Hotărârea nr. 154/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2010

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2010

Consiliul local al municipiului Constanta intrunit in ședința ordinara la data de JC • O’Ț’» c£o( o ;

Anali zind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare , raportul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat, raportul Direcției Financiare nr.95451/15.07.2010 precum si raportul Direcției tehnic -Investiții nr:95155/15.07.2010;

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 11/2010 privind legea bugetului de stat pe anul 2010 si H.C.L.M nr. 31/2010

In temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.l 15 alin. 1, lit. b din Legea nr/215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Bugetul municipal pe anul 2010 se aproba Ia venituri in suma de 514.878 mii lei si la cheltuieli in suma de 514.878 mii lei fiind un buget echilibrat.

Art.2 Sinteza bugetului municipal pe anul 2010, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, in clasificatia economica si funcționala este prezentata in anexa nr.lsi 1 bis, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Sinteza bugetului municipal pentru veniturile si cheltuielile evidențiate in afara bugetului local pe anul 2010, este prezentata in anexa n.r.2 si 2 bis, care fac parte integranta din prezenta hotarare .

Art.4 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni si categorii de investiții este prezentata in anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 Se aproba anexa nr. 4 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile privind activitatile sportive si culturale, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6 Se aproba anexa nr. 5 privind bugetele instituțiilor din subordine care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.7 Rectificarea bugetului municipal se datoreaza modificării unor venituri de la bugetul de stat iar virările de credite efectuate de la un capitol la altul nu majoreaza cheltuielile de la bunuri si servicii pe total buget.

Art.8 Se diminuează subcapitolele de venituri din bugetul local, conform anexei 1, in suma de 372 mii lei in următoarea structura :

•    “Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale” se majoreaza cu suma de 300 mii lei;

•    “Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili” se diminuează cu suma de 929 mii lei.

•    “Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii” se majoreaza cu suma de 257 mii lei;

Art. 9 Capitolele de cheltuieli din bugetul local se modifica conform anexelor nr. 1 si 1 bis , in următoarea structura :

•    Cheltuielile pentru bunuri si servicii de la capitolul 51 “Autorități publice si acțiuni externe” se majoreaza cu suma de 675 mii lei si cheltuielile de capital se diminuează cu suma de 730 mii lei;

•    La capitolul 66 “Sanatate” se majoreaza cheltuielile de personal cu suma de 257 mii lei;

•    La capitolul 67 “Cultura, religie si recreere” se diminuează cheltuielile pentru bunuri si servicii cu suma de 42 mii lei si se majoreaza transferurile cu suma de 500 mii lei;

•    La capitolul 68 “Asigurări si asistenta sociala” se diminuează titlul “ajutoare sociale” cu suma de 350 mii lei

•    Cheltuielile pentru bunuri si servicii de la capitolul 70

“Locuințe, servicii si dezvoltare publica” se diminuează cu

suma de 986 mii lei , alte transferuri se diminuează cu suma de 189 mii lei, cheltuielile de la titlul Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare se majoreaza cu suma de 350 mii lei si cheltuielile de capital se majoreaza cu suma de 1.072 mii lei;

•    La capitolul 81 “Combustibil si energie” subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif’ se diminuează cu suma de 929 mii lei.

Art. 10 Capitolele de cheltuieli din afara bugetului local se modifica conform anexelor 2 si 2 bis in următoarea structura :

•    La capitolul 51 “Autoritari publice si acțiuni externe” se diminuează cheltuielile pentru bunuri si servicii cu suma de 2 mii lei si cheltuielile de capital cu suma de 30 mii lei;

•    Cheltuielile de capital de la capitolul 70 “Locuințe, servicii si dezvoltare publica” se majoreaza cu suma de 32 mii lei.

Art.ll Se aproba bugetele instituțiilor publice, conform anexei 5, precum si listele de investiții , care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.12 Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare, Direcției Tehnic Achiziții precum si Serviciului Audit Public Intern in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Adoptata de un număr de consilieri din membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

Constanta Nr. /fț,CONTRASEMNEAZĂ


MARCELA ENACHE

JUDEȚUL.CONSTANTA

Unitatea administrat!v-teritorială: Primăria Municipiului Constanta    anexa 1    //i/

i-

Formular:    t V01

BUGETU    LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI

PE CAPITOLE SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2010

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

2010

TO i'AL VENITURI {cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

514878

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11 02-37.02+00.15+00.16)

48.02

328670

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

444261

A VENITURI FISCALE (cod 00 04+00.09+00.10+00.11)

00.03

424140

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFI'i SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

181517

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

| Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

A1 2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE    (cod 03.02+04.02)

00.06

181517

Impozit p<i venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.0? 17

In >ozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul pt+sona- **)

03.02.18

0

Cote s>> sumi' dofftlcato din impozitul pe venit (cod 04 02,01+04.02.04)

04.02

181517

|Cote aeraicate ain impozitul pe venit

04.02.01

180000

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locaie

04.02.04

1517

A1 .! AL' i IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

Alte impoiito >© venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0

I 4tie ”’pozitij ne veml. jr jfrt si câștiguri cri' capital

05.02.50

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante an!. anteriori ■

06.02

0

|Cote defalcate din impozitul pe salarii    Restante m antcior

06.02 02

IA2 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

85356

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.0? 02*-Q7.02.03+G7.02 50)

07.02

85356

lmp07i* si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.0 +07.02.01.02)

07 L)2 01

69776

Impozit pe clădiri de ia persoane fizice '

177,02.07, f?T

13526

Impozit si taxa pe clac i le la persoane Jurid:

07.02 Of 02

56250

Imoozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02-97.02.02.03)

07.02.02

9410

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02 02.01

3144

Impozit si taxa pe teren de la persoane Jn. ’ ■

07 02.02.02

5978

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

288

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

6170

Alte irtpoz te si taxe pe proprietate

07.02.50

0

A4, IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11 )2+12 02*15.02+16 02}

00.10

156957

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02+11.02.05+11,02 06+Tl 02 07)

11.02

132121

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

131697

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

424

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive

din spațiul rural

11.02.07

Alte impozite si taxe generale pe Imnuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2250

Taxe hoteliere

1202.07

2250

laxe pe servirii spodfflcb (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

309

mpozit pe spectacole

15.02.01

309

Alte taxe ne servicii specifice

15.02.50

Taxe po ulJlizaron bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

22277

i ■ oezii pe mijloacele de transport (cod 16.02.02 01+16.02.02.02)

16.02 02

16003

IImpozit pe mijloacele de transport detmute de persoane fizice *)

16.02.02.01

7593

lin oozl« pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

8410

Taxe si ic i fe jei 1 u eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizări' bui urilor sau oe desfășurare de activitati

16.02.50

6274

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

310

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

310

Alte impozite si taxe

18 02.50

310

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00 12

2U121

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

2486

Venituri din proprietate (cod    02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.60)

30.02

2486

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

2488

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0

| Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31 02.03)

31.02

0

Alte venituri din dota izl

31.02.03

G

CI. VANZARi DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

17635

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

655

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

250

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

350

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

Taxe in acttviwti cacastrale si agricultura

33.02.24

5

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție social

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

50

Aitn venituri din prestări de servicii si alte aci ivi iuti

33.02.50

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

9990

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1705

Alte venituri cîm luxe administrative, eliberări permise

34.02.50

8285

Amonit, ponalilati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

2930

Venituri din amenzi - i i- sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

2930

Pensulați pe- itru - ^depunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

i rssar d'n va-.nficarea bunurilor confiscate, abandonate st a ie s i ne constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

Alte amenzi, penaiitati si confiscări

35.02.50

0

Diverse venituri (coc 35.02.Gl 1-36,02.05+36.02.11-38 U/.50)

36.02

4060

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

Varsaminte din veniturile si/sau disponibil ta e instiu liilor pubiice

36.02.06

4000

Vcn tiiri din ajutoare de stat recjpe ■

36.0271

Alte venituri

|36?O2 50

60

Transferuri voluntare, altele decât subvenție (cod 37 02,01+37.02.501

37 OZ

0

Donații si sponsorizări

37.02.01

Alte transferuri voluntare

37.02 50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02

30.1 f

16530

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39 02 03+39 02.04+39.0107)

39.02

16530

Venituri din valorificarea unor bunuri al:: nsbluUilor publice

39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din 1ondf p -ta*i«Iu.

39.02.03

2500

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apariinand domeniului priva' al statului

39.02.07

14030

III. OPER

ațiuni financiare (cod 40.02)

00.16

0

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02 ^6+40.02.07+40 02 10+40.02.11+40.02.50)

40 02

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

inr.asăr di i i "birsarea microcredițelor de la persoane fizicp și ridice

40.02.07

împrumuturi temporare ciin treze'eria s-atulul***)

40.02.10

Sume din fondui de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă***)

40.02.11

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02 50

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

51650

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

51650

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)

42.02

51650

A. Do capital    (cod

i 2.O1+-31O2.O3 fa 42 02 07+42.02.09+42.02.10+42.02.13 la 42.02.17+42.02.19+ 42.02.20)

00.19

913

K :ehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

42.02.03

Aeropo turide Interes ir.coi

42.02.04

Planuri s re ;.n imente ae urbanism

42.02.05

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02 06

Fir ițarea studiilor de fezabilitate aferente prm    : V.-'A

42.02.07

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor con ouăle Șr -il nienfarecu apă a satelor (cod

42.02'09.01+42.02.09.02)

42.02.09

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea reabiirarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor ae interes local clasate

42.02.09.01

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

i inanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seisme al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentn Finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Finanțarea unor cheltuieli decapitai ale unităților d r, pământ preuniversitar

42.02.14

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare i

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 1 nantarea investițiilor la spitale

42.02.16

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

913

B. Curente    (cod

42.02 21+42 02.28+42 02 29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 Ia42.02.37+42.02.40+42 02.41)

00.20

50737

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

Subvenții primite din Fondul de Intervine’" j

42.02.28

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții pemu . uensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

43794

Sprijin financiar fierb u constituirea familiei

42.02.33

1685

Subvenții perru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili oetrolie

42.02.34

300

Subvenții din bugetul le stat pentru flnanlare • iir-irm pr de asistență medico-sociale

42.02.35

_

Subvenții peru u acorJurnj trusoului pentru nou-născi u

42.02 36

475

Subv.'-nii de la bugetul de stat către bugetele locale perrttu finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele 'ocale pentru 'eaiizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

4483

Subvcr.»

i de la alte administrații (cod 43.02.01+4X02.04+43.02.07+4 3 02 -38)

43.02

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pei ■ i u protecția copn Jiul

43.02.01

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locur lor de munca

43.02.04

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituți a de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate ”•)

43 02.03

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02 15+45.02.16)

45.02

2437

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 +45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

2437

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

1577

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Prefinanțare

45.02.01.03

860

Fondul Social European (cod 45.02.02,01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

0

Sun ■ primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

Suire primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

Prefinanțare

45.02.02.03

Fondul Je Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0

:i • • primite în contul plăților efectuate în arul curent

45.02.03.01

Sur'e primite ir' contul plăților efectuate în arii anteriori

45.02.03.02

prgfinHFițEHe

45.02.03.03

-oocui Agricol de Dezvoltare Rurala (cod <+5.02.0401 +45.02. J4 1 k - :; î;? 04.03)

45.02.04

0

Sume primite în contul plăților efeeti ale n anul cviră:i!

45.02.04 l!

Sume primite în contul plăților eterti ate :n ani j r.eri;

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02 0-1 03

Fondul European de Pescuit (cod 45.02 0 o'+45 0? 05.02+45.02 15 03)

45 02 05

n

Sume primite în contul plăților efer.tuate ir i h.i o. ren

45 02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în a n- mtutiori

45.02 05.02

45.02 55.03

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45,02.07.0 t+45.02.07.02+45.02.07.03)

45.02.07

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume admite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08 03)

45.02.08

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Programe comunitare finanțate in perioada (cod 45.02.15.01 +45.02.15.02+45.02.15.03}

45.02.15

0

Sume primite în contul plăl lor efectuate în anul curent

45.02.15.01

Surne primite în contul plăl lor efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

TOTAL CHELTU

ELI (co3 50.02+59.02+64.02+6$7d2+7$.(j2]

7

514878

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.Q2+55 02+55.02)

50.02

64253

Autoritari oubltcc si actium externe (cod - 02.01)

51.02

63968

Din total capitol:

Ai. taritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

63968

Autorități executive

51.02.01.03

63968

AtteservicH ptlbdce generale (cod 54.02.05 !■ 64 02.07+54.02 10*54.02.50)

'54.02

285

Din total capital

Fond de rezerva ougetara la dispoziția autontaiiior ioc; e

p.4 32,05

Fond pentru oarantarea împrumuturilor exte ne contrar tate-'c:ncurate de stat

54.02 06

Fond pentru g va marea împn muiLirtc- externe cn.n’rariate/garantate de administrațiile publice locale

54 02 0?

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

285

Alte servicii publice generale

54.02.50

Tranzacții privind datoria puhbcâ și imprumuturi

55.02

Transferuri cu caracter genero) intre diferite nivele ale administrației

56.02

0

Din total capitol:

Transferuri din buqetele consiliilor județene oentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

56.02.06

i ransferuri din n-jgete - proprii ale județe cr pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

3892

Aparare

(cod 60.02.02)

60.02

0

Din total capitol:

Apn; are nai rlpla

60.02.02

: .

