Hotărârea nr. 150/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII SI ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA SI INSTITUTIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

HOTARARE PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCȚII SI ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

MUNICIPIULUI CONSTANTA ȘI INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL CONSTANȚA

. Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de

/CoA AOfO.

Luând în dezbatere :

expunerea de motive nr. 95563/ 15.07.2010 prezentată de domnul Primar RADU ȘTEFAN MAZĂRE,

referatul nr. 95373 /15.07.2010 al Serviciului Resurse Umane - Direcția Administrație Publica Locală,

raportul Comisiei de specialitate nr. 5 - administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, adresa nr.8025/14.07.2010 a Prefectului Județului Constanța, înregistrată la Primăria Municipiului Constanța cu nr.95379/15.07.2010, adresa nr. 93579/12.07.2010 a Direcției Județene de Statistică Constanța.

Văzând prevederile din art. 99, 100, 103 alin.(3), 107 din Legea nr.188/1999

privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările si completările ulterioare, ale art.59 lit.”a”, 60 alin.(l), 67 - 76 din Legea nr.53/2003 Codul muncii cu modificările si completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare ;

In temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit."a" si alin. (3) lit."b" si ale art. 115 alin. (1) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE

ART.l - Se stabilește numărul maxim de posturi, respectiv 798, la nivelul îlui de specialitate al Primarului municipiului Constanța și al instituțiilor din

/dinea Consiliului Local al Municipiului Constanța, repartizate astfel:

)Sturi în aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanța din care

«demnitate publică alese, 61 funcții publice de conducere, 422 funcții publice posturi de natură contractuală, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte

izenta hotărâre

ufoș-Specialitate al Primarului municipiului Constanța se adaugă 233 uWfel:

e (3 funcții publice de conducere, 42 funcții publice de execuție)-c Comunitar Local de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă

(3 funcții publice de conducere, 27 funcții publice de execuție, 2 posturi i) - Direcția roliție Comunitară de Siguranță Rutieră

contractuale (3 conducere, 143 execuție) - Direcția Asistență Medicală Comunitară

40 posturi contractuale (1 conducere, 9 execuție) la Serviciul Proiecte cu Finanțare bjtCfnațională din cadrul Direcției Programe și Dezvoltare .

posturi utilizate în cadrul Serviciului Public Impozite, Taxe si alte venituri la local din care 15 funcții publice de conducere, 198 funcții publice de execuție,

Sturi de natură contractuală, conform anexelor nr.3 și 4 care fac parte integrantă 5zenta hotărâre

/posturi contractuale la Muzeul de Artă Populară Constanța din care 4 funcții de îre, 20 funcții de execuție, conform anexelor nr.5 și 6 care fac parte integrantă

szenta hotărâre.

ȘART. 2- Se desființează Revista de Cultură “Tomis” cu 20 de posturi aflată în îea Consiliului Local al municipiului Constanța, iar cele 16 persoane angajate vor

Miibilizate cu respectarea prevederilor legale .

^•ART. 3 - a) Se modifica H.C.L.M. nr. 18/ 29.01.2009 privind organigrama și . de funcții a Muzeului de Artă Populară Constanța după cum urmează :

Se desființează 2 posturi vacante :

-    economist gradul IA (studii superioare) - Compartiment Contabilitate

-    supraveghetor (studii generale/medii) - Secția expoziție

< se desființează 6 posturi ocupate și se disponibilizează un număr de 6 angajați :

jpraveghetor - 1 post (studii generale) - Bogdan Victoria conservator II -1 post (studii superioare)- Clinei Alexandra

^documentarist II - 1 post (studii superioare) - Crăciun Claudia îuzeograf II - 1 post (studii superioare) - Hulea Mirela sstaurator IA - 1 post (studii superioare)- Macri Spiridonia

■ muncitor calificat II - 1 post (studii medii)- Munteanu Vasile

b) Se aprobă la Muzeul de Artă Populară Constanța utilizarea unui număr de 24

ART. 4 - în aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanța se aprobă itoarea structură:

1. Biroul Cabinet Primar care număra 4 posturi din care 2 vacante și 2 ocupate

devine Cabinet Primar compus din 2 posturi contractuale.

2.    Se menține ca funcție contractuală postul de expert local pentru problemele romilor în subordinea directă a Primarului municipiului Constanța

3.    Serviciul Inspectorat Protecție Civilă va avea în componență 9 funcții publice (1 de conducere si 8 execuție) prin desființarea a 2 funcții publice vacante și disponibilizarea a 3 funcționari publici.

4.    Serviciul Audit Public Intern care număra 11 funcții publice se transformă în Compartiment de Audit Public Intern aflat în subordinea directă a Primarului municipiului Constanța cu 4 funcții publice în componență. Se desființează 2 funcții publice vacante și se disponibilizează 5 funcționari publici.

5.    Direcția Programe și Dezvoltare va avea o nouă structură compusă din 19 funcții publice la care se adaugă 10 posturi contractuale :

-    Director executiv - 1 post - funcție publică de conducere

-    Director executiv adjunct - 1 post - funcție publică de conducere

-    Biroul Protecția Mediului - 6 funcții publice (o funcție publică de conducere si 5 funcții publice de execuție)

-    Serviciul Implementare Plan Integrat de Dezvoltare - 11 funcții publice (o funcție publică de conducere și 10 funcții publice de execuție)

-    Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională - 10 posturi contractuale pe durata derulării proiectelor, creat având în vedere Decizia nr.4/23.12.2009 a Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) prin care a fost avizată lista de proiecte inclusă în Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creștere Constanța și care a fost revizuită și reavizată prin Decizia C.M.C. nr. 10/21.05.2010, din care se deduce ca valoare totală a proiectelor în care municipiul Constanța este beneficiar sau partener suma de 299.657.750 ron aproximativ 75.000.000 euro.

6.    Direcția Administrație Publică Locală va număra 73 de posturi:

-    Director executiv - 1 post - funcție publică de conducere

-    Director executiv adjunct - 1 post - funcție publică de conducere

-    Serviciul Autoritate Tutelară și Protecția Copilului - 18 posturi ( o funcție publică de conducere, 16 funcții publice de execuție si un post contractual)

-    Serviciul Asistență și Protecție Socială - 14 posturi ( o funcție publică de conducere, 12 funcții publice de execuție, un post contractual)

-    Serviciul Resurse Umane - 8 posturi ( o funcție publică de conducere, 6 funcții publice de execuție si un post contractual)

-    Serviciul Juridic - 19 posturi ( o funcție publică de conducere, 18 funcții publice de execuție)

-    Serviciul Sprijinire și îndrumare Asociații Proprietari - 12 posturi ( o funcție publică de conducere, 11 funcții publice de execuție)

7.    Direcția Gospodărire Comunală va număra 44 posturi:

-    Director executiv - 1 post - funcție publică de conducere

-    Director executiv adjunct - 1 post - funcție publică de conducere

-    Serviciul Tehnico Economic - 9 posturi ( o funcție publică de conducere, 8 funcții publice de execuție)

-    Serviciul Administrare Spații Verzi - 8 posturi ( o funcție publică de conducere, 7 funcții publice de execuție)

-    Serviciul Igienă Publică - 8 posturi ( o funcție publică de conducere, 7 funcții publice de execuție)

Serviciul Drumuri și Iluminat Public - 8 posturi ( o funcție publică de conducere, 7 funcții publice de execuție)

-    Serviciul Administrare Cimitire - 9 posturi ( o funcție publică de conducere, 8 funcții publice de execuție)

8.    Direcția Servicii Publice va număra 23 posturi astfel:

-    Director executiv - 1 post - funcție publică de conducere

-    Biroul Administrativ Tehnico Economic - 6 posturi ( o funcție publică de conducere, 5 funcții publice de execuție )

Serviciul Trafic Rutier și Ordine Publică - 8 posturi ( o funcție publică de conducere, 7 funcții publice de execuție )

-    Serviciul Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție și Deratizare - 8 posturi ( o funcție publică de conducere, 7 funcții publice de execuție )

9.    Direcția Urbanism va număra 30 de posturi:

-    Arhitect Sef - 1 post - funcție publică de conducere

-    Director executiv adjunct - 1 post - funcție publică de conducere se desființează ca urmare a scăderii numărului de funcții publice

-    Serviciul Urbanism - 10 posturi ( o funcție publică de conducere, 9 funcții publice de execuție)

-    Serviciul Autorizații în Construcții -19 posturi ( o funcție publică de conducere, 18 funcții publice de execuție )

-    Biroul Peninsula cu 6 funcții publice se desființează; se desființează cele 3 posturi vacante, iar 2 funcții publice ocupate se adaugă Serviciului Urbanism și una la Serviciul Implementare Plan Integrat de Dezvoltare.

