Hotărârea nr. 152/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRELUARII MANAGEMENTULUI ASISTENTEI MEDICALE LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTAHOTARARE

privind aprobarea preluării managementului asistentei medicale la Consiliul local al municipiului Constanta pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta

Consiliul local al municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de 16.07.2010;

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazare inregistrata sub nr.93005/09.07.2010, referatul Direcției Administrație Publica Locala, inregistrat sub nr.    //g? .07.2010, rapoartele comisiilor de specialitate nr.

1, 4 si 5, adresa Direcției de Sanatate Publica Județeană Constanta inregistrata sub nr. 84823/22.06.2010, adresa Instituției Prefectului Județului Constanta inregistrata sub nr. 87403/28.06.2010, precum si adresa Ministerului Sanatatii inregistrata sub nr. 83643/21.06.2010;

Având in vedere prevederile OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii către autoritatile administrației publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Normele Metodolgice din 29 ianuarie 2009 de aplicare a OUG nr. 162/2008 si HG nr. 529/2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistentei medicale la autoritatile administrației publice locale care au desfasurat faze-pilot, precum si a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistentei medicale la autoritatile administrației publice locale si la Primăria municipiului București si a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transfera managementul asistentei medicale către autoritatile administrației publice locale si către Primăria municipiului București;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. “d”, alin. 6 lit. “a” pct. 3 si art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1    - Se aproba preluarea managementului asistentei medicale la Consiliul

local al municipiului Constanta pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta.

Art. 2 - Se mandateaza Primarul municipiului Constanta sa semneze protocolul de predare-primire ce se va incheia cu Direcția de Sanatate Publica Județeană Constanta, după evaluarea de către comisia constituita in acest sens, a unitatii sanitare prevăzute la art. 1.


Art. 3 - Consiliul local al municipiului Constanta nu isi asuma responsabilitatea cheltuielilor angajate de către Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta in perioada 1 aprdie - data semnării protocolului de predare-primire.

Cheltuielile prevăzute *la alin. 1 sunt in sarcina exclusiva a Guvernului României si vor fi asigurate prin transferuri de la bugetul de stat către bugetul local, prin bugetul Ministerului Sanatatii, conform prevederilor art. V din OUG nr. 48/2010.


Art. 4 - Consiliul local al municipiului Constanta isi rezerva dreptul de a inceta exercitarea atribuțiilor si competentelor prevăzute de art. 2 din OUG nr. 162/2008 in cazul neindeplinirii de către Guvernul României a obligațiilor ce ii revin conform art. V din OUG nr. 48/2010.

Art. 5    - In situația in care plata serviciilor medicale decontate de Casa de

Asigurări de Sanatate intarzie mai mult de 90 de zile, Consiliul local al municipiului Constanta isi rezerva dreptul de a inceta exercitarea atribuțiilor si competentelor asumate prin prezenta hotarare.

Art. 6 - Serviciul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare celor interesați, precum si, spre stiinta, Instituției Prefectului Județului Constanta.

Adoptata de cx. H consilieri din 27 membri.CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, MARCELA ENACHL

Nr. Jjet /16.07.2010