Hotărârea nr. 157/2010

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A.T.C. CONSTANTAPE ANUL 2010

n Romania A Județul Constanta { Municipiul Constanta Consiliul Local

HOTARARE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A.T.C. CONSTANTA PE ANUL 2010

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in ședința ordinara din data de /tb

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ștefan Mazare, documentația R.A.T.C Constanta înregistrata sub nr. 94396/13.07.2010, raportul Comisiei nr. 1 buget - finanțe;

Având in vedere prevederile O.G. nr.97/1999 aprobata prin Legea nr. 19/2002 privind garantarea furnizării de servicii publice in transporturile rutiere si pe caile navigabile interioare si ale O.U.G. nr.7/1998, modificata prin O.U.G. nr. 148/2000;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.a, alin.3 lit.c si art.l 15 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

. • ♦... j 'j i JL

Art. 1. - Se aproba rectificarea-bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei de Transport in Comun Constanta pentru anul 2010 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 2. - Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare, Direcției Administrație Publica Locala, Direcției Tehnic-Achizitii, Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in vederea ducerii la îndeplinire si Instituției Prefectului Județului Constanta spre stiinta.

<?/, .... .!?i

Adoptata de un nr. de?YVconsilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


OHUl/


Constanta Nr. fPfl !()'    •CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCEL^ Ebjy\GrfE


2010

nmbf. t. ‘ H;


MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA 1


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 LEI

Indicatori

Nr.

rând

BVC

2009

Prevederi

an

2010

0

1

2

3

I. VENITURI TOTALE, din care :

(rd.02+rd.12+rd.13)

01

85.400.000

83.400.000

1.Venituri din exploatare din care:

02

84.400.000

81 863.000

a)Venituri din activitatea de baza

03

41.000.000

35.050.000

b)Venituri din alte activitati

04

22.600.000

27.013.000

c)Venituri din surse bugetare, din care:

05

20.800.000

19.800.000

- subvenții pe produse si activitati

06

0

0

- subvenții pentru acoperirea diferentelor de tarif, din care:

07

20.800.000

19.800.000

- transferuri

08

3.800.000

4.400.000

- prime acordate de la bugetul statului

09

0

0

- alte sume primite de la bugetul de stat

10

0

0

d) Venituri din fonduri speciale

11

0

0

2.Venituri financiare

12

1,000,000

1.537.000

3.Venituri excepționale

13

0

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care : (rd.15+rd.35+rd.36)

14

85.400.000

84.264.000

1.Cheltuieli pentru exploatare,din care:

15 „

..78.700.000

77.464.000

a) Cheltuieli materiale

16 .

26,500.000

26.500.000

b) Cheltuieli cu personalul din care:

17

26.229.000

26.180.500

- salarii brute

18

20.300.000

20.300.000

- contribuție asigurări sociale de stat

19

4 222.000

4.222.000

- ajutor de șomaj

20

144.500

101.500

- contribuție asig.soc pt sanatate, conform Legii nr. 150/2002

21

1.205.500

1.200.000

- alte cheltuieli cu personalul,din care:

22

357.000

357.000

- fond special de solidaritate sociala pt.persoanele cu handicap, conform Legii 448/2006

23

144.000

144.000

- asigurare de boli si accidente -fond de garantare

24

213.000

213.000

c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

25

17.500.000

17.900 000

d)Cheltuieli social-culturale conform

Legii 571/2003 Codul Fiscal

26

500 000

500.000

e)Cheltuieli de protocol

28

50.000

43.000

f)Cheltuieli reclama si publicitate

29

310.000

261.000

g)Cheltuieli cu sponsorizarea

30

' 20.000

20.000

h)Tichete de masa

31,

2.052.000

2.052.000

0

1

3

3

1) Alte cheltuieli, din care:

32

5.539.000

4.007.500

prestații externe

33

630.000

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

34

0

0

2.Cheltuieli financiare

35

6.700.000

6.800.000

3.Cheltuieli excepționale

36

III. REZULTAT BRUT -

(profit / pierdere)

37

o

-864000

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE '

STABILITE POTRIVIT LEGII

din care :

38

0

0

- fond rezerva

39

0

0

V. ACOPERIREA PIERDERILOR

DIN ANII PRECEDENTI

40

0

0

VI. IMPOZIT PE PROFIT

41

0

0

VII.PROFITUL DE REPARTIZAT

(potrivit OG nr.64/2001) din care :

42

0

0

a) Rezerve legale

43

0

Ol

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

44

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare,aferente profitului rezultat din vanzari active,respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit

45

0

0

d) Alte repartizări prevăzute de lege

46

0

0

e)Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit

47

0

0

|f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăților naționale, companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat

48

0

0

g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a)-f)

49

0

0

VIII.SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

50

22.730.100

17.820.500

1. Surse proprii

51

1.094.100

749.500

2. Alocații de la buget

52

21.636 000

17.071.000

3 Credite bancare:

53

0

0

- interne

54

°

0

- externe

55

0

0

4. Alte surse

56

0

0

0

1

3

3

IX.CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII, din care:

57

22.730.100

17.820.500

1 Investiții, inclusiv investiții in curs la finele anului

58

22.730.100

17.820.500

2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:

0

59

0

- interne

60

0

0

- externe

61

0

0

X.REZERVE

din care:

62

0

0

I. Rezerve legale

63

0

0

II, Rezerve statutare

64

0

0

III. Alte rezerve

. 65

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

(MCÎti

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR.

arcela enacjw<