10.    Direcția Patrimoniu va număra 40 de posturi

-    Director executiv - 1 post - funcție publică de conducere

-    Director executiv adjunct - 1 post - funcție publică de conducere se desființează ca urmare a scăderii numărului de funcții publice

Serviciul Cadastru - 12 posturi ( o funcție publică de conducere, 11 funcții publice de execuție)

-    Serviciul Patrimoniu - 27 posturi ( o funcție publică de conducere, 25 funcții publice de execuție, un post contractual)

11.    Direcția Tehnic Achiziții va număra 24 de posturi:

-    Director executiv - 1 post - funcție publică de conducere

-    Director executiv adjunct - 1 post - funcție publică de conducere

-    Serviciul Achiziții Publice - 8 posturi ( o funcție publică de conducere, 7 funcții publice de execuție)

-    Serviciul Tehnic Investiții - 8 posturi ( o funcție publică de conducere, 7 funcții publice de execuție)

Biroul Implementare Programe Locuințe -6 posturi ( o funcție publică de conducere, 5 funcții publice de execuție)

-    Biroul Vânzări și Concesionări Bunuri se desființează;

12.    Direcția Financiară va număra 21 de posturi:

-    Director executiv - 1 post - funcție publică de conducere

-    Director executiv adjunct - 1 post - funcție publică de conducere

-    Serviciul Financiar Buget - 10 posturi (o funcție publică de conducere, 7 funcții publice de execuție, 2 posturi contractuale )

-    Serviciul Contabilitate - 9 posturi ( o funcție publică de conducere, 8 funcții publice de execuție)

13.    Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat va avea 42 de posturi:

-    Director executiv - 1 post - funcție publică de conducere

-    Director executiv adjunct - 1 post - funcție publică de conducere se desființează ca urmare a scăderii numărului total de funcții publice

Serviciul Autorizare Agenți Economici - 17 posturi ( o funcție publică de conducere, 16 funcții publice de execuție)

Serviciul Urmărire și Executare Contracte - Vânzări - 16 posturi ( o funcție publică de conducere, 15 funcții publice de execuție )

Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat - 8 posturi ( o funcție publică de conducere, 7 funcții publice de execuție )

14.    Direcția Corp Control va avea 76 posturi:

-    Director executiv - 1 post - funcție publică de conducere

-    Director executiv adjunct - 1 post - funcție publică de conducere

-    Director executiv adjunct - 1 post - funcție publică de conducere se desființează ca urmare a scăderii numărului total de funcții publice

-    Serviciul Zona 1-16 posturi ( o funcție publică de conducere, 15 funcții publice de execuție)

-    Serviciul Zona II - 11 posturi ( o funcție publică de conducere, 10 funcții publice de execuție)

Serviciul Zona III - 11 posturi ( o funcție publică de conducere, 10 funcții publice de execuție)

Serviciul Zona IV - 14 posturi ( o funcție publică de conducere, 13 funcții publice de execuție)

Serviciul Zona V - 12 posturi ( o funcție publică de conducere, 11 funcții publice de execuție)

- Serviciul Prevenirea și Stingerea Incendiilor și Control Trafic Rutier -    10

posturi ( o funcție publică de conducere, 9 funcții publice de execuție)

15.    Direcția de Organizare și Informatizare va număra 29 posturi:

-    Director executiv - 1 post - funcție publică de conducere

Biroul Informatizare - 6 posturi ( o funcție publică de conducere, 5 funcții publice de execuție)

Serviciul Centrul de Informare Cetățeni - 12 posturi ( o funcție publică de conducere, 10 funcții publice de execuție, 1 post contractual)

-    Serviciul Registratura, Management Documente - 10 posturi ( o funcție publică de conducere, 9 funcții publice de execuție)

Atribuțiile de dispecerat ale Serviciului Registratură și Management Documente sunt preluate de către Serviciul Inspectorat Protecție Civilă.

16. Direcția Relații Internaționale și Organizare Evenimente - 19 posturi:

-    Director executiv - 1 post - funcție publică de conducere

-    Director executiv adjunct - 1 post - funcție publică de conducere se desființează ca urmare a scăderii numărului total de funcții publice

-    Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente - 10 posturi ( o funcție publică de conducere, 9 funcții publice de execuție)

-    Serviciul Relații Internaționale - 8 posturi ( o funcție publică de conducere, 7 funcții publice de execuție)

17.    Direcția Asistență pentru Persoanele Vârstnice, Nevoiașe și alte categorii - 52 posturi

-    Director executiv - 1 post - funcție publică de conducere

-    Director executiv adjunct - 1 post - funcție publică de conducere

-    Serviciul Administrare Cluburi Pensionari - 23 posturi ( un post contractual de conducere, 5 funcții publice de execuție, si 17 posturi contractuale)

Serviciul Achiziții și Distribuire Ajutoare - 27 posturi ( o funcție publică de conducere, 22 funcții publice de execuție, 4 posturi contractuale )

18.    Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale C.L.M. care număra 8 posturi devine Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale C.L.M. prin desființarea funcției publice vacante de conducere de Șef Serviciu și disponibilizarea unui funcționar public. Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale C.L.M. va număra 6 funcții publice de execuție .

19.    Biroul Arhivă care număra 5 posturi devine Compartiment Arhivă, prin disponibilizarea unui angajat cu contract individual de muncă și desființarea unui post vacant. Compartimentul Arhivă va număra 3 posturi contractuale de execuție.

ART. 5- Pentru încadrarea în numărul maxim de 798 posturi se aprobă :

a)    Desființarea unui număr de 145 posturi vacante după cum urmează :

-    118 posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului

Constanța ( 7 posturi contractuale ,111 funcții publice)

-    21 posturi din cadrul Serviciului Public Impozite,Taxe și alte venituri la bugetul local

-    2 posturi contractuale de la Muzeul de Artă Populară Constanța

-    4 posturi contractuale de la Revista de Cultură Tomis.

b)    Desființarea unui număr de 120 posturi ocupate urmând a se disponibiliza personalul aferent după cum urmează :

-    70 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța (60 funcționari publici și 10 angajați cu contract individual de muncă)

-    28 din cadrul Serviciului Public Impozite,Taxe și alte venituri la bugetul local (4 funcționari publici și 24 angajați cu contract individual de muncă)

-    6 angajați cu contract individual de muncă de la Muzeul de Artă Populară Constanța

-    16 angajați cu contract individual de muncă de la Revista de Cultură Tomis.

ART. 6 Personalul disponibilizat beneficiază de drepturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj, conform prevederilor legale .

ART. 7 - La data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă orice dispoziții contrare anterioare.

ART. 8 - Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Serviciului Resurse Umane, tuturor factorilor interesați, Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte venituri la bugetul local, Muzeului de Artă Populară Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire si Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CkJdj'U QfrM&J

CONSTANȚA

NR.

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA PRIMAR


ANEXA nr.2 LAH.C.L.M.NR.STAT DE FUNCȚII

NR.CR

T

FUNCȚIE PUBLICA EXECUȚIE

FUNCȚIA PUBL de CONDU-CERE

STUDI

1

CLASA

GRAD

TREAPT A SAL

FUNCȚIA

CONTRACTUALA DE CONDUCERE

FUNCȚIA

CONTRACTUALA DE EXECUȚIE

TREAPTA

/GRAD

PROFESION

AL

NIVELUL

STUDIILOR

capitol finanțare

1

Primar

2

Viceprimar

3

Viceprimar

1

Secretar Municipiu

s

I

CABINET PRIMAR - BIROU

1

Consilier

IA

s

2

Referent

IA

m

1

g/rn

Expert local probleme rromi

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

1

Auditor

S

I

P

1

2

Auditor

S

I

P

1

3

Auditor

S

I

A

2

4

Auditor

S

I

A

1

INSPECTORAT PROTECȚIE CIVILA - SERVICIU

1

Sef serviciu

S

1

2

Consilier

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

S

3

5

Referent spec

ssd

II

S

1

6

Inspector

s

I

A

3

7

Inspector

s

I

D

8

Referent

m

III

A

2

9

Inspector

s

I

P

1

1. DIRECȚIA PROGRAME SI DEZVOLTARE

I

1

Director executiv

S

1

2

Director executiv adjunct

S

1

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

1

Sef birou

S

1

2

Inspector

S

I

p

3

3

Inspector

S

I

A

3

4

Inspector

S

I

A

1

5

Inspector

S

I

A

2

6

Inspector

s

I

A

1

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA

1

S

Sef Serviciu

2

s

Consilier

II

s

3

s

Consilier

II

s

4

s

Consilier

II

s

5

s

Consilier

II

s

6

s

Consilier

II

s

7

s

Consilier

II

s

8

s

Consilier

II

s

9

s

Consilier

II

s

10

s

Consilier juridic

II

s

SERVICIUL IMPLEMENTARE PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE

Sef serviciu

s

1

2

Consilier

S

I

A

1

3

Consilier

S

I

A

3

4

Consilier

S

I

A

1

5

Consilier

S

I

P

2

6

Consilier

S

I

A

1

7

Consilier

S

I

A

1

8

Consilier

S

I

A

1

9

Consilier

S

I

S

1

10 .

Inspector

S

I

P

1

11

Referent

m

III

A

3

2. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ > *

1

Director executiv

S

1

2

Director executiv adjunct

S

1

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA Șl PROTECȚIA COPILULUI

1

Sef serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

S

1

3

Consilier

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

P

3

5

Inspector

s

I

A

1

6

Inspector

s

I

P

1

7

Consilier

s

I

A

1

8

Inspector

s

I

A

1

9

Inspector

s

I

P

1

10

Referent

m

III

S

1

11

Inspector

S

I

P

1

12

Inspector

S

I

A

3

13

Inspector

S

I

A

3

14

Inspector

S

I

A

3

15

Inspector

S

I

P

1

16

Inspector

S

I

P

1

17

Referent

m

III

S

1

18

S

Psiholog

specialist

S

SERVICIUL ASISTENTA SI PROTECȚIE SOCIALA

1

Sef serviciu

S

1

2

Inspector

S

I

S

1

3

Inspector

S

I

A

1

4

Referent

m

III

S

1

5

Referent

m

III

S

1

6

Inspector

S

I

P

1

7

Referent

m

III

S

1

8

Inspector

S

I

P

1

9

Inspector

S

I

P

1

10

Inspector

S

I

A

1

11

Inspector

S

I

A

2

12

Inspector

s

I

A

2

13

Inspector

S

I

A

2

14

Referent

IA

m

SERVICU RESURSE UMANE

1

Sef serviciu

S

1

2

Consilier

S

I

S

1

3

Consilier

S

1

p

1

4

Inspector

s

1

p

1

5

Inspector

s

1

A

1

6

Consilier

s

1

P

1

7

Consilier

s

1

P

1

8

Psiholog

practicant

s

SERVICIUL JURIDIC

1

Sef serviciu

S

1

2

Consilier jur

s

I

A

1

3

Consilier jur

s

I

P

1

4

Consilier jur

s

I

S

2

5

Consilier jur

s

I

S

3

6

Consilier jur

s

I

P

1

7

Consilier jur

s

I

P

1

8

Consilier jur

s

I

A

2

9

Consilier jur

s

I

P

3

10

Consilier jur

s

I

S

1

11

Consilier jur

s

I

A

2

12

Consilier jur

s

I

A

1

13

Consilier jur

s

I

P

3

14

Consilier jur

s

I

A

1

15

Consilier jur

s

I

A

1

16

Consilier jur

s

I

A

1

17

Referent

m

III

S

1

18

Inspector

s

I

P

1

19

Referent

m

III

S

1

SERVICIUL DE SPRIJINIRE SI ÎNDRUMARE A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI

1

Sef serviciu

S

1

2

Inspector

S

I

s

1

3

Inspector

S

I

S

2

4

Inspector

S

I

S

2

5

Inspector

s

I

P

1

6

Inspector

s

I

A

1

7

Inspector

s

I

P

3

8

Inspector

s

I

A

1

9

Inspector

s

I

A

3

10

Inspector

s

I

A

3

11

Inspector

s

I

A

3

12

Inspector

s

I

A

2

3. DIRECȚIA GOSPODĂRIRE COMUNALA

1

Director executiv

S

1

2

Director executiv adjunct

S

1

SERVICIUL TEHNICO - ECONOMIC

1

Sef serviciu

S

1

2

Consilier

S

I

s

1

3

Inspector

s

I

p

3

4

Inspector

s

I

s

2

5

Inspector

s

I

p

1

• •

6

Referent

m

III

S

3

7

Referent

m

III

P

3

8

Referent

m

III

A

2

9

Referent

m

III

P

1

SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII VERZI

1

Sef serviciu

S

1

2

Inspector

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

P

3

5

Inspector

s

I

P

3

6

Inspector

s

I

A

1

7

Referent spec.

