Hotărârea nr. 159/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PARCARE VERDE-CONSTRUIREA UNEI PARCARI SUPRAETAJATE, ZONA SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA, MUNICIPIUL CONSTANTA", ETAPA STUDIU DE FEZABILITATE;


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Parcare verde - Construirea unei parcari supraetajate, zona Spitalul Clinic Județean de Urgenta

Constanta, județul Constanta”- etapa studiu de fezabilitate

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința extraordinară din data de 05.08.2010;

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre initiat, privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Parcare verde - Construirea unei parcari supraetajate, zona Spitalul Clinic Județean de Urgenta Constanta, județul Constanta” - etapa studiu de fezabilitate

Consultând raportul Direcției Tehnic-achiziții nr. 95533/15.07.2010, avizul favorabil al Comisiei nr. 1 buget finanțe;

Vazand dispozițiile art 44, alin (1), din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

In temeiul prevederilor art 36, alin (2), lit b), alin (4), lit d) si art 115, alin (1), lit b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Parcare verde - Construirea unei parcari supraetajate, zona Spitalul Clinic Județean de Urgenta Constanta, județul Constanta” - etapa studiu de fezabilitate, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre;

Valoarea totala estimativa a investiției:

Total investiție: 16.596,309 mii lei, cu TVA, adica 3.794,483 mii euro Din care C+M: 14.207,310 mii lei, cu TVA, adica 3.248,276 mii euro

(1 euro = 4.3738 lei, din iulie 2010, CURSUL 1NFOEURO)

ART. 2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-achiziții, Direcției Programe si Dezvoltare, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism si Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 21 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, Oneiu Carmen

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Constanta

Nr. 159    / 05.08.2010

DG_PARCARE_FINAl_26_luh«_2010


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

PARCARE VERDE - CONSTRUIREA UNEI PARCARI SUPRAETAJATE, ZONA SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTE CONSTANTA


In mii lei/măi euro la cursul INFOREURO    4 3738    leiteuro din

cota TVA 24%

Nr Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (cu TVA) aprobata prin HCLM 13.2009 -curs leu/euro

21.01.2009:4 3100

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA,

mii lei

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

416.494

95.225

99.959

516.453

118.079

1.3

Amenajări pentru protecția medului

4.252

0.972

1.020

5.272

1.205

TOTAL CAPITOL 1

420.746

96.197

100.979

521.725

119.284

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2    |    564.1791    270.8291    61.9211    64.9991    335.827    76.782

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

9.125

2086

2.190

11.315

2.587

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autonzat»

10.488

2398

10.488

2.398

3.3

Proiectare si inginerie

387.152

325.625

74 449

78.150

403.775

92.317

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

3.5

Consultanta

116.146

3.6

Asistenta tehnica si dirigentie de șantier

19,358

119.258

27.266

28.622

147.879

33.810

TOTAL CAPITOL 3

522,656

464.496

106.200

108.962

573.457

131.112

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

12,923,422

10,332.460

2,362.353

2.479.790

12,812.250

2,929.318

4.2

Montaj utilaje tehnologice

209.953

48.002

50 389

260.341

59.523

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montai

618.283'

141.361

148 388

766.670

175.287

44

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

384 668

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

13,308,094

11,160.695

2,551.716

2,678.567

13,839.262

3,164.128

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

177,441

279.321

63.862

67.037

346.359

79189

5.1.1 Lucrări de construcl» si instalații

133,081

223.521

51.105

53.645

277.166

63.370

5.1 2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

44,360

55 800

12758

13.392

69.192

15.820

5.2

Comisioane, cote. taxe. costul creditului

286,124

148.948

34.055

148.948

34.055

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

665,405

669.944

153.172

160.787

830.731

189.933

TOTAL CAPITOL 5

1,128,969

1,098-213

251.089

227.824

1,326.037

303.177

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

61

Pregătirea personalului de exploatare

17.951

6.2

Probe tehnologice si teste

28,209

TOTAL CAPITOL 6

46,157

TOTAL GENERAL

15.570.055

13,414.979

3,067.122

3,181.330

16,596.309

3,794.483

din careC*M

14,005,350

11,457.508

2,619.578

2,749.802

14,207.310

3,248.2î<


BENEFICIAR

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


ORDONATOR CREDIT

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA