Hotărârea nr. 143/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEPLASARII IN STRAINATATE A UNUI CONSILIER MUNICIPAL, GHEORGHE FLORIN PENTRU INDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR SI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASARI

HOTARARE

Privind aprobarea deplasării in străinătate a unui consilier municipal, Gheorghe Florin pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar si aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit in ședința ordinara din data de

16.07.2010

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul primar Radu Ștefan Mazare, referatul Serviciului de Relații Internationale înregistrat cu nr. 81880/17.06.2010, raportul comisiei nr. 5 juridice, raportul comisiei nr.l buget-finanțe;

Având in vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligații ale personalului roman trimis in străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificata prin H.G. nr.606/1996, H.G. nr. 420/1998, H.G. 359/1999, si H.G. 436/ 2002, H.G. 1162/23 iulie 2004 precum si ale H.C.L.M. nr. 73/1997;

In temeiul prevederilor art.36 alin. 2, lit.e, art.51 alin. 6 si art 115 alin 1, lit.b din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba cheltuielile de deplasare si acordarea diurnei legale ocazionate de deplasarea consilierului municipal Gheorghe Florin in perioada 23 - 25 iunie 2010 intr-o deplasare la Istanbul, organizata de Primăria Bayrampasa. Aceste cheltuieli, in suma de 139,96 RON, 24,9 euro, 95 USD, vor fi suportate de la bugetul local.

ART. 2 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare, Serviciului Relații Internationale, in vederea aducerii la îndeplinire, domnului Gheorghe Florin, precum si Instituției Prefectului județului Constanta spre știința.

Adoptata de....................

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


Consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANTA

NR. 143/16.07.2010