ssd

II

S

1

8

Referent

m

III

A

3

SERVICIUL IGIENĂ PUBLICĂ

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

S

2

4

Inspector

s

I

S

3

5

Inspector

s

I

P

1

6

Referent

m

III

S

2

7

Referent

m

III

P

3

8

Referent

m

III

A

2

SERVICIUL DRUMURI SI ILUMINAT PUBLIC

1

Sef serviciu

S

1

2

Consilier

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

S

1

4

Referent spec

ssd

II

S

1

5

Referent

m

III

S

1

6

Inspector

s

I

A

2

7

Inspector

s

I

A

2

8

Referent

m

III

A

1

SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRE

1

Sef serviciu

S

1

2

Inspector

S

I

S

1

3

Referent

m

III

S

1

4

Referent

m

III

S

1

5

Referent

m

III

S

1

6

Referent

m

III

S

1

7

Referent

m

III

S

1

8

Referent

m

III

S

1

9

Referent

m

III

S

2

4. DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

1

Director executiv

S

1

8

Referent

m

III

A

1

5. DIRECȚIA URBANISM

1

Arhitect șef

s

1

SERVICIUL URBANISM

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

S

3

4

Inspector

s

I

A

3

5

Inspector

s

I

P

1

6

Inspector

s

I

A

1

7

Referent spec

s

I

S

1

8

Inspector

s

I

A

2

9

Consilier

s

I

S

1

10

Inspector

s

I

A

1

SERVICIUL AUTORIZAȚII IN CONSTRUCȚII

1

Sef serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

s

1

3

Consilier

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

A

2

5

Inspector

s

I

S

3

6

Inspector

s

I

P

1

7

Inspector

S

I

S

2

8

Inspector

S

I

S

3

9

Inspector

S

I

S

3

10

Inspector

S

I

S

1

11

Inspector

S

I

P

1

12

Referent

m

III

A

1

13

Referent

m

III

S

1

14

Referent

m

III

S

1

15

Referent

m

III

S

1

16

Referent

m

III

S

3

17

Referent

m

III

S

1

18

Referent

m

III

A

2

19

Referent

m

III

A

1

6. DIRECȚIA PATRIMONIU

1

Director executiv

S

1

SERVICIUL CADASTRU

1

Sef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

s

1

3

Inspector

s

I

p

1

4

Inspector

s

I

p

1

5

Inspector

s

I

S

2

6

Inspector

S

I

S

1

7

Inspector

S

I

P

1

8

Referent spec

ssd

II

S

1

9

Inspector

S

I

P

1

10

Referent

m

III

S

1

11

Inspector

s

I

P

1

12

Referent

m

III

P

3

SERVICIUL PATRIMONIU

1

Sef serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

s

1

3

Inspector

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

S

1

5

Consilier

s

I

S

1

6

Inspector

s

I

S

1

7

Consilier

s

I

S

1

8

Inspector

s

I

S

1

9

Inspector

s

I

S

3

10

Inspector

s

I

P

1

11

Inspector

s

I

A

3

12

Inspector

s

I

A

1

13

Inspector

s

I

A

1

14

Inspector

s

I

A

1

15

Inspector

s

I

A

3

16

Inspector

s

I

A

3

17

Inspector

s

I

A

3

18

Referent spec

ssd

II

S

1

19

Referent spec

ssd

II

S

1

20

Referent spec

ssd

II

S

1

21

Referent spec

ssd

II

S

1

22

Referent spec

ssd

II

A

2

23

Referent

m

III

S

1

24

Referent

m

III

A

1

25

Referent

m

III

P

3

26

Referent

m

III

A

1

27

Agent agricol

II

m

7. DIRECȚIA TEHNIC - ACHIZIȚII

1

Director executiv

s

1

2

Director executiv adjunct

s

1

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

1

Sef serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

s

1

3

Consilier

s

I

S

1

4

Consilier

s

I

S

1

5

Inspector

s

I

A

1

6

Consilier

s

I

S

1

7

Inspector

s

I

P

1

8

Inspector

s

I

P

3

SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII

1

Sef serviciu

S

1

2

Inspector

S

I

s

1

3

Consilier

S

I

S

1

4

Inspector

S

I

S

2

5

Inspector

S

I

P

1

6

Inspector

S

I

S

1

7

Inspector

s

I

A

1

8

Inspector

s

I

S

1

BIROUL IMPLEMENTARE PROGRAME LOCUINȚE

1

Sef Birou

S

1

2

Inspector

S

I

S

1

3

Inspector

s

I

A

3

4

Inspector

s

I

P

1

5

Referent

m

III

A

1

6

Referent

m

III

S

1

8. DIRECȚIA FINANCIARĂ »

1

Director executiv

S

1

2

Director executiv adjunct

s

1

SERVICIUL FINANCIAR - BUGET

1

Sef serviciu

S

1

2

Inspector

s

I

P

1

3

Consilier

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

S

3

5

Inspector

s

I

P

1

6

Inspector

s

I

P

1

7

Inspector

s

I

P

1

8

Referent

m

III

S

2

9

Casier

m

10

Casier

m

SERVICIUL CONTABILITATE

1

Sef serviciu

S

1

2

Inspector

S

I

P

1

3

Consilier

S

I

S

1

4

Inspector

s

I

A

1

5

Inspector

s

I

P

1

6

Referent

m

III

S

1

7

Inspector

s

I

A

1

8

Consilier

s

I

P

1

9

Referent

m

III

A

1

9. DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT

1

Director executiv

s

1

SERVICIUL AUTORIZĂRI AGENTI ECONOMICI

1

Sef serviciu

S

1

2

Inspector

s

I

S

3

3

Consilier

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

s

1

5

Consilier

s

I

s

1

6

Inspector

s

I

p

1

7

Inspector

s

I

s

2

8

Inspector

s

I

A

1

9

Inspector

s

I

P

3

10

Inspector

s

I

P

3

11

Inspector

s

I

P

3

12

Inspector

s

I

P

3

13

Inspector

s

I

A

2

14

Inspector

s

I

A

2

15

Referent

m

III

A

1

16

Inspector

s

I

A

2

17

Referent

m

III

A

2

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE CONTRACTE - VÂNZĂRI

1

Sef serviciu

S

1

2

Consilier

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

P

1

4

Referent

m

III

A

3

5

Inspector

s

I

S

3

6

Inspector

s

I

A

2

7

Inspector

s

I

A

1

8

Inspector

S

I

A

1

9

Inspector

S

I

A

1

10

Inspector

s

I

A

1

11

Inspector

s

I

A

3

12

Referent

m

III

S

1

13

Inspector

s

I

P

1

14

Inspector

s

I

A

1

15 ;

Referent

m

III

S

2

16

Referent

m

III

A

3

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT

1

Șef serviciu

s

1

2

Inspector

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

P

1

4

Inspector

s

I

S

3

5

Referent

m

III

S

1

6

Inspector

s

I

A

1

7

Inspector

s

I

S

3

8

Referent spec

ssd

II

S

1

10. DIRECȚIA CORP CONTROL

1

Director executiv

S

1

2

Director executiv adjunct

s

1

SERVICIUL ZONA I

1

Sef serviciu

S

1

2

Inspector

S

I

A

3

3

Consilier

s

I

S

1

4

Consilier

s

I

S

1

5

Inspector

s

I

A

1

6

Consilier

s

I

S

1

7

Inspector

s

I

A

1

8

Inspector

s

I

P

3

9

Inspector

s

I

P

3

10

Referent spec

ssd

II

S

1

11

Inspector

s

I

A

2

12

Referent

m

III

S

1

13

Referent

m

III

A

1

14

Inspector

s

I

A

1

15

Referent

m

III

A

1

16

Referent

m

III

A

3

SERVICIUL ZONA II

1

Sef serviciu

S

1

2

Referent

m

III

S

1

3

Inspector

s

I

A

2

4

Inspector

s

I

A

1

5

Inspector

s

I

A

2

6

Inspector

s

I

A

3

7

Inspector

s

I

A

1

8

Inspector

s

I

P

1

9

Inspector

s

I

A

2

10

Inspector

s

I

A

1

11

Inspector

s

I

A

1

SERVICIUL ZONA III

1

Sef serviciu

S

1

2

Consilier

S

I

S

1

3

Inspector

S

I

A

1

4

Inspector

S

I

A

2

5

Consilier

S

I

S

1

6

Inspector

S

I

S

3

7

Inspector

s

I

A

1

8

Inspector

s

I

P

3

9

Inspector

s

I

A

1

10

Inspector

s

I

P

3

11

Inspector

s

I

A

3

SERVICIUL ZONA IV

1

Sef serviciu

s

1

2

Consilier

s

I

s

1

3

Inspector

s

I

S

1

4

Inspector

s

I

A

3

5

Inspector

s

I

A

1

6

Inspector

s

I

A

1

7

Inspector

s

I

A

1

8

Inspector

s

I

P

3

9

Inspector

s

I

P

3

10

Inspector

s

I

A

1

11

Inspector

s

I

A

1

12

Inspector

S

I

A

1

13

Inspector

s

I

A

2

14

Inspector

s

I

A

3

SERVICIUL ZONA V

1

Sef serviciu

S

1

2

Inspector

s

I

A

1

3

Inspector

s

I

A

1

4

Inspector

s

I

A

2

5

Inspector

s

I

P

3

6

Inspector

s

I

A

2

7

Inspector

s

I

A

1

8

Inspector

s

I

P

1

9

Referent

m

III

S

1

10

Inspector

s

I

A

1

11

Inspector

s

I

A

2

12

Inspector

s

I

A

3

4

Inspector

S

I

A

3

5

Inspector

S

I

P

1

6

Inspector

S

I

A

1

7

Inspector

s

I

A

2

8

Referent

m

III

A

2

9

Inspector

s

I

P

3

10

Inspector

s

I

A

2

15. DIRECȚIA POLITIE COMUNITARA

re

Director executiv

S

1

l

SERVICIUL ZONA 1-

NORD

1

Sef Serv.

S

1

2

Inspector

S

I

A

3

3

Inspector

s

I

A

3

4

Referent

m

III

A

2

5

Referent

m

III

A

2

6

Inspector

s

I

A

3

7

Referent

m

III

A

2

8

Referent

m

III

A

2

9

Referent

m

III

A

2

10

Referent

m

III

A

2

11

Referent

m

III

A

2

12

Referent

m

III

A

2

13

Referent

m

III

A

2

14

secretar dactilograf

m


SERVICIUL ZONA II - SUD

1

Sef Serv.

S

1

2

Inspector

S

I

A

3

3

Inspector

S

I

A

3

4

Inspector

S

I

A

3

5

Inspector

S

I

A

3

6

Referent

m

III

A

3

7

Referent

m

III

A

2

8

Referent

m

III

P

3

9

Referent

m

III

A

2

10

Referent

m

III

A

2

11

Referent

m

III

A

3

12

Referent

m

III

A

2

13

Inspector

s

I

A

2

14

Referent

m

III

A

2

15

Referent

m

III

A

3

16

Referent

m

III

A

2

17

secretar dactilograf

m

11. DIRECȚIA DE ORGANIZARE SI INFORMATIZARE

Director executiv

S

1

BIROUL INFORMATIZARE

1

Sef birou

S

1

2

Referent

m

III

A

1

3

Expert, t.i.t.

S

1

S

1

4

Expert, t.i.t.

S

1

S

1

5

Expert, t.i.t.

S

1

A

1

6

Expert, t.i.t.

S

1

A

3

CENTRUL DE INFORMARE CETATENI - SERVICIU

1

Sef serviciu

S

1

2

Inspector

s

I

S

1

3

Referent spec.

ssd

II

S

1

4

Inspector

s

I

P

1

5

Referent

m

III

S

3

6

Inspector

s

I

P

1

7

Referent

m

III

P

1

8

Referent

m

III

S

1

9

Inspector

s

I

A

2

10

Inspector

s

I

A

3

11

Referent

m

III

S

1

12

Inspector spec

s

SERVICIUL REGISTRATURA, MANAGEMENT DOCUMENTE SI DISPECERAT

1

Șef serviciu

S

1

2

Inspector

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

A

2

4

Inspector

s

I

A

3

5

Inspector

s

I

A

1

6

Inspector

s

I

P

1

7

Referent

m

III

A

2

8

Inspector

S

I

A

3

9

Referent

m

III

A

1

10

Referent

m

III

A

3


12. DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE Șl ORGANIZARE EVENIMENTE

1

Director executiv

S

1

SERVICIUL RELAȚII INTERNATIONALE

1

Șef serviciu

S

1

2

Consilier

S

I

S

1

3

Inspector

s

I

A

1

4

Inspector

S

I

P

2

5

Inspector

s

I

P

3

6

Inspector

s

I

A

2

7

Referent

m

III

A

2

8

Inspector

s

I

A

3

SERVICIUL TRANSPORT LOCAL SI ORGANIZĂRI EVENIMENTE

1

Sef serviciu

S

1

2

Inspector

s

I

S

3

3

Inspector

S

I

A

1

4

Inspector

s

I

S

3

5

Inspector

s

I

A

2

6

Inspector

s

I

P

3

7

Inspector

s

I

P

1

8

Referent

m

III

P

1

9

Referent

m

III

A

2

10

Referent

m

III

P

1

13. DIRECȚIA ASISTENTA PENTRU PERSOANELE VARSTN

ICE, NEVOIAȘE SI A

LTE CAI

rEGORII

1

Director executiv

S

1

2

Director executiv adjunct

S

1

SERVICIUL ADMINISTRARE CLUBURI PENSIONARI

1

S

II

Sef Serviciu

2

Referent spec.

ssd

II

S

1

3

Administrator

I

m

4

Administrator

I

m

5

Administrator

I

m

6

Administrator

I

m

7

Administrator

I

m

8

Referent

m

III

S

1

9

Referent

m

III

S

1

10

Administrator

I

m

11

Administrator

II

m

12

Administrator

II

m

13

Referent

m

III

P

1

14

Administrator

II

m

15

Administrator

II

m

16

Administrator

II

m

17

Referent

m

III

A

1

18

Administrator

II

m

19

Administrator

II

m

20

Administrator

II

m

21

Administrator

II

m

22

Secretar dact.

m

23

Administrator

II

m

SERVICIUL ACHIZIȚII SI DISTRIBUIRE AJUTOARE

1

Șef Serviciu

S

1

2

Inspector

s

I

S

1

3

Inspector

s

I

A

1

4

Inspector

s

I

A

1

5

Inspector

s

I

A

2

6

Inspector

s

I

A

2

7

Inspector

s

I

A

3

8

Inspector

s

I

A

1

9

Inspector

s

I

A

3

10

Inspector

s

I

P

1

11

Referent

m

III

A

1

12

Referent

m

III

A

1

13

Referent

m

III

A

1

14

Inspector

s

I

A

2

15

Referent

m

III

A

1

16

Referent

m

III

S

1

17

Referent

m

III

S

1

18

Referent

m

III

A

1

19

Referent

m

III

A

1

20

Referent

m

III

A

1

21

Referent

m

III

A

1

22

Magaziner

deb

g

23

Magaziner

deb

g

24

Referent

m

III

A

1

25

Referent

m

III

A

1

26

Magaziner

deb

g

27

Inspector spec.

II

s

COMPARTIMENTUL PENTRU COMISIILE DE SPECIALITATE ALE C. L. M.

1

Consilier

S

I

S

1

2

Referent

m

III

S

1

3

Referent

m

III

P

1

4

Inspector

s

I

S

3

5

Inspector

s

I

A

1

6

Consilier

s

I

P

1

COMPARTIMENT ARHIVA

1

Insp. Spec.

IA

S

2

Arhivar

m

3

Arhivar

m

14. SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENȚA A PERSOANEI

1

Director executiv

S

1

SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENTA A PERSOANEI

1

Sef Serviciu

S

1

2

Consilier

detașat

s

I

s

3

Cadar Dogan

3

Consilier

s

I

S

2

4

Inspector

S

I

A

1

5

Referent

detașat

m

III

S

2

Berta Costica

6

Referent

detașat

m

III

S

2

Vasilescu Nicolae

7

Referent

detașat

m

III

P

1

Bujor Georgeta

8

Inspector

s

I

A

1

9

Inspector

s

I

P

2

10

Inspector

s

I

P

1

11

Referent

detașat

m

III

S

2

Tarcovnicu Mariana

12

Inspector

detașat

s

I

P

1

But Alina

13

Referent

detașat

m

III

S

2

Vasilovici Marioara

14

Referent

detașat

m

III

S

2

Marian Camelia

15

Referent

detașat

m

III

S

3

Ganescu Monica

16

Referent

detașat

m

III

P

1

Cutui Carmen

17

Referent

detașat

m

III

S

2

Mirceoiu Maria

18

Referent

detașat

m

III

P

1

Niculae Maria

19

Inspector

s

I

A

1

20

Inspector

s

I

P

2

21

Referent

m

III

S

1

22

Referent

m

III

A

1

23

Inspector

s

I

A

3

24

Inspector

s

I

A

3

SERVICIUL STARE CIVILA

1

Sef serv.

S

1

2

Consilier

S

I

P

1

3

Inspector

s

I

S

2

4

Inspector

s

I

A

2

5

Referent

m

III

P

1

6

Inspector

s

I

P

1

7

Referent

m

III

S

1

8

Referent

m

III

S

1

9

Referent

m

III

S

1

10

Inspector

s

I

A

1

11

Referent

m

III

P

1

12

Referent

m

III

S

1

13

Referent

m

III

P

2

14

Inspector

s

I

P

1

15

Inspector

s

I

P

1

16 <

Referent

m

III

A

1

17

Inspector

s

I

A

1

18

Referent

m

III

A

1

19

Referent

m

III

A

1

20

Inspector

s

I

A

2


16. DIRECȚIA ASISTENTA MEDICALA ȘCOLARA SI COMUNITARA

1

Director

II

S

capitol 66.02


SERVICIUL MEDICINA ȘCOLARA


1

I

| Sef Serviciu

II

S

capitol 66.02

MEDICI ȘCOLARI

1

Medic specialist

s

capitol 66.02

2

Medic (1/2 norma)

s

capitol 66.02

3

Medic (14h/sapt)

s

capitol 66.02

4

Medic primar

s

capitol 66.02

5

Medic primar

s

capitol 66.02

6

Medic specialist

s

capitol 66.02

7

Medic specialist

s

capitol 66.02

8

Medic

s

capitol 66.02

9

Medic primar

s

capitol 66.02

10

Medic primar

s

capitol 66.02

11

Medic specialist

s

capitol 66.02

12

Medic primar

s

capitol 66.02

13

Medic specialist

s

capitol 66.02

14

Medic specialist

s

capitol 66.02

15

Medic primar

s

capitol 66.02

16

Medic primar

s

capitol 66.02

17

Medic specialist

s

capitol 66.02

18

Medic primar

s

capitol 66.02

19

Medic specialist

s

capitol 66.02

20

Medic primar

s

capitol 66.02

21

Medic primar

s

capitol 66.02

22

Medic primar

s

capitol 66.02

ASISTENT! MEDICALI DIN CABINETE MEDICALE ȘCOLARE

1

Asistent medical principal

pl

capitol 66.02

2

Sora medicala

m

capitol 66.02

3

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

4

Asistent medical principal

m

capitol 66.02

5

Asistent medical

principal

Pl

capitol 66.02

6

Sora medicala

principala

m

capitol 66.02

7

Asistent medical

principal

m

capitol 66.02

8

Asistent medical

principal

e!

capitol 66.02

g

Asistent medical

principal

e!

capitol 66.02

10

Asistent medical

principal

pi

capitol 66.02

11

Asistent medical principal

pi

capitol 66.02

12

Asistent medical principal

pi

capitol 66.02

13

Asistent medical principal

pi

capitol 66.02

14

Asistent medical principal

pi

capitol 66.02

15

Asistent medical principal

pi

capitol 66.02

16

Asistent medical

pi

capitol 66.02

17

Asistent medical principal

pi

capitol 66.02

18

Asistent medical principal

pi

capitol 66.02

19

Asistent medical principal

m

capitol 66.02

20

Sora medicala principala

m

capitol 66.02

21

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

22

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

23

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

24

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

25

Asistent medical principal

e!