Ordine publica st figuranta naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

3892

fii.'i total capitol

Orame publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

1007

Pi 'Iii; : comunitara

61 02.03.04

1007

Protem e civila și protecția contra incendii»©* (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

300

/‘ ie cneltuie i in domi" u ordinii publice și siguranței națion-:

61.02.50

2585

Partea a lll-a CHEL TUIEU SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+69.02)

53.02

202310

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02 11*65,02.50)

65.02

119440

Din fo(s1 capitol:

invatamant preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.0? 03 02)

65.02.03

46306

invatamant prescoli'

65 02 02 : '

21559

învățământ primar

65.02.03.02

24747

(rivatamâm secunda7 (cod 65.02.04.01 la 6; 0? mt03)

65.02.04

72639

invatamant secundar inferior

65.02.04.01

23706

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

43629

Invatamant profesional

65.02.04 i

5304

Invatamânt posUlceal

65.02.05

495

invatamant nedetimpil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

|învatamânt special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65 02 50

I

Sanatate

(cod 66.02 06+66 ,2.08+66.02.50)

66.02

4563

Din total capitol:

Se.-.' cu medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01 +66.02.06.03)

66.02.06

0

Spitale generale

66.02.06.01

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

4483

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

80

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

80

Cultura, recreere r-i religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

26548

D'i re‘a/ cărare,'

Servicii culturale    (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

1W0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03 03

1100

lnstitimi oublice de spectacole si concert e

67.02.05 04

\-

Scoli populare de arta si meserii    }67 02.03.05

1

Case de cultura

02.03.06

Cămine culturale

02.03.07

Centre pentru conservat-a 5 rtromo', ce. ■ jHui ■ 1 L Liil nale

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumente or istorice

67.02.03.12

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 ;a 67 02 06 O3'l

67.02.05

23343

Sport

67.02.05.01

3950

Tineret

67.02.05.02

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi baze sportive si de agrement

67.02.05.03

19393

Servicii religioase

67.02.06

100

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

2005

Asigur h r

ai asistentu sociala

68.02

51759

Din iota! capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

5200

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități {cod 68.02 05.02)

6802.05

13216

Asistenta sociala In caz de invaliditate

68.02.05.02

13216

Asistenta sociala pentru familie si copii

6802.06

2910

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

1200

Creșe

68.02.11

3446

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02,15.02)

68.02.15

4958

Ajutor social

68.02.15.01

2358

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

2600

Alte cheltuieli ir domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

20829

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69,02

121433

Locuințe, servicii si de/valtare publica (cod 70.02.03+70.02 05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

55469

Din total capitol:

Locuirile

tJ.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domen.il incu melor

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajau hiaroten: ce (cod 70 C2.05.0t • 70 02 05.02)

70.02.05

0

Alimentare c i apa

70.02.05.01

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

l uminat public si electrificări rurale

70.02.06

6082

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

49337

Protecție

mediulu

(cod 74 02.03+74 02.05+74.02.06)

74.02

65964

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluăm

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01 •>•74.02.05.02)

74.02.05

65964

Salubritate

74.02.05.01

65343

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

621

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74 02 OR

Partea a V~a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02*81.02+83.02*84.02+87.02)

79.02

122990

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02,01.06+80.02.01.09+80.02,01.10+80.02.01.30)

80.02.01

l

Prevenire si combatere inundați ai ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Pro ame de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

Alte cheltuieli pentru acțiuni j enerale economice si comerciale

80.02.01.30

Combustibili si energie (cod 81,02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

104295

L'.'i Utal capitol:

Energie tern ica

81.02.06

98241

Ații combustib i

81.02.07

Alte ciol'.uieli orivind combustibili si enerc h

81.02.50

6054

Agncukuia. silvicultura, piscicultura si vanal ■. , i cod 83.02.03)

83 02

0

Din total capitol:

Amcultu (cod 83.02.03.03+.83.02.03 30)

83.02.03

0

Protecția plantelor și cararlrfitosariitarA

83.02.03.03

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

Transporturi (cod 84.02.03+84 0î' 06+84 02 50)

84.02

18695

Din lotal capitol:

Transport rutier (coa 84.02.0d 0 la 8J.02.03.03)

84.02.03

10966

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

17348

Străzi

84.02.03.03

1347

Transport aerian (cod B4 32.05 02}

84.02.06

0

| Aviația civila

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

1

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

Din total capitol:

'Zone libere

87 02 03

Turism

87.02.04

Pro nete de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alic acțiuni economice

87.02.50

I

VII REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE |

97.02

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Ăy*    CONTRASEMNEAZĂ

>Ți V|    ' sfcwetah.

■ IARC1

JUDEȚUL; CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritoriali : PRiMARIA CQW3TANTA

-

_ ANEXAI BIS .L^    ...

-BUGETUL

cap 51.02

PE TITLURI OE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2D10

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+5G+70+79+B5]

£3 963

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+5T+S&+85)

01

55070

TITLUL 1 CHELTUIELI OE PERSONAL (cod110.01 la 10.03)

10

2T&26

Cbeltiileli salariatele bnnl (cod IW.Ot.01 la 10.01 10+10.01 30)

10.01

21891

Salam ae nara

10.01.01

12931

Salarii de merit

10.01.02

15

1 idemnizal-c de conducere

10.01.03

20

Spor de vechime

10.01.04

60

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

5435

Ore suplimentare

10.01.07

100

Fond de premii

10.01.08

500

Pr'ina de vacanta

10.01.09

1500

Fond pentru posiiri ocupate prin cumul

10.01.1C

0

Fond aferent plătii cu ora

Indoniutral plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.11 10.01 12

0

300

Indemnizații de delegare

10.01.13

30

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocam pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

■J

Alocații pentru ocuinte

10.01.16

a

Arte drepturi salariate in bani

10.01 30

J000    ..

ConUlbutll (cod 10.03.01 te 10.0-3.06)

10.03

6035

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.0'

4158

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

400

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1012

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca j noh profes-nnale

10.03.04

100

Prime de asigurare oe viață plătite de angajator pentru anga'ațj

10.03.06

D

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0

Contribuții fond garantare

1li 03 07

365

TITLUL II BUNURI St SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.2

20

27144

Bunui si servicii (cori 20.01.01 te 20 .01 09+20.01.30)

20.01

5195

Furnituri de birou

20.01.01

326

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit Iluminat si forța motrica

20.01.03

360

Apa, canal s salubritate

20.01.04

35

Carburanți sl lubrifianti

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

2535

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

873

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

404

Aile bunuri si serv ci pentru intrelipere si funcrenere

20 01 30

642

Reparații curent®

20.02

988

Bunuri dn natura obiectelor de inventar (cod 20 05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

270

Uniforme Si et;t ipamerl

20.05.01

0

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

270

Dep . sari, delăsări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20 06

220

Dep.asar interne, detașări transferări

20 06 01

20

Deplasări în strai îaiate

20.06.02

200

Cârti, publica,li si materiale documentare

20.11

107

Consultanta »i oxpcrlifa

20 12

1011

Pregătire profesionala

20.13

200

Al,e choUulnll (cod 20.30.01 ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20,30,30)

20.30

19153

Reclama si public late

20.30.01

2160

Protocol si reprezentare

20.30.02

400

Prime de asigurare non-viata

20.30.02

70

Chirii

20.30.04

2600

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul PresedinleluOFondul cor;ducătorului instituției pudice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.06

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.3C

13923

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) post,

56

31

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

31

F uanțarea națională **)

56.02.01

5

Finanțarea Uniunii Europene “)

56.02.02

0

Cheltuieli neelgibde **)

56 02 03

26

ChELTblELl bE CAPITAL (cod 71+72)

70

3867

0

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

7i. ■

Alte active fixe

71.01 30

8867

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ.    C°N™££tTMt

O Ai CJU    m Amchla tLN^Ufr

AJacatil pentru locuințe

10 Ct 11:

Aili? dreyîuu salariate ir bani

10(1 30

12

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

56

Contribuții - asigurări sociale de stal

10.03.01

40

Contribuții de asigurări de șomaj

10 03'

1

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

11

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca s 3c • profesionale

10.03.04

1

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Contnouiii rond garantare

10.03.07

3

TULUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20 IIHn 20 2!

20

10

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

10

rurnliur de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Poala iefecomuniealii, radio, tv, internet

20.01 08

10

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional    20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere s ‘uncticu are

20.01 30

Președinte de ședința


Oh<M


.■[■jWrWAÎiE.MNfAZÂ li E; r '.II.

MARCELA E^ACH.S--'

JUDEȚUL: CONSTANTA_

Unitatea administrativ - teritorială :


PRIMĂRIA CONSTANTA_ ANEXA 1 SIS ,

cap. 61.02

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL 2010


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)

3892

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

Q1

3892

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la ?U. 16+20.18 la 20.2

20

3892

Bunul si servicii {cod 20.01.01 la 20.01 09+20.01 30)

20.01

507

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

497

Posta telecomunicații, radio, tv, internei

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

241

Bunuri de natura obiectelor Uf; inventar [cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

179

Uniforme echipament

20.05.C-

179

JUDEȚUL:_CONSTANTA__

Unitatea administrativ - teritorială : PR1MAR1A CONSTANTA_    ANEXA 1 BIS

cap. 65.02

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2010

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

3010

TOTAL CHELTUIELI fcod 01+70+79+85)

119440

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+M+3Q+40+50+51+55+56+57+*

91

119440

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL {cod 10.01 la 10.03)

10

119440

Cheltuieli aalarlale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

93110

Salam de baza

10.01.01

72517

Salarii de merit

10.01.02

3236

l idemnizatie de conducere

10.01.03

79

Spor de vechime

10.01.04

1033

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

1322

Alte sporuri

10.01.06

3572

Ore suplimentare

10.01.07

17

Fond de premii

10.01.08

M32

Prima de vacanta

10.01.09

160

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

1457

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

3344

Indemnizații plătite unor persoane din afara u i iaf i

10.01 12

54

Indemnizații de delegare

10.01.13

4

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

878

Contribuit! (cod 10 03 01 In 10 03.06)

10.03

26330

Contribuții de asigurări sociale de star

10.03.01

19439

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

475

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

4900

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli Drofesionale

10.03.04

255

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

76

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

735

Contribuții fond garantare

10.03.07

450

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

uUS i RasEMNEA/ *. secretar.


MARCEI 'j ENAC.IHf


JUDEȚUL:Constanta

Unit ifea ,icn listutiv - teritorială Primăria Municipiului Constanta

instituția publică_ anexa 1 bis

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 CAP.66,02

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Program

Indicator

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85}

4563

CHELTUIELI CURENTE (cod J0+ 20+30+40+50+51 +55+57+59)

01

4563

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

4483

Cheltuieli salariate in Dam (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3518

Salarii de baza

10.01 01

2448

Sala-II de merit

10.01.02

Indemnizație de corc jr.nrț

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

20

Sporuri perilru condiții de munca

10.01.05

Alte sporun

10.01 06

400

Ore suplimentare

10.01.07

Fond da prerr.u

1.01.08

150

Pruna de vacanta

10.01.09

Frod pentru postun ocupate prin cumul

10.01.10

Fond atn-nrit dlslll cu ora

10.01.1 T

Inc ii miza., clătite ...nor persoane din afara unitatii

10.01.12

Innmnniz Ti: m; deleg.*’’®

10.01.13

Indoffinizatii de det,i.;-ii'

1001.14

Alocații pentru ’• msportui la si de la locul de munca

10.01.15

Alocam ut '* i iocu" -

10.01.16

Anii .    i sala î.iln in bani

10.01.30

500

Cheltuieli n,ilarlal+ in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

965

Ccnlribt/    iMLjLiran sociale de stat

10.03.01

700

Contribj ::■! asigurări ce scnaj

10.03.02

20

Contnbu"' de isigw .n sociale de sanatate

11 ;3.03

200

ConinbiZ :: lingurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10 03.04

5

Prime do asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10 r.3.05

Contrll'./ pentru concedii si indemnizații

1v 0196

30

Contnți.lii la Fondul de garantare a creanțelor salariale

10.03.07

10

TITLUL II BUNURI £ SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20 10+20.10 ■+2'i '•;’0.30)

20

0

Bunuri si servici1 (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 0.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamenta si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

ÎD II4

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

22 05

0

Ooplasari, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Mireriale do anorator

20.09

Cercetare-dez vo 1 tare

20.10

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

JQ.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si «’cetari

20.16

Plăti pentru finanțare'1 patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program Inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțare i acțiunilor din domeniul apuior

20.22

Prevenirea si combate r*-' nundatiiinrsi înghețurilor

20,23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor stolului, potrivit dispozițiilor legale Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

Tichete cadou


Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.L3-r20.30.30)

Transferul- de capital 7cod 51.02.12}

TlTl o Tx ASISTENTA SOCIALA {cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar AjutoB’5 sociale in natura T cdmle de cresa

Tichete cadou acordate pertrj cheltuieli sociale PREȘEDINTE OE 5EOINÎA

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59 ,22+59.25+59.30) Burse

Ajutoare pentru daune provocate o* catemrtatHe naturale

Asociații si fundații

Susținerea cultetur

Contribuții ia salarizarea personalului neclericai

I despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter stii' i tic s sociai-culturai

Sume aferente plătii creanțele: salariate

Programe si proiect» pn ind prevenirea si combaterea discriminării


20.25

20.26

20.27

20.30

51.0£    0

57    _ _ 30

57 02 _    80

57 02

5 <02.02    OL

57.02.03

57.02.04

”"59    o"


59.01 55 02 55 11 59.17 59J5 59.17 59.22 59.25 59.30


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)


70    0


TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ia 7Î.03) Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)


Construcții

Mașlri echifumvi.ie si mijloace de transport Moț nr aparatură mrotica șl alte active corporale


Alte aiXvts llxs Ștc-::.r (cod ' 1.0X01)

HEzen-e : e stat și de mobilizară

Repara i cacu:i „ aferente activelor fixe


71

_71<0< 71.01.01 7 TOI.02 71 01.03 71.01.30

71.02

71.02.01

71.03


TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la ir talul social al societăților comerciale

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV IMPRU MUTURI"(cod~80.03+80.08+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate inrngrr din vor-ti.-n pronrl Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de cati Alte împrumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CRI TuIT (cod 81.01+81.02)'

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01 06)

Rătnbu sari d.v . r&iit* :.•• i -.nn contrariate de ordonatori] le credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare Rambursări de credite aferente daiwlei publice externe locale

OSfgnfo 53 curț »iarerte datonei pudice «xtome____    __    _

Rambursau de credite interne (cod 81 02 31+81.02.02+81 .02.05)

Rambursări de credite interne garantate ferențe Ce curs aferente datonei publice interne

Rambursan de credite aferente datoriei publice interne focale

'ITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

P -ti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ^HFSEDINTF ClF ȘEDINȚA

ohcj'u cAjț/wfy


72.01

72.01.01

79 80

«0.03

80.08 80.30

JSt 81.01 810'

Ci


8101 02 81.01.05

_ 81.01.06_____

_ "ăi .02    o

81.02 01 81.02.02 81.02.05

84

85.01


Unitatea administrativ - teritorială :_PRIMARIA CONSTANTA_

Formular:


cap. 67.02

-BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)

26346

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20+30+40+50+51+55+56+57+59+85)

01

26546

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20 09 la 20.16+20/

20

22296

Bunuri si servicii |coc 20.01 01 la 20 01 09+20.01.30)

20.01

19393

Furnituri de tWdU

20.01.01

0

Materiale pe-ntfu cui atenie

20.01.02

0

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

0

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

Carburanți si lubr tanti

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Trnnsport

20.01.07

0

Posta, telecor unicatii, radio, tv, internet

20.01.08

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

Alte bunuri ai servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

19393

Alte cheltuieli (cod 20 30.01 kfi 20.30.04+20 30,00+20.30 07+20.30 09+20.30 30)

20.30

2905

Reclama și puii|*c|late

20.30.01

0

Pn itocol sl reprezentare

20.30.02

0

P ne tiu asigurare non-v ata

20.30.03

0

Chirii

20.30 04

0

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Foi fJul °resedintelui/Fondul conducătorului instih i si pybli ;e

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

A ie cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2905

T17 LUI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE {cod 51.0Î+51 )2J

51

1750

TITLUL X AL IE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+50.17+S9.22+59J

59

2500

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚAi '■■, 11- ■■■ ■_■ nm/.\ iar.

