Hotărârea nr. 160/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "PARCARE VERDE-CONSTRUIREA UNEI PARCARI SUPRAETAJATE, ZONA SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTE CONSTANTA, JUDETUL CONSTANTA" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT IN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Parcare verde - Construirea unei parcări supraetajate, zona Spital Clinic Județean de Urgențe Constanța, județul Constanța”si a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013

Consiliul local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința extraordinară din data de 5.08.2010;

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre nr.94452/13.07.2010 referitoare la proiectul de hotărâre inițiat pentru aprobarea proiectului

„Parcare verde - Construirea unei parcări supraetajate, zona Spital Clinic Județean de Urgențe Constanța, județul Constanța”și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.

Consultând referatul Direcției Programe șj Dezvoltare nr.93068/12.07.2010, precum și avizele favorabile ale: Comisiei nr. 1 Studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Comisiei'nr. 5 - pentru Administrație publică locală, juridica, aprobarea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertăților cetățeanului;

Ținând cont de dispozițiile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 1406/04.05.2010 și al ministrului finanțelor publice nr.l 133/20.05.2010 pentru aprobarea Documentului Cadru de Implementare al Programului Operațional Regional 20072013 \

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.”b” și ale art.115 alin.l lit.”b’: din Legea nr.215/200) privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă proiectul „Parcare verde - Construirea unei parcări supraetajate, zona Spital Clinic Județean de Urgențe Constanța, județul Constanța” , în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2010, Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere / Domeniul major de intervenție 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană / Sub-domeniul Poli de creștere.

ART. 2 Consiliul Local al Municipiului Constanța se angajează că va furniza în numerar contribuția proprie ce ii revine din costurile eligibile aferente proiectului, in valoare de 267.519,2 Ron, reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, să finanțeze toate costurile neeligibile și-conexe aferente proiectului, precum și să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART.3 Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre Direcției Programe si Dezvoltare, Direcției Financiare în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 21 consilieri din 27 membri.

CONTRASEMN EAZĂ SECRETAR,


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, Oneiu Carmen

Constanța

Nr. 160    / 05.08.2010

1

Anexă fa £>eefcfa CMC nr. 10 t 21.05.2010

.    I

Lista de proiecte pfinfltare 1 rictusj fu PID pentru Potul de crețifire Constanța

Nr.

Proiect

Titlu Proiect Individual t Proiect Integrat

Nr. proiect individual

Titlu profit: individual un cadrul $.«<■«> ' Joi «flTll (o||lk$ caz)

Bcljțtt imunMiv (tel)

Sur»* ii* . ițar» p-**zilzate1

Aptciht (si p«rmri dc

V’ji de p ui ii tt fHUnt*

Fwifoadk

..iihnati .-le

■mp+eme iiiw-a

Stadiul actuaf

î

4

1 ]

?

1

9

_

Oti-ectlv strategic 1 - CON5TANfA INVESTITORILOR

1

Centrul de excelență în turism și servicii „Tomis"

11

Centrul de excelență in lurism și servicii „Tomis"

33750.000

POR - Axa 1

i IAT Constanța

Iunie 2011

2011-2013

SPF elaborat

2

Centru multifuncțional de turism balneo-fizioterapeutic - T echirghiol

2.1

Centru multifuncțional de turism balneo-fizioterapeutic -Techirgbtol

i

21.000.000

POR - Axa 1

Parteneriat

UA Tecrtirghiol-UAT. . idețul Constanța

Septembrie

2011

2011-2013

SPF în curs de c.aborare

3

Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement, Ovidiu

3 1

Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement,Ovidiu

21 000.000

POR - Axa 1

Parteneriat

UAT Ovidiu-UAT Județul Constanța

Iunie 2011

2011-2013

SPF elaborat

4

ExpoAgroParc Lumina

4.1

ExpoAgroParc Lumina

5.460.000

POR-Axa 1 (r)

Parteneriat

UAT Județul Constanța- UAT Lumina

Aprilie

2011

2011-2013

SPF elaborat

5

Acces feroviar in Portul Constanta

5.1

Acces feroviar in Portul

Constanta

77.492.800

POS Transport

APMC-Administrația Porturilor Maritime Constanța

Iulie 2008

2010-2012

în evaluare

6

Poc njtier la km 0 - 540 al canalului Dună p - k'-irea Neaoră și lucrări •■fii Oi'iftf înlfasirt^turii rutiere și de acces ii Porti Constanța

6.1

Pod rutier la km 0 - 540 al

canalului Dunăre - Marea Neagră și lucrări aferente infrastructurii rutiere și de acces în Portul Constanta

150.612.000

POS Transport ■

CNADNR

2008

2009-2014

în pregătire

r

i n1.1 .. «a digului de larg in Portul

C 0 Paianta

7.1

Finalizarea digului de larg in

Portul Constanța

616.104.41.

POS Transport

APMC -

Administrația Porturilor Maritime Constanta

2008

2009-2012

Contractat

29.01.2010

8

Siste ic!---' ii ’"er ■ t al traficului do riavtrpc Dunării îi do Iftfafltiare as.'i ■ na spori plpeape intern ii RoRIS lANICl

8.1

is - m de management al traficului de nave pe Dunăre și de informare asupra transportului pe ape interioare RoRIS (ANR)

49 989.09 ■

PUS Trar, -; >ii

fi ! ntatea Navală Română

Aprilie

2009

2009-2014

Contractat

29.10.2009

Nr.

*<V4lCt

Titlu Proiect Individual / P'OiKl k'tețptat

Nr. pi eu ti ndivfdue.

ÎWll    •    jâl din cadrul pr«w=«Ju

iniw# rt (dupi Clu)

Miimttlb ||»li

Sll'M fl* 1‘llllllliF* ■evr jirruHW 1

Amicalii |i| părți n»! oc

•1I1U|

■1

Pwrlawla Mrtwira d«

ife

Stadiul actual

9

Sisleni de maiuratOr! topografice pe ssnaieie Durere - Marea

N 'agrs ji Poarta Alt; - Midta NByodan

9.1

Sistem de măsurători topografice pe canale - Duna - Mi-.:

.    ,    i

Năvodari

3 722 tfîl

POS Trr'Sport

Administrația

CanaWo'

Navigabile    .

