Hotărârea nr. 156/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL2010 SI LISTA DE UTILAJE INDEPENDENTE PE ANUL2010 ALE S.C. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA

I

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 și lista de utilaje independente pe anul 2010

ale S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

de    ' $f)(& \

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de d-nul Primar Radu Ștefan Mazăre;

Raportul Comisiei de specialitate nr.l - Buget finanțe;

Văzând dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2008, publicată în Monitorul Oficial nr.465/23.06.2008;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”a”, alin.3 lit.”c” și art.l 15, alin.l lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al S.C.”Confort Urban”-S.R.L. Constanța pentru anul 2010, a listei de investiții în continuare și reparații, a listei de utilaje independente și a obiectivului și criteriilor de performanță pentru anul 2010 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori:

14.040 mii RON 17.840 mii RON -3.800 mii RON 60.090 mii RON


-    total venituri

-    total cheltuieli

-    rezultat

-    total investiții

din care :

-    investiții în continuare și reparații în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța

59.486 mii RON 604 mii RON


-    utilaje independente din surse proprii

Art.2. Finanțarea cheltuielilor de investiții noi programate pe anul 2010 se va

realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal și surse proprii.

Art.3. Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica

prezenta hotărâre S.C."Confort Urban”-S.R.L. Constanța, Direcției Financiare în vederea ducerii la îndeplinire și spre știința Instituției Prefectului Județului Constanța.

Președintele ședinței, QtM)Aț+l 0M/C/


Adoptat cff / consilieri din    membrii.

Constanta / .

Nr.    /C    0

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA
Anexa nr.1 la H.C.L.M.


/ fc)


BUGET DE VENITURI

SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

Indicatori

p- 7

BVC aprobat 2010 mii RON

BVC rectificat 2010

mii RON

0

1

2

3

I.VENITURI TOTALE, din care (rd.02+rd.l2+rd.l3)

1

14.040

14.040

1.Venituri din exploatare, din care

2

13.790

13.790

a) Venituri din act.de bază

3

9.270

9.270

b) Venituri din alte activități

4

4.520

4.520

c) Venituri din surse bugetare, din care

5

- subvenții pentru produse și activități

6

- subvenții ptr.acoperirea dif. de preț și tarif

7

- transferuri

8

- prime acordate de la Bug.statului

9

- alte sume primite de la Bug.de stat

10

d) Venituri din fonduri speciale

11

2. Venituri financiare

12

250

250

3. Venituri excepționale

13

ILCHELTUIELI TOTALE, din care (rd,15+rd.33+rd.34)

14

17.840

17.840

1.Cheltuieli ptr.exploatare total, din care.

15

17.470

17.470

a) Cheltuieli materiale

16

9.264

9.264

b) Cheltuieli cu pers., din care

17

6.726

6.726

- salarii brute

18

5.070

5.070

- contrib.asig.soc.de stat

19

1.131

1.131

- ajutor șomaj

20

38

38

- contrib.asig.soc.ptr.sănătate., conf.Legii 145/1997

21

323

323

- alte chelt.cu personalul

22

164

164

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanle

23

770

770

d) Cheltuieli prevăz. de legea bugetului de stat, din

24

100

100

- transferuri sau subvenții

25

e) cheltuieli de protocol

26

f) cheltuieli reclamă și publicitate

27

g) cheltuieli de sponsorizare

28

h) tichete de masă

29

610

610

i) Alte cheltuieli, din care

30

- taxe ptr.activ de expl. a resurselor minerale

31

- redevența din cesionarea bunurilor publice

32

2. Cheltuieli financiare

33

370

370

3. Cheltuieli excepționale

34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

-3.800

-3.800

IV. FOND DE REZERVA

36

V. ALTE SUME DEDUCTIBILE POTRIVIT LEGII, din care

37

VI.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI

38

3.950

3.950

VII.IMPOZIT PE PROFIT

39

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care:

40

1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care:

41

-cota managerului la regii autonome

42

2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al institutelor naționale de cercetare-dezvoltare

43

3. Surse proprii de finanțare, din care:

44

-cota de participare Ia profit a administratorilor

45

4. Alte repartizări prevăzute de lege (denumirea si baza legala), din care:

46

-cota managerului la societățile comerciale

47

-dividende cuvenite statului - F.P.S.

48

-dividende cuvenite altor acționari

49

IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,

din care

50

62.058

60.090

1. Surse proprii

51

2. Alocații de la buget

52

3. Credite bancare

53

- interne

54

- externe

55

4. Alte resurse

56

62.058

60.090

X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

57

62.058

60.090

1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

58

62.058

60.090

2. Rambursări rate creditelor aferente ptr.invest.

59

- interne

60

- externe

61

X. REZERVE , din care

62

I. Rezerve legale

63

II. Rezerve statutare

64

III. Alte rezerve

65

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA

Anexa nr.2 la H.C.L.M.DATE DE FUNDAMENTARE

Indicatori

Nr.

rd.

BVC aprobat 2010 mii RON

BVC rectificat 2010

mii RON

0

1

2

3

1. Venituri totale

1

14.040

14.040

2. Costuri aferente volumului de activ.

2

17.840

17.840

3. Număr prognozat de personal la finele anului

3

350

350

4. Număr mediu personal total, din care

4

350

350

5. Fond salarii,din care

5

5.234

5.234

a) Fond de salarii aferent posturilor blocate

6

b)Contract de mandat incheiat cu, conducătorul agentului economic potrivit art.2(l) din OUG 79/2008

7

164

164

- premiu anual potrivit art.4(2) din OUG 79/2008

8

56

56

c) fond de salarii af.pers. angajat pe baza de ctr.indiv. de muncă

9

5.070

5.070

6. Câștigul mediu lunar pe salariat

10

1,21

1,21

7. Prod.muncii pe total pers. mediu (lei/ pers.) (rd.l/rd.4)

- în prețuri curente

11

40,114

40,114

8. Prod.muncii pe total pers.mediu (lei/pers.) (rd.l/rd.4) - în prețuri comparabile

12

41,599

41,599

9. Prod.muncii pe total pers.mediu (unități fizice/ nr. persoane)

13

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1000

14

1.271

1.271

11. Plăți restante - total

15

4.200

4.200

- Prețuri curente

16

- prețuri comparabile

17

12. Creanțe restante - total

18

3.700

3.700

- prețuri curente

19

- prețuri comparabile

20

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

erJvu

LISTA DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE ȘI REPARAȚII IN ANUL 2010 în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Municipal Constanța

- mii RON -

Nr.

crt.

OBIECTIVUL

BVC

2010 aprobat

BVC

rectificat

2010

Rectificare

0

1

2

3

4

1.

Ranforsare tramă stradală și marcaje rutiere

45.098

44.697

-401

2.

Sistem de iluminat public

14.170

12.901

-1.269

3.

Fântâni arteziene

812

650

-162

4.

Sistem de semaforizare

1.100

1.001

-99

5.

Sistem de indicatoare rutiere

274

237

-37

TOTAL GENERAL

61.454

59.486

-1.968


CONTR ASEMNEAZĂ St1' tTA R, marcela enachș

LISTA

cu investiții (utilaje independente) necesare retehnologizării în anul 2010 în prețuri informative

Nr.

crt

Denumire utilaj

U.M.

Cant.

Preț unitar mii lei

Total mii lei

1.

Gen.acetilenă

Buc.

3

2

6

2.

Arzător cu flacăra

Buc.

2

2

4

3.

Mașina de găurit cu talpa magnetică

Buc.

1

7

7

4.

Copiator

Buc.

1

8

8

5.

Calculatoare

Buc.

4

8

32

6.

Pikamer cu motor termic

Buc.

2

10

20

7.

Vas de absortie cu vaccum

Buc.

1

7

7

8.

Pompa cu vid

Buc.

1

5

5

9.

Penetrometru electric

Buc.

1

6

6

10.

Recuperator solvent

Buc.

1

6

6

11.

Autoturism

Buc.

1

80

80

12.

Autoutilitară papuc

Buc.

1

90

90

13.

Centrală ptr.încălzire cu gaze ptr.pavilion adm.

Buc.

2

63

126

14.

Mai mecanic

Buc.

2

13

26

15.

Placă vibratoare

Buc.

2

18

36

16.

Pikamer pneumatic

Buc.

2

20

40

17.

Mașina taiat asfalt

Buc.

1

25

25

18.

Rulou compactor manual cu motor termic de 1 to. pentru trotuare

Buc.

2

40

80

TOTAL UTILAJE DIN SURSE PROPRII

604

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


iNTRASEMNEAZÂ
secretar, arcela ENACHE.

Anexă Ia Contractul de mandat

OBIECTIVUL SI CRITERIILE DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Nr.

crt.

Explicație

Valoare

In mii RON

Cote prognozate 2010

Ponderea obiectivului si criteriilor in total condiții

Ponderea realizării obiectivului si criteriilor in coef. maxim de penalizare

1.

Venituri totale minime

14.040

35

10,5

2.

Productivitatea muncii pe salariat

41,114

60

18

3.

Perioada de recuperare a

creanțelor

(in zile)

96

2

0,6

4.

Perioada de rambursare a

datoriilor

(in zile)

109

2

0,6

5.

Cheltuieli la 1.000 lei venituri

1.271

1

0,3

TOTAL

100

30

contrasemnează

SECRETAR, MARCELA ENACBE