezolutiunea Contractului

In cazul oricărei incalcari sau incorectitudini a oricăreia dintre declarațiile, garanțiile si/sau obligațiile Municipiului Constanta in baza prezentului Contract, oricare dintre Sponsori va putea transmite Municipiului Constanta o notificare pentru a-i solicita sa isi Îndeplinească obligația sau. după caz. sa asigure respectarea declarației si garanției in cauza.

In situația in care Municipiul Constanta nu isi îndeplinește obligația sau. după caz. nu asigura respectarea declarației si garanției sale. in termenul indicat in notificarea respectiva, fiecare Sponsor va putea considera prezentul Contract rezolvit de plin drept, in ceea ce privește propriile drepturi si obligații in baza prezentului Contract, fara punere in întârziere, fara orice alta formalitate prealabila si fara intervenția niciunei autoritati judiciare sau extrajudiciare.

3.2    Condiții rezolutorii

In oricare dintre cazurile următoare (denumite in continuare împreuna ..Condiții rezolutorii" si separat o ..Condiție rezolutorie"):

(i)    transferul dreptului de proprietate asupra totalitatii imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publica de interes local „Subtraversare DN 2A si sistematizare accese" si necesare pentru realizarea acesteia, din proprietatea expropriatilor. in proprietatea publica a Municipiului Constanta si in administrarea Consiliului Local Constanta, nu este integral realizat, iar documentele necesare pentru înscrierea dreptului de proprietate publica al Municipiului Constanta si a dreptului de administrare al Consiliului I ocal Constanta asupra respectivelor imobile, in Cartea Funciara, nu sunt integral depuse la Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara Constanta, pana cei tar/iu la data de 01.10.20! 0; sau

(ii)    transferul dreptului de proprietate, in favoarea Municipiului Constanta, asupra oricăruia dintre imobilele expropriate este anulat, prin orice mod (acordul pârtilor implicate, anularea in baza unei hotarari judecătorești etc.); sau

(iii)    hotararea Consiliului Local Constanta si consimțământul Municipiului Constanta, dat prin reprezentantul sau autorizat, privind încheierea protocolului de acord.

menționate la art. 2.1 (iii) din prezentul act, nu intervin pana cel târziu la data de 01.09.2010: sau

fiv)protocolul de acord menționai la aii. 2.1 (iii) al prezentului act încetează din orice motiv, altul decât realizarea obiectului sau,

prezentul Contract va fi desființat de plin drept, cu efect retroactiv, fara orice alta formalitate si fara intervenția niciunei atnoritati judiciare sau extrajudiciare, la data stipulata la punctul (i) sau (iii) de mai sus. după caz (in ipotezele prevăzute la aceste puncte) sau, după caz (in ipoteza prevăzută !a punctul (ii) de mai sus), la data actului care atesta anularea transferului dreptului de proprietare către Municipiul Constanta, asupra orican.ua dintre imobilele expropriate (data acordului papilor implicate, data botarani judecătorești care anuleaza transferul respectiv etc.) sau, (in ipoteza prevăzută la punctul

(iv) de mai sus), la data actului care atesta încetarea protocolului de acord ineheiat intre Parii. Părțile convin in mod expres ca oricare dintre datele limita prevăzute la punctele (i) si (iii) de mai sus, după caz. va putea fi prelungita succesiv, din inițiativa unilaterala a Sponsorilor, printr-o simpla notificare transmisa in atentia Municipiului Constanta in acest sens.    . ■

■n'l i> . »n •

Condițiile rezolutorii prevăzute mai sus sunt stipulate in interesul exclusiv al Sponsorilor, precizandu-se ca aceștia vor putea renunța unilateral la oricare dintre aceste Condiții rezolutorii atat timp cat condiția respectiva nu s-a indeplinit.

3.3 Consecințe

In cazul Încetării prezentului Contract, indiferent de cauza, Municipiul Constanta se angajeaza sa restituie imediat si integral fiecărui Sponsor suma de bani acordata de acesta in baza prezentului Contract, in termen de 15 (cincisprezece) zile de la încetarea prezentului Contract.