18 aprilie 2000

..-2

Contractat

11.09.2009

10

5 . lein ,i-j ,Tianagen ■ - .1 .-:i traficu .. di nave pe canalul Dună- -'■l nea ' i)e informa-'- sn.jpra pc ului p- ,c in i-nu.i

10.1

SlM'-'-l du    JRlI.rill .1,

traficu de nava pa :a aiul Dunăre M:-e;:i si e informare asupra tfansom-ulm uoe interioare

18.262 204

POS Transpor

Administrația

Canalele'

Navrjuliilr

Martie

2009

2009-2014

In evaluare

11

Modernizarea sistemului de -.p*' nlizări de navigație ~e cana Dunăre Marea fcr-agră

11 1

Modernizarea sistemului de semnalizări de navigație pe canalul Dunăre M? ea Nea: -

r 267 «' •

PC'S ' sp ■

Art riliiir.IrU'ju Canalelor

Navigabile

27 mai 2009

2".' 0-2013

Aprobat

15.04.2010

12

Modernizarea stei nulul de r-r —lalizări de navigație pe curia

Po; ta Albă - Midia Năvodari

12.1

Modernizarea sislomuiu de

semnalizări de navigație pe canalul Poarta Albă - Midia Năvodar,

12.312.552

POS Transport

A-eministrația

Canalelor

Navigabile

2009

2009-2013

In pregătire

13

Front de așteptare pentru formare ' desfacere convca e la anî uența canalelor Dună « ■ fii.-» pn Nr i zi ț Poarta Albă - Mi:.? Năvodari

13.1

Front de așteptare peni i formare / desfacere convoal ■ la confluența canalelor Dunăre -Marea Neagră și Poarta Alt: -Midi î Năvodari

12 150.558

POS Transport

Administrația

Canalelor

Navigabile

2010

2010-2014

Cerere retrasă de ACN

14

Sismm goniometric în t-andă VH idf Ci jetion Findei pentru loc.- .zarț-j novelor aflate în pericol in zona -•ant;n-.â de ieși onsabilitate a României

14 1

Sistem goniometric în banda VI *1' rdl D ction Finder pentru focalizarea navelor aflate în pericol în zona maritimă de responsabilitate a României

18.853.800

POS Transport

RADIONAV SA

2011

2011-2013

In pregătire

15

Acoperi ui M’i ni Kogâlmceanu-dezvotareH unor linii tfe desc&caw cargo

5.

Aeroportul Mr aii Kogâlniceanu-dezvoltaiea unor linii de descărnai- cargo

900.000

Buget de Stat

Ministerul Transporturilor și Infrastructum

2011

2012-2013

SPF elaborat

16

PregâijfR pentiu fnbepnnzăJoni pml-i. I:ii d n Zona Metropo ’ană Constanța

16.1

Predă 111 peni < u întreprinzătorii particulari d Zona Metropolitană Ct iirtanța

1.460.000

FC8 DRJ

Jt-'.C ,

part:;- at cu un fumszor de formare prolestonaiă autc-rat

2010

2010-2012

|r pregătire

17

ChHmfcer ftt CcMnnwne Butgenafi and Romanian tor Cn>oa flardar Cooperați nn

17.1

Cbarr of Comnwrcz 9 'ganan and Romanian forCross Barder Coopera don

1.449.814

PCT RO-3G

C : neia de ornert |. us e ■■ ație și Agriculturi Constanța

2009

2010

2012

în evaluare

Nr.

Proiecl

Mdu Proh i.{ Intfu ..-d / Proiect Integrat *iol

Nr. proie i «vtilua

T i    individual din cadrul prolcctuh

.ntental l'ii.pâ caz)

8c yu tKtuativțlc*'

£    - • -t« ninnm»

t»wCOCtu w» *

Apitcant (■» pwlwwit ac «■UI

\nu «b-. unr yi luna*

F «rto»aa

MllinM4 *

Stadiul actual

18

Creating cross bpfder competitive clusters

18.1

Creating cross hocdor competitive clusters

1.44041J

PCT RO - UG

co i-, a rle Coi ert Industria Navigație și AgrlculUiră Ccx’ittanța

2009

2Q10-

2012

In evaluare

Tota,J ibloc :tv a1rn!flc, 1    1

1 067 7G5 Î17

Obiectiv stmirglc îTcONSTANTA TUR .-TILOR

19

Centrul Istoric ■ creșterea »l activității turistica, restaurare ;-i :eg-?nerare

19.1

Restaurare; și sarenajares promenadei ș spăl orvecr zona Vraja Mâr" Cu,mo-Pon Tomis

14 900.000

POR AXA 1

IJAT Constanța

Noiembrie

2010

2011-2012

SF’I- elaborat

'y.2

Restaurarea și reamenajarea integrată a zonei iste ce - Piața Ovidiu

14 600.000

POR AXA 1

UAT Constanța

Noiembrie

2010

2011-2012

SPF maborat

19.3

r-îi.amena.area integrată : zonei pi tonale din centrul istoric 1 ii imcipiului Constanța

32 000.00

POR AXA 1

UAT Constanța

Aprilie

2011

201 1-2013

SPF elaborat

19.4

Ai. anajarea integrată a zonei de acces in Portul Turistic Tom s s l 'l ai a Mo cam

42.000.0Cr-

POR AXA 1

UAT Constanța

Februarie

2011

î    7013

SPF elaborai

19.5

P.r abilitarea și punerea în valoare a 1 ermelor Romane

b 2    000

POR AXA 1/POR AXA 5-DMI 5.1

UAT Județul Constanța

Ianuarie

2011

2011-2012

SPF elaborat

19.6

Reabilitarea și restaurarea ansambli ii Fiiiiciu Roman cu Mozaic

6 24’, .500

POR AXA 1/POR AXA 5-

DMI 5 1

UAT Județul Constanța

Februarie

2011

2011-2012

SPF elaborat

19.7

- Hub tai-a și reslat irea i -ibk il B    Grecești

6.900.000

POR AXA 5

OMI 5 1

UAT Constanța /

4 :ilP|:l: :>opia

ii /

i    Tom5'

Octombrie

2011

2012.31..

SPT elabora'

19.8

■    ■ ■ srea

ins mblulm Cated lei Ortodoxe și .. .ui,iim Aline scopal

4.500.000

POR AXA 5

DMl 5.1 ’OH AXA 1 (r)

PAI ■ ■ i ița/

"■    ■i.i /. ■’ :■

r omisului.1    •

Pai ' . Tom.i ti

Octombrie

2011

2012-2013

SPF elaborat

Nr.

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

hi proiect individual

Tlilu proiect individual din cadrul proiectului inltyrai (dupi caz)

Buget estimativ (lei)

$ui*< c« t-nanți'i prMMtiUtd1

ApNlunt iil pir’M *-i ic udiMi

*•••■■ ni>|B aierlj

Perioada

ai5~ata de

imiiMiuentor-

Stadiul actual

19.9

Reabilitarea și restaurarea ansamblului Moscheii Carol 1

5.000.000

POR AXA 5

DMI 5.1/POR AXA 1 (r)

UAT

Constanța/Muftiati-Cultului Musulman din România

Octombrie

2011

2012-2013

SPF elaborat

19.10

Reabilitarea; testaurarea ansamblul'.:1 Bisericii Bulgărești Sf.Nicolae

6.000.000

POR AXA 5

DMI 5.1

UAT Constanța

Octombrie

2C11

2012-2013

SPF elaborat

19.11

Reabilitarea și restaurarea Ansamblului Bisericii Armenești

5 200.000

Pi ik AXA 5

DM! 5.1

UAT Constanța

Octombrie

2011

2012-2013

SPF elabor n

19 12

Reconstrucție Sinagoga

16.000.000

Alte surse

UAT Constanța

2012

2013-2014

SPF elaborat

19.13

Restaurarea ansamblului arneologic mormânt Hypogeu

8.000.000

POR AXA 5

DMI 5.1

UAT Județul Constanța

Aprilie

2011

2012-2012

SPF elaborat

19.14

HiPERB-Muzeu al secolului XXI pentru turiștii din Constanța-consolidare clădire muzeu de arheologie

10 559.065

POR AXA 5

DMI 5.1

UAT Județul Constanța

2009

2010-2012

în

implementare

19.15

Restaurarea fântânii antice din parcul Tribunalului Constanta

3.800 000

POR AXA 5

DMI 5.1

UAT Județul Constanța

Octombrie

2011

2012-2013

SPF elaborat

19.16

Reabilitarea și reamenajarea Parcului Arheologic

8.000.000

POR AXA 1/AFM (r)

UAT Constanța

Decembrie

2011

2011-2012

SF elaborat

19.17

Reabilitarea tramei stradale -Strada Termele Romane

4.000.000

Buget

Local/POR-

AXA1(r)

UAT Constanța

2010

2011-2012

SPF elaborat

19.18

Construirea unei parcări i ‘ultietajate în zona Bulevardul Marinarilor-Poarta II

28.000.00C

Buget '.ocal/POR-AXA 1/alte ,urse (r)

UAT Constanța

2012

2013-2015

SPF elaborat

19.19

Reabi a rea marinei și a Portului Turistic Tomis

34.000.000

Alte surse

ar/estițe Privata

Aprilie

2009

2009-2011

în

implementare

19.20

Reabilitare și restaurare clădire Cazino Constanța

64.000.000

Alte surse

luveslițle Privată

2008

2008-2012

în

implementare

Ni

?rc-**L-î

Titlu Prc:*n h>fiividual / Proiect Integrat

Nr. prolecr individual

' -tiu proiect Individual din cadrul proiectul n integrat (dupâ caz)

Buget estimativ (lei)

m di 'tnartp- « .-or/iozate'

Apllcant (si partene exUia)

An-. I depurrwi-» ? luni1

F«n ><d«

* - 'Jmata de implementare

Stadiul actual

20

Mamaia - produs turistic internațional

20.1

Promenadă turistică Mamaia

56.100.000

POR AXA 1

DAT Constanții

Cecembri.

2010

2111 2313

SPF elaborat

20.2

Îmbunătățirea accesului în

stațiunea Manr aia pnn construirea unnr pasatele

9.000.000

POR AXA 1

UAT Constanța

Decembrie

2010

2011-2013

SPF elaborat

20.3

Mamaia Teh- In-Re .zarea unei instalat ae agrement nautic pe lacul Siutghiol -

7.600.000

POR AXA 5-DMI 5.2/ POR AXA (r)

UAT Constanța

Iunie 2010

2010-201 1

S elaborat

20.4

Mamaia Port-Pasarela si port de agrement Cazino Mamaia

39.865.000

POR AXA 5-DMI 5 2/POR AXA1(r}

UAT Constanța

Martie

2011

2011-2012

PT elaborat

20.5

Telegondola II

12.000.000

POR AXA 5-DMI 5.2/POR AXA 1 (r)

UAT Constanța

Martie

2011

2011-2012

SPF elaborat

20.6

Pasarelă și pontoane acostare ambarcațiuni de agrement in stațiunea Mamaia

5.634.000

Buget Național + Buget Local

UAT Constanța

2009

2010-2011

În

implementare

20.7

Construire parcare multietajată P+7 în stațiunea Mamaia zona Cazino Albatros

16.000.000

Buget

Local/POR

AXA 1/Alte surse (r)

UAT Constanța

NA

2012-2013

SF elaborat

20.8

Construire parcare multietajată 'zona Aquamagic

20.000.000

Buget

Local/POR

AXA 1/Alte surse (rl

UAT Constanța

NA

2013-2015

SPF elaborat

20.9

Amenajarea unor insule artificiale pe infrastructura hidrotehnică de apărare împotriva eroziunii costiere

620 000.000

Buget de Stat/Alte surse

UAT Constanța ‘

NA

2011-2015

SPF elaborat

20 10

Consta, ecluza Lac Siutghiol-Cnnal Midia Năvodari-Marea

M, j.--£

87.000.000

Buget de stat

Ministerul Transporturilor și

-1    ucturii

NA

2011-2015

idee de proiect

20.11

Water Land-Orașel Lacustru

340 000.000

Alte surse

Investiție Privată

NA

2011-2015

SF elaborat

Nr.

Prole ‘

■n«u Proiect Individual / Proiect Integrat

Mr. proiet IndMdua

Titlu    tjn cadrul prole    ■

lnt*îmt (dupâ caz)

MtiinaUv (SeiJ

Aplicanl (si parter>«« • i dc •xUM)

Anul -,f Iu e 1

P^rfr.flda *allinua de

—ntare

Stadiu! actual

preo.'HÎza'"1

20 12

Reabi larea complexuldloe clădiri Ca, nnM,j: aia

4.600.000

Buget Local / Alte surse

UAT Constanța

NA .

2012-2013

SPF elaborat

21

Promenada turistică Eforie Nord

21.1

Promenada turistică Eforie Nord

19 992.000

POR AXA 1

UAT Eforie

Februarie

2011

2011 -2013

SPF elaborat

22

Creșterea atracîivității turistice a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

22.1

Creșterea atractivitătu turiste a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

20.000.00t

Buget Local/ POR AXA 1 (r)

UAT Județul Constanța

NA

2012

2014

SPF elaborat

23

Debarcader Tăbăcărie

23.1

Debarcader Tăbăcărie

3.600.000

Buget

Local/POR

AXA 1 (r)

UAT Constanța

NA

2012

2014

idee de proiect

24

îiversificarea activităților de agrement în Parcul Tăbăcărie

24.1

Diversificarea activităților de agrement în Parcul Tăbăcărie

6 000.000

Buget

Local/POR

AXA 1 (r)

UAT Constanța

NA

2012

2014

SPF elaborat

25

Conservarea și protejarea Ansamblului Rupestru Murfatlar

25.1

Conservarea și protejarea Ansamblului Rupestru Murfatlar

16 000.000

POR AXA 5

DMI 5.1/ POR AXA1/AJte surse [r)

UAT Județul Constanța

Ianuarie

2012

2012-2013

SPF elaborat

26

Construirea unei parcări nultietajate,stațiunea Eforie Nord, ocalitatea Eforie

26.1

Construirea unei parcări multietajate,stațiunea Eforie

Nord,' -talitatea Eforie

20.000.000

Buget

local/POR AXA 1/Alte surse (r)

UAT Eforie

NA

2011-2012

SPF elaborat

27

Amenajarea obiectivului turistic natural de ui tate pu Jică - Lacul Belona, orașul: i -

27.1

Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publică - Lacul Belona, orașul Eforie

5.997.600

POR AXA 5, DMI 5.2

UAT Efone

Iulie 2010

2011-2012

SF elaborat

28

Croaziera la Marea Neagră

28.1

Croaziera la Marea Neagră

2.892.184

PO Comun In Bazinul Mau Negre 20072013

UAT Județul Constanța

2009

2010-2012

în evaluare

29

Formare europeană centru iduătc. ii din turism |n Zona

Mf'niii ir ‘i Crunta la

29.1

-..'are eurr.teană pentru lucrătorii din turism în Zona Metropc'i m.l Constanța

1.266 360

POS DRU

ARI ZMC în parteneriat cu un fur ntîor de formare pro f-'onală autorizat

Septembrie

2010

2010-2012

Elaborat

Nf.

