Hotărârea nr. 141/2010

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 473/09.11.2009 PENTRU STABILIREA CONSUMULUI LUNAR DE CARBURANTI PENTRU AUTOVEHICULELE UTILIZATE DE PRIMARIA: MUNICIPIULUI CONSTANTA;

HOTARARE

privind modificarea Hotărârii nr. 473/09.11.2009 pentru stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele utilizate de Primăria Municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in ședința ordinara din data de 16.07.2010    2010;

Văzând expunerea de motive prezentata de dl. Primar RADU ȘTEFAN MAZARE, referatul nr.    Direcției Servicii Publice, precum si raportul Comisiei nr. 1

de studii, prognoze7 economico-sociale, buget, finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, raportul Comisiei nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism si agrement si raportul Comisiei nr. 5 pentru administrație publica locala, juridica, apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor si a libertăților cetățeanului;

In conformitate cu Normativul de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele consiliilor locale ale municipiilor, aprobat prin OUG 55/23.06.2010;

Văzând HCLM 473/09.11.2009, privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele utilizate de Primăria Municipiului Constanta;

In temeiul prevederilor art. 36 al. (9) si art. 115 al. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 -Se aproba modificarea art. 1 din HCLM nr. 473/2009 in sensul ca se stabilește consumul de 125 litri carburanți / luna / autovehicul pentru cele 66 autovehicule utilizate de Primăria Municipiului Constanta.

Art. 2 -Celelalte dispoziții ale HCLM nr. 473/2009 raman neschimbate.

Art. 3 - Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre tuturor direcțiilor din cadrul Primăriei Municipiului Constanta, in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Instituțîei Prefectului județului Constanta, spre știința.

Prezenta hotărâre 9 fost adoptata de un număr de 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


ONCIU CARMEN

CONSTANTA

NR. 1 41 / -| a 07 2010