ARTICOLl L4. DISPOZIȚII FINALE

4.1    Acordul de voința

Prezentul Contract constituie intregul acord de voința al Pârtilor cu privire la sponsorizarea acordata de către Sponsori.

4.2    Modificări

Prezentul Contract poate fi modificat sau completat doar prin acord scris, semnat de toate Părțile.

4.3    Absenta renunțării

Neexerci tarea sau exercitarea eu întârziere a oricărui drept in baza prezentului Contract nu vor constitui o renunțare la dreptul respectivi sau la orice alt drept, si exercitarea parțiala a unui drept in baza Contractului nu va Împiedica exercitarea viitoare a acestui drept sau exercitarea oricărui alt drept.

4.4    Legea aplicabila - Soluționarea litigiilor    .

Prezentul Contract este supus legii romane.

în iips.a unei soluționări amiabile. Părțile convin ca orice litigii decurgând'din prezentul Contract sau in legătură cu acesta, neexeeuîarea, încetarea, valabilitatea sau interpretarea acestuia vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

4.5    Notificări

Orice notificare efectuata in baza prezentului Contract va fi efectuata in scris si va fi transmisa:    .

(i)    prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, expediata Pariu careia ii este destinata; sau

(ii)    prin lax. cu confirmare de primire, urmat de o scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Notificările efectuate printr-una dintre metodele menționate mai sus nu isi vor produce efectele rlecal de la (Pi data primirii, de către destinatar, a scrisorii recomandate, dovedita prin confirmarea de primire, (ii) data prezentării, daca avizul postai menționează refuzul destinatarului de a primi notificarea, sau faptul ca destinatarul si-a schimbat adresa sau nu se gaseste la adresa indicata mai jos. ori la orice alta adresa pe care o Parte ar putea sa o notifice ulterior, conform prezentelor prevederi, celorlalte Parii cu un preaviz de cei puțin 10 (zece) zile:

Pentru CR: București. 26Z Bd. Timișoara, Clădirea Anciior Piaza,et. 8, sectoi 6 - în atentia Directorului Juridic / Directorului Genera! ;    ,,

Fa.x : 021 206 74 00/021 206 74 52:

Pentru MII: [ | - In atentia [ ]:

Pentru Municipiul Constanta: Constanța, 51 Bd. Tomis. județul Constanța - In atentia Domnului Primar.

Prin excepție, notificările referitoare la prelungirea datelor limita stabilite prin prezentul Contract vor putea fi transmise de CR si MII prin fax, iar acestea isi vor produce efectele de la data transmiterii faxului, dovedita prin.confirmarea de,primire.

4.6 Preambul si Anexe

Preambulul si următoarele anexe fac pane integranta din prezentul Contract:

Anexa 1:    Planul de situație a lucrării „Su bl ra versate DN 2A si sistematizare

accede";

Anexa 2:    Tabelul cuprinzând totalitatea imobilelor situate pe amplasamentul

lucrării „Subtraversare DN 2A si sistematizare accese" si necesare pentru realizarea acesteia: imobilele care vor fi supuse procedurii de expropriere (Anexa 2A) si celelalte imobile necesare pentru realizarea lucrării ..Sub traversa re DN 2 A si sistematizare accese" (Anexa 2lî).

Prezentul Contract s-a inebeiat la [ ]. astazi, f ). in 3 (trei) exemplare originale, din care cate 1 (un) exemplara fost predat fiecărei Parti.    .

Sponsori    Beneficiar

CARREFOUR ROMANȚA S.A.    Municipiul Constanta

Reprezentata de | | 11

Reprezentat de | )


METROPOLIS INVESTIȚII IMOBILIARE S.R.L.