capitol 66.02

26

Asistent medical

principal

Pl

capitol 66.02

27

Asistent medical

principal

Pl

capitol 66.02

28

Asistent medical

principal

Pl

capitol 66.02

29

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

30

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

31

Sora medicala principala

m

capitol 66.02

32

Sora medicala principala

m

capitol 66.02

33

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

34

Sora medicala

m

capitol 66.02

35

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

36

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

37

Asistent medical

Pl

capitol 66.02

38

Asistent medical

Pl

capitol 66.02

39

Asistent medical

Pl

capitol 66.02

40

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

41

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

42

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

43

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

44

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

45

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

46

Asistent medical

principal

Pl

capitol 66.02

47

Asistent medical

Pl

capitol 66.02

48

Asistent medical

Pl

capitol 66.02

49

Asistent medical

Pl

capitol 66.02

50

Asistent medical

Pl

capitol 66.02

51

Asistent medical

principal

Pl

capitol 66.02

52

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

53

Asistent medical

principal

Pl

capitol 66.02

54

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

55

Asistent medical

Pl

capitol 66.02

56

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

57

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

58

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

59

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

60

Asistent medical

Pl

capitol 66.02

61

Sora medicala

m

capitol 66.02

62

Asistent medical principal

ssd

capitol 66.02

63

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

64

Asistent medical

Pl

capitol 66.02

65

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

66

Asistent medical

Pl

capitol 66.02

67

Asistent medical

Pl

capitol 66.02

68

Asistent medical

Pl

capitol 66.02

69

Asistent medical

Pl

capitol 66.02

70

Asistent medical

Pl

capitol 66.02

MEDICI

DENTIȘTI

1

Medic specialist

s

capitol 66.02

2

Medic specialist

s

capitol 66.02

3

Medic specialist

s

capitol 66.02

4

Medic

s

capitol 66.02

5

Medic specialist

s

capitol 66.02

6

Medic specialist

s

capitol 66.02

7

Medic

s

capitol 66.02

8

Medic

s

capitol 66.02

9

Medic

s

capitol 66.02

10

Medic

s

capitol 66.02

11

Medic

s

capitol 66.02

12

Medic specialist

s

capitol 66.02

13

Medic primar

s

capitol 66.02

14

Medic

s

capitol 66.02

15

Medic specialist

s

capitol 66.02

16

Medic specialist

s

capitol 66.02

17

Medic

s

capitol 66.02

18

Medic

s

capitol 66.02

ASISTENT! MEDICALI

DIN CABINETE DENTARE

1

Asistent medical

principal

o!

capitol 66.02

2

Asistent medical

principal

Pl

capitol 66.02

3

Asistent medical

principal

Pl

capitol 66.02

4

Asistent medical

principal

Pl

capitol 66.02

5

Asistent medical

principal

Pl

capitol 66.02

6

Asistent medical

principal

Pl

capitol 66.02

7

Asistent medical

principal

Pl

capitol 66.02

8

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

9

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

10

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

11

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

12

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

13

Sora medicala

m

capitol 66.02

14

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

15

Asistent medical principal

m

capitol 66.02

16

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

17

Asistent medical

Pl

capitol 66.02

ALTE CATEGORII DE

PERSONAL CARE DESFASOARA ACTIVITATE MEDICALA IN UNITATI DE INVATAMANT

1

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

2

Asistent medical principal

pl

capitol 66.02

3

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

4

Asistent medical principal

Pl

capitol 66.02

5

Asistent medical

principal

Pl

capitol 66.02

6

Asistent medical

Pl

capitol 66.02

7

Asistent medical

(1/2 norma)

Pl

capitol 66.02

8

Asistent medical

... Pl

capitol 66.02

9

Asistent medical

pL

capitol 66.02

10

Sora medicala

principala

m

capitol 66.02

BIROUL ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA

1

Sef Birou

II

s

capitol 66.02

ASISTENT! MEDICALI COMUNITARI

1

Asistent medical

Pl

capitol 66.02

2

Asistent medical

Pl

capitol 66.02

3

Asistent medical

pl

capitol 66.02

4

Asistent medical

principal

Pl

capitol 66.02

MEDIATORI COMUNITARI

1

Mediator comunitar

m

capitol 66.02

2

Mediator comunitar

m

capitol 66.02

RECAPITULATE

3 POSTURI DE DEMNITATE PUBLICA ALESE (1 primar, 2 viceprimari)

FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE : 82 ( din care 1 Secretar Municipiu)

61 în aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanța 3 Direcția Poliția Comunitară

3 Serviciul Public de Evidență a Persoanei și Stare Civilă 15 Serviciul Public Impozite, Taxe și alte venituri la bugetul local

FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE : 689

422 în aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanța 42 Direcția Poliția Comunitară

27 Serviciul Public de Evidență a Persoanei și Stare Civilă 198 Serviciul Public Impozite, Taxe și alte venituri la bugetul local

FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE : 9

1 Direcția Asistență Persoane Vârstnice și Nevoiașe

3    Direcția Asistență Medicală Școlară și Comunitară

1    Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

4    Muzeul de Artă Populară Constanta

FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE :248

34 aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanța 143 Direcția Asistență Medicală Școlară și Comunitară 9 Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională 20 Muzeul de Artă Populară Constanța

40 Serviciul Public Impozite, Taxe și alte venituri la bugetul local

2    Direcția Poliția Comunitară

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCEL.A ENACIJE-ANEXA LA CLM NR. /.^ le&fo


RECAPITULATIE

NR.

CRT.

COMPARTIMENT

POSTURI

VAC

DESFIINȚATE

NR PERS DISPON

POSTURI

PROPUSE

NR FUNCȚII PUBLICE CONDUCERE

NR

FUNCȚII

PUBLICE

EXECUȚIE

NR POSTURI CONTRACTUALE

Obs.

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA

1

FUNCȚII DE DEMNITATE ALESE

3 posturi

3

3

2

SECRETAR

MUNICIPIU

1 post

1

1

3

CABINET PRIMAR -BIROU

4 posturi

2

0

2

2

4

EXPERT

PROBLEME ROMI

1 post

1

1

5

INSPECTORAT

PROTECȚIE

CIVILA

14 posturi

2

9

1

8

6

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

11 posturi

2

s

4

-

4

7

DIRECȚIA PROGRAME SI DEZV

39 posturi

20

19

4

15

8

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCALA

83 posturi

6

/S

'--r

73

7

63

3

9

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

44 posturi

13

8

23

4

19

10

DIRECȚIA

GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ

59 posturi

8

44

7

37

11

DIRECȚIA

URBANISM

38 posturi

5 din care

1 DIR.ADJ

1 SEF BIROU

£ 3

30

3

jț27

0

12

DIRECȚIA

PATRIMONIU

53 posturi

9

4

40

3

36

1

13

DIRECȚIA TEHNIC ACHIZIȚII

38 posturi

11 din care

1 SEF BIROU

3

24

5

19

0

14

DIRECȚIA

FINANCIARA

27 posturi

4

21

4

15

2

15

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

55 posturi

7

42

4

38

16

DIRECȚIA CORP CONTROL

87 posturi

3 din care

1 DIR.ADJ

76

8

68

-

17

DIRECȚIA ORGANIZARE SI INFORMATIZARE

41 posturi

8

4

29

4

24

1

18

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE SI ORGANIZĂRI EVENIMENTE

26 posturi

6 din care

1DIR.ADJ

.1.

19

3

16

19

SERVICIUL PT COMISIILE DE SPECIALITATE ALE C.L.M.

8 posturi

1

Sef serv

6

0

6

20

DIRECȚIA ASISTENTA PT. PERSOANELE VÂRSTNICE, NEVOIAȘE SI ALTE CATEGORII

72 posturi

10

52

3

27

22

(din care

1 conducere)

21

BIROUL ARHIVA

5 posturi

1

1

3

-

-

3

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA

TOTAL

709

TOTAL

118

TOTAL

521

TOTAL

64

TOTAL

422

TOTAL

35

4    w

Instituții publice în subordinea Consiliului Local al Municipiului Constanța incluse în număril maxin de

798 posi

uri

22

SERVICIUL PUBLIC IMPOZITE, TAXE, ALTE V.

302 posturi

21

28

253

15

198

40

23

MUZEUL DE ARTĂ

POPULARĂ

CONSTANȚA

32 posturi

2

6

24

24( din care 4 de conducere)

24

REVISTA « TOMIS »

20 posturi

4

0

-

-Se

desființează

TOTAL 1.063 posturi (vacante si ocupate)

TOTAL

145

Posturi

vacante

desființate

120

persoane

disponibilizate

TOTAL

798

posturi

Compartimente funcționale excluse din numărul maxim de posturi de 798.

25

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI STARE CIVILA

54 posturi

9

45

3

42

26

DIRECȚIA POLITIEI COMUNITARE DE SIGURANȚA RUTIERA

35 posturi

3

32

3

27

2

27

DIRECȚIA DE ASISTENTA MEDICALA ȘCOLARA SI

COMUNITARA

146

146

Capitol bugetar 66,02- Sanatate

ANEXA la HCLM


fJd. -S /50i^0l o


ORGANIGRAMA

SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCALANEXA //<-.

la HCLM

Nr.

STRUCTURĂ

Funcție de

demnitate

publica

Funcția publică

clasa

Gradul

profesional

Treapta    de

salarizare

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

r

Treaptă

profesională

Nivelul

studiilor

Nivel    de

salarizare

crt.

înalt

funcționar

public

De conducere

De execuție/nivel

de salarizare

de cond

de execuție »

1

Director executiv

1

director executiv

1

S

2

Director executiv adjunct

1

director executiv adj.

1

S

3

Compartimentul Management Integrat

1

-

inspector

I

asistent

3

s

2

-

referent

III

principal

1

M

2

Total

4

Biroul Juridic

1

șef birou

1

S

2

-

consilier juridic

I

asistent

2

S

3

-

consilier juridic

I

asistent

2

S

4

-

consilier juridic

I

asistent

2

S

5

-

consilier juridic

I

asistent

3

S

6

-

consilier juridic

I

asistent

3

S

7

-

inspector

I

asistent

3

S

7

Total

5

Biroul Achiziții publice

1

șef birou

1

S

2

-

consilier juridic

I

principal

1

S

3

-

consilier juridic

I

asistent

2

s

4

-

inspector

I

asistent

2

s

5

inspector

I

asistent

3

s

6

inspector

I

asistent

3

s

6

Total

6

Biroul Prevenire și Protecție

1

2

-

-

-

-

-

-

sef birou

S

-

-

-

-

-

-

-

inspector sp

II

S

3

-

-

-

-

-

-

-

referent

II

M

3

Total

ANEXA la HCLMA?

7

Serviciul Financiar-Contabilitate

1

șef serviciu

1

S

2

-

inspector

I

principal

1

S

3

-

inspector

I

principal

1

S

4

-

inspector

I

asistent

1

S

5

-

inspector

I

asistent

2

S

6

-

inspector

I

asistent

3

S

7

-

referent

III

principal

2

M

8

-

referent

III

asistent

2

M

8

Total

8

Biroul Resurse Umane

1

șef birou

1

S

2

-

inspector

I

principal

1

S

' 3

-

inspector

I

principal

1

S

4

-

inspector

I

principal

1

S

5

-

inspector

I

asistent

1

S

6

referent

III

superior

3

M

6

Total

9

Serviciul Persoane Juridice

1

șef serviciu

1

S

2

-

consilier

I

superior

1

S

3

-

inspector

I

superior

1

S

4

-

inspector

I

superior

1

S

5

-

inspector

I

principal

1

S

6

-

inspector

I

principal

1

S

7

-

inspector

I

principal

1

S

8

-

inspector

I

principal

2

S

9

-

inspector

I

asistent

1

S

10

-

inspector

I

asistent

1

S

11

-

inspector

I

asistent

1

S

12

-

inspector

I

asistent

1

S

13

-

inspector

I

asistent

2

s

14

-

inspector

I

asistent

2

s

15

-

inspector

I

asistent

2

s

16

-

inspector

I

asistent

2

s

17

-

inspector

I

asistent

2

s

18

-

inspector

I

asistent

2

s

_ȘRVIICUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VE ALE BUGETULUI LOCAL CONSTANȚA

LURI


ANEXA la HCLM/^/


19

-

inspector

I

asistent

2

S

20

-

inspector

I

asistent

3

S

21

-

inspector

I

asistent

3

s

21

Total

10

Serviciul Constatare și Control

1

șef serviciu

1

s

2

-

consilier

I

superior

1

s

3

-

inspector

I

superior

1

s

4

-

inspector

I

superior

3

s

5

-

inspector

I

principal

1

s

6

-

inspector

I

principal

1

s

7

-

inspector

I

principal

1

s

8

-

inspector

I

principal

1

s

9

-

inspector

I

principal

1

s

10

-

inspector

I

principal

2

s

11

-

inspector

I

asistent

1

s

12

-

inspector

I

asistent

1

s

13

-

inspector

I

asistent

2

s

14

-

inspector

I

asistent

2

s

15

-

inspector

I

asistent

2

s

16

-

inspector

I

asistent

2

s

17

-

inspector

I

asistent

3

s

18

-

referent

III

principal

1

M

19

-

referent

III

asistent

1

M

19

Total

11

Agenția Fiscală nr. 1

1

șef serviciu

1

S

2

-

consilier

I

superior

1

s

3

-

consilier

I

superior

1

s

4

-

consilier

I

superior

1

s

5

-

inspector

I

superior

1

s

6

-

inspector

I

principal

1

s

7

-

inspector

I

principal

1

s

8

-

inspector

I

principal

1

s

9

-

inspector

I

principal

1

s

10

-

inspector

I

principal

1

s

11

-

inspector

I

asistent

1

s


ANEXA

la HCLM

12

-

inspector

I

asistent

2

S

13

-

inspector

I

asistent

2

S

14

-

inspector

I

asistent

2

s

15

-

inspector

I

asistent

2

s

16

-

inspector

I

asistent

3

s

17

-

referent

III

superior

1

M

18

-

referent

III

superior

1

M

19

-

referent

III

superior

1

M

20

-

referent

III

asistent

3

M

20

Total

12

Agenția Fiscală nr. 2

1

șef serviciu

1

S

2

-

inspector

I

principal

1

S

3

-

inspector

I

principal

1

S

4

-

inspector

I

principal

1

S

5

-

inspector

I

principal

1

S

6

-

inspector

I

principal

1

S

7

-

inspector

I

principal

2

S

8

-

inspector

I

principal

3

S

9

-

inspector

I

asistent

1

S

10

-

inspector

I

asistent

1

S

11

-

inspector

I

asistent

1

S

12

-

inspector

I

asistent

2

S

13

-

referent sp

II

superior

1

SSD

14

-

referent

III

superior

1

M

15

-

referent

III

superior

1

M

16

-

referent

III

principal

1

M

17

-

referent

III

principal

1

M

18

-

referent

III

principal

3

M

(B

Total

13

Agenția Fiscală nr. 3

1

șef serviciu

1

S

2

-

inspector

I

superior

1

S

3

-

inspector

I

superior

2

S

4

-

inspector

I

principal

1

S

5

-

inspector

I

principal

1

S

6

-

inspector

I

principal

1

S

ANEXA

la HCLM

7

-

inspector

I

principal

1

S

8

-

inspector

I

principal

2

S

9

-

inspector

I

asistent

1

s

10

-

inspector

I

asistent

1

s

11

-

inspector

I

asistent

1

s

12

-

inspector

I

asistent

2

s

13

-

inspector

I

asistent

2

s

14

-

referent

III

superior

1

M

15

-

referent

III

superior

1

M

16

-

referent

III

superior

1

M

17

-

referent

III

superior

1

M

18

-

referent

III

principal

1

M

19

-

referent

III

principal

2

M

20

-

referent

III

principal

2

M

21

-

referent

III

principal

2

M

22

-

referent

III

asistent

2

M

23

-

referent

III

asistent

2

M

23

Total

14

Agenția Fiscală nr. 4

1

șef serviciu

1

S

2

-

consilier

I

superior

1

S

3

-

inspector

I

superior

1

S

4

-

inspector

I

principal

1

S

5

-

inspector

I

principal

1

S

6

-

inspector

I

principal

1

S

7

-

inspector

I

principal

1

S

8

-

inspector

I

asistent

1

S

9

-

inspector

I

asistent

1

S

10

-

inspector

I

asistent

1

S

11

-

inspector

I

asistent

2

S

12

-

inspector

I

asistent

2

S

13

-

inspector

I

asistent

2

S

14

-

inspector

I

asistent

2

S

15

-

inspector

I

asistent

2

S

16

-

inspector

I

asistent

3

S

17

-

referent specialitate

II

superior

1

SSD

18

-

referent

III

superior

1

M

JUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE Șl ALTE VÂNTURI Al F BUGETULUI LOCAL CONSTANȚA    ™

