Hotărârea nr. 140/2010

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR. 396/2009 PRIVIND REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA

JX- w Județul Constanta I li Municipiul Constanta Consiliul Local

HOTARARE

privind completarea si modificarea Anexei la HCLM 396/2009 privind Regulamentul de organizare si funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanta

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit in ședința ordinara din data de 16.07.201Q

Având in vedere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazare înregistrata sub nr. 90175/02.07.2010, avizul Comisiei nr.5 - juridica, referatul Direcției Organizare si Informatizare înregistrat sub nr.90171/02.07.2010 precum si referatul Serviciului Stare Civila înregistrat sub nr.76711/08.06.2010;

In conformitate cu HCLM 396/2009 privind Regulamentul de organizare si funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanta;

In conformitate cu art. 4 alin. 2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. “a”, alin.3 lit. a si art. 115 alin. 1 lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aproba completarea si modificarea Anexei la HCLM 396/2009 privind Regulamentul de organizare si funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanta in sensul ca punctul 9.1 Serviciul Stare Civila din cadrul capitolului «3.19 Programul de funcționare a personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Constanța din cadrul Regulamentului de Organizare si Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Constanta», va avea următorul cuprins:

« Program audiente

Sef Serviciu: marți: 14:00-16:00;

Telefon-0241-485004

Telefon unic birouri: 0241-485193

Birou Nașteri

-    primiri acte - luni-vineri: 9:00-12:30;

-    eliberări acte - luni-vineri: 14:00-14:30;

Birou Casatorii

-    primiri acte - luni-joi: 9:00-12:00;

-vineri: 10:00-12:00;

-    oficieri casatorii - luni-vineri: 10:00-15:00;

Birou Decese

-    primiri acte si eliberări - luni-vineri: 9:00-14:30;

-    primiri si eliberări duplicate certificate deces - marti-joi: 10:00-12:00;

-    Înregistrări decese - sambata: 8:30-12:30;

Birou Diverse 1

-    primiri cereri duplicate naștere, recunosteri ulterioare, stabiliri filiație, schimbări de nume, rectificări - luni-joi: 9:00-12:00;

-    eliberări acte: 14:00-15:00;

Birou Diverse 2

-    primiri si eliberări acte transcrieri, livrete de familie, duplicate certificate căsătorie - luni-miercuri: 9:00-12:00;

Birou Anexa 23-24

-    primiri si eliberări acte - luni-vineri: 9:00-15:00;

Birou Trusou-Sprijin financiar

-    primiri cereri - luni-vineri: 9:00-12:00; 14:00-16:00.»

Art. 2 - Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare Biroului Informatizare, Serviciului Resurse Umane, Serviciului Audit, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei si Stare Civila in vederea aducerii la indeplinire, mass-mediei locale precum si Instituției Prefectului județului Constanta , spre stiinta.

Prezenta hotarare a fost aprobata de 23 consilieri din 27 membri.

Președinte ședința, ONCIU CARMEN


Contrasemnează, Secretar Marcela Enache


Constanta

Nr. 14 0 / 16.07.2010