Hotărârea nr. 15/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

HOTARARE

privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat ul municipiului Constanta

Consiliul tocai al Municipiului Constanta, întrunit in ședința ordinara din data dc 05.02.2010

Având in vedere Expunerea de motive nr.9273 / 21.01,2010 a domnului Primar Radu Ștefan Mazare, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Comisie 5 juridica,referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr.9270 . 21.01.20)0;

Luând iu considerare situația juridica înregistrata cu nr, 28084 / 2008 ,adresa S.C, l-nel Distribuție Dobrogea S.A. nr. 28084/ 2008, adresa Direcției D.A.D.P.P. nr, 176015 / 2009 ,adresa Direcției Urbanism nr. R57066 / 2009 , adresa RA.D.E.T. nr, 11480/2010.

Vtizand dispoz. art. 10, alin.2 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

In temeiul prevederilor art, 36 alin (2) lit "c", art.45 alin (3) sj ari. I 15, alin.(l) litb din Legea nr, 215 / 2001 privind Administrația Publica Locala republicata.

HOTAR ASTE:

Art. 1 - Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta, a imobilelor prevăzute in anexele 1 - 3, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art, 2 ~ Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P, S.C, Ertel Distribuție Dobrogea S.A,,R,A.D,E.T. Constanta, Direcției Financiare si S.PTT. in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre sliinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de _25_consilieri din 27 membri.

I’RESEDINI LI 1- ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ SECUI: 1 AR, MARCELA ENACHE

NR. 15 /2010

komania


JUDEȚULCONSTANTA

CON SI LIUL LOC AL CONSTANTA


WI.WILA II.C.L.M. NR. 15/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Caraiman(PT 21) Stațiunea Mamaia

48 mp

Legea nr. 213/1998 S.C, Encl Distribuție Dobrogea S.A. nr, 28084 / 2008

Punct de transformare nr, 21

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

ROM ANI A

JUDEȚULCONSTANTA CONSILII L LOCAL CONSTANTA

ANEXA 2 LA H.C.L.M. NR. 15/2010_„

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren si construcție

S.teren - 1025,88 mp

Legea nr, 213 / 1998

Str.Mîrcea cel Balron

S.Constr.-465,88 mp

Punct termic nr. 40

PREȘEDINTE ȘEDINȚAPLAN DE

Stațiunea Mamaia, Zona Hotel Caraiman - P.T. Scara 1: 500ANEXA LA HCLM 15/2010


ÎNCADRARE in zona

1 Nr

crt

X(m)

Y(«)

I

31348L165

788963-578

2

3 ] 348 L 353

788971,576

3

313473,333

788971,717

4

313473.167

78896X719
Constanța

CONSTANȚA


PLAN DE SITUAȚIE


Adrcsâ obiectiv: Str. Mircea cel Bătrânl<apHm ciupim

»ROMANI A

JL DETUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA 3 LA H.C.L.M. NR. 15/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren si construcție Bd.l Decembrie 1918 Bl.L 2S-L29

S,teren - 809,67 mp S.Constr,- 302,45 mp

Legea nr. 213 / 1998

Punct termic nr, 74

PREȘEDINTE ȘEDINȚAPLAN DE SITUAȚIE

țriu: Constanța    Adresă obiectiv: B-dul 1 Decembrie 1918

>EȚUL CONSTANȚA

BL L 28, 29Suprafața spațiu verde (I) = 230,14 mp f Suprafața conutruiiâ Posl Trafo 509 (2) ” 25,08 mp

Suprafața alee beton (3) = 5234 mp    J—*=_

t Suprafața condruitt PT 74 (4) - 277.37 mp

Suprafața aice beton (5) = 1-98 mp Su prafați aice beton țfș) - 3.89 mp Suprafața alee beton (7) = 198-29 mp Suprafața apnlru verile (8) = 20,58 mp

rimi*


PROIECTE STEREOGRAFICA1970

1:500

1 ere pe pisn = 5 rn pe Icnre

«'IMF


TDWQC-Bendicur RADET Căutată

Obiectiv: FT 74

Executant S.C. BLOM1NPOGEOKETS R,L. -TSrgovișle Eiecuu «mal 2007


»

d


i

4-w.cX