Hotărârea nr. 148/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE INFRATIRE INTRE PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIN ROMANIA SI PRIMARIA PROVINCIALA DIN CALLAO, PERU


HOTARARE

Privind aprobarea Acordului de înfrățire intre Primăria Municipiului Constanta din Romania si Primăria Provinciala din Callao, Peru

Consiliul Local al municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de

..................i^Cii-clolo

Luând in dezbatere expunerea de^moțiyjt, prezentata de domnul primar Radu Ștefan Mazare, inregistrata sub numărul.\ rtferațul Serviciului Relații Internationale-Protocol, înregistrat sub numărul.avizul Comisiei nr.5 juridice, precum si adresa 75434/2010 a Ministerului Afacerilor Externe ;

In temeiul prevederilor art.36, alin.7, lit b si art.115 alin 1 lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala republicata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l-Se aproba Acordul de înfrățire intre Primăria municipiului Constanta din Romania si Primăria Provinciala din Callao, Peru, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2-Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului local municipal va comunica prezenta hotarare Serviciul Relații Internationale-Protocol, in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Instituției Prefectului județului Constanta spre stiinta;

Adoptata de,Consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚA CÂl/iCld OAJCxcfCONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


CONSTANTA

NR.

ANEXA LA HCLM NR./hA-

ÎNFRĂȚIRE ÎNTRE PRIMĂRIA CONSTANȚA - ROMÂNIA ȘI PRIMĂRIA PROVINCIALĂ DIN CALLAO - PERU

Avînd ca bază legături istorice și prietenie existente între popoarele din România și Peru și având în vedere posibilitatea și dorința de a consolida relațiile dintre primăria orașului Constanța - România și primăria orașului Callao - Peru, având în vedere că ambele popoare ar trebui să fie capabile de o mai mare dezvoltare a legăturilor de fraternitate și cooperare.

Primăria orașului Constanța și primăria orașului Callao, au decis să semneze prezentul acord de ÎNFRĂȚIRE, care servi drept ghid în stabilirea unor schimburi reciproc avantajoase în domeniile în care există interese comune.

Din aceste motive, părțile.

STABILESC:

Punctul 1: Declară înfrățite primăria orașului Constanța și primăria provincială a orașului Callao, consolidând astfel legăturile de prietenie existente între cele două popoare.

Punctul 2: Realizarea de schimburi reciproce de informații și difuzarea la nivelul celor două comunități, a culturii, istoriei, tradițiilor precum și de consolidare a schimbului comercial între cele două orașe

Punctul 3: Sprijinirea extinderea piețelor cu scopul promovării dezvoltării economice, stabilind astfel un exemplu demn de urmat.

Punctul 4: Orașele vor oferi sprijin fiecărui investitor în fiecare, cu scopul de a-1 ajuta să realizeze afaceri de succes; se vor desfășura întâniri de afaceri unde o astfel de acțiune va oferi'* angajatorilor un avantaj competitiv în economia mondială.

Punctul 5: Realizarea de schimburi reciproce de resurse umane, programe de dezvoltare economică, asistența socială, acordându-se prioritate pentru comunitate în general, în probleme legate de educație, sănătate preventivă, sport, ecologie, mediu, dezvoltarea infrastructurii precum și nevoile legate planificarea urbanistică și tehnologică.

Punctul 6: Acest acord va fi completat prin programe și proiecte de colaborare ce vor fi stabilite pentru ficare domeniu în parte și vor face parte din prezentrul acord.

Prezentul acord de înfrățire se încheie pe termen nelimitat și poate fi parțial modificat prin acordul părților și anulat de oricare dintre ele, în urma unei plângeri convingătoare, cu o comunicare în prealabil cu cel puțin trei luni înainte de de rularea unui program, și până la execuția aceluiași.

Adoptată în orașul.....................Ziua.....Luna.............Anul.......

-’REȘEDINTE ȘEDINȚĂ (LMucctnd OnQjiA

ONTRASEMNEAZĂ SECRETAR. MARCELA ENACKE