Hotărârea nr. 149/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RESPINGEREA CERERII PENTRU EXONERAREA SC FIN.CO.GE.RO.SP A CATANIA ITALIA DE OBLIGATIA DE PLATA A IMPOZITULUI PE TERENURILE CE LAC OBIECTUL CONTRACTELOR DE CONCESIUNE NR.38133/2000 SI NR.38134/2000 DE IA DATA SEMNARII ACESTORA, RESPECTIV 15.06.2000 SI PANA LA DATA SEMNARII PROCESELOR VERBALE DE PREDARE PRIMIRE NR.78155/28.05.2009 PENTRU TERENUL SITUAT IN ZONA FALEZA NORD SI NR.175206/13.01.2010 PENTRU ZONA FALEZA - STR.MIHAI EMINESCU

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind respingerea cererii pentru exonerarea SC FIN.CO.GE.RO.SPA CATANIA ITALIA de obligația de plata a impozitului pe terenurile ce fac obiectul contractelor de concesiune nr.38133/2000 si nr.38134/2000 de la data semnării acestora, respectiv 15.06.2000 si pana Ia data semnării proceselor verbale de predare primire nr.78155/28.05.2009 pentru terenul situat in zona Faleza Nord si nr.175206/13.01.2010 pentru zona Faleza - str.Mihai Eminescu

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ședința    la data

de IG-OLțitoia :

Analizând expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare , referatul nr. 82291/2010 a Direcției Administrație Publica Locala , precum si avizele comisiei nr. 1 Buget Finanțe si comisie nr. 5 Juiridica ;

Având in vedere prevederile contractului nr.38133/15.06.2000 si contractului 38134/15.06.2000, incheiat intre Municipiul Constanta si SC FINCOGERO SPA si adresa nr. 32805/2010 a SC FINCOGERO SPA ;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, si art.115 alin.l lit.b, din Legea 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata :

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se respingere cererea formulata de SC FIN.CO.GE.RO.SPA CATANIA ITALIA privind exonerarea de la obligația de plata a impozitului pe terenurile ce fac obiectul contractelor de concesiune nr.38133/2000 si nr.38134/2000 de la data 28-04-2005 si pana la data de 28.05.2009 pentru terenul situat in zona Faleza Nord si 13.01.2010 pentru zona Faleza - str.Mihai Eminescu

Art.2 Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare factorilor interesați, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Adoptata de un număr de A consilieri din - membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

ClULUCk)

Constanta .

Nr. MS /KoCfl 2010

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENAGHE