Hotărârea nr. 155/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARIINBUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 SI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2010 ALE RAEDPP CONSTANTA

ROM AN IA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010 ȘI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2010 ALE REGIEI AUTONOME “EXPLOATAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT” CONSTANȚA

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de /£. O$c2ofd

Luând în dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ștefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 1 de Studii, prognoze economico - sociale, buget -finanțe, precum și Referatul nr. 5683/14.07.2010 al conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța,

Având în vedere Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 11/26.01.2010 a Bugetului de stat pe anul 2010, Ordonanța Guvernului nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, Hotărârea Consiliului Județean Constanta nr. 72/31.03.2010,

în temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c și art.l 15, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală republicată :

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al RAEDPP Constanța pe anul 2010, conform anexei nr. 1, astfel:

-    1) se reduc cu 20% cheltuielile cu bunuri si servicii, altele decât cele pentru activitățile de producție, a cheltuielilor cu prestațiile externe, cheltuielilor de protocol, reclama si publicitate, programate pentru semestrul II 2010,

-    2) se suplimentează de la bugetul local si fondul de rulment cu suma de 2.300 mii lei capitolul IX - Surse de finanțare a investițiilor și cap. X - Cheltuieli pentru investiții, de la suma de 1.217 mii lei la suma de 3.517 mii lei, stabilindu-se :

-venituri în sumă de    28 950 mii lei

-cheltuieli în sumă de    28 788 mii lei

—profit brut in suma de    162 mii lei

-investiții in suma de    3.517 mii lei

-cheltuieli pentru investiții in suma de 3.517 mii lei

ART. 2 Se aprobă rectificarea structurii Listei obiectivelor de investiții pe anul 2010 a Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța, conform anexei nr.2, astfel :

astfel:


Cap. A Obiective de investiții în continuare (pentru unitățile de învatamant preuniversitar):

-    Reabilitare Colegiul Tehnic Tomis (realizare canalizare pluviala) cu suma de 207 mii lei de la bugetul local;

-    Reabilitare Colegiul National Mircea cel Batran (realizare canalizare) cu

93 mii lei de la bugetul local.    •

Cap. C Dotări și alte cheltuieli de investiții (pentru unitățile de invatamant preuniversitar):

-    tamplarie termopan    -    cu suma de    950    mii    lei;

-    mobilier    -    cu suma de    387    mii    lei;

-    tehnica calcul    -    cu suma de    663    mii    lei.


Structura Listei obiectivelor de investiții pe anul 2010 rectificată se prezintă


A. Investiții totale - din care :

-    surse din fond rulment

-    surse de la bugetul local


3.517 mii lei 3.217 mii lei

300 mii lei


B. Cheltuieli pentru investiții - total din care :    3.517 mii lei

-    obiective de investiții in continuare    300 mii lei

-    dotări și alte cheltuieli de investiții    3.217 mii lei


ART. 3 Anexele nr. 1 si nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


ART. 4 Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Mun. Constanța va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța și Direcției Buget - Finanțe, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de........<o.~Z.... consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELAENACHE


NRBUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010

RECTIFICARE CONFORM O.G. 55/2010

- mii RON

INDICATORI

Nr

B.V.C.

Aprobat

2009

Prevederi an 2010

Prevederi ajustate an 2010

0

1

2

3

1. VENITURI TOTALE, din care:

(rd.2+rd.l2+rd.13)

1

30.296

30.325

28.950

1 Venituri de exploatare, totale , din care:

2

30.271

30.300

28.925

a) Venituri din activitatea de bază

3

7.650

7.800

7.800

b) Venituri din alte activități

4

c) Venituri din surse bugetare, din care:

5

22.621

22.500

21.125

-subvenții pentru produse și activități

6

2.221

2.500

2.311

-subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif

7

- transferuri buget local -învățământ

8

20.400

20.000

18.814

-prime acordate de la bugetul de stat

9

-alte sume primite de la bugetul de stat

10

d) Venituri din fonduri speciale

11

2. Venituri financiare

12

25

25

25

3. Venituri excepționale

13

11 CHELTUIELI TOTALE, din care:

(rd,15+rd.35+rd.36)

14

30.296

30.313

28.788

1.Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:

15

30.271

30.288

28.763

a) Cheltuieli materiale

16

23.646

23.663

22.200

b) Cheltuieli de personal, din care:

17

5.575

5.575

5.575

- salarii brute

18

4.350

4.350

4.350

- contribuție la asigurările sociale de stat

19

914

914

914

- ajutor de șomaj

20

33

33

33

- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr.95/2006

21

263

263

263

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

22

15

15

15

- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap Conform L 448/2006

15

15

15

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările și provizioanele

23

350

350

350

d) Cheltuieli prevăzute de Legea Bugetului de stat, din care:

24

- transferuri sau subvenții

25

e) Cheltuieli de protocol,

26

30

30

25

f) Cheltuieli de reclamă și publicitate

27

350

350

297

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

20

20

16

h) Tichete de masă

29

300

300

300

i) Alte cheltuieli din care:

30

i- cheltuieli sociale cu tichete cadou

31

- redevența din concesionarea bunurilor publice bunurilor publice

32

2. Cheltuieli financiare

33

25

25

25

3. Cheltuieli excepționale

34

III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere)

35

0

12

162

IV FOND REZERVA

36

V ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII

37

VI ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI

38

VII IMPOZIT PE PROFIT

39

0

2

26

VIII PROFITUL DE REPARTIZAT din care:

40

0

10

136

a) rezerve legale

41

0

1

8

b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

42

0

0

0

c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv aferente Facilităților fiscale la impozitul pe profit

43

0

4

13

d) alte repartizări prevăzute de lege

44

0

0

0

e) până la 10 % pentru participarea Salariaților la profit

45

0

0

0

f) minim 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome.

46

0

5

115

g) profitul nerepartizat pe destinațiile Prevăzute la litera a) - f)

47

0

0

0

IX SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care.

48

2.705

1.217

3.517

1. Surse proprii

49

0

0

0

2. Alocații de la bugetul de stat

50

1.405

0

0

3. Credite bancare:

51

- interene

52

- externe

53

4. Alte surse (fond de rulment+buget local)

54

1.300

1.217

3.517

X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

55

2.705

1.217

3.517

1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

56

2.705

1.217

3.517

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții

57

- interne

58

- externe

59

XI. REZERVE, din care :

60

I. Rezerve legale

61

II. Rezerve statutare

62

III. Alte rezerve (denumirea și baza legală)

63

_

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    marcela^nac^

Anexa nr.2

L/r -HClM    (7

LISTA DE INVESTIȚII 2010

RECTIFICARE

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,-mii RON-

DENUMIRE

FINANȚA

RE

SURSE

PROPRII

BUGET DE STAT

BUGET

LOCAL

FOND

RULMENT

TOTAL

1. Chelt de investiții in continuare

-

-

300

-

300

Reabilitare Colegiul Tehnic Tomis

-

-

207

-

207

Reabilitare Colegiul Mircea cel Batran

-

-

93

-

93

2. Dotări și alte cheltuieli de investiții

-

-

-

3217

3217

Calculatoare si copiatoare (leasing)

-

-

-

1217

1217

Tamplărie PVC

-

-

-

950

950

Mobilier

-

-

-

387

387

Tehnică de calcul

-

-

-

663

663

TOTAL

-

-

300

3217

3517

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE