Hotărârea nr. 14/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 3462 MP SITUAT IN CONSTANTA, ZONA UNIVERSITATII MARITIME, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN CONSTAN!A IN VEDEREA AMENAJARII UNUI PARC

HOTĂRÂRE

Privind transmiterea terenului în suprafață de 3462 mp situat în Constanța zona Universității Maritime din administrarea Consiliului Local al municipiului

Constanța în administrarea Consiliului Județean Constanța în vederea amenajării unui parc

Consiliul Loca! al Municipiului Constanța, întrunii în ședința ordinară din data de. PA2010;

Luând în dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ștefan Mazăre nr. 9216 21,01.2010. avizul Comisiei nr.2 Urbanism, raportul Comisiei nr.5 Juridică, și referatul Direcției Patrimoniu nr. 9209 Z21 .01.2010:

Având In vedere Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 397 18.12.2009 privind emiterea acordului de principiu în vederea preluării terenului în suprafață de 3462 mp. domeniul public al Municipiului Constanța, situat în Zona Universității Maritime Constanța, din administrarea Consiliului I ,ocul Constanță in administrarea Consiliului Județean Constanța, in vederea amenajării unui pare:

Văzând dispozițiile Legii nr, 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor arl,36, alin. 2 lit.{c>. art.l 23, alin. (1) și and 15, alin.țl) Iii. “b” din Legea nr.2 ] 5/2001 republicată, privind administrația publieă locală:

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă transmiterea terenului in suprafață de 3462 mp situat în Constanța zona Universității Maritime Constanța, domeniul public al Municipiului Constanța, din administrarea Consiliului Local ai municipiului Constanța în administrarea Consiliului Județean Constanța în vederea amenajării unui parc. conform prezentului plan de situație ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Perenul transmis în administrare își păstrează regimul juridic de domeniu public al municipiului Constanța.

Art.3 - Preda re a-primi rea terenului se va face prin Proces-Verbal de punere în posesie încheiat intre Serviciul Cadastru, Direcția Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanța și Consiliul Județean Constanța;

Art.4 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului l ocal Constanța va comunica prezenta hotărâre Consiliului Județean Constanța, Direcției Patrimoniu. Direcției Financiare, S.P.I.T Constanța și Direcției Urbanism în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de


25


.consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTELE ȘEDIN ITL


CON I RASEMNEAZĂ SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

Nr..^ /...O,5..2010

PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:1000

Strada MIRCEA CEL BATRAN, Zona INSTITUTUL DE MARINA CIVILA

Suprafața teren din măsurători:

S = 3462 mp


ÎNCADRARE in zona