Hotărârea nr. 16/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI LA HCLM NR. 526/2008 PRIVIND INSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea anexei la H.C.L.M. nr. 526 / 2008 privind însușirea si aprobarea inventarului bunurilor care

aparțin domeniului public al municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședința ordinara din data de 05x02,2010_.

Având in vedere Expunerea de motive nr. 7902 Z 2010 a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Raportul Comisiei nr. 5 - Juridică si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 7900/2010;

Luând in considerare H.C.L.M. nr. 526 l 2008 privind însușirea si aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;

Văzând prevederile art. 4, art. 10, alin.2 si art.22 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45 alin (3) si art. 115 alin (1), lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administrația Publică Locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba completarea anexei la II.C.L.M. nr. 526 / 2008 , conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre tuturor persoanelor implicate, Direcției Patrimoniu, R.A.E.D.P.P Constanta, Direcției Financiare si S.P.I.T. în vederea aducerii la îndeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Prezenta    Hotărâre    a    fost    aprobată

de    _consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, Visan George

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


CONSTANȚA, NR. 16


ROMANIA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA LA H.C.L.M. NR.....16/2010

NR.

CRT.

CODUL DE CLASIF.

DENUMIREA BUNULUI

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

ANUL

DOBÂNDIRII SAU DUPĂ CAZ AL DARII IN FOLOSINȚA

VALOAREA

DE

INVENTAR

(RON)

SITUAȚIA

JURIDICA

ACTUALA

1

Teren aferent extindere sediu Curtea de Apel

Parcare str. Traian nr. 23

S = 964 mp

0,01

2

Spatii verzi, scuaruri și fâșii stradale

Zona Peninsulară și centrală

0,01

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Visan George

4