M ARCEI A î-^Ai.. iD-

?■,    . i j. < ■    '

. ;Constanla

U-ntatea sniTiinistrativ - teritorială :Primana Muntctprului Constantă

Instliuț3 puplicâ:_


anexa 1 bis

Lh wu? frt/idâ


Formular:


11/06


BUGETUL

PE TTTLURl DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 CAP.68,02

mii ie:

DENUMIRE* INDICATORILOR

Cod

Program

indicator

201:

TOTAL CHf ‘ TUIEL (cod 01+* +70+79+85)

51759

CHELTUIEI 1 CUHENTE (cod 10+20- 10+40+50+51+55+57+59)

01

51759

TITLUL I CHELTUIELI O£ ^ERSONAl (cod 10.01 la 10.03)

10

2696

Cheltuieli salariate in Dam (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2091

Salarii de tiara

10.01.01

1699

Salarii de merit

10.01.02

4

t+Hjiinuiizatie de conducere

10.01.03

23

Spor de vechiru»

10.01.04

45

Sporuri pe'*ru condiții de munca

10.01.05

177

Alte sporun

10 01.06

39

Ore suplimentare

10.01.07

0

• ond de premii

10.01.08

104

Prin- : dP vacanta

10 01 09

0

roirl penti posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

F jii.; .-r'erent plătii cu era

10.01.11

0

i.nda i zalll pla î te unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0

indemniriilii de delegare

10.01 13

0

iidesniizalii de detașare

10.01.14

0

A';c3t pentru transportul la si de la locui de munca

10.01.15

0

Alocar pentr ■ locui' te

10.01.16

0

Alte drepturi ualainin In Lam

10.01 30

0

Cheltui,'h «ni- iale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

605

CoiMbi'li de asigurări sociale de stat

Con’ ributii ae asigurări de șomaj

C • L“. :i e asigurări sociale de sanatate

Con Itn de asigurări pentru accidente de munca si boli prc asie P ne de asigurare de via(â plătite de angajator pentru anga .

Citii ib; pentru concedii si indemnizații

Con1 itn Fondul de garantare a creanțelor salariate

l'ITLULII BUNUR£ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la ZO.IFie.\i.18 Iu 20.2T+2O 30! Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Fumllui' de birou Materiale pentru curățenie încălzit, lium rial si tona motrica Ăpa. canar îi saiui diata Carburanți si lub'-mnti Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet MstHlate i prestări de se -    ■ cd car.vutei iun.In- sl

Alte bunuri si servicii pentru intre neie si fiinctonare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente fi materiale sanitare (cod 20.04.01 ta 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dez- ifsetanti

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii o-' _.at Alte dbiecte de rwenla'

Deplasări, duiasar transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasau nterne. doiațărt, transferări Deplasat' n nln natate

10 03 01

445

10 0? 02

17

in i?., 03

114

10.03 04

8

10.03.06

0

10.03.06

21

10.03.07

0

20

4150

20.01

693

20.01 m

23

20 01.02

24

20.0' 03

296

20 II» '-4

73

20.01.05

27

20.01.00

3

20.01 07

5

20.01,08

44

20    • • i

88

20.0 30

110

20.02

80

20.03

2495

20.03.01

2495

20.0302

20.04

66

20.04.01

43

20.04.02

5

20.04.03

0

20.04 04

8

20.05

59

20.05.01

3

20.05.03

0

20.05.30

56

20.06

8

20 06 01

8

20.06 02

0Materiale de laborator

C e rceta re -o * r v o I ta re

Cârti, put cau Si materiale documentare

Consultanta ;i expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii

' Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plat' 'intru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.09_

20.10

20.11    4

20/12    0

20.13    14

20.K    9

20.15

20.16

20.18


Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 2O.30.0Î !a 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20?3cr30y

Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prm ■ de asigur-.’ n nomviata Chirii

Preat ir*. - ■'vicii pentru iransmitcrna drepturilor

FondJ P'e; "-elu Fordu : • —1 lucatorului mstitutiel publice

Execu irss : ta a cnăii'ilfllnr bugetare

ÂiLe i_hi ' iei -:U ■ J' ■ îr jh.il


20.27

20.30

20.30.01 20 3002 20 30 03 20.30.04 20.30.06 20 30.07 20.30 09 20.30 30


722


10


712


Contribuții ale admln;stratl«i publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local in ba2a unor convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale    2o 20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundatului n. înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24    0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30


TITLUL IV SUBVENȚII {cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tanf

40.03

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTTtATIEI PtHJLlCE fcod 51.01+51.02)

51

4400

Transferuri curente    {cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+5' 01.15*51.0' 4+>1.0,.M+51.01.31+51.01.39)

51.01

4400

i ransfci:.-i atre instituții publice

51.01.01

4400

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Transfnr.ci din bugetele consili ■ i județene pentru finanțarea centre c .; pnritru pmtn.-.h® cop' uli

51 C1 14

Transferun din bug* ".fie Incaoe pentru instituțiile de asistenta sociala pere coanele cu ti v fica)

r.i 1.15

Transferuri din bugetele comiifiicii locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

1 transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în conced u pe tru creșterea copilului

51.01.26

Tnnsinr ,n ppc -n contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare re aiutrr șr-cal

M Ol „ii

Tranrtferuri din bugetele «int.i ui locale și județene | «nlru fina- țaraa ixiltdlilorde -.i-.tsiiiă medico-socia'e

51 1 39

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proofi nentni finanțarea sanatatii

51.01 46

Transferuri de capital (cod 51.02.12)

51.02

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

3013

A. Transferuri interne    (cod 55,01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.01

3013

Programe cu finanțare rambursabila

55.61.03

Proarame PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01 08

Prcțjrame IM A

55.01 09

Programe SAPARO

55 01 10

Inveef III Qie age or economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de drrvnltam

55.01.13

Tund Rom iu de Dez zuliare Sociala

55.01,15

alfti -annfonjn curente interne

55.01 18

3013

Che i.tsIi rn uiligibiir ISPA

55.01.28

f njnr.fi -,ii di bugt crai atre asociațiile de dezvoltare mtercomunitară

55.01.42

B. TransJHrun curent» m «traln itate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Conli'i:ulil șr eotizuții îu uigansme internaționale

55 02 01

Alte transferuri curente în străina ile

55 02 04

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postadei a + lco<i 55.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16)

Progr.ir-i :• q Fondul European ae Dezvoltare Regională (FEDR ) Fnanțl ea natmna . **)

■■ inanțarea Un» niit jropene ")

C itnlh'-n i ile ”)

Pro .lin Fondul Social European (FSE)

TIT!. 'L ASISTENTA SOCI ALA (cod57.02)"


Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sodaie n riijthirrnr

Ajutoare sociale in natura

1 tete» na ««a    _

Ti chete cadou acordata pentru cheltuieli sociale

I îl.IJL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01*59.02*55 11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.24+59.30) Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

rut Ut XiHacTIVE NEFINANClĂRE^cod'TLOi la 71.03)

Active fixe (coc N 01 01 la 71.01.03+71.01.30)

CdnflnrtțB

1>‘aș>nl, ec- lpan nnte & mi ’ace de transport t.l ibi af.;:- itură birotică și alte active corporale Alteacm- i;<"

Stocuri (col> ■ 1.02,01)

Rezerve re stat și de mobilizare

56

4060

56.01

4060

56.0" .01

1529

56.01.02

2437

56.01 03

94

56.02

57

33078

57.02

33078

57 12.01

19062

57.02 02

14016

57.02.03

0

57.02

59

362

59.01

59.02

59.11

362

59.12

59.15

59.17

59.22

59.25

59.30


70    0

~ 71    0

71.01    0

71.0l.qf"

_71.01.02

710103    "    _0

71.01 30 "

7^02    0

71.6~2.Ol'


Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Part.cipare ia cai iiliil social al societăților comerciale

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

Fondul ae rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

Alte impruiriuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE_ (cod 81J31+81.02)__

Rambursări de credite externe (cod8ț.01.01+81.01.02J-81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambu-saii de ciedlte erteipa dli londu de îaram.ste

Rambursai I de credite aferente datoriei publice externe locale Difm te curs arierțicte oatoriei putillce externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Raml -j ■ ari te cri.-.ii: rt vUerns garantate Diferențe de curs erente datoriei publice interne Rambursat) de ed d-jente datoriei publice interne locale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

PREȘEDINTE DE SED\TA

■ -H-, I !•    \ r A

-i .: ut tar.

71.03

72    0

72.01    6

72.01.01

J79~    0

80    ~0

60.03

80.08

80.30

81

81.01

81?, I 01 ai (li fli

81. O 51 II 06

_81.02 81.02 ir 81.02 02 81 02 05

_84

85.01

M ARCEI

i L

JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială • PRIMĂRIA CONSTANIA

ANEXA 1 BIS

--...... • - - -

U- »U.r> Wk

cap. 70.02

BUGETUL

RE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

Mh LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+56+79+85)

55469

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20*30+40+50+51+55*57+59+(

01

50513

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10,03)

10

7587

Cheltuieli salariale in nani ;cod 10,01.01 ta 10.01.16 +10.01.30)

10,01

5942

Salarii de baza

10.01.01

4757

Salarii de merit

10.01.02

7

Indemnizație de conducere

10.01.03

4

Spor de vechime

10.01.04

£1

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

AU» sporuri

10.01.06

548

Or» suplimentar»

10.01 07

0

Fond do premii

10.01.08

229

Prima de vacanta

10.01,09

258

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

8

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

10.01 12

1

indornnizatii de delegare

10.01.13

15

indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01,15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

04

Contribuții (cod 10 03 01 la 10.03.06)

10.03

1645

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1233

Contribuții do asigurări de șomaj

10,03.02

45

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03,03

306

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca sl boli

10.03.04

9

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03 06

50

Contribuții fond garantare

10.03.07

0

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

20

40616

Bunuri si servicii

20.01

23686

Furnituri de birou

20.01,01

665

Materiale pentru cu:atenie

20.01.02

226

încălzit, Iluminat si forța rnotrica

20.01.03

15922

Apa, canal si salubritate

20.01.04

2020

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0

Piese m. schimb

20.01.06

280

Trenspcn

20,01,07

216

Posta, t^iacomunicalii, radio, tv, internet

20.01.08

966

Materiale si prestări de servicii cu 'caracter funcțional

20.01.09

42

Alte bunuri s: servrqil pentru Fntneiinere s; funcționare

20.01,30

3317

Ftapnmtli curenta

20.02

4650

Bunuri 4t naturn abîoctobr de inventar {cod 20.05 01+20.05.03*2(1.05.30)

20.05

1107

Uniformi» si echipament

20,05.01

16

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

80

Alte obiecte de inventar

20.05 30

1011

Deplasări delăsări. transferuri |cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

186

Declasări interne, detașări, transferări

2006,01

112

Deplasări în străinătate

20.06.02

74

Materiale de laborator

20.09

0

Cerceiare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documontare

20.11

49

Consultanta si expertiza

20.12

74

Pregătire profesionala

20.13

13S

Protecția muncii

20.14

85

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20 30.07+20.30.09+20 30. ■

20.30

10642

Reclama si publicitate

20.30.01

200

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

24

Chirii

20.30.04

1809

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20 30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

8609

TTTLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

2311

A. Transferuri interne    (cod 55 01 03+55.01.08 la

55.01

2311

Programu cu finanțare rambursabila

55.01.03

0

Programe PHARE și aite programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.00

0

Programu ISPA

55.01.09

b

Programe SAP ARD

55.01.10

o

Investiții ale agențllor economici cu capILal de stat

55.01 12

-— —1

0

Programe de dezvoltare

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

Alte transferuri curente interne

Cheltuieli neeligibile ISPA

55,01.13

55.01.15

55.01.18

55,01,28

0

0

2311

0

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare inter

55.01.42

55.02.04

o

Alte trBnslerurL curente în străinătate

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe m>r imbursabile (FEN) p

56

150

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

350

Finanțarea națională **)

56 01 01

350

Finanțarea Uniunii Europene ”)

56.01.02 '    501.03

0

Cheli-.mm neeliglhlpe ' i

0

CHEL TUIELl DE CAPITAL (cod 71+72)

70

4606

Active fixe (cod 71.01.Q1 [a 71.01.03+71.01,30)

71.01

4606

Construcții

71.01.01

4435

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

42

Monilier, aparatura birotică și alte active corporale

71.0-i.03

0

Alte active fixe

71 01.30

129

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

■    . I —>    ■>'    "

SliCțtETAR. . M M FI r'"f-

JUDEȚUL:Constanta

UniUrihu administrativ - teritorială :Pnmaria Municipiului Constanta


Insti./yi nubiicâ-'_


Formular:


11/06anexa 1 bis

i


BUGETUL

PE ÎTTLlJRi DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010


   CAP. 74,02    - mii lei -

Program

DENUMIREA INDICATORILOR    . '" ,

Indicator

2010

TOTALCHELTUIELI (cod Ol*«+70+79+85)    65964


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4C+50+SI+55+57+5S)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.1 fH-20.18 la 20 27+20.30) Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Turti,ixt de birou lAăteriale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motnca Apa, canal si salubritate C uburanti si lubrifianti lese tte schimb Transport

Posta, teiacomur - 3'ii, radio, tv, internet Materiale si prestar le servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (coc 10.03.01+20.03.02)

Medicamente si mate ie sanitare (coo 20 04.01 la 20.04.04)

Bunur le natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.Oi.03+20.05.30)

Deplt-ssrl daLurarl. transferări Irod 20.06.01+20.06.02)

Materiale da laborator

Cercetare-dezvoltare


01    65370

20    65370

20.01    65343

20.01 01


20.01.02

20.0103_

20.01.04,    653X31

20C1 05

2(101.06

20.01.07

20.01 OT

20.01.09

20 01 30


20.02

20.03    0

20.04    0

20.05    0


20.06 0


20.09

20.10Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultant j bi expertiza    „

20.12

Pregătire profesionala    20 13

Protecția muncii    20. M

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru nrrtîîtfji    20.15

Studii si cercetări    „

ZU. IO

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor


Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de mleres public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare Infrastructura program I undatii pentru autoritatt publice tocate

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

^revenirea sl combaterea Inundațiilor si înghețurilor


Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)


20.19

20.20 Ml. 21 20 J3

20.23

20.24


Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale r^istenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)


Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod’20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20730.07+20^30 09+20.30"30)’

Reclama si publicitate Protticnl si reprezentare Prime de asigurare non-viata

cirfil"    .............. ‘

Pras'ag servici peiTi , transmiterea drepturilor

Pcr*,ti" F-esc.    conducătorului in'ir r ' - ,'i.il,".e

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte ch<-<- aii cu bunuri si servicii


20.2S

_20.26

20.27

20.30

2C I 20.30.02 20.30.C3 20.30.64 2(130,06 20.30.07 20.30.09 20.30.30


27


TITLUL III 3CHAAIZ (cod 30.01 la 30.03)

TITLUL IV SlJSVt f.ti? (cod 40.03+40.20+40.30"T

Subven il | entru acoperirea diferențelor de preț și tarif


30

40

40.03


Transferuri decapitai (cod 51.02.12)

51 02

0

8. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.0 *55 12.04)

55.02

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0

Surse

59.01

Apjtoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contrioiitii la salarizarea personalului naclertcal

59 15

Despăgubiri civile

59 17

Acțiuni cu caracter științific si soclal-culturai

59.22

Sume aferente plății cruanțnlor salariale

59 25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării    59.30

CHEI TUIELI DE CAPITAL (cod 71+T?)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ia 71.03) Active fixe (cod 714>1 01 la 71 01.03+7Î701.30)

Consintctll

Mașini, eci ta mente si mijloace de transport McOlllf» pai nura r ■ fică și alte active coroorale_ An» active fixe

Stocuri (cod 71.02.01)

PREȘEDINTE DE3EDIN7Â"

TITLUL XI I ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare |cod 72.01.01)    _ _

P.iri :: yuie i : it.ilih social al societăților comerciale

70    594

71    34

71.01    594

71.01.01


71.01.02

f 1.01.03

71.01 30

594

71.02

0


_72 '

72.01    " 0

72.01.04


OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.03+80.30)

80

0

împrumuiud pentn nstitutii si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul d- rulrw» ' pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

Alte imprumutuil

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.0H-81.02)___

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări oe credite externe contractate de ordonatori; de credite Rambursat, ce credite externe din fondul de garantare

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02 05)

Rs.T'b țar c-g credite interne garantate

Cil ni- ; ii de curs aferente datoriei oubiice interne

Rari tn.rsari de credite n^rn’im duhi ei pcrJica interne locale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

P'Btl efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

OfjQU C/țXfffA/

81

81.01

*81 '/fui

81

81 i 05

'81 i_hi5 81.02

01 fi." ■ /()2

Bl S2.Q5

84    0

85.01

SliCMn AR. MAftCEU/i CHțpte

JUDEȚUL:Constanta

Unitatea adn : jtiv - teritorială Primăria Municipiului Constanta

Insti-i publică:_

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

CAP.81,02

- mii lei -

DENUMIRE.-. INDICATORILOR

Cod indicator

P'ogram

2010

TOT*J CHELTUIELI (cod H+ui+TțM 79+85)

104295

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

98241

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 0.27+20.30)

20

0

Bunuri st servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

98241

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

54447

SuDventii pentru compensarea creșterilor neprevizionate aie preturilor la comoustibilî

40.20

43794

Alte subvențh

40.30

T insferuri de capital (cod 51.02.12)

51.02

0

TITI UL X ALTE CHELTUIELI {cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pertru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

A- ociaili ti * jndatii

59.11

just-rantia c ultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despați. mn civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific sl social-cultural

59.22

Sume aferent-.- ații creanțele saianale

59.25

Programt * p -lecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

CHELTUIELI DE CAPITAL_ (cod 71+72)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) Active fixe (cod 7<oT.01la 7-L0Î.O3+71.01 lo)

Consti ucțli

M; .. ni, echipamente si mijloace de transport MoolllE< .'caratură birotică și alte active corporale Alte -- nttvn fixe

Stocuri (cod 71 02.01)

Reparath . apitale aferente activelu; Tlx«

“PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ”

TTTLUI XMÎ ACTiVc FINANCIARE ~(Cod72.0Î7

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societ.il.irir i •;tr- ■, .ile

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*811 _    _____ _______ _

tulul xv Împrumuturi (cod 80.03+80.08+80.30)

împrumuturi pentru Inatitutll sl servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

Abe imprumutun

TTfLUL~XVTRAMBURSĂRi~DE CREDITE (cod"8i.0Î+'8Î’.02~)'

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Ranflbuts.tn de credite externe contractate de ordonatorii de credite Ramb ir? an de credite niterne din fondul de garantare

Rambursări de 'tulite aferente datonei publice externe local*

Diferențe d irs aferente datoriei publice externe

Rambursări de erbt» inter ■' (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite iniir-ne garantate

Dtfr.u ■ ’.s do curs aterv ne datoriei publice interne

^amb sar de credite aferente datonei publice "(me locaie

TITLUL XVB PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in . ii prpeedenti si re nu, erate in anul curent

PRtS.-OINT; . ; SEDIN'A

_ 71    6054

71.01    6054

7!    ■ fi

71    1 02

6054

71 01.03

71 01.30

-

7£02    o

71.M

71J32    O

21-03

7!    O

7201 _ _    0

72-::i.o<    '    .....

79    O

80    O

80.03 _

80.08

80.30"

_ ” ai    _ O

~_81.01    ' O

814)1.01

81.01.02

H1 "1 05

81.01.06

_8i 02    ...... 0

81.02 01 81.02.02 81.02.05

84    O

85.01

jtlOEl Lu_:Constanta

Unilahit Jdruriistraliv - teritorială :Primana Municipiului Constanta

Instituita publica:__    _

Formular


anexa 1 bis


11/06


L-t


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI VITICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010


CAP 84.02    - mii tei -

DENUMIREA INDICAiORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI /cod OHK» ro»T9+85)

18695

CHEI Ti 'h i . Cl/fT£N'(twf 1&*JO+J#**5+»W+55+57+59)

Dl

18747

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la -Î0.27+20.30)

20

1347

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

A jnuri de natura Obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20 05

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, putoltcalll a- materiale documentare

20.11

Consulta ta si expertiza

20.12

Pregătire»* ifesionala

20.13

P otectia muncn

20.14

Murim--. rurnli.-'i armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

ritud i ai tmrcrtari

20.16

Plan pcntre ‘i antareapa*r momulu genetic al animalelor

20.18

Contribuții .ne administrației publice locale la realizarea unor lucrări ș ..ervici, do interes public local, în baza unor convenții r. iu contracte de asociere

20.19

1347

Raabilit.wii infrastructura program inundații pentru autoritati publice loc aia

20.20

Meteorologie

20.21

finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor    I    20.23

Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor (cod 20 74-01 1*20-24.03)    1    20.24

0

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentata interes l or statului potrivit dispozițiilor legale

20.25

fi sislenr* tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.f-z+7U 30 30)

20.30

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30 03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cad +3 33+40.2C-M0.30)

40

15400

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

15400

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevfzionate ale preturilor ia combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

Transferuri de capital (cod 51.02.12)

51.02

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare tfin Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod S6.0t la 56.0: +coo 36 07+66.06*56. 15+56.16)

56

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

1948

T-’LUL XH ACTIVE NEFIh .‘AICrAKE (cod 71.01 la 71.03)

71

1948

Activa fixa (cad 71.01 31 :a 71.01.03+71.01.30)

71.01

1948

ICOrtitrucțiI

71.01 01

]M- țini. ecli jai'iente si mijloace de tra. . cort

71.01.02

1948

florOin- jparatură birotică și alte activ' cmcatii e

71.01.03

I.AIte active llxe

71 01.30

0

Srncurt (cod 1 02.01i

71.02

0

pezer :■ de stal > de m i ire

71.02.01

Reparații capitale aferente am velur fixe

71.03

| PRESEI HM - E SEOiM-.rSECREIAR. m Atit'Fl.A ENACttt-

TITLUL XIII ACTIVE INANCIARE (cod 72.01)

12

0

Active financia- ■ icou 72.01.01)

72 n

0

Participare la capitalul social al soctetatilor comerci.•••»

f2.01 a 1

fl’EPATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

_

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

Si'

!)

împrumuturi pentru Instituții si st vicii publice sau activitat! '(r.țm• .te tntu-.ua din vei turi pro il

SElQS

Fond de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81 01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambuis^ 1 Je credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe oe curs aferente datoriei publice externe

81 01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

O1

Ramoursari de rreiire interne garantale

81.02.01

Diferențe de curs afei • • ; datori ei publice interne

81.02 02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE l*« ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

-■REo-DINTE DE SEOINTA1    . I |. . -.:    v

sfcketar i .<r. i-'i _...■ ■■.■; i|J-

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ-teritorială:Primaria Municipiului Consta

Formular:


11/05
VENITURILE Șl CHELTUIELILE EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUICod indicator

Buget


2010


TOTAL VENITURI (cod 00,02)

I. VENITURI CURENTE {cod 00,12)


C- VENITURI NEFiSCALE (cod 00.14)


C2. VANZARI DE FUNUKI Și 5FRVICII (cod 36.11)

Diverse venituri (cori 36 1 1 06 la 36.11.10+36.11.50)

Tn<e oeciale


Amortizare mijloace fixe


Depozite speciale pentru construcții de locuințe


Fondul de risc


Fond de rulment


Alte "eri tu


TOTAL CHELTUIELI (cori 50.11+59.11+63,11+69.11+79.11)


Partea i-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.11+54.11) Autorități publice si acțiuni externa (cod 51.11.01)


D;t>: 'tHl capitol:


Autoril3r: exc-outive s i.-gislative (cod 51.11.0 .03)


Autontăti execut 'e


00.U1


00.02


00.12


00.14


36.11


36.11.06


36.11.07


36.11.08


36 11 09


36.11.5051.11.01


51.11.01.03


109619


109619


109619


109619


22354


420


86845


109619


10950


4028


4028


4028


Alto servicii publice generale (cod 54 11 08+ 54.11,10+54,1' ,50)

54.11

6922

Din in: ii capitol:

-ond de -jiment

54 11.08

427

Seiv . i publice comunitare de evidență a peroanelor

54.11.10

Alte servicii publice generale

54.11.50

6495

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.11

0

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.11.03)

61.11

0

Din total capitol:

Ord

ine publica (cod 61.11.03.04)

61.11.03

0

Politie comunitara

61.11.03.04

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.11+66.11+67.11+68.11)

63.11

1244

Invatamant (cod 65.11 03 la 65.11.05+65.11.07+65.11.11)

65.11

0

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.11.03.01+65.11.03.02)

65.11.03

0

invatamant preșcolar

65.11.03.01

Învățământ primar

65.11.03.02

învățământ secundar (cod 65.11.04.01 la 65.11.04.03)

65.11.04

0

învățământ secundar inferior

65.11.04.01

Invatamân secundar superior

65.11.04.02

Invataman; profesional

65.11.04.03

i-ivatamâril postii

65.11.05

îi 'atemânt edef mbll crin nivel (coc 65 11.07.04)

65.11.07

0

l' 4 1 amar sc^ciril

65.11.07.04

Servici aux<hare per’-oj educație (cod 65.11. 103+65 ’' 1    0]

65.11.11

0

1

Internarr si cantine pentru elevi

65, ‘1 ■ I 03

Alte servicii auxiliare

65.1 1.11.30

Sanetate (cod 66.11.06+66.11.50)

66 11

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66 1.06.01

66.11.06

0

Spitale generale

66.11.06.01

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.1i. jG.5Q)

66.11.50

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.11.50.50

Cultuia, recreere si religie (cod 67.11.03+67.1 .05+67.11,06+67 i1.50)

67.11

1184

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.11.03.02

la 67.11.03.08+67.11.03.12+67.11.03.14+67.11.03.30)

67.11.03

9

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.11.03.02

Muzee

67.11.03.03

9

Instituții publice de spectacole si concerte

67.11.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.11.03.05

Case de cultura

67.11.03.06

Cămine culturale

67.11.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.11.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.11.03.12

Centre culturale

67.11.03.14

Alte servicii culturale

67.11.03.30

Servicii ecreative si sportive (cod 67.11.05.01 la 67.11.05.03)

67.11.05

1175

Soort

67.11.05.01

'Tir creț

67.11.05.02

întreținere gradm1 publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.11.05.03

1175

Servicii religioase

57.11.06

Alte servicii i domeniile culturii, recreerii si religiei

67.11.50

Asigurări si asistenta sociala    (cod 68,1 T.04

+68.11.05+68 11 06+68,11.12+68.11.15)

68.11

60

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.11 04

40

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități țcc-d 66 11 05 0?

68. • 1 05

0

Asis'enta sociala in caz de invaliditate

68.11.05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.11.06

0

Unități de asistență medico-sociale

68.11.12

20

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.11.15.01+68 1’ 1502+68    60)

68.11 15

0

Ajutor social

68.11.15.0 I

Cantine de ajutor social

68.11.15.02

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderi, sociale

68.11 T5.5O

0

Partea a IV-a SERVICII SI OEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE. MEDIU SI APE (cod 70 11+74,11)

69.11

81462

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

(cod 70.11.03+70.11,05+70.11.06+70.11.07+70.11 50)

70.11

70936

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.11.03.01)

70.11.03

0

Dezvoltarea sistemului ce locuințe

70 1 I 03.01

Alimentare cu apa si amenajau nidrotehnice (cod 70.11.05.01+70.11.05.02)

70. • 1 05

0

Al,,i-?"ir.b'C cu apa

70.11.05.01

Amenajări hidrotehnice

70.11.05.02

Iluminat public si electrificări rurale

70.11.06

395

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.11.07

Alte servicl' în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.11.50

70541

TFotectia mediului (cod 74.11.05+747Tf.tf6)

74.11

10526

Din total capitol:

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.11.05.01+74.11.05.02)

74.11.05

10526

Salul .mate

74.11.05.01

10376

Cn ec-.•-ea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.11.05.02

150

Canalizarea i tratarea apelor reziduale

74.11.06

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.11+83.11+84.11+87 11)

79.11

15963

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80 1101)

80 11

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.11.01 06-1-80 U.01.30)

80.11.01

0

Prevenire si combatere inundații si ghetu i

80.11.01.06

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.11.01.30

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.11.03)

83.11

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.11.03.03+83.11.03.30)

83.11.03

0

Protecția plantelor si carantina fitosanitara

83.11.03.03

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.11.03.30

Transporturi (cod 84.11 03+84.11.06+84 11,50)

84.11

15963

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.11.03.01 la 84.11.03.03)

84.11.03

15963

Drumur si poduri

84.11.03.01

Transport în comun

84.11.03.02

15123

Străzi

84.11.03.03

840

Transport aerian (cod 84.11.06.02)

84.11.06

0

_

Aviația civila

84.11.06.02

Alte cherdeli 'n liomen.ui f-ansporturilor

84.11.50

Alte acțiuni economice (cod 87.11.01)

87.11

0

Din rotai capitol:

Pendul Roman ce Dezvoltare Sociala

87.11.01

VI

.REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.11

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.11+83.11 +84.1 H87,11)

79.11

I5963

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80 11    1)

81.11

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod B0.11.01 06+80.11.01.30)

80.11.01

0

Prevenire si combatere inundații si ghetm

80.11.01.06

A te cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.11.01.30

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.11.03)

83.11

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.11.03.03+83.11.03.30)

83.11.03

0

Protecția plantelor si carantina fitosanitara

83.11.03.03

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.11.03 30

Transporturi (cod 84.11,03+84.11,06+84.11,50)

84 11

15963

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.11.03.01 la 84.11.03.03)

84.11.03

15963

Drumuri si poduri

84.11.03.01

Transport în comun

84.11.03.02

15123

Străzi

84.11.03.03

840

Transport aerian (cod 84.11.06.02)

84.11.06

0

lAviata civila

84.11.06.02

Alte chel- . iei Tn comen.ul transporturilor

84.11.50

Alte acțiuni economice (cod 87.11.01)

87.11

0

Din totai capitol:

FcrrJul Roman oe Dezvoltare Sociaia

87.11.01

VI

. REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

96.11

EXCEDENT (cod 00.01-49.111

98 11

0

DEFÎCI1

99 11

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


contrasemnează

SECRETAR.

jc/l. -.’ ‘JL.Cunstanta

Unitatea administrativ - teritorială iPnmana Municipiului Constanta


anexa 2 bis


Instituția publică. _

Formular

BUGETUL

PE TI .U-r ;ie CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 cap,51,11

- r-| ji -

DENUMiHEA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI {cod 01+56+70+79+85)

4028

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+2&+30+40+50+51+55+57+59)

01

1280

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salaciale in bani {cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1280

Bunuri sl servicii {cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1280

Furnituri de birou

20.01.01

110

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

-.ce. caria: ji salubfitate

20.01.04

C3rbuat.ii»i jb'rifianli

20 01 05

Pfese de schimb

20.01.06

rar sport

20.01.07

Posta, telecomunicații, ra o, tv, internet

20 01.08

22

Materiale si prestări ae servicii cu caracter funcțional

20.01.09

654

Alte bunuri st servit. : entru întreținere si funcționare

20.01.30

ZLț14

Qoparabi curente

20.02

'■ ana (coc 30.03.01 +20.03.0?)

20.03

Medicamente 3 nateriale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20 04

0

Bunuri de natura oblncteior or inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20 05

0

Deplasări, de+naan, l-nnsfmr /cod 20.06.01+20.06.02)

•tO.06

0

P    d= f ■■■■    <

Ztl 04

Cercetare Jorvolture

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

70.14

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20 18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autorltati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea actiun lor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Cc-mlsidane ai a,te costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03}

20.24

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale ‘)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte che‘tu$eli (cod 20.30.01 la 20.30.04*20.30.06+20.30.07+20    Q-3+20.30.30)

20.30

0

ITITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei pubi ice interne (cod 30 (11 t 1 +3(1 (11.02)

30.01

0

D cam aferente datoriei pubi ili externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30 03.05)

30.03

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor ta corr.i ub’jt I

40.20

Alte subvenții

40 30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC£ ;ud 51.01+51.02)

51

0

Transferuri curente    (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39)

= 1 pl

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12)

51 02

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

0

A. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.01

0

B. Transferuri curente în străinătate (către oipanUnilI Internaționale) (cod 55.02 nv55.02.04)

55.02

0

Titlul VIII Proiecte cu Finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) post^derarr (r ,-d 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56. E5»S6. JOI

56

0

Rrognrj k (’m FdikIui E h opean de Dezvu ime Regională (FEDR )

56.01

TULUL IX ASISTENTA SOCIALA (coc 57.02)

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04]

57.02

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 ‘59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0

Burse î

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribui1! la ■ ilari: rr personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracir suinltF.;: ar social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariile

59.25

P rog rari ir- -i proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72)

70

2748

TITl.lJL Xil ACTIVt NEFINANCIARE (cod 71.01 !a 71.03)

2748

'Aciive fixe (coa TI.01 01 ia 71.01.03+71.01.30)

71.01

2748

Ccml/uctii

?i 01 ai

0

Mașn ii. ( :ioamente si mijloace de transport

71.01.02

_

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.0T.03

528

Alte active fixe

7: i 30

2220

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02    0

_

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 7Z01)

jrji

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE fcorf ap+tUI

m

O

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții sl servicii publice sau activîtati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acc,ui» - flulurilor temporare de casa

80.08

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81 01.05

■>•«£'",<■ -t i iie erit Jatonei publice externe

81.01.06

Rambursări dn credite iirterrie (cod 81.02.01+81.02.02+81.02 05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81 02.!.'

•    - •    ■ ?torente datonei publice interne

81.02.02

.itobiirsari de i1 dlte aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

°lal' efectuate in renii praconontl P recuperate in anul curent

85.01

Pl    MTP DE    ' A.

OA/</ (Z    CONTRASEMNEAZĂ

—r- ’_J^A    SECRETAR.

Ma KCEI ? NACHt.--' Z’. .iji'r-—

JUDEȚUL:Constanta

anexa î bis


Unitatea administrativ- teritorială .Primăria Municipiului Constanta Instituția publică:    _

Formular:


-i i/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 cap 54,11

- mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

i&io

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+5^+70+79+85)

6922

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*30* 0+40+50+51+55+57+59)

01

5365

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0

Cheltuiau salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

6365

Bunuri si servicii (cod i0.C1.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

150

Furnituri de birou

20.01,01

Matt-’ ale pentru curățenie

20.01.02

(ncalnlt, jminat si forța metrica

20.01.03

Apa, cornl « i alubritate

20,01 04

Cartei mii u lubrifianî

20.01.05

PUh tH schimb

20.01.06

1 ansport

20 01.07

pOEla 'elecc.n iratii. lĂt    iternet

20.01.08

Materiale si prestan de servicii cu caracter funcuim;

20.01.09

Atm nunuri si senncr porrtnr întreținere si funcționare

20.01.30

150

Repautii curente    ■

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicament ci materiale sanitare (cod 20 M 01 la 20.04.04)

____

20.04

0

Bunuri de natui .1 obiectelor de inventar (cod 20.05.01 '•20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Ce rcot.-vo-dervoitare

20.10}

Cârti, publicații st materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12}

Pregătire profesionala

20 13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritatt publice locale

20.20

; Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane st alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

6215

C'dl

20.30.04

Prostii servicii peniip transmiterea drepturilor

20.30.06

rondu Președintelui/ >ndul conducătorului institt el publice

20.30.07

E.:. starea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Ale cfiiit 1 1 cu t i 11    servicii

20.30.30

6215

TITLUL III DC-04NZ. (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Doharud aferanti istoriei publice nte ■ t (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

TITLUL Xli ACTIVE MEFINANCIARE (cod 71,01 la 71.03)

71

130

Ari . e fixe (cori 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

>-.u.

130

Constr. (ii

71 01 Q'

Maț echif t enlti mijloace de transport

’l-    07

M. jllier, ane u n birotică și alte active corporale

7' 01.03

130

Alte cllve i «e

71 i" j

Stncur

l-.id7i J2.01)

71.02

0

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCn'.RE (cod 72,01 )

72

0

Act,'w fi nanciare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72,01.01

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod SOi JI1J

79

427

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (coc BD W*60.08+80.30)

80

427

împrumuturi pentru Instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

427

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL:'-' RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursî»' le rrerlhe externe (cod 81.01.01+81.01.02+-:,1 HI 05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de i. M- oxterr* jiri ridul de garantare

ei H.02

Rambursau de credite aferente datoriei publice exteiro in .-

81 01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

ni oi 06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05}

81.02

0

Rambursau de Credite (fltem-s g-.r jrilale

81.02,01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02,02

> ursa    -edite arerente datoriei publice interne locale

0 O2.H5

TITLUL ■ VII F-. .. 1-i TKCTUATțlM VIII PRECEDE M SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate In anii precedentl si recuperate In anul curent

85.01


I MV \2Â SFr'KETAK i . i I K ENAOKT

JUDEȚUvC ■ c.nLa

Uiltataa ? tisrsibv - teritorială .Primăria Municipiului Constanta

anexa 2 bis


instiLuția pur.llca:

Formular


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 cap.67,11

- mii Ir I -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

1184

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

ffl

1175

TITLUL

I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10,01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30}

10.01

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30}

10.02

r

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

C

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1176

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.(11,05+20.01 J0|

20.01

117S

1 Materiale pentru curățenie

20.01,02

'tcalzit itnlri.ii i f^rta motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01 05

Piese 1- : nimb

20.01.06

"Lamport

20.01.07

Pata îlecomiinicatii, radio, tv, internet

20.01 08

Miilr i ■ le si {insulari de servicii ;u caracter funcțional

20.01.09

Alte butur t • i.•"vicii pent îr Btm ere Si funcționare

20.01.30

11/5

Repa- ulii cum i ta

20.02

MedicamrrLt nl materliiln ș i irare nod î(l.flit.01 In 20.04 Ml

20.04

Bunur. du nluia obicr.ti;-.oi co Inventar (cod 2tl.05,01+2il 05.03+20.05.30)

20.05

[)

M -j-.eriale de labormtm

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru arma'i

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Alte cheltuieli {cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

9

Mașini, echipamente si mijloace de b înr.part

71.01.02

9

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02,01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

|PRESEDINTE DE ȘEDINȚA

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

6

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

c

•>. -are la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 90+81)

79

0

!

TITLUL X'.' ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0|

împrumutu' entru institut» si servicii publice sau activitatl finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporar de casa

80.08

Alt! i ijxumulLiit

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

Rambursări d» rred 11 - xtn — (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+f D1.06)

81.01

(

Rjr:l ' ' sari de credite exli?' e contractate de ordonatorii de rtt e

81.01.01

Ramb"r .-3i' i'.- •.nxlitc exteredin Iu tul de garantare

81.01.02

Rambursde .roatte afC" • re Jakr ei publice externe locale

81.01.05

|Dlte evita de curs -iferente datoriei publice exte ie

81.01.06

Rambursări tta credite interne (cod 81.02.01+81.02.9Î+H1,07 05)

81.02

0

R;-p bursa de credite interne garantate

81.02.01

Tul.....nli j<-curs aferente daL/i* pub > rwne

81.02.02

l-lan 'ursari de credite aferente datoriei publice inie1 ■ ■ ;aie

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

:S- DINTE DE ȘEDINȚA

,:irasemneazA

StfCRETA IA

MAI ■    >**•

JUDE. I L'L .Constanta

U Mtta administrativ - teritorială iPnmaria Municipiului Constanta


anexa 2 bis


, i publică Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI UE CHELTUIELI, ARTICOLE șl ALINEATE, PE ANUL 2010 cap.68,11

- mii iei ■

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

60

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 îa 10.01.16 +10.01.30}

- - -----------

19.11

P

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30}

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

3ț.Ji

0

Reparai li curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamente ai materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

tfjrtepai; -.£ iaborat..r

20.09

C ■ jH țlio-dezvoll ;u ■

20.10

Cârti, publicații u materiale documentare

20.11

Consultanta al expertiza

20.12

Pregătire prot;inionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri *t .rmament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea p.ivmr.: nurul genetic al animale1 "

20 18

ConV nuțll ale admlnistrailț-l publ - 'ocale la realizarea unor iucrtri «j wn»trn t<i tnreres publ ■: mcal, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice lot.

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturllor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24 331

20 24

(1

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20 30 31 l i 20.30 04+20.33 l-6+23 :I0.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

CHEI. TUfEL/ DE CAPITAL (cod 71+72)

70

60

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

60

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

6ÎT

Conslrutlii

71.01.01

'.așin echipamente si mijloace de transport

71.01.02

60

Mobilier, aparatură birotica    .Ir. = corporale

; i .i.i' D3

0

Alle active Hxe

71.01.30

Stocuri (cod 71.0101)

71.02

ÎJ

| PRICESC Dir-iTE    SEDeRa

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE jc d 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.0',

72.01

0

|Part : are la capitali- social al societalilor comerciale

72.01.01

OPERATiv)!/. FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

E    .

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod l'O.'Ji'+no."8+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integrai din veri uri prnprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02}

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05-111.fii Mî|

81.01

0

|R;tibursari de credite externe contractate de ordon n- i : ; -indile

6 U 01

R.rtJ.ursari de credite pr- •    rondul de garantare

. I n

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

& ■ I ■!;:

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

e ■

Rambursări de credite Interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02I

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02,0’

Diferențe de curs aferente date iei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite ate ■    iloriei publice interne locale

Si.’.' 05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII RRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedentl kI recuperate in anul curent

85.01

PREȘEDINTE DE SEDIN A _

JUDEȚUL :Constanta

Unitatea administrativ - tentonală Primara Municipiului Constanta

anexa 2 bis


Instituția publica:_

Formular:    11/06


Uf-

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

cap 70,11

mit lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Pingram

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

70936

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+S1+S5+57+59)

01

1900

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1900

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1 95

(n; sU' . ■. t! - Iurta mom<^

2' "J I i3

395

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si luhnparrtt

20.01.05

Put-- r s srnimb

20.01.06

Trui pon

20.01.07

Posta, leie-.-: r:n ii    i.idlu, . ilsinet

20.01.08

Materiale & Dresuri de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pe tru întreținere si funcționare

20.01.30

800

Rec-aratli curente

20.02

Hrana (coc: 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamente 9i marertate sandare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri do n-itiiM jblectt' r ae inventar (cod 20.05.01+20.03.    ui.30)

20.05

0

C -plasari, delăsări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

îarti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20 ‘4

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armat

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pe+dru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea Si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20 24

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

iTichete cadou

20.27

: Alte cheltuieli (cod 0 .30 01 I.- 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20 30

705

Fondul Presed ’eiui/Tondul conducătorului instituției publice

20 30.07

LKr.-_- rea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte chfeuiell cu bunuri si servicii

20.30.30

705

CHELT

UIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

69036

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCEARE (cod 71.01 la 71.03)

71

69036

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

69036

Coriști urlll

71.01.01

4184

Mașin, ecli ;-: nr ente si mijloace de tra - t ort

71,01.02

2000

Mobilier, aparatură birotică și alte active țnrjxra

71.01.03

1217

Alte active fixe

71.01.30

61635

Stocur

(cod 71.02.01)

71.02

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71 «3

|i REȘEDINȚE DE ȘEDINȚA

TITLUI ■'III ACTIVE FINANCIARE {cod 72.01)

IS

0

Activ-

financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

P ii ti ci pa re la capitalul socis societăților comerciale

72.01.01

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

ondui de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

Alte Imprumutuil

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE {cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe {cod 81.01,01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursați de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursau de redite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursați de credite aferente datoriei public» ertfl i,e locale

St 01.UR

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Sl.t '■ 0E

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81 C? "•

T.'-i re1 :e de curs aferente datoriei publice interne

81.02.0;:

Hsi-ibt san d£ ■ le aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IM ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

PREȘEDINTE DtStDINiA

O# p/fJ

Construcții

71.01.01

4184

Mașini, echipar ante si i ijloace de transport

71.01.02

2000

Mnnillirr : :..mt v. :.,i :: ă și alte active corporale

"1 f '.03

1217

A Ir- active fixe

71.01.30

G1635

Stocur

(cod 71.02.01)

TI.OS

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

PREȘEDINTE DESfclTTi'A

TITLUL

XIII ACTIVE FPANCtARE (cod 72.01)

■J

0

Active !tf!.£B'elare (cod 77.01 tl1>

77 m

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72 o* ;.1

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

,

\.

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 8' r î+80 8+80.30)

80

a

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau actlvitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperim i gd urilor temporare de casa

Sil UD

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSAR' DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite i ftrrn» (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursau de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rtmh iisari de credite externe din fondul de garantare

Cit.82

Ramb n n de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Difereriț1 de i:ij*t. aferente datoriei publice externe

81 01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.021

0

Rambursări de credite interne garantate

81 02 1

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambur=? »    irFJef1te datoriei publice interne locale

81.02,05

TITLUL XVII HLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuat- in atiu . recedentl si recuperate In anul curent

85.01

PREȘEDINTE SESEINNTA

o ti r/’t/

JUDEȚULConstanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta

anexa 2 bis


Ia/o


Instituția publică:_

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 cap .74,11

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

10526

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

10376

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli saiariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Cheltuieli saiariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

10376

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

10376

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

10104

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

272

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Mjțsrlals de otx/manr

20.09

Cercetare dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii sl cercetări

n io

Piati pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației public» locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

P-ivenlrea $1 combaterea Inundațiilor si înghețurilor

20.23

Cotriba cuine si alte LiîatUr aferente Ibțpiwmiturdor (cod 20 24.01 te 20.24.03)

20.24

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

richete cadou

20.27

A, te -heltulrl (cod 213.iu Ul >» 2fl.3C 04+20.30,06+20.30.07+;: J 3I: 09+20.30.30)

20.30

f.

TITLUL XII ACTIVr NEFtNANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

150

Artivefrxe (cod 71.0i 01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

150

Conattucțll

71 n- 01

0

Mașlht e-i iurtasent r na. ilc .'e transport

71 '.11.02

Mobilier, arai 3? ;ra bcotca ji alte active corporale

71.01.03

Alte active -

71.01.30

i5D

Stocur

(cod 71.02.01)

71.02

0

Reparași capitale aferente activelor fixe

71.03

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01 01)

72.01

q

Paino . are la capitalul social al societăților corner1 nie

72.01.01

OPERA TIUNI FINA NCIARE (cod 80+81)

79

a

TITL'JL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

ci

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate Înfierai din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credit- externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări ae credite externe contractate de ordonatorii de credite

1.01 01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

‘II 01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

■: ' '11.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81,02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne :    ațe

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite ateiente iJf-nei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedent) si recuperate in anul curent

85.01

[

L

r t'.l    Ulii I î— L7'    .    . MIM I rAnNiKASEMN£AZÂ

SECRETAR

„aRCEUA ENACW

J JD£ȚUl_:Constanta

Unitatea administrativ - teri tonală Prim aria Municipiului Constanta

anexa 2 bisInstituția pul? <3

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 cap. 84,11

mii l*l -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

15963

CHELTUIELI CURENTE (cod 70+20+30+40+50+57+55+57+59)

01

g

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10 01

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Ccntrlbutii (cod 10.0.1 01 ia 10 03 WI|

10.03

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICB (Cud Î71 0 l 20 06+20 W d 20 16 + 20 18 le 20 27+20.30)

20

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

u

I

CHS rt 'VEL/ OE CAPITAL (cod 71+72)

70

• 6963

TIII.UL XH ACTWE Nf FINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

5963

Active fixe (cod 71 01 ir la ?’ ti 1.03+71.01.30)

71.01

15963

Con

71.01.01

840

M.-sini, ihipamerik'- n    de transport

71.01 02

15123

M. illif- i.:;s i! ir timlica $.• i active Corporale

71.01 jj

Alte -dive ■

71.01.30

SlUL 1.!

(cod 71.02.01)

71.02

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

_

TITLUL -llf ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalui social al societăților come» ale

72.01.01

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TtTLULXVlMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si aanricll publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondui de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

Alte împrumuturi

B0-3O

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81 01+81.02)

8Î1

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

flf n1

0

Rambursa i de o -file externe contractate de ordonatorii de credite

8101.01

Rambursa de ueoite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursau de credite aferente datoriei publice externe locale

81 01.05

Dilerente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Ramburs.»'i d-- credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05}

81.02

0

Rambursări de credit nterne garantate

81.02.01

Diferențe de cun aler nte datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81 02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate In anul curent

85.01

PRKEDIKTE Of ȘEDINȚA OÂtpju


i-i hm


ANEXA 3


Lista obiectivelor de investiții pe anul 2010

Obiective de investiții noi

172.370

210.787

1.106

209.681

7.924

0

0

0

0

0

840

7.084

0

145.698

172.581

0

172.581

2.906

0

0

0

0

0

780

2.126

0

853.6421    843.6771 349,5221 494.155Î

94.8521

<3

0|    0|    0| 1.2581 82.0141 11.580Î


Dotări si alte cheltuieli de investiții


o]


ÎNV C > M - mii lei

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Data începem execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobăm

Valoarea

loială

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la

31.12.2009

Rest de

executat la

31.12.2009

Prevederi pentru 2010

Total

alocații (col. 7- 14)

finanțate din;

Surse

cf.OG

19 94

Fond

mediu

Fonduri

Phare

Fond special LI 14 96

Alte surse

Buget

local

Transferuri de la bug de stat

Taxe

speciale

Fond

rulment

0

!

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TOTAL GENERAL, din care:

1.228.788

1.290.528

359.699

930.829

110.165

420

0

0

0

1.258

86.418

22.069

0

Constructii-Montaj

281.452

365.868

7.227

358.641

6.485

414

0

0

0

0

2.845

3.226

0

Obiective de investiții

202.776

236.064

9.071

226.993

7.389

420

0

0

0

0

3.564

3.405

0

în continuare

135.754

193.287

7.227

186.060

3.579

414

0

0

0

0

2.065

1.100

0

CAPITOLUL 51    AUTORITĂȚI PUBLICE Șl ACȚIUNI EXTERNE

Total, din care:

381.936

381.936

2.730

379.206

11.615

0

0

0

0

528

2.220

8.867

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

A

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Obiective de investiții noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

Dotări si alte cheltuieli

381.936|

381.936|

2.730| 379.206|

11.615|

ol ol

o|

o|

528|

2.220|

8.867|

°l

de investiții

Total, din care:

♦dotări independente

528

528

0    528

528

0

0

0

0

528

0

0

0

♦studii și proiecte

381.408

381.408

2.730 378.678

11.087

0

0

0

0

0

2.220

8.867

0

oWu

MARC


KASE.MNP, A ZA ECRETAK 'EL^a ENAQIF

/> I... ■'Al"


;QN JHAîEMNEAZA


^ET'UEl AK,

M ARCEI A FNAl'

■    ' '    ,'    b---', 'ONTRASEMNFAZA

SFCW-I \R.

M AR CEC A V.NAt-B^

7-jrJ11*


1 najemneazA SECRETAR.țft

Derwnnrea ubiecfindut i-f. !    ')<■■< unei (ftota, ontdj

\‘r v dasa aprQhdm

' uiuar*.

Mtit/â

n

t

2


. uttji :a ■;:,9

■ uAlî

CT2P- iX"/

, } 1

Uh'.uituti’ dirt.

/P 9j

1'onJ

tnatlm

V ■

:: ■ 96

lăi

rvf-:. &

ii>. Dl

hantferurt Je ia bt*ț> de w/

8

li)

ff

12

1 î

14


CAPITOLUL 54

Total, din care:


ALTE SERV ICI 1 PUB1 ICI GENERALI

130

130

0

130

130

0

0

0

0

0

13U

0

'o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Obiective de investiții

0

ol

0

0

0

;;

0

0

0

_

0

0

în continuare

0

_ -W

H

0

0

0

0

0

0

0

0


Obiective de investiții

Ci

(1

0

Q

0

0

0

ol    o

0

Ml

ul

il

noi

0

0

0

0

0

0

0

0|

0

0

C

o

0

130

I3O| ' O]

01


Dotări si alte cheltuieli de investiții


Total, din care: * dotări independente ♦studii ți proiecte


CAPITOLUL 67

Total, din care:


130|    130|


130


130


130


130


CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE


ti[ O, 0| I3O| 0|    0|


130


34

41

32

9

9

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Obiective de investiții

0

0

ol

0

0

0

0

oi    0

0

Oi

0

f

în continuare

0

0

0

0

0

0

o:

0

0

~qT

0

Q


Obiective de investiții noi


Dotări si alte cheltuieli de investiții

Total, din care:

‘dotări independente


34


41


32Den umt rea • >b u • .• n vidur

Duht ih< .-ivfii fi.., wj.vj    an ui/

jn data Q[--'ri

' 11 bl/.

tfHedn

-mahztsia

J2J

ii*. □

/i.‘M tir

i.<    :/H a

f>-w • frr< {Mm 20 ÎO

7 ofaf

âitV'fl t

Jinuia.ih: Jtn:

'1 $J

--/ i: ||'|I/

! ond spisc tai Iii 4 M

Afle sunai

/iuget

focuf

/Zjr-.sfC-.'/P.I

a. >a hun ■ A o*

y.zu

j    ..

naJ

. t,hjni

J

e.

<9

K

/

uf

fi

i 2

13

CAP1TOLIL

ASIGURĂRI SI \SIS J . I \ SOC1A1 \

Total, din care:

I(i7

3.1.1

129

84

60

0

0

0

o

0

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții

202.776

236.    •

9.    '

726 993

7.389?

.:?n:

01

0

0

3.564

3.‘105]

fl

în continua ie

135.754

193.287

7.227

186 060

3.579|

414[

o| b

0

0

2.065]

l.lOO]

0

Total, din care:

1

Construire locuințe ieftine pentru tineri

168 128

201.053

3.953

197.100

6 623

4.,l

0

0

IJ

u

t n-.--

3.105

0

destinate cumpărării, zona Baba Novac

109.805

167.076

3.310

163.766

3.279

4 1

0

0

Oi    0

2.0?

800

0

2

Pasarela si pontoane de acostare

5 530

5.530

ISfl

466

0

0

ambarcațiuni agrem. in stațiunea Mamaia

4.836

4.836

ti

4.836

ol

0

0

HCLM 233/23.04.2009

■a

RAEDPP - Unitati Invatamant

29.118

29.481

4.92-1

24.561

300

300

(cf. anexa RAEDPP)

21.113

21.375

3.917

r 458

300

300

HCJC 72/2010

U i

Obiective de investiții

170.786

209.203

1.106

208.097

1.030

0

0

0

0

0

0

1.030

0

noi

144.243

171.126

0

171.126

890

0

0

0

0

0

0

890

0

Tulal, din care:

.    1 f/w/vt

ivtalâ

irtifhifii

II I.

cT( j    ■

■ LiL>I3II i ll

? J, vv

Vi » * l/f

5.    ?

1    -i.l»n N'l'

Ol'i-    1

fcvl. - J-A,

Jir.’

/A-iw incnf ' • i    «nvh

,\r «îi Joia -r

Surse

r.f i ' 7

X ■

,7,'tl -7'/

i vndun

f*fn)re

l a}itl ep a)

.« ■

/ftli jbi q

fvcol

Transferuri de la hu#

de xîat

7 iui'

•>    ’    i

. ■ - ’-./î/

7

/

2

-f

A

0

-

a

9

10

7/

12

î2

i !

1

2

Realizarea unei instal. de agrem. nautic pe lacul Siutghiol-Mamaia Telesclii

'■ 93

t, v r

3™^.'

6.538

ii

0

o

0

0

0

0

o

0

2.0

5

i

c 140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HCLM 490/2007 modif prin HCLM 505/2009

Parcare verde - Construire parcare supraetajate zona Spitalul

Clinic Județean de Urgenta Constanta,

15.571

15.5-

314

15.260

300

300

14 Ol"

14 lllni

j’iii

200

A

Obiective de investiții

0

-ir——

■ 0

0

0

ol (1

0

0,

0

0

în continuare

A

U îl î

0

0

Tl[    y

_ijj

0

0

0:

B

Obiective de investiții

163.12»

201 053

3.953

197 100

: ' ■

0

0

ol    0i

0

0

6 054

0

noi

109 R05

167.076

3.310

163 766

1.236|

0

0

():    fT~

0

0

1.236

Total, din care:

1    Construire locuințe ieftine ptr tineri deșt.

168 1281

201.053

7 05 |

107 100

6 054

0

0

(

11 f

0

0

6.054

(.)

cumpărării, zona Baba jNovac-Ccntraie termice

109 805|

167.076

3-310|

163.766

1 236

0

0

(

0

0

0

1.236

0

HC1 M 2Jft'2tHW ii H CI Al 512/2009

c

LhiTlii st uite cheltuieli

ol    ol    0

ol ol

"1 »

| 0 '

'ol

o|

de investiții

Total, din care:

0

0 0 0

o

1 \ F 1 T O L , 1- M    TRANSPORTURI

Total, din care:

99.043

100.904

51TS7

49 1 1 '

17.911

0

0

11

0

0

15.963

1.948

51

1.455

1.455

0

1.455

780

0

0

(1

0

0

780

1!

_îi

Obiective de investiții

0

Ol

0

0

ol 0

Oi    f

o| 0

0|

0

în continuare

1 0

_'d___£

u

0

.....

0

(■

0

"i

c

DotSri si alte cheltuieli

97 459|

99 <2'l|

51.787|

47.533|

17.07;

o|

o|

0|

4

1 5 ’ ^7 ’

! 94 81

de investiții

f........

Total, din care:

*dotări independente

97.459

99 320

51,787

47 533

17.071

0

0

0

0

0

15.123

1.948

0

*studii și proiecte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*alte cheltuieli asini.investițiilor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ar

trf

Dentanln* tih ■ . tivul iu

Oa/ti im vpcrii c wvih. (kun>, anul)

\r <>> duto ufircifiarn

luhiarea

totală

iti/ftulâ

0

2


Vuivot

totni^

Ai’A-l’l.l llXli

1 <;

■■..■

! 1    "i

A'rtl Jfc-

.. n,at la

ahn'ntir fcai ’• - ! 4)

5m7*

// X'Z

A'czzn/

' 7'"''

HfX< ut-' U1: yo

4U# .111, Ik

fwn

tv<al

. /«? iu hu%

<Jc stat

:■ t:.?009

-J

ntiifu'/it

J

!

'>

7

II

/;

i;

t .


PRr.srruNT ședința,

'■f ■

-ț';-


CON l'HASEMNEAZA secretar, M*JțCl:- 1 M HT

A-

Ă.tW'

Obiective de investiții în continuare


• I;

0

(1

0

o!    o

0

0

0

0

0

0

0

0

0| 0 0

0

0

0

0 0

0


Obiective de investiții

0

0

0

0

ll!

ii

0

0

0

0

o1

0

0

noi

0

0

0

0

£l

0

0

0

0

0

(/

0

0

1671

129

84

*IU]

tiii

o| «I


Dotări si alte cheltuieli de investiții


Total, din care:

*dolâri independente

*alte cheli,ndi asimilate investitiiior


167

0


213

0


129

0


84

0


60

0


IZ


60

0


C A P LT.XLLJJ L. 7â


LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ


Total, din care:


746,614

806,440

305.021

501.419

73.642

420

0

0

0

730

67.886

4.606

0

279.997

364.413

7.227

357.186

4.469

414

0

0

0

0

2.065

1.990

0


Construire parcare multietajata P+7 in stațiunea Mamaia, zona Cazino Albatros HCLM 443/25.09.2009

Construire orășel lacustru pe malul lacului Siutghiol

HCLM 14/2008 modif.prin HCLM 11/2009 Racord drumuri interioare in Ansamblul Baba Novac

Hi LM /16.07.2010


20 229

2<'22‘d    373

1" *

't-

17 831

/.■ | 0

|- : 11

L_    DL


1/    58

165.2611    43

165 218

0

-b1

109.281

133041)

133.041

0

s


1.225

l 225

0

1.225

730

730

1.108

I 108

0

1.108

690

690


D /iiti si alte cheltuieli

373.0521    361.1731 î ■    11'    66.329)    65.7 3|

ol

01 01

““ol    730| 64.3221

1711 ’

ol

de investiții


Total, din care: * dotări independente *$iudii și proiecte
Total, diu care:

♦studii si proiecte


370.678

358 799 294.368

64.431

63.883

0

0

0

0

730

63.11i

42

0

1.562

1.562    476

1.086

1.086

0

0

0

0

0

957

129

0

812

812 0

812

254

0

0

0

0

0

254

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

““O1    0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(

8641

864


864


864


864


744


150


594
l..r

i tcrwnn n educi !: vtiini fata in-\pvrtt execuției (tuna. anul)

>'\r. st dmo aprohom

• •an...

