Hotărârea nr. 151/2010

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HCLM NR. 27/05.02.2010

HOTARARE

privind modificarea anexei la HCLM nr. 27/05.02.2010

Consiliul local al municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de 16 .07.2010 ;

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazare inregistrata sub nr.84831/22.06.2010, referatul Direcției Programme si Dezvoltare, inregistrat sub nr. 84290/22.06.2010, raportul Comisiei nr. 1 - buget-finanțe, adresa SC RAJA SA inregistrata sub nr. 82804/18.06.2010;

Având in vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, precum si ale Hotărârii de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice;

Vazand prevederile HCLM nr. 624/22.10.2008 privind aprobarea participării municipiului Constanta in cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Apa - Canal Constanta, ale HCLM nr. 384/23.07.2009, HCLM nr. 466/30.10.2009, HCLM nr. 27/05.02.2010, precum si ale HCLM nr. 91/27.05.2010 ;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. “d”, alin. 6 lit. “a” pct. 14 si art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1    - Se aproba modificarea anexei 1 la HCLM nr. 27/05.02.2010, in sensul ca se

modifica indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta-Ialomita”, conform anexei 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Serviciul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare celor interesați, precum si, spre stiinta, Instituției Prefectului Județului Constanta.

Adoptata de 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Georgescu Daniel


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


Nr. 151    / 16 .07.2010

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

„Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare pentru regiunea Constanta si Ialomița"

UAT Constanta (Constanta, Mamaia si Palazu Mare)

cursul 1 EURO - 4.2775 LEI, curs BNR, la data de 31.01.2009 (Preturi constante)

Sistem de alimentare cu apa

U.M.

Cantitatea

0

1

2

- Valoarea investiției

EURO

16,469,870

RON

70,449,869

Din care C+M

EURO

13,261,446

RON

56,725,834

- Durata de realizare a investiției

luni

48

Capacități

1. Stație de tratare PALAS Q=1100 l/s*

buc.

1

2. Aducțiune - extindere Mamaia

m

10,000

- conductă PE1ID De 500 mm, PN 6:

m

10,000

3. Rețea de distribuție, din care:

Extindere rețele Constanta

in

9,355

- conductă PEHD De 110 mm, PN 6:

ni

7,138

- conductă PEHD De 160 mm, PN 6:

m

2,187

- conductă PEHD De 250 mm, PN 6:

m

30

Extindere Palazu Marc

ni

10,195

- conductă PEHD De 110 mm, PN 6:

m

8,495

- conductă PEHD De 160 mm, PN 6:

m

1,700

Reabilitare rețele Constanta

m

38,275

- conductă PEHD De 110 mm, PN 6:

m

16,610

- conductă PEHD De 160 mm, PN 6:

m

6,110

- conductă PEHD De 200 mm, PN 6:

in

1,080

- conductă PEHD De 225 mm, PN 6:

ni

1,330

- conductă PEHD De 250 mm, PN 6:

m

840

- conductă PEHD De 300 mm, PN 6:

m

1,405

- conductă PEHD De 400 mm, PN 6:

m

970

- conductă PEHD De 500 mm, PN 6:

m

5,330

- conductă PEHD De 700 mm, PN 6:

in

4,600

Reabilitare rețele Palazu Mare

m

1,980

- conductă PEHD De 110 mm, PN 6:

in

1,980

Volum anual de apa livrata

mii m’/an

44,405

Volum anual de apa facturata

mii m’/an

25,122

Cost anual de producție

mii EURO/an

11,643

Consum anual de energie electrica

MWh/an

18,120

Costul apel potabile

EURO/mc

0.463

Consum de energie electrica pe mc apa livrat

kwh/mc

0.408

2

tahal

ROMANIA

Sistem dc canalizare

U.M.

Cantitatea

0

/

2

- Valoarea investiției

EURO

30,893,378

RON

132,146,426

Din care C+M

EURO

21,554,841

RON

92,200,833

- Durata de realizare a investiției

luni

48

- Capacități

1. Stații de pompare*

buc.

8

Prelungirea Tulcel

Statie pompare 1 Prelungirea Tulcci, Q=191/s, H-24mCA (1+1)

buc.

1

Palazu Mare

Stalie pompare 2 Palazu Mare, Q= 121/s, H=12mCA (1+1)

buc.

1

Statie pompare 3 Palazu Mare, Q=12 1/s, H=14mCA (1+1)

buc.

1

Statie pompare 4 Palazu Mare, Q=25 1/s, H=26mCA (1+1)

buc.

1

Mamaia

Statie pompare 5 Mamaia, Q=21 1/s, H=15mCA (1+1)

buc.

1

Statie pompare 6 Mamaia, Q=12 1/s, H=12mCA (1+1)

buc.

1

Statie pompare 7 Mamaia, Q= 15 1/s, H=1 lmCA (1+1)

buc.

1

Statie pompare 8 Mamaia, Q~21 1/s, H=8mCA (1+1)

buc.

1

2. Rețea de canalizare menajera, din care:

Extindere rețele Constanta

m

24,250

- conductă Dn 250 nun, PVC-KG

m

20,075

- conductă Dn 300 mm, PVC-KG

m

1,841

- conductă Dn 350 mm, PVC-KG

m

205

- conductă Dn 400 mm, PVC-KG

m

951

- conductă Dn 500 mm, PVC-KG

m

368

- conductă De 200 mm, PEHD

m

810

Extindere rețele Mamaia

in

5,677

- conductă De 315 mm, PEHD

m

1,133

- conductă De 355 mm, PEHD

nr

558

- conductă De 400 mm, PEHD

m

1,526

- conductă De 450 mm, PEHD

ni

2,460

Extindere rețele Palazu Mare

m

26,247

- conductă Dn 250 mm, PVC-KG

ni

23,860

- conductă De 160 mm, PEHD

m

1,315

- conductă De 225 mm, PEHD

m

1,072

- Reabilitare rețele de canalizare menajera + unitara Constanta

ni

17,793

- conductă Dn 250 mm, PVC-KG

m

11,136

- conductă Dn 300 mm, PVC-KG

m

890

- conductă Dn 400 mm, PVC-KG

m

1,247

- conductă Dn 500 mm, PVC-KG

m

190

- conductă Dn 600 mm, PVC-KG

m

1,260

- conductă Dn 800 mm, PVC-KG

ni

780

- conductă Dn 1250 mm, PVC-KG

m

400

- conductă Dn 1350 mm, PVC-KG

m

870

- conductă Dn 1400 mm, PVC-KG

m

1,020

3. Epurare*

Constanta Sud’ TAHAL‘ ROMANIA

t «, S.R.L.


151


2010


Introducerea treptei de epurare avansata

buc

1

Constanta Nord

Instalație pentru indepartarea mirosului

buc

1

- Volum anual de apă tratata

mii m3/an

42,343

- Volum anual de apă colectata

mii m3/an

25,052

- Costul anual pentru colectarea apei uzate

mii EURO/an

10,671

- Consum anual de energie electrică

MWh/an

25,101

- Costul pentru colectarea apei uzate

EURO/mc

0.426

- Consum de energie electrică pe mc apa uzata

kwh/mc

0.593

* Stafia de tratare Palas, toate stafiile de pompare apa uzata noi, stațiile de epurare sunt prevăzute cu sistem SCADA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Oneiu Carmen

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE

2

° TAHAL

3