Reprezentata de | ]

Anexa 2

Tabelul cuprinzând totalitatea imobilelor situate pe amplasamentul lucrării „Subtraversare DN 2A și sistematizare accese” și necesare pentru realizarea acesteia

Anexa 2A

Tabel cu imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publica de interes local “Subtraversare DN 2A si sistematizare accese”, ce sunt supuse exproprierii

Nr.

Crt.

Județul

Localitatea

Parcela

Număr

Cadastral

Suprafața terenului (mp)

Nume proprietarului/ deținătorului

Suprafața

totala

rezultata din acte (mp)

Suprafața de expropriat (mp)

1.

Constanta

.Municipiul

Constanta

A498/2/1

9419

80.000

3

Alexa Gheorghe si Alexa Elena

Litigiu in instanța Hagin Faust si Ginghina Octavian

Dosar. nr. 1599/118/2008

2.

Constanta

Municipiul

Constanta

A498/2/3

9687

13.800

4

Alexa Gheorghe si Alexa Elena

Litigiu in instanța Hagin Faust si Ginghina Octavian

Dosar. nr. 1599/118/2008

3.

Constanta

Municipiul

Constanta

A510/1

9418

30.000

790

Alexa Gheorghe si Alexa Elena

Litigiu in instanța Hagin Faust si Ginghina Octavian

Dosar. nr. 1599/118/2008

4.

Constanta

Municipiul

Constanta

A510/2

9417

30.000

1265

Alexa Gheorghe si Alexa Elena

Litigiu in instanța Hagin Faust si Ginghina Octavian

Dosar. nr. '599/118/2008

5.

Constanta

Municipiul

Constanta

A510/3

9420

45.000

3811

Alexa Gheorghe m Alexa Elena

Litigiu in instanța Hagin Faust si Ginghina Octavian

Dosar nr. 1599/118/2008

6.

Constanta

Municipiul

Constanta

A510/4

9421

30.000

4448

Alexa Gheorghe si Alexa I lena

Litigiu in instanța Hagin Faust si Ginghina Octavian

Dosar. nr. 1599/118/2008

7.

Constanta

Municipiul

Constanta

A510/5

9686

31.200

3467

Alexa Gheorghe si Alexa Elena

Litigiu in instanța Hagin Faust si Ginghina Octavian

Dosar nr. 1599/118/2008

Anexa 2B

Celelalte imobile necesare pentru realizarea lucrării „Subtraversare DN 2A și sistematizare accese”

Nr.

Județ

Localitate

Număr Lot

conform planului de situație

anexat

Parcelă

Număr

cadastral

Suprafața

terenului (m")

Nume proprietar/deținător

Suprafața totală

rezultată din acte (m2)

Suprafața necesară

realizării Drumului (m2)

1.

Constanța

Mun.

Constanța

Lot ÎS

Zona de

protecție

DN2A

1 012.30

Municipiul Constanța

2.

Constanța

Mun.

Constanța

Lot 4

112954

100 909

6 373.51

Carrefour România S.A și Metropolis Investiții Imobiliare S.R.L (lot 8)

3.

Constanța

Mun.

Constanța

Lot 5

112954

100 909

6 771.67

Carrefour România S.A și Metropolis Investiții Imobiliare S.R.L (lot 8)

4.

Constanța

Mun.

Constanța

Lot 6

424.71

Proprietar: Județul Constanța;

RAJA Constanța: titular drept de

administrare

5.

Constanța

Mun.

Constanța

Lot 7

DE 324

805.28

Municipiul Constanța

6.

Constanța

Mun.

Constanța

Lot 8

DE 324

922.68

Municipiul Constanța

7.

Constanța

Mun.

Constanța

Lot 9

DE 341

107.76

Municipiul Constanța

8.

Constanța

Mun.

Constanța

Lot 10

DE 321

20.93

Municipiul Constanța

9.

Constanța

Mun.

Constanța

Lot 11

Zona de

protecție

DN2A

655.85

Municipiul Constanța

10.

Constanța

Mun.

Constanta

_____-

Lot 12

Zona de

protecție

DN2A

182.86

Municipiul Constanța

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Oneiu Carmen
)