. irrM

ttmnud

lnir/1^

OCiaatt2j.Hu

r.tih/

. . ■ ■?

• * de

•    LLU. .</

y

0

L

7

—-■

W J I

flitul, itlil Mu:

COMllLS J'IBILSI I I..G1ESrv.ve

duc

t* 9J

fund

tncdtU

7

&

l an. fort


8u$et

tocai


/tj/aju/î/

Tr'tn K{e.rurt «A ia 6</g

di. stai

168.128

jnUHlj] 3.953

197.100

6.054

0

0

0

0

0

0

6.054

0

109.K05

167.0761    3.310

163.766

1.236

0

0

0

0

ol

0

1.236

0


♦dotat i independente ♦studii șt proiecte


000000 o o


I.


2.


Obiective de investiții

noi_

Total, din care:

Pi i ne si asfaltare Palazu Mare Sir n . George foparceanu HCi M 400/28 08.2009 Modernizate drum zona Aurel Vlaicu (S iada Crisului)

HC'l.M 2» ..8.08.2009 Pietruire si asfaltare in 2011a Palas. Strada Molilor (Prel. M-tii Tatra) TICLM 401/28.08.2009


1.584

1.584

1 5841

84ii

0

01 0

0

0

840:

ol

0

1.455

1.455

’ 45 5|

- M

0

o1

0

0

0

780j

uj

0


556

556

0

556

28'T

"i

Oj

t*

o]

0

280:

°l

0

510

510

0

510

260,

Q|

Qj

0

ol

0

260|

iT

0


473

473

y

473

280

0'

o;

“TT"

0

0

280l

0

0

436

436

fr

1 !o

260

"!

o:

i

0

0

2601

0

0


555

555

0

555

280

0

0'

0

0

28tli

0

0

509

509

0

509

260,

0

o (

1 0

0

2:101

0

0;■ '    ROMANIA

\NEXA , hclm u,;

/Jj

\ ;    , •& JI DEȚUL CONSTANTA

ib.llH MUNICIPIUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA

Lista de studii si proiecte pe anul 201 o

CAP. 51 AUTORITĂȚI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERN L    _    ____.    .    ml -■

Nr

<:rt.

£)ewwwr«.x proiectul w

Solicitare / Responsabil

tota/j

econtat până la

31.12 2009

Rem deplasă

Alocație 2010

r'ondui

Phare

Taxe

speciale

Fond

rulment

Buget local

Ruget

stat

]

Proiectare (PAC, PT, CS, DDE) si execuție Ansamblu locuințe ieftine pt tineri Cartierul al II lea-Strada Ștefani ta-Vodă

DTA

377.199

2 730

374.469

8.138

591

7.547

2

Proiectare RIVIERA TOMIS - intre stațiunea Mamaia si portul turistic Tomis

DTA

1.629

1.629

1.629

1.629

0

3

Documentație lelinico-econoraica in vederea accesării fondurilor structurale pentru Proiectul "Construirea unei parcări supraetajate, zona Spital Clinic județean de Urgenta Constanta"

D.P.D

60

0

60

60

60

4

Servicii de proiectare pentru obiectivul "Reabilitarea si creșterea atractivitatii turistice a Zonei Peninsulare a municipiului Constanta -Reabilitarea si modernizarea pasarelei si a scărilor de acces din zona Piața Ovidhi - Port Tomis"

D.P.D.

2Ui

0

210

210

210

5

Servicii de proiectare pentru obiectivul "Reabilitarea si creșterea atractivitatii turistice a Zonei Peninsulare a municipiului Constanta -Reabilitarea promenadei si a spatiilor verzi din zona Vraja Marii-i ■ ■ ii ■■■Port Tonus",

D.P.D.

840

0

840

420

420

6

Semen de proiectare pentru obiectivul "Reabilitarea si creșterea atractivitatii turistice a Zonei Peninsulare a municipiului Constanta -Reabilitarea accesului pieton al intre plaja Modern si strada Mircea cel Batran, inclusiv reabilitarea esplanadei".

D.P.D.

210

0

210

210

210

7

Servicii de proiectare pentru obiectivul Mamaia - produs turistic internațional - proiect individual Reabilitare si reamenajare piateta Perla.

D.P.D.

315

0

315

105

105

8

Servicii de proiectare pentru obiectivul Mau i,.i - produs turistic internațional - proiect in ■ '.iduaJ Reabilitam ■ i reamenajare promenada Perla - Cazino N i nuia

D.P.D

Pui

315

ina 1 din 3

315

105

105

9

Servicii de proiectare pentru obiectivul Mamaia - produs turistic International - proiect individual Reabilitare si reuiiiemparc piateta Cazino Mamaia

D.P.D.

315

31.3

105

io-

19

_

Servicii de proiectare pentru obiectivul Mamaia - produs turistic internațional - proiect individual Reabilitarea si reamenajarea promenadei Cazino Club Castel pana la limita administrativa a Municipiului Constanta-Tronson 1: Cazino Club Castel - Hotel Palm Beach.

D.P.D.

315

315

105

105

TtITAI.

381.408

2.730

378.678

31.087

0

0

2.220

8.867

0

01 30

01.30


CAP LOCUINȚE, SERA ICIISl DEZVOLTĂRI pl BUCA

■ ■■■

.Vr

crt.

*r i rea proi geta / w t

Responsabil

Valoare total

De ■ 3/1 fa/ pana la

'.est de plală

Alocane 2010

? ’ andun

Phare

7 axe spect

/' ond

rulment

Bit gel local

Suge!

stai

I

, malizare PUG Municipiul Constanta

D.U.

7

2'

20

Zii

2

PUZ - Zona de coasta Pescărie - Portul Tomis

D.U.

120

77

43

43

43

3

PLIZ - Zona Valu Traian - DN3, Mun. Constanta

D.U.

175

115

60

60

60

4

Actualizare PUZ - privind reabilitarea si revjtalizarea Zonei Peninsulare - modif HCLN - • </2003

D.U.

150

84

66

66

66

5

Actualizare PUZ Palazu Mare Uf - modif HCLM 126/2003

D.U.

195

195

195

195

6

Reactualizam FUZ Sat Vacanta modif. HCLM 117/2003

D.U

84

57

27

27

27

8

Actualizare PUZ Palazu Mare Nord Caragea Dermeni pe malul lacului Siutghiol modif. HCLM 127/2003

D.U.

176

99

77

77

77

9

PUZ Construire locuințe ieftine pentru tineri, Cartierul al II-lea-Stefamta -vodă

D.U.

80

44

36

36

36

10

Reactualizare PUZ Mamaia

D.U.

50

50

50

50

11

Diverse iPUtTtui x Avize)

D.U.

112

112

112

112

_

12

Diferite Planuri Urbanistice Zonale

D.U.

400

400

400

271

129

TOTAL

1.562

476

1.086

1.086

0

0

957

129

Q


01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01 30

01.30

01 30 01 30 01 30


CAP. 74 PROTECȚIA MEDIULUI


mu ici


•_____•

C",‘

DcnumtrgQ ptXNUCluiui

-

) 1    rtt ‘

,z    let.aiâ

Dcccuval pafta ta

31    :009

/?«« rff .• <O

î. €

" «7701!’-

■;    ■    ii

7 '-Dtlț

A.    nl

I.ocqI

u£-,i:

jf al

1

Raport de mediu pentru actualizare PUG Municipiul Constanta

D P n

500

0

54)11

500

500

2

Revizuire documentație tehnica necesara obținem avizului de gospodărire a apelor pentru actualizare PUG Municipiul Constanta

D.P.D

20

0

20

20

20

3

Raport de mediu pentru actualizare PUZ - privind reabilitarea si revitalizarea Zone Pomi ilnn

D.P.D

15

0

15

15

15

4

Documentație tehnica necesara obtuiem avizului de gospodărire a apelor actualizare PUZ - pnvind reabilitarea si revitalizarea Zonei Peninsulare

D.P D

4

0

4

4

4

5

Raport de mediu pentru reactualizare PUZ Sat Vacanta

D.P.D.

6

0

6

6

li

6

Raport de mediu pentru PUZ - Zona de coasta a Marii Negre -Pescărie - Portul Tomis

D.P.D

20

0

20

20

20

7

Document mie tehnica necesara obținerii avizului de gospodărire a apelor pentru PUZ - Zona de coasta a Marii Negre - Pescărie • Portul Tomis

D.P.D.

10

0

10

10

10

8

Raport de mediu pentru actualizare PUZ Palazu Mare

D P D.

6

0

6

6

6

9

Documentație tehnica necesara obținerii avizului de gospodărire a aoelor uentru actualizare PUZ Palazu Mare

D.P.D.

3

0

3

3

3

10

Studiu de evaluare a impactului asupra mediului pentru Riviera 1 omis - strada urbana intre stațiunea Mamaia si portul turistic Tomis

D.P.D.

50

.    50

0

0

11

Documentație tehnica necesara obținerii Avizului de Gospodărire a apelor pentru Riviera Tomis - strada urbana intre stațiunea Mamaia si portul turistic Tomis

D.P.D.

20

20

0

0

12

Diferite studii si documentații inițiate in domeniul proiecției mediulu

D.P.D.

10

0

10

10

10

13

Cofuiantare proiecte finanțate de administrația Fondului pentru Medm

DP.D.

50

50

0

0

14

Raport de mediu pentru modificare PUZ Mar ua

D.P.D

120

0

120

120

120

15

Documentau i iliniea n . sâni obținerii Avizului de Gospodărire a apelor pentru modifci-ie PUZ Mamaia

D.P.D

30

0

30

30

30

TOTAL

864

0

864

744

0

0

150

594

0

CUN LJÎASt.MNr *.zâ r;r-( Kti ar.

'.1 \fil - LA i S.)OHT


01 30

01 30

01.30

01 30

01 30

01 30

01 30

01 30

01 30

01.30

01 30

01 30

01 30

01 30

01 30


PRESEDINTF ȘEDINȚA

■ V. ■ >


l.hU Uf doiări imle"L ndente și utilaje pe anul 2010

CAP.51 AUTORITXH PI HI ICF.Ș1 ACȚIUNI EXTFRNt    nul Ici

A'r

cri

Denumire dotare

Sohatare/Res

ponsahd

1 .lEt-Tre^ dală thipa/â

•Jt /MU hrufe

’<// rea, •

L

fu mM ia

3/.1220W

7»«/

alocata-.

dur

,V#K

c/o<;

19/94

Fond

mediu

' ondjur

Phurc

torni

spec.

Taxe

fpcciule

Fond

rulment

J3uf>et

local

i/Xl/

1

Licențe S< ‘ (sistem operare) si SGBD |sisteme de gestiune a oazelor de date) SrtVat

DOI

43

43

43

43

43

2

Server performant pentru registratura, semnare si arhivare electronica.

DOI

57

57

57

57

57

3

Echipamente si sisteme informatice si de rețea.

DOI

401

401

40)

401

401

4

Software antivirus

DOI

25

25

25

25

25

5

Certificate digitale de securitate SSL

DOI

2

2

2

2

2

.    TOTAL

528

528

o.

528

528

0

0

0

0

528

0

0

0

,03

03

.03

,03

.03

CAp. 54 ALTE SERVICIJ PUBLICE GENERALE    mu lei

Afr

/.>ou//nÂrc’ dolar V

Sohciturț/R. ponsahd

aulă imfsala

Valoarea

loială

actualizata

loial rcahzart

Iu '31.12 2009

Rest de

tzicfiihrt la

3! 12 2009

Total

a/ocatie,

hn care

Surse

efoe,

19/94

Fond

mediu

Fonduri

Pharc

Fond

spee

UM

speciale

Fond

rulment

Buget

local

Mat

1

Dig <k- pn recttc cont inundațiilor cu lungimea de 100 metri

SIPC

110

110

110

110

110

2.

Corturi cu prețuia si schelet metatic cu icxcaom

StPC

20

20

20

20

20

TOTAL

130

130

0

130

130

0

0

0

0

0

130

0

0

01.03

01.03

CAP.67 (UI I K V, RECRKI.RE Șl RELIGIE

mu iei

Arr.

crt

Denumire dotare

• aure/

t tevu-k/

l    itffj

l'.f.'.

"-7

1 alai «tolUtaJ

■■■ W

I? /(.!•»

1 i/tat

ob^ut'c

din t ir-

</ug

/!? W

Fond

Fonduri

Pftar,

-rai

UWt

7tia

Wim'i

ri///r>i .W

Du"ft

Hu&et

stat

i

Air.omi ism (leasing 2007)

Mu/eu fi 1

3

4,

32

9

9

'I

TOTAL

3j

41

32

9

9

0

0

0

0

0

9

0J

0J

CAP.68 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ    mii Ici

Vf.

Denumire dotare

Saftt i/are / Respon-^' .'

fz0 falita? h-f.-jlă ai' •

! ■ ■‘TZTB 1

.iX-fd

Jn f: AI £[>*•

-

ii//” *-•-

An luih

ST OG

Fond

mediu

Fonduri

Phurc

fe<

Uid/9

ro&i

/ rtld

rulment

/«..ec/

tocul

A«x.i

f/tH

1

■, i. . ni uita), ii ii i- 'g 2008)

Centru

Sin tal

102

1.18

84

64

40

40

0

2

Autoturism (leasing)

SPAC

65

65    45

20

20

20

TOTAL

.    197

213

129

84

60

0

0

0

0

Ol

60

0

0

CAP.70 LOUTNȚE. SERVICII ȘI DEZVOLTARE Pt'HI K A_mu lei

A>.

Denumire dotare

Solicitare /

l'ulaareu

valran-t

ti nai ,-r: ■ ârt

. .'al

ira-

cf.o<i

19/94

Fond

Fonduri

■ • ond

Taxe

Fond

Fi i Vei

Ruz-i

crt

Raiport-tabd

totala tntftalo

M Ut    :to

ta '31 12.20W

il.t2 •

. i. i i \lre

mediu

Phare

Lll^

raiKnfnt

lve.at

-jjj

1

Calculatoare si copiaioair (leasing)

RAEDPP

4.000

4,000

2.235

1.765

1.217

1.21

0

2

SCIL Confort l ri.ut (aporl capital)

Dl

335.698

323.757

264.27)

59.486

59-486

73('

58.756

3

Licențe si echipamente informatice-contracte in deiulare

SPIT

1.080

1.142

432

710

710

710

4

Licențe si echipamente informatice-contracte noi

SPIT

195

195

0

195

195

195

5

Dotări independente

SPIT

233

233

0

233

233

233

; 6

Motor electric 18,5 kw aferent pompa CR 64-3 (2 buc)

DGC

14

14

0

14

14

14

7

Tren rotoric aferent po. a i i li 64-3 . . buc)

DOC

12

12

0

12

12

12

8

Motor electric 11 kw aferent pompa CR 45-3 (3 buc)

DGC

16

16

0

16

16

16

9

Tâmplari»? PVC si geamuri lermopane (contract ti».55.57 2004)

RAEDPP

18.052

18.052

17.102

950

950

950

[0

Mobilier (contract

ttr.2102 2004 .ADnr 17593 3/2004

RAEDPP

5.402

5.402

5.015

387

387

387

II

'' 1. a de calcul unitati invatamanl (contract leasing)

“ AEDPP

5.976

5.976

5.313

663

663

663

TOTAL

370.678

358.799

294.368

64.431

63.883

«

0

0

0

730

63.111

42

0

inii lei

A.

(.tA

Denumiri detun.’

fudiatine. /

A' ■...■■■ iK/

i'ubwtia o. Suia ir . î na

J    .'.'Im

- - jCIÎ

u luxate

jftri w

c/«K7

Fond

W . IV

Fr/ndar

Phtirț

J* f. ■

J/»-

lj: i i

7^e

Fond

rulment

/*•«/

HnKet

sur

1

"ib" i -r i uristice (leasing) ctr i 1 e •

(.

Ifi '95

;.95f

1

s    2.537

.

58'

l.'UA

< (leasing) ctr 91265/2008

KAC

79.364

79.36-

38 957

14.534

14.534

0

TOTAL

97.459

99.320

51."87

47.533, 17.071

.. ._0J

1

0

0

°

15.123

1.948

0

< AP.84 TRANSPORTURI


PR! SJ.PINIT ȘEDINȚA,

! S aSEMNJ a/ A

sucrrtaR.

M ARCEI \ Ef- A O*"

ANEXA LA HCLM Nk tĂM

Lista alic cheltuieli asimilate investițiilor pe anul 2010

CAP. 70 LOCUINȚE i HVICII Șl DEZVOLTARE VI HI It \

A'r.

crf.

numire oAif-k/rv

solicitare / fiesponsabii

lOffl/â

mtuPo

J u i aure ten • •

oc(uu!i~<ua

r.j    • • •<« pună

fa 31 12 2M8

a ev/

plato

'lat ai

a    din

b'anditrt

Pharc

laxe

xpccia/e

bond

rulment

£/i. / local

Buget 'i.n

1

Proiectare, avize si execuție pentru clădire serviciul tehnic aprovizionare

SPIT

54

54

54

54

54

2

Demolări clădiri, devieri rețele existente, cotravantuire gard zona heliport - „Ansamblul de locuințe ieftine pt. tineri, destinate cumpărării, Cartierul al II lea-Strada Stefanita-Voda”.

DTA

758

758

758

200

200

TOTAL

812

812

0

812

254

0

0

254

0

01

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,    RASKMNEAZA

/ U    SECKE1AK

MARCELA F.b'ACH£--

f v'7

Anexa 4    pcfO

FINANȚĂRI NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE

ajfinantare nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociațiilor pe ramura de sport județean.

Primăria Municipiului Constanta isi propune sa finanțeze programele sportive din următoarele ramuri: volei băieți, handbal băieți, , volei fete, handbal fete, diferite proiecte din cadrul programelor “Promovarea sportului de performanta”, “Sportul pentru toti”, “întreținerea, funcționarea si dezvoltarea bazei materiale sportive”. Pentru toate acestea se aloca pentru anul 2010, suma de 3.950.000 lei.

Finanțarea acestor proiecte se face in baza Ordinului nr. 130/2006 prin incheierea de contracte de finanțare in baza îndeplinirii criteriilor si condițiilor de acces la fonduri publice stabilite prin ordin, precum si in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 cu modificările si completările ulterioare precum si in baza Legii nr. 32/1994 modificata si completata.

b) finanțarea nerambursabila din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.

Primăria Municipiului Constanta isi propune sa finanțeze din fonduri publice acțiuni sau programe culturale de interes public general, regional sau local astfel: zilele municipiului Constanta, ziua Marinei, organizarea in perioada de iama a “Orășelului Copiilor” si a spectacolelor din aceasta perioada, precum si pentru diferite activitati din domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific-cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportive, al protecției drepturilor omului, medico- sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protecția mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum si de intretinerea, restaurarea, conservarea si punerea in valoare a monumentelor istorice, pentru toate acestea se aloca pentru anul 2010, suma de 1.355.000 lei.

Finanțarea acestor proiecte se face in baza Legii nr. 350/2005 cu modificările si completările ulterioare, a Ordonanței nr. 51/1998 cu modificările si completările ulterioare precum si in baza Legii nr. 32/1994 modificata si completata.

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila se face pe baza de selecție de către o comisie, numita prin dispoziție de primar. Atribuirea de Contracte de finanțare se va face in limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul Primăriei Municipiului Constanta.

Orice persoana fizica sau juridica are dreptul de a propune un proiect cu condiția incadrarii in condițiile de eligibilitate, inregistrare, capacitate tehnica si capacitate financiara stabilite de reglementările legale in vigoare si in limita fondurilor publice aprobate.

Propunerile de proiecte se vor depune la Direcția Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Municipiului Constanta , direcție ce va face toate demersurile necesare si legale pentru desfasurarea in bune condiții a tuturor programelor si proiectelor derulate din fonduri publice ce vor fi selectate pentru anul 2010.

contrasemnează SECRETAR. MARCELA F.NACHE

Anexa 5

BUGETELE INSTITUȚIILOR PUBLICE

lei

NR.

CRT

DENUMIREA

INSTITUȚIEI

VENITURI

BUGET

LOCAL

CHELTUIELI

BUGET

LOCAL

VENITURI

PROPRII

CHELTUIELI

DIN VEN. PROPRII

1

GRĂDINIȚĂ NR.12

3.690.685

3.690.685

1.322.000

1.322.000

Cheltuieli de personal

3.690.685

3.690.685

Bunuri si servicii

1.322.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

2

GRĂDINIȚĂ NR.42

4.084.836

4.084.836

1.500.000

1.500.000

Cheltuieli de personal

4.084.836

4.084.836

Bunuri si servicii

1.500.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

3

GRĂDINIȚĂ NR. 47

4.419.268

4.419.268

1.509.000

1.509.000

Cheltuieli de personal

4.419.268

4.419.268

Bunuri si servicii

1.509.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

4

LICEUL DECEBAL

2.985992

2.985.992

643.000

643.000

Cheltuieli de personal

2.985.992

2.985.992

26.000

Bunuri si servicii

613.000

Alte cheltuieli

4.000

Cheltuieli de capital

5

SC.GEN.NR.12

8.754.928

8.754.928

682.000

682.000

Cheltuieli de personal

8.754.928

8.754.928

52.000

Bunuri si servicii

605.000

Transferuri

Ajutoare sociale

25.000

Cheltuieli de capital

6

SC.GEN.NR.8

6.270.583

6270'583

^<«•000

12.000

Cheltuieli de personal

6.270.583

6.270.583

Bunuri si servicii

12.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

7

SC.GEN.NR.37

4.825.363

4.825.363

20.000

20.000

Cheltuieli de personal

4.825.363

4.825.363

7.668

Bunuri si servicii

12.332

Transferuri

Cheltuieli de capital

8

LICEUL TRAIAN

2.269.354

2.269.354

177.800

177.800

Cheltuieli de personal

2.269.354

2.269.354

52.800

Bunuri si servicii

100.000

Transferuri

6.000

Alte cheltuieli

4.000

Cheltuieli de capital

15.000

9

COL.MIRCEA CEL BATRAN

8.922.143

8.922.143

525.000

525.000

Cheltuieli de personal

8.922.143

8.922.143

52.081

Bunuri si servicii

349.919

Transferuri

8.000

Cheltuieli de capital

115.000

LIC.OVIDIUS

5.016.466

5.016.466

92.000

92.000

Cheltuieli de personal

5.016.466

5.016.466

12.000

Bunuri si servicii

37.000

Alte cheltuieli

5.000

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

10.000

28.000

LIC.CU PROG.SPORT.

2.448.513

2.448.513

1.886.500

1.886.500

Cheltuieli de personal

2.448.513

2.448.513

12.000

Bunuri si servicii

1.392.500

Ajutoare sociale

420.000

Alte cheltuieli

2.000

Cheltuieli de capital

60.000

LIC. EMINESCU

„ 2.197.690

2.197.690

101.000

101.000

Cheltuieli de personal

2.197.690

2.197.690

18.000

Bunuri si servicii

83.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

LIC.DE ARTE

9.722.389

9.722.389

16.000

16.000

Cheltuieli de personal

9.722.389

9.722.389

250

Bunuri si servicii

14.850

Alte cheltuieli

400

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

500

LIC.G.CALINESCU

6.163.087

6.163.087

178,000

178.000

Cheltuieli de personal

6.163.087

6.163.087

60.000

Bunuri si servicii

103.000

Transferuri

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

15.000

GR.SC.CONSTR MAS.

5.816.833

5.816.833

149.000

Cheltuieli de personal

5.816.833

5.816.833

59.000

Bunuri si servicii

90.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

GR.SC.MARINA

2.030.474

2.030.474

153.000

153.000

Cheltuieli de personal

2.030.474

2.030.474

7.000

Bunuri si servicii

123.600

Transferuri

Cheltuieli de capital

22.400

GR.SC.IND.ALIMENTARA

1.600.492

1.600.4S2

235.000

235.000

Cheltuieli de personal

1.600.492

1.600.492

5.000

Bunuri si servicii

205.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

25.000

GR.SC. ENERGETIC

2.173.802

2.173.802

280.000

280.000

Cheltuieli de personal

2.173.802

2.173.802

51.000

Bunuri si servicii

109.000

Alte transferuri

57.000

Alte cheltuieli

Cheltuieli de capital

63.000

COL.PEDAGOGIC

3.774.294

3.774.294

84.000

84.000

Cheltuieli de personal

3.774.294

3.774.294

11.000

Bunuri sl servicii

67.000

Alte cheltuieli

4.000

21

20

22

23

24

25

26

27

28

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

2.000

GR.SC. C.F.R.

1J1&884

1.516.884

97.300

95.600

Cheltuieli de personal

1.516.884

1.516.884

3.300

Bunuri si servicii

86.000

Transferuri

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

3.000

3.300

GR.SC.TOMIS

3.SMC656

3.057.656

325.211

325.211

Cheltuieli de personal

3.057.656

3.057.656

75.711

Bunuri si servicii

249.500

Transferuri

Cheltuieli de capital

GR.SC.MAT.CONSTRUCTII

1.767.707

1.767.707

7.000

7.000

Cheltuieli de personal

1.767.707

1.767.707

Bunuri si servicii

7.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

GR.SC.AUTO

2.579.897

2.579.897

190.000

190.000

Cheltuieli de personal

2.579.897

2.579.897

25.000

Bunuri si servicii

125.000

Burse

Cheltuieli de capital

40.000

GR.SC.TELECOMUNICATII

5.745.048

5.745.048

768.717

768.717

Cheltuieli de personal

5.745.048

5.745.048

312.120

Bunuri si servicii

456.597

Transferuri

Cheltuieli de capital

GR.SC.ECONOMIC CAROL

3.499.582

3.499.582

153.200

153.200

Cheltuieli de personal

3.499.582

3.499.582

11.000

Bunuri si servicii

131.200

Ajutoare sociale

Alte cheltuieli

Cheltuieli de capital

3.000

8.000

GR.SC.SANITAR

1.540.772

1.540.772

521.000

521.000

Cheltuieli de personal

1.540.772

1.540.772

180.000

Bunuri si servicii

341.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

GR.SC.AGRO.PALAS

1.576.604

1.576.604

119.850

119.850

Cheltuieli de personal

1.576.604

1.576.604

63.850

Bunuri si servicii

56.000

Transferuri

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

LIC.VIRGIL MADGEARU

“**5.589.777

5^9.777

51.500

51.500

Cheltuieli de personal

5.589.777

5.589.777

2.000

Bunuri si servicii

49.500

Transferuri

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

LIC.LUCIAN BlAGA

2.735.168

2.735.168

46.500

46.500

Cheltuieli de personal

2.735.168

2.735.168

4.500

Bunuri si servicii

42.000

Transferuri


Cheltuieli de capital

GR.SC.I.N.ROMAN

2.663.384

2.663.384

102.000

102.000

Cheltuieli de personal

2.663.384

2.663.384

Bunuri si servicii

102.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

SERVICIUL PUBLIC OE IMPOZITE SI TAXE

18.544.000

18 544.000

0

Cheltuieli de personal

7.587.000

7.587.000

Bunuri si servicii

9.765.000

9.765.000

Transferuri

Cheltuieli de capital fond rulment

1.192.000

1.192.000

REVISTA TOMIS

650.000

650.000

50.000

50.000

Cheltuieli de personal

13.000

Bunuri si servicii

37.000

Transferuri

650.000

650.000

Cheltuieli de capital

MUZEUL DE ARTA POPULARA

1.109.000

1,109.000

90.000

90.000

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

61.000

Transferuri

1.100.000

1.100.000

Cheltuieli de capital (fond rulment)

9.000

9.000

29.000

CENTRUL SOCIAL

840.000

o

Cheltuieli de personal

450.000

450.000

Bunuri si servicii

350.000

350.000

Transferuri

Cheltuieli de capital din fond rulment

40.000

40.000

CĂMINUL DE PERSOANE VÂRSTNICE

4.400.000

4.400.000

1.185.000

1.185.000

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

1.153.000

Transferuri

4.400.000

4.400.000

Cheltuieli de capital

32.000

CANTINA PALAZU MARE

1.400.000

1.400.000

0

Cheltuieli de personal

200.000

200.000

Bunuri si servicii

1.200.000

1.200.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

CANTINA C. BRATESCU

1.200.000

1.200.000

o

Cheltuieli de personal

200.000

200.000

Bunuri si servicii

1.000.000

1.000.000

Transferu ri

Cheltuieli de capital

SERVICIUL DE ADMINISTRAREA CRESELOR

3.465.750

3.465.750

0

Cheltuieli de personal

1.845.750

1.845.750

Bunuri si servicii

1.600.000

1.600.000

Transferuri

Cheltuieli de capital din fond rulment

20.000

20.000

Președinte ședința,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACH&-