Hotărârea nr. 144/2010

HOTARARE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA" DOMNULUI MOISOIU-ANASTASIU DANUT-NICUSOR

HOTĂRÂRE PRIVIND

ACORDAREA TITLULUI DE "CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA" DOMNULUI MOISOIU-ANASTASIU

DANUT-NICOSOR

Consiliul local al Municipiului Constanta, întrunit in ședința ordinara din data de

16.07.2010

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de dl. primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei nr. 4, raportul Comisiei nr. 5, referatul Direcției Relații Internationale si Organizare Evenimente - nr 53913/20.04.2010, precum si Procesul Verbal de avizare a Hotărârii privind acordarea titlului de “ Cetatean de Onoare al Municipiului Constanta” domnului Moisoiu-Anastasiu Danut-Nicosor;

Vazand prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanta nr. 629/1995 si 323/1999 privind adoptarea statutului municipiului Constanta, precum si ale Hotărârilor Consiliului Local nr. 279/1995 privind instituirea si decernarea trofeului Consiliului Local Municipal pentru activitate si merite deosebite in domeniul culturii si sportului, si nr. 311/1996 privind acordarea numelui de "Amfora" trofeului Consiliului Local Constanta;

In temeiul prevederilor art. 36, alineatul 8 si art. 115, alin 1, litera b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala republicata,

Hotărăște:

Art. 1 Se conferă titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Constanta, Domnului Moisoiu-Anastasiu Danut-Nicosor.

Art. 2 Titlul de cetatean de onoare este exclusiv onorific, in conformitate cu declarația individuala de renunțare la drepturile ce decurg din legislația care reglementează acest domeniu, respectiv Legea nr. 215 republicata, si hotărârile Consiliului Local Municipal nr. 629/29.09.1995 si nr. 323/29.04.1999.

Art. 3 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Relații Internationale si Organizare Evenimente si domnului Moisoiu-Anastasiu Danut-Nicosor in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta spre știința.

Adoptata de............... Consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANTA

NR. 144/16.07.2010