Prokn

TI tiu Proiect Individual / Pro led Integral

Mr prole-■ -ivkkiF

ii . r'iitrtl . . •jin cadrul prou-.utu inuvwi f»ipi caz)

Buget estimativ ||*i)

S »>-• M f1t»en|» *

Ap il ca nf 1» p«rtw»"*H dc hMM

Anul □■punatll țl Itr 4 1

Perioada

MltfnaUf»

mpumnntAi"

Stadiul actual

30

~RAN3-~OLR-fiET.Cn.inon md Marketing of pilot Cross border

Tou <■ Produci? in Dobrudzha

30.1

TRANS-'TU- NET' C-mat. -anu l/arkr-t g of p Lrcr,:-8oroerTc u Products in Dobrudzha

2 029 566

PCT RO - BG

Camera de Come:'; Induși e Navigație și Agiv. tură

Cor stana

2009

20*0-

2012

In evaluare

Total'1 oblocth/ Btratorjic 2

’.423.0€ti 275

Obiectiv strategic 3 - CONSTANTA LOCUITORILOR

31

Autostrada București -Coost ni.a (tronson Cernavodă-Cons-.anța)

31.1

Autostrada Bucuiești -Constanța (tronson Cernavodă Consta Uni

1 737 563 243

PCS Transport

CNADNR

Septembrie

2006

2009-2013

Aprobai

20.07.2009 Contractat la da-la de

24 07 2009

32

Construirea variantei uc i u j municipiului Constanța

32.1

Construirea variantei ocolitoare a municipiului Constanța

803 964 313

POS Transport

CNADNR

Septembrie

2008

?OO9-2O13

Aproba 20.07.2009 Contractat la date de .'4 0? ?009

33

Reabilitarea ’mei de c.- 'r tem â, tronsonul Bum. i:t..ii Coir i i . itarte a Co tun hui iV pane iiopu.in

33.1

R : abilitarea liniei de cale l- ! l, "--isonul București-Conj artL . pa. te a Coridorului IV paneuropean

1.496.460 OOC

JBIC+Guvernul

României

CN "CFR"SA

2008

2008-2010

Aprobat

34

Riviera Tomis - eșaturâ l ire stațiunea Mamaia și Porto Tunstic Tomis

34.1

Riviera Tomul - legătură între stațiunea Mamaia și Portul

1 u alic Tomis - tronson 1

40.000.000

POR AXA 1 / Buget Local / Alte surse (r)

UAT Constanta

mai 2011

2011-2013

SF eiaboral

34.2

Riviera Ti rus — legatul Inii* stațiunea Mamaia și Portul

Tuiistic Tcmis -i ’onson II

40.000.000

POR AXA 1 / Buget Locul /

Afle s. sa (r)

UAT Constanța

decembrie

2011

2011-2013

SF elaborat

35

I- -..1,11; ’ t| . .tti    Intre

muraopiuf Constanta și platforma Iridutrawft Nftvedari pm târlea și rit : .-t’ii .--mea ou . v.j    ii Mamaia

Năvodari

35 1

imbtF-dtâțirea accesului intre ir mnpiul Cont lanta și p sir : :a In . .-‘nală Năvoo . prin Iflnjinîa și moderniza ms bulevardului Miimaia * NAvodari

58.800 00I

POR AXA 1

!.=.:1eneriat UAT

Coi .' m'a/UAT Nâvodan.'ADI ZMC

aug. 10

2010-2011

SF elaborat

36

Mode.—zersa iyior stfiîl |n or»|Ul Murf-Im

3&1

Mode    a unor st. X’i ’n

orașu MurtetSar

7.980.000

POR AXA 1

UAI.Mmr..li.i,

iulie 2010

2010-2011

SF elaborat

Nr.

Pr’.-ieî

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

h{r. proiect Individual

TIII» . roiect individual din cadrul proiecțiile ingrat (dupâ caz)

Buget e9t)rr-3tir **1|

Surse de finanțare preconizate *

Aplicant (si partenn i dc exista)

Anul depunerii fi luna 7

PerioaCL»

Mttnwu de împle urnire

Stadiul actual

37

Modernizarea unor străzi în orașul Ovidiu

37.1

Modernizarea unor străzi în orașul Ovidiu

6 997.200

POR AXA 1

UAT Ovidiu

Decembrie

2010

2010-20H

SPF elaborat

38

Modernizarea unor străzi în orașul Techirghiol

38.1

Modernizarea unor stră2i în orașul Techirghiol

3.998400

POR AXA 1

UAT Techirghiol

Decembrie

2010

2010-20U

SPF elaborat

39

f’=-\3re Ve -de - Conat’-jrea unei

I s ipra&tfijate, zona Spital

Cin Iu JUtlr ■■■ ■ . '.I!- r Constanța Județul Constant >

1

/

P-T-ca— 7e-    Const ,rea unei

par,sări s-jpi-.ii ajate, oua spital

Cinic ■ udcțear' )■ >. ■ ■ "L .

1 constanta, Juo :ul Consterna

16.000.000

POR AXA 1

UAT Constanta

mai 2010

2010-2011

SF și PT elaborate

40

Modernizarea drumului județean între Năvodari - Lumina

40.1

Modernizarea drumului județean între Năvodari - Lumina

32.000.000

POR AXA I (r)-Buget de Stat-Buget CJC

ADP Constanta

UAT județul Constanta

Februarie

2012

2012-2014

SPF elaborat

41

Modernizarea drumului județean între Ovidiu-Poarta Alba

41.1

Modernizarea drumului județean ntre Ovidiu-Poarta Alba

32.000.000

POR AXA 1 / Buget de Stat-Buget CJC

ADP Constanta

UAT județul Constanta

septembrie 2011 ,

2012-2014

SPF elaborat

42

Reabilitarea și modernizarea de drumuri județene, tronsonul DJ228: DN 22C (Nazarcea) - DN 2A 'Ovidiu)

42 1

fi--ii torea și modernizarea d drumuri județene, tronsonul DJ228: DN 22C (Nazarcea) - DN 2A (Ovidiu)

50.783.251

POR AXA 2

UAT județul Constanta

2008

2009-2011

în

implementare

43

Reafc-'.larea și modernizarea luminiiKilui public în unele ocai 'â'i ale Zonei Metropolitane Con ’anța

43.1

Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în unele localități ale Zonei Metropolitane Constanta

15.470.000

POR AXA 1 (r)

ADI ZMC + UATun ZMC

2011

2011-2012

SPF elaborat

44

Amenajare străzi, infrastructură gșțffțn de țțansttijH* și stație de

pomouie ............ mfrîiilrubMră

>uCi 1 și o • ■ sin 1 si dua pentru manifestă.-, cutie =ie in satul Lazu, couiir i Agigea

44.1

Amenajare străzi, infrastructură sistem de canalizare și stație de pompare, construire infrastructură socială și construire trada pentru manifestări culturale în salul Lazu, comuna

A :-ea

11.880.120

NDR

UAT Agigea

2009

2010-2012

în evaluare

45

Reabildarsa termict a biocurilurde lOCU" ?' :: msm; f> p oâU ■: 1950-1989

45.1

Reat tai a termică a blocurilor de locuințe construite în perioada 1950-1989

196.560.000

ttuget de Stat/Buget local/Alte surse

UAi municipiul Constanta

2010

2010-2014

SPF elaborat

iMf

Proiect

Titlu Proiect Individual f Proiect Integrat

Ir. prolec-Jvlduă

>IM|    > •. ,'ldual din cadrul prolecîUu'

lnl*y»t (du pi caz)

lluyct estimativ (iei.

Sui” dr

ponx'iizate1

Apllcant (si parteneri «te exista)

• I depunerii șl luna1

PertHO*

Ml- nata o * tti | n ■ m ■ r* Lf ■

Stadiul actual

46

Lucrări de modernizare ~ modernizare sistem de drumuri cartier Nord și Cartier rezidențial Tomis, lucrări de construire -centru de asistență după programul școlar — tip after school și dotare cămin cultural

46,1

Lucrări de moderniza»? -modernizare sistem    uirn.rf

cartier Nord și Cartier rez-cr.ntfa: Tomis, lucrări de construire -centru de asistență cupă programul școlar - tip a ftpr school și dotai- răpri cdlh .1

10.495.300

PNDR

UAT Mihail Kogălniceanu

2009 ,

2010-20.11

n evaluare

47

Modernizare și reabilitare drumuri, extindere sistem de canalizare, înființare centru îngnjire copii-tip after school, renovare și modernizare cămin cultural, comuna Cumpăna

47.1

Modernizare și reabilitare drumuri, extindere sistem de canalizare, înființare cent-u îngrijire copii-tip after school, renovare și modernizare cămin Cultural, comuna Cumpăna

12.471.770

PNDR

IAT Cumpăna

2009

2010-2013

în evaluare

48

Modernizări în comuna Valu lui Traian

48.1

Modernizări în comuna Valu lui Traian

10.416.000

PNDR

UAT Valu lui Traian

2009

2010-2012

în evaluare

49

Construire drumuri pentru asigurarea accesului public la exploatațiile agricole în orașul Ovidiu

49.1

Construire drumuri pentru asigurarea accesului public la exploatațiile agricole în orașul Ovidiu

4.085.220

PNDR. Măsura 1.2.5

UAT Ovidiu

Apnlie

2010

2011 -2012

SF elaborat

50

Construire drumuri pentru asigurarea accesului public la exploatațiile agricole in orașul

M; ii -ati; i r ji idetul Constanta

50,1

Construire drumuri pentru asigurarea accesului public la exploatațiile agricole in orașul Murfatlar, județul Constanta

4.064.480

PNDR, Măsura 1.2.5

UAT Murfatlar

Aprilie

2010

2011 -2012

SF elaborat

51

îmbunătățirea rețelei de străzi în localitatea Lumina, extindere și reabilitare rețele alimentare cu apă pota'oii’’mfiii t’re rt- î canalizare menajeră, nclusiv s tie de

H| ii pre localitatea t■■ z, comuna Lumina, extindeie alimentare cu Alergii ■ ecb K't'.zfr ■ zonaAși zora 0 Tu cernu na LLinur.a, dotarea

.'im    ntți rfifi lu< :

Lumina comună l_    ' juoetul

Constante CU util?.- tehnologice și frige f ppi ; ro’JWTiul PNDR măsură 322

51.1

îmbunătățirea rețelei de străzi în localitatea Lumina, extindere și reabilitare rețele alimentare cu apă potabilă; înființare rețele canalizare menajeră, inclusiv stație de epurare localitatea

Oituz, comuna Lumina, extindere alimentare cu energie electrică Icozări - zona A și zona 8 în comuna Lumina, dotarea cantinei grădiniței din localitatea Lumina, comuna Lumina județul

Constanți cu ubiaje tehnologice ‘și frigorifice prii programul PNDR măsură 322

3.458. OvU

Măsura

32Î

DAT Lumina

2009

2011 -2012

în evaluat e

Nr.

Proled

Titlu Proiect individual f Proiect Integrat

il pr^«xH rndividUR

’HIu proiect Individiiil detctdnjl proiectului intecr-rt (duți» oiz)

Buget estimativ {lei)

Suria =< -i i il*r» f»»cwt_iiii.1

Ap Neant {ai parteneri de exista)

«UtfH*

Penoaoa ■știi—Me de

imnWmeniM-r

Stadiul actua>

52

Modernizare cât de acces pentru exploatații agricole și agenți economici, comuna Valu lui Traian

52 1

'    rC    Cv v    ,

expioaiaf agricole și agem. economici, comuna Van Ji

Traian

4 200.000

PNOR

i ;,A" Valu lui traian

Aprilie

2010

2010-7311

SF elaborat

53

Sistem integrat de monitorizare cu camere video în Zona

Metropolitană Constanța

53.1

Sistem integrat de monitorizare cu camere video în Zona Metropolitană Constanța

4.998.000

POR AXA 1

ADI ZMC

februarie

2011

2011-2013

SPF elaborat

54

Parcul Seniorilor

54.1

Parcul Seniorilor

5.622.750

POR AXA 1

UAT Constanța

martie

2011

2011-2012

SF elaborat

55

Centrul Pair Play - modernizare si extindere

55.1

Centrul Pair Play - modernizare si extindere

8.400.000

POR AXA 1

UAT Constanța

mai 2011

2011-2012

SPF elaborat

56

Cantina socială și centru de zi în localitatea Năvodari - reabilitare si modernizare

56.1

Cantina socială și centru de zi în localitatea Năvodari - reabilitare si modernizare

4.200.000

POR AXA 1

UAT Năvodari

martie

2011

2011-2012

SPF elaborat

57

Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, localitatea Cumpăna, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret

57.1

Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, localitatea Cumpăna, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret

3.500.000

POR AXA 1

Parteneriat ADI ZMC/UAT Cumpănă

mai 2011

2011-2012

SPF elaborat

58

Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, localitatea

Kogăln ceanu fn vederea ulrVăm acesteia drept centra pe-iiru titoatâ

58.1

Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, localitama Kogălniceanu, în vedere s uti zării acesteia drept centru pen.tru tineret

3.000.000

POR AXA 1

Partenerial ADI ZMC/UAT Mihail Kogălniceanu

mai 2011

2011-2012

SPF elaborat

59

Reabilitarea ext nderea și dotarea unei clăd - ■ ' n zona Metropolitană Constanța, localitatea Tuzla, în vederea utilizării acesteia drept centrupenin 1 neret

59.1

Reahilitarea, extinderea și dotnren unei clădiri din Zona

Mei opolitană Constanța, localitatea Tuzla, în vederea , mizării acesteia drept centru pentru tineret

2.998.800

POR AXA 1

Parteneriat ADI ZMC/UAT Tuzla

mai 2011

2011-2012

SPF elaborat

Nr.

Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

rir.

ndivic

TI Ou proiect    Qn cadrul proiectulU'

Integrat {după cai}

Bugafi «fccniaUv (lei)

?-drs«î de finanța r prsconEzate 1

Aplicării (si pa^l- • n exista)

■■-nul depu -■•ti și Itr* 1

Perioade

turnata de •nfrtamwiiiure

Stadiul actual

60

Reabilitarea, modernizarea și dotarea unei clădiri In vederea utilizării acesteia ca centru pentru îngrijirea și supravegherea copiilor preșcolari în localitatea Corbu.

60.1

Reabi-tarea, modei- izarea și dotarea unei clădiri n v ■ derea utilizării acesteia ca centru penhu îngrijirea și supravegherea copiilor preșcolari în localitatea Corbu.

2.520.000

POR AXA 1

Parteneriat ADI ZMC/UAT Corbu

mai 2011

2011-201?

Spî elaborat

61

Modernizarea și dotarea unei clădiri în vederea utilizăm acesteia ca centru pentru îngrijirea și supravegherea copiilor preșcolari în localitatea Lumina.

61.1

Modernizarea ș> netaiei clădiri în vederea utilizâ i acesteia ca cen'iu pentru îngrijirea și supravegherea copiilor preșcolari în localitatea Lumina.

2.499.000

POR AXA 1

Parteneriat ADI ZMC/UAT Lumina

mai 2011

■*011-2012

SPF elaborat

/

62

Modernizarea și dotarea unei clădiri în localitatea Poarta Albă, în vederea utilizării acesteia ca centru pentru tineret.

62.1

Modernizarea și dotarea unei clădiri în localitatea Poarta Albă, în vederea utilizării acesteia ca centru pentru tineret.

2.499.000

POR AXA 1

Parteneriat ADI ZMC/UAT Poarta-Albă

octombrie

2011

2011-2012

SPF elaborat

63

Modernizarea și dotarea unei clădiri în localitatea Valu lui Traian, în vederea utilizării acesteia ca centru pentru tineret

63.1

Modernizarea și dotarea unei clădiri în localitatea Valu lui

Traian, în vederea utilizării acesteia ca centru pentru tineret

2.998 800

POR AXA 1

Parteneriat ADI ZMC/UAT Valu lui Traian

octombrie

2011

2011-2012

SPF elaborat

64

Modernizarea, extinderea si dotarea Scolii cu clasele l-VIII

i imnina

64.1

Modernizarea, extinderea si dotarea Scolii cu clasele l-VIH Lumina

2.919.530

POR AXA 3

DMI 3.4

UAT Lumina

2009

2011

2012

în evaluare

65

Reabilitare, modernizare, extindere -chipare a Scolii nr. 2, respectiv

Școala Generală din Murfatlar si Școala Generala din Simlnoc, orașul Murtăilz' lud V Constanța

65.1

Reabilitare, modernizare, extindere si echipare a Scolii nr.

2, respectiv Școala Generală din Murfatlar si Școala Generala din Siminoc, orașul Murfatlar, județul Constanța

2 837.912

POR AXA 3

DMI 3.4

UAT Murfatlar

2009

2011

2012

în evaluare

66

£xLndcrB clădire ti reabilitare sală

d- ........ Școla ■■ i’odaru

jv " ii'

66.1

Extindere clădire și reabilitare sală de sport" Grup Școlar Ion Podaru Ovidiu”

4.008.101

P' ' î AXA 3 CMC14

UAT Ovidiu

2009

2011

2012

în evaluare

67

Modernizarea ți dotarea unei <-•' Jhi în 'u;t. ttaleaina. in vede1 -a ihlizăm aceleia a centru pe liu 'i'aiet

67.1

M dernizarea și dotarea unei ci.. lir; in localitatea Agigea, în vederea utilizării acesteia ca centru pentru tineret

1.500.00'

POR AXA 1

LfAT Agigea

2011

2011

2012

SPF elaborat

Nr.

Prorc«

Titlu Proiect Individual / Proiect Integra*

Nr. proiec* indrvidxii

Titlu proioct individual din cedrul proiectului integrat (dupâ caz)

Bu^-il •♦rmirtv (leii

Sunu rt* *fn*~K*ra prccorlcxte 1

Aplic^nt (al parteneri dc ■«■sta)

•    ne*

lllitn»’

P«iio»da

wnnuu d» nplemertu*

Stadiul actual

68

Reabilitarea și extinderea școlii Lazu, comuna Agigea, județul Constanta

68.1

Reabilitarea și extinderea șcc Lazu, comuna Agigea, jude ii Constanta

1.784.756

POR AXA 3

DMI 3.4

UAT Agigea

2009

2011

2012

în evaluare

69

Raabn iare, modernizare, echipare și extindere a Școlii Generale cu clasele l-VIII, Eforie Nord

69 1

Reabilitare, modernizare, echipare și extindere a Școlii Generale cu clasele l-VIII. Eforie Nord

3.150.000

POR AXA 3

DMI 3.4

UAT Eforie

2009

2011

2012

In evaluare

70

Reabilitare si extindere scoa • cu clasele l-VIII, comuna Valu lui Traian.Jud. Constanta

70.1

Reabilitare si extindere scoaia cu clasele I-Vlll, comuna Valu lui Traian.Jud. Constanta

9.375 612

POR AXA 3

DMI 3.4

UAT Valul lui Traian

2009

2011

2012

in evaluare

71

Intersecții inteligente -implementarea sistemului de management integrat al traficului în municipiul Constanța

71.1

Intersecții inteligente -implementarea sistemului de management integrat al traficului în municipiul Constanța

1.785.000

POR AXA 1 (r)

UAT Constanța

Iulie 2011

2011-2013

SPF elaborat

72

Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului de Specialitate TBC din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie

72.1

Reabilitarea infrastructurii, feodernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului de Specialitate TBC din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie

12.006.521

POR AXA 3

DMI 3.1

UAT Județul Constanța

2008

009-2011

în

implementare

73

Extindere Complex Terapeutic -Școala specială nr. 2 Constanța

73.1

Extindere Complex Terapeutic -Școala specială nr. 2 Constanța

1.031.517

POR AXA 3

DMI 3.4

UAT Județul Constanța

2008

2009-2011

în

implementare

74

Extindere Complex Terapeutic -Centrul Albatros Constanța

74,1

Extindere Complex Terapeutic -Centrul Albatros Constanța

6.117.796

POR AXA 3

DMI 3.4

UAT Județul Constanța

2008

2009-2011

în

implementare

75

Extii;uere Comdex Integrare prin te răpii specific.' - Școala specială nr Ce nstanța

75.1

Extindere Complex Integrare prin terapii specifice - Școala specială nr 1 Constanța

1.118.09?

POR AXA 3

DMI 3.4

■UAT Județul Constanța

2008

2009-2011

în

implementare

76

Dezvoltare ■ T .. ui de primire a of .jiu fn < ;iim de ui ;ențâ prin ext nderea ui ii r odul dosi nat prir în regim oe urgență a marritr țl copilului

76.1

Dezvoltarea centrului de primire a copilului în regim de urgență pnn extinderea unui modul destinat . nirii în regim de urgență a mamei și copilului

13 372.734

POR AXA 3

DMI 3.4

UAT Județul Constanța

2008

2009-2011

în

implementare

Nr.

Proiect

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

«r prolec Ir.-taWua

Titlu proiect individual din cadrul proiectului integrat (după caz)

Buget «altmah* (1*4

Sun* ck ftnartțarf preconizate'

Apllcant (el panene" dc exista)

Anul depu $i Iun®

Periz-ccc ■«ti mata d« inn'»'ii*ntare

Stadiul actual

77

Reabili rea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța - Policlinica 2

77.1

Ceadiin i ea iiasn:K.-,uiu, modernizarea, dezvoltare ■ si echiparea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Judelear de Urgență Constai a -Policlinica 2

21.686.335

POR AXA 3

DMI 3.1

UAT Județul Constanța

2008

.009-2011

în

implementare

78

Reabilitare și dotare CcuIh ue plasament Traian Constanța

78.1

Reabilitai și dotare Centrul c>-plasament Traian Constanța

3.499.728

POR AXA 3

DMI 3.2

UAT J .deț Constanța

2008

2009-2011

In

nplementare

79

Reabilitare, modernizare și dotare la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatncă Techirghiol - Corp A Județul Constanța

79.1

Reabilitare, modernizare și dotare la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatncă Techirghiol - Corp A Județul Constanța

2.856.374

POR AXA 3

DMI 3.1

UAT Județul Constanța

2008

2010-2012

în

■nplementare

80

Reabilitare, modernizare și dotare la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatncă Techirghiol - corp C, în vederea înființării unui centru de îngrijire și asistență |udețul Constanța

80.1

Reabilitare, modernizare și dotare la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatricâ Techirghiol - corp C, în vederea înființării unui centru de îngrijire și asistență, județul Constanța

3.125.873

POR AXA 3

DMI 3.1

UAT Județul Constanța

2008

2010-2012

în

implementare

81

Centru mul' funcțional de asistentă sticlo n edii a.,1 Cumpăna

81.1

Centru multifuncțional de

asistență socio medicală Cumpăna

3.200.000

POR AXA 3

DMI 3.2

UAT Cumpăna

2009

2010-2012

în evaluare

82

tam, .o școlar "Grup Școlar ■"i. -K ina"

82.1

Campus școlar "Grup Școlar Cumpăna"

35.379.216

POR AXA 3

DMI 3.4

UAT Cumpăna

2009

2010-2012

în evaluare

83

T--adiții culturale la Marea Neagră

83.1

Tradiții culturale la Marea Neagră

1.049.412

PO Comun in Bazinul Marii Negre 20072013

UAT Județul    ■

Constanța

2009

2010-2011

in evaluare

84

‘CaWicâri turopona pentru mediul ruraî"

84.1

"Calificări europene pentru mediul rural"

800.000

POSDRU

ADI ZMC

2010

2010-2012

Elaborat

85

Mfiîua .. sansâ le viață"

85.1

"Meseria - o șansă la viață"

1.200.000

POS DRU

ADt ZMC

2010

2010-2012

Elaborat

Cî9**<-1

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

'    ărO -

■ “

Tiiiii r« i-iCe i'ijMldual din cadrul prolei-*-AuJ - fieyrat (Uupă caz)

irugit ■oiiu*yrH>)

Iknii ria    ■

pțwMduU 1

Aplica i nl    1 ■"*-

axiala)

Amu

M kr-» 1

P^oada

de

va

Stadiul actual

36

Modernizarea infrastructurii de apâ/apă uzată In județul Constanța

86.1

Ml junii- vea Iiri.i -i uc u. I ce apă,‘apă uzată în j Jdoțdl Constanta

594.000.000

l’OS MEDIU Axa 1

O    ■ gional

apăi'ADl AF A

CANAL udeț-.i* Constanța

2010

2010-2015

3F elaborat

87

Si.’.i.cfn ' C Management Inteurat al Deșeurilor solide in județul Constanța

87.1

Sislem de Management integrat .al ueșeuri r solid • Ir’ |ud<l Constanța

273 000.000

POS MEDIU ■\xa 2

UAT J xtetu

Constanț t,

2011

2&1--201:

Sr - aborat

88

fteab "tarea zonei costiere a MS*? Negre afectau • de ercziu-e

88.1

Reabilitarea zonei costime a

Mării Negre afectate do ciroziune

500.000.00C

•’OS Mî Dlb )MI 5 2. > i iu •~ondul de

Mediu

ANAR/ABADL .

Ci    i. Fondul

de mediu

2010

231LA201

■ pregătiră

Reabilitarea și extinc-t'ca sp. 1 or vOTzi tbn zona TDroiE t-elapa II

89 1

R ^abilitarea și extinderea sp 1 ve zi din zona Tomis l-stapa 1

!.522.799

Fondul de

Mediu

UAT Constanța

2009

2010-2012

în evaluare

00

Aii.en.ijaie pan_: unu Pan . j A uri Vlaicu

90.1

Ai : ’.ajare parc nou - Parcul

Aurul Vlalcu

2.003.988

Fondul de

Mediu

UAT Constanța

2009

2010-201

In evaluare

Arcei arare p-arc nou - Parcul Caroi i

31.1

A: -;najare parc nou - Parcul

Cart' 1

z.000.000

Fondul de

Mediu

UAT Constanța

2009

2010-2017

în evaluare

92

Air i.'i' -jai e parc central în comuna Aglșea udețul Constanța

92.1

Ar i ’ uiiiie parc central în cc IU" ; A : oea, județul

Constanta

1 092.240

Fondul de

Mediu

UAT Agigea

2009

2010-2012

în evaluare

93

S UI odlhr , ;■ 1 •- ■ joacă

93 1

Scuar odihna și loc de joacă

554.252

"ondul de

Mediu

UAT Cumpăna

2009

2010 012

în evaluare

94

înființare scuar public In locavlatea Ccirtx iu-mțiil Conți .ui,

94 1

l--riiri':iui • u t public în

localii alea Corbu. județul

C ULtartd

232.667

Fondul le

Mediu

UAT Corbu

2009

2010-2C12

în evaluai <>

Ii 1; nlaie (ia : (a. n., jn.. c) -' >ra plttcllnr în oroși 4 Năvodari

95 1

i liintam oaie (scuar public) -T j .'tic r în orașul Năvodari

^^.iî-ondulde

Mhulu

UAT Năvodari

2009

2010-201"

In evaluare

96

fnlunțnre parc (scuar puttftc) - tona CP ir. cmtul N^vndiin

96.1

"" |uijc uar public) -zona CP in orașul Năvodari

1.370.400

FqnțM de

Mediu

UAT Năvodari

2009

2010-21 2

11 evaluare

97

Scuar pubhd în comuna ; m ju-.’Dț C'-^tAnt-

97 1

Scuar public în ■ imuna Lumina, județ Constanța

1.168 173

Fondul de Mediu

UAT t urn • .i    .