19

referent

III

superior

3

M

20

-

referent

III

principal

1

M

21

-

referent

III

principal

2

M

22

-

referent

III

asistent

1

M

23

-

referent

III

asistent

3

M

23

Total

15

Agenția Fiscală nr. 5

1

-

inspector

I

principal

1

S

2

inspector

I

asistent

1

S

3

-

inspector

I

asistent

2

S

4

-

inspector

I

asistent

2

S

5

-

referent

III

asistent

2

M

5

Total

16

Serviciul Urmărire și Executare Silită

1

șef serviciu

1

S

2

-

inspector

I

principal

1

S

3

-

inspector

I

principal

1

S

4

-

inspector

I

principal

1

S

5

-

inspector

I

principal

1

S

6

-

inspector

I

asistent

1

S

7

-

inspector

I

asistent

1

S

8

-

inspector

I

asistent

2

S

9

-

inspector

I

asistent

2

S

10

-

inspector

I

asistent

2

S

11

-

inspector

I

asistent

2

S

12

-

inspector

I

asistent

2

S

13

-

inspector

I

asistent

2

S

14

-

inspector

I

asistent

2

S

15

-

inspector

I

asistent

2

S

16

-

inspector

I

asistent

2

S

17

-

inspector

I

asistent

3

S

18

-

inspector

I

asistent

3

S

19

-

inspector

I

asistent

3

S

20

-

inspector

I

debutant

0

S

21

-

referent

III

superior

1

M

22

-

referent

III

superior

1

M

23

-

referent

III

principal

1

M

24

-

referent

III

principal

3

M

25

-

referent

III

asistent

2

M

25

Total

17

Serviciul Urmărire și Executare Si

ită Amenzi

1

șef servciu

1

S

2

-

inspector

I

principal

2

S

3

-

inspector

I

asistent

1

S

4

-

inspector

I

asistent

1

S

5

-

inspector

I

asistent

1

S

6

-

inspector

I

asistent

2

S

7

-

inspector

I

asistent

3

S

8

-

inspector

I

asistent

3

S

9

-

inspector

I

asistent

3

S

10

-

referent

III

asistent

1

M

11

-

referent

III

asistent

1

M

12

-

referent

III

asistent

1

M

13

-

referent

III

asistent

2

M

14

-

referent

III

asistent

3

M

14

Total

18

Serviciul Informatizare și Operare Plăți

1

șef serviciu

1

S

2

-

inspector

I

principal

1

S

3

-

inspector

I

principal

1

S

4

-

inspector

I

asistent

1

S

5

-

inspector

I

asistent

1

S

6

-

inspector

I

principal

1

S

7

-

inspector

I

asistent

2

S

8

-

inspector

I

asistent

2

S

9

-

inspector

I

asistent

3

S

10

-

inspector

I

asistent

3

S

11

-

inspector

I

asistent

3

S

12

-

referent

III

superior

1

M

13

-

referent

III

superior

1

M

14

-

referent

III

superior

2

M

14

Total

19

Serviciul Tehnic Aprovizionare

1

-

-

-

-

-

sef serviciu

S

SERVIICUL PUBLI ALE BUGETULUI

URI


2

-

-

-

-

-

-

-

inspector sp

II

S

3

-

-

-

-

-

-

-

curier

G

4

-

-

-

-

-

-

-

curier

G

5

-

-

-

-

-

-

-

curier

G

6

-

-

-

-

-

-

-

arhivar

M

7

-

-

-

-

-

-

-

arhivar

M

8

-

-

-

-

-

-

-

arhivar

M

8

Total

20

Serviciul Taxe Speciale

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

sef serviciu

S

2

-

-

-

-

-

-

-

inspector sp

II

S

3

-

■ -

-

-

-

-

-

inspector sp

II

S

4

-

-

-

-

-

-

-

inspector sp

II

S

5

-

-

-

-

-

-

-

inspector sp

II

S

6

-

-

-

-

-

-

-

inspector sp

II

S

7

-

-

-

-

-

-

-

inspector sp

II

S

8

-

-

-

-

-

-

-

referent

II

M

9

-

-

-

-

-

-

-

referent

II

M

10

-

-

-

-

-

-

-

referent

II

M

11

-

-

-

-

-

-

-

referent

II

M

12

-

-

-

-

-

-

-

referent

II

M

13

-

-

-

-

-

-

-

referent

II

M

14

-

-

-

-

-

-

-

referent

II

M

15

-

-

-

-

-

-

-

referent

II

M

16

-

-

-

-

-

-

-

casieri

M/G

17

-

-

-

-

-

-

-

casieri

M

18

-

-

-

-

-

-

-

casieri

M/G

19

-

-

-

-

-

-

-

casieri

M

20

-

-

-

-

-

-

-

casieri

M

21

-

-

-

-

-

-

-

casieri

M

22

-

-

-

-

-

-

-

casieri

M

23

-

-

-

-

-

-

-

casieri

M

24

-

-

-

-

-

-

-

casieri

M

25

-

-

-

-

-

-

-

casieri

M

26

-

-

-

-

-

-

-

casieri

M

27

-

-

-

-

-

-

-

casieri

M

28

-

-

-

-

-

-

-

casieri

M

29

1 1

1

~TT

-

I - I

T

-

| casieri |

1 M |

29

Total

253

Total general

Nr. total funcții publice

213

Nr. total funcții publice de conducere

15

Nr. total funcții publice de execuție

Nr. total funcții contractuale de conducere

i

Nr. total funcții contractuale de execuție

37

|Nr. total funcții in instituție    |    253    ~~|


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, OM O    (LftfLpî

CONTRASEMNEAZĂ

secretar.


MARCELA ENAC1JECONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA


STAT DE FUNCȚII - 2010 MUZEUL ARTA POPULARA CONSTANTA

Nr

crt

Funcția de

Reîncadrarea funcției cf.anexelor Legii nr.330/2009 si a OUG nr. 1/2010

Nivel

studii

Grad

/treapta

profesio

nala

Număr

posturi

conducere

execuție

anexa

capitol

poziție

I.

Conducere

1

director general

-

II/4.3

III

1

S

II

1

2

contabil sef

-

II/4.3

III

3

S

II

1

TOTAL I:

2

II

Specialitate

A

Secția Expoziție :

8

3

sef secție

-

II/4.3

III

4

S

I

1

4

-

muzeograf

II/4.3

III

1

S

IA

1

5

-

referent

II/4.5

V

2

s

I

1

6

-

referent

II/4.5

V

2

s

I

1

7

-

supraveghetor

II/4.3

III

11

M

-

1

8

-

supraveghetor

II/4.3

III

11

G

-

1

9

-

supraveghetor

II/4.3

III

11

M

-

1

10

-

operator date

II/4.3

III

7

M

I

1

B

Secția Patrimoniu :

8

10

sef secție

-

II/4.3

III

4

S

I

1

12

-

conservator

II/4.3

III

1

S

II

1

13

-

documentarist

II/4.6

VI

2

s

II

1

15

-

trezorier

II/4.3

III

8

M

I

1

16

-

trezorier

II/4.3

III

8

M

I

1

22

-

restaurator

II/4.3

III

8

M

I

1

23

-

restaurator

II/4.3

III

8

M

I

1

20

-

restaurator

II/4.3

III

1

S

II

1

C

Lab.Restaurare:

1

19

-

restaurator

II/4.3

III

1

s

I

1

TOTAL II:

17

III

Compart function

A

Contab-financiar:

1

25

-

gestionar

custode-sala

II/4.3

III

8

M

I

1

B

Resurse umane :

1

26

-

referent

II/4.3

III

6

SSD

II

1

C

Administr-intret:

3

27

-

administrator

II/4.3

III

7

M

I

1

28

-

referent

II/4.3

III

7

M

I

1

29

-

muncitor-calif.

11/14

-

20

G

III

1

TOTAL III:

5

TOTAL 11+III

22

Total general:

1+ II + III

24

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE


OklCjU

Uf


CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL


SKRETARUL

Muraapiuun

COHSTAHTA


SERVICIUL

MUC CMMIM IfiCM H MMM «NnowaoRflSMianu


ANEXA 1

IA H.CLM NR. /6°l


| Y

COMPARTIMENTUL PENTRU COMISIILE

DE SPEOAUTATE ALECLM.

6


2L


COMPARTIMENT

ARHIVA

3


I DIRECTOR I | EXECUTIV |

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,MmCRAZOM 1 u


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


nnițMRn mzhmua


70 - FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE DIN CARE

64 - APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI! 3 FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICA)

3 - SERVICIUL PUBLIC DFE EVIDENTA PERSOANEI SI STARE CIVILA 3 ■ POLITIA COMUNITARA 491 - FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE DIN CARE

422 - APARATUL DE SPEOAUTATE AL PRIMARULUI 69 - POLITIA COMUNITARA SI SERVIOUL PUBUC DE EVIDENTA PERSOANEI SI STARE CIVILA 37 - POSTURI CONTRACTUALE DIN CARE

35 - APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 2 - DIRECȚIA POLITIE COMUNITARA TOTAL-598 DIN CARE

521 - APARATUL DE SPEOAUTATE AL PRIMARULUI 45 - SERVIOUL PUBUC DFE EVIDENTA PERSOANEI SI STARE CIVILA 32 - DIR POUTIA COMUNITARA