2006

-510-21 L’2

1 ■ evaluare

Nr.

Proi*-t

Titlu ProMtl ivttllv?4-4i i Proiect Integrat

Ml. prpj" .‘fidiv^ouai

i.». - .ndtvku.«i iin cadrul prolc chiîi {Qupi caz)

Mu-.»» ■■rimativ (lei)

Sur»* o» -na» m •

procer rtr

rtjiu U’OUn* 1

|i luna 1

Perioada

«■■fhflBI H

SUdiul actual

98

Rea&wiaie ? și toamenapiea pa.c-.:ini central din comuna Mihail Kc j£ir-ceanu pa-‘ea 1

93.1

Reabilitai na ți i eamanajareH parcului : fra. din corn ia

Mihail KogâlniceȚip i j.aitea 1

030.130

Fondul r>

Mediu

JAÎ MiliPi' Kogălniceartu

2009

2010-2012

In evaluare

99

Psabillfarta și reamenajacea pa :. Jui central dm con .a Mihail Kf jIi r<?;if i| ;• v , |l

99.1

Reabilitarea ți raamanajares parculm virai din con j

M hail K-;- i.jliilCrar'i    ulii l

804.140

Fondul de

Mediu

UAI Mihai Kogălniuuunu

2009

2010-2012

In evaluare

100

Zone verzi în orașul Ovidiu

100.1

7^ ne verzi n așul Ovidiu

1 23 909

Fondnf de inediu

JAI Ovidiu

2009

2C 0-2011

In evaluare

101

i i nțare scuar public în . ana ANI

Eforie Suri

101 1

înființare . i.r public In zona

ANI. Eli ■:} Sl

1 085 234

f ondul de

Mediu

UAT Eforie

2009

2010 2012

Iu evaluare

102

Tuf .nțare scuar public în rons "bazin deversor", orașul Murf. I‘- r

102 1

înființare scuar put c în zona "bazin deversor", orașul Murfal

1 OB2 457

Fondul de

Mediu

,'A ÎMurfadar

2009

2010-2012

în evauara

103

înființare scuar public ș tpa-n verz în zonale: Lloc A; ocun ftS-Bt: blocuri A4.A5.B9 din oraș J r.'i-' itlar

103 1

Înființare scuar public ■ ■ : ■ i

verzi în zonele, bloc A. •? ccui 8586; blocuri A4,A5,B9 din orașul

M irfatlar

CdO.430

Fondul de

Mediu

JAF Murfatlar

2009

2010-2012

în evaluare

104

Realizare de noi capacități de produc r e a energiei ■ e zt.pra valnnfcarea resurselor anargabce : :^cn<i;i .io parcfotovolta :

104.1

li ualizare de noi capacități de fru ducere a energiei verzi p i v durificarea resurselor ene getice regenerabile- parc fuiu /oI‘op.

20 979.700

POS CCE

UAT Valu Iu1' Traian

2010

2011 -. 112

în pregătire

106

Realizare de roi capacități de producere g energiei verzi prin valorificarea resurselor energetice reger-eratule r.urc fotovoltaic

105.1

R ihzareden, capacit .ți .u pujoucere a energiei vei.. p i valorii.:-? ea resurselor energe licv egnnerabile-parc fotovoîîaio

20 979.700

ROS CCE

UAT Eforie

2010

2011 -2012

SF elaborai

ioe

Realizare de o; capacf.ll de l ■ ori'    tai ■    zi pnn

vatorificarBa resursakx energetice rege saialiiln p.m: li n-, nlr.-ii ;

106 1

R- aJizau ■: n capacități de proeucere a energiei verzi prin valorifica :a resurselor • ergetic regenerabile- parc

fciovtxtam

20 979.700

POS CCE

JAT Năvodari

2010

2011 -2012

SF elaborat

107

Realizare ce nc, capsatâd de prc-cjca-e o ±-0e- _.iri ve zi prin v dijiifiuarcii i wi.mckjr cnargeiiiin regr ia lipi•    t;a. oltaic

107.t

Realizare •: noi capacitiț rl-' .    ■ ■    rg ci \    ■ nn

valonficaroa 'cd . selor t lergetics rege erabile- parc fotdvoii. i

20.979.700

POS CCE

UAT Poarta Albă

2010

2011 -

■ 012

SF elaborat

Nr.

Prolec"

Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat

Nr. pro le ci individi

Ptiu țruMct •ncavidual din cadrul proiectul h ingrat (după caz)

□get estimativ (tei)

Surse de finanțai • preconizate ’

ml pwtenri dc. exiaiq)

Aiuil o«filMurf | luna 1

Perioada

rio

*-':p<tffnn(tarw

Stadiul actual

108

înlocuirea sistemului de producere a apei calde menajere cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanța

108.1

înlocuirea sistemului do producere a ape; tal. e menajere eu sisteme ce ulllizează enemis produsă din sui se (Mjfiur*'abile în cadrul Cân inului penrru

Persoane Vârstnice Constanta

1.880.700

AFM

UAT Constanta

Octombrie

2009

2011 -2012

în evaluare

109

înlocuirea sistemului de încălzire cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile în cadrul Grupului Școlar Carmen Silva, Eforie Sud

109.1

înlocuirea sistemului de încălzire cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile în cadrul Grupului Școlar Carmen Silva, Eforie Sud

915.072

Fondul de

Mediu

UAT Eforie

Aprilie

2010

2011 -2012

SF elaborat

110

Centre de expertiză la Marea Neagră

110.1

Centre de expertiză la Marea Neagră

2.928.912

PO Comun în Bazinul Mării , Negre 20072013

UAT Județul Constanța

2009

2010-2012

în evaluare

111

Perfecționare pentru Dezvoltare

Perfecționare pentru Dezvoltare

412.670

POOCAAXA 1 DMI 1.3

ADI ZMC

2009

2010-2011

în evaluare

112

Primăria Constanta - la un click distanta fata de cetatean

Primăria Constanta - la un click distanta fata de cetatean

5.040.000

PO DCA Axa 2 DMI 2

UAT Constanța

2010

2011-2012

Elaborat

Total3 obiectiv strategic ?

6 27,056.560

Total aerieni PIL'

6 60'. B90.052

Total proiecte lei nixQrva •

’ORra i

MS.28O.0M

1” caz n care proiectul se află ca rezervă este n eni onat - •/

I

■ .‘ni J |J|L.    !:;!■■ 1    l|i-.:!„ ■ n f- R

- Axa 1    meri: onata luna estimata pentru depune* •

J

|    ,■ cuiul bugetelor totale pe obiective NU s nt incluse bugetele proiectelor aflate în rezervă