Hotărârea nr. 139/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL RADET CONSTANTA

J ROMÂNIA


HOTARARE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de........./(?.>.. P.    (&Q. (. P.......;

Luând in dezbatere expunerea de motive nr..............................................

prezentata de domnul Primar Radu Ștefan Mazare , memoriu justificativ nr.C 5341/02.07.2010 al R.A.D.E.T Constanta , raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale , buget finanțe , administrarea domeniului public si privat;

Având in vedere hotararea Consiliului de Administrație al R.A.D.E.T Constanta nr 22/02.07.2010

In conformitate cu prevederile OUG nr. 55/2010 art. 4 alin lsi 2.

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."a" , alin.3 lit."c" si art.l 15 alin.l lit/'b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al RADET Constanta ,conform anexei care face parte din prezenta hotarare.

Art.2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare , Direcției Tehnic- Investiții, R.A.D.E.T Constanta , in vederea ducerii la indeplinire , precum si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

membri.


Adoptata de un număr de ..<?$.7...consilieri din............

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, oâ/c/v    CA/

CONTRASEMNEAZĂ


SEC


MARCELA ENACHE

Constanta,

Nr./3.y.

0^51 ANfy    ROMANIA

L    ®    JUDEȚUL Constanța


MUNICIPIUL CONSTANTA Consiliul local

ANEXA LA HCLM NR/fo/ /£. O/. Aa/Q

BUGETUL

DE VENITURI SI CHELTUIELI 2010

- MII lei-

Nr Crt

INDICATORI

Nr.

Rând

B.V.C.

RECTIFICAT

0

1

4

A.

PRODUCȚIE DE ENERGIE TERMICA-TOTAL G/CAL POPULAȚIE

680000

630000

B.

TARIF MEDIU - RON-

256,85

I.

VENITURI TOTALE-

din care: (rd.02+rd. 12+rd. 13)

01

178836

1.

Venituri din exploatare-din care:

02

178596

a)

Venit. Din activ, de baza

03

85822

b)

Venit. Din alte activitati

04

5200

c)

Venit. Din surse bugetare-din care:

05

87574

105471 (cu tva)

*

Subvenții pe produse si activitati

06

-

*

Alocații bugetare :

-    Subvenții ptr acoperirea diferenței de preț si tarif (97,45 lei/Gcal inclusiv TVA)

-    compensare 45% conform OG 36/2006(71,21 lei/Gcal inclusiv

TVA)

07

105471 (cu tva)

61677( cu tva)

43794(cu tva)

*

Transferuri

08

-

*

Prime acord, de la bug.stat

09

-

*

Alte sume primite de Ia BS*

10

-

d)

Venit. Din fonduri speciale*

11

-

2.

Venituri Financiare

12

240

3.

Venituri Excepționale

13

-

II.

CHELT.TOTALE

14

178388

1.

Chelt. Ptr Expl.-Total-Din care:

15

177188

a)

Cheltuieli Materiale

16

153835

b)

Chelt.cu Pers,din care:

17

20348

$

Salarii Brute

18

15600

*

C.A.S.

19

3244

*

Ajutor Șomaj

20

78

*

Contrib.asig.soc.sanatate cf. L.nr.145/1997

21

811

*

Alte Cheltuieli cu personal-din care:

-fond accidente 0.5%

22

219

48

Fond special de solid.sociala ptr.pers.cu handicap,cf.

OUG.nr. 102/1999

23

96

-

Fond pentru acțiuni social-culturale.

24

300

c)

Chelt. de exploatare privind amortizarea si provizioane

25

1500

d)

Cheltuieli prevăzute de art. 26 din L.B.S.nr.216/2001-din care:

26

*

Transferuri sau subvenții**

27

-

e)

Chelt. Reclama si publicitate

sponsorizare

protocol

28

86

10

35

f)

Tichete de Masa

29

1374

S)

Alte Cheltuieli,din care:

30

-

*

Taxa ptr activ, de expl. a resurselor minerale

31

-

*

Redeventa din concesionare bunurilor publice

32

-

2.

CHELT. FINANCIARE

33

1200

3.

CHELT. EXCEPȚIONALE

34

-

III.

REZULTATUL BRUT

(Pofit/Pierdere)

35

448

IV

ALTE SUME DEDUCTIB. STABILITE CF. LEGII,

Din care:

36

*

Fond de Rezerva***

37

-

V.

ACOPERIREA PIERDERI ANI PRECEDENTI

38

-

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

39

0

VII

PROF. DE REPARTIZAT

(potrivit O.G.nr.64/2001)-din care:

40

a)

Rezerve legale

41

-

b)

Acoperirea pierd, contabile din anii precedenti

42

448

c)

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, af. prof. rezultat din vinzari active,resp. af. facilităților fiscale la impozitul pe profit

43

d)

Alte repartizări prevăzute de lege*

44

-

e)

Pina la 10%ptr participarea salariatilor la profit

45

-

f)

Min.50% vărs.la BS sau local, in cazul RA,ori divid, in cazul SN,CN si Soc.cu capit. integr sau majoritar de stat

46

g)

Prof. nerepartizat pe destin.

Prevăzute la lit.a) -f)

47

-

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,

din care:

48

6500

1.

Surse Proprii

49

1500

2.

Alocații de la Buget, din care :

-    buget local

-    buget de stat

50

3.

Credite Bancare

51

5000

*

Fond rulment

52

-

*

Interne

53

-

$

Externe

54

-

4.

Alte Surse*

55

-

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

56

6500

1.

Investiții,inclusiv investiții in curs la finele anului

57

4725

2.

Rambursare rate aferente creditelor ptr investiții

58

1775

*

Interne

59

1775

*

Externe

60

-

X.

REZERVE,din care:

61

-

I.

Rezerve Legale

62

-

II.

Rezerve Statutare

63

-

III.

Alte Rezerve****

64

-

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

65

1.

Venituri Totale

66

178836

2.

Costuri af.vol.de acivitate

67

178388

3.

Nr.programat de personal la finele anului

68

622

4.

Nr.mediu personal-total-din care:

69

600

5.

Fond de salarii,din care:

70

15600

a)

Fond de salarii aferent posturilor blocate

71

-

b)

Fond de salarii af.cond.ag.ec. cf.art7(l)din OUG nr 79/2001 actualizat OUG 79/2008 din care:

72

180

*

Sporuri,adaos,premii si alte drepturi de natura salariala cfart.7(2)dinOUGnr79/2001

73

25

*

Premiul anual,cf.art7(4)din OUGnr.79/2001

74

60

c)

Fond de sal.af.pers.angaj.pe baza de contr.indiv.de munca

75

15420

6.

Cistigul mediu lunar pe salariat*****

76

2,5

7.

Productiv, muncii pe total personal mediu(mii lei/pers), in preturi curent

77

298

8.

Productiv.muncii pe total personal mediu(mii lei/pers),)in preț.compara

78

313

9.

Productiv.muncii pe total personal mediu(unit.fiz/nr.pers)

79

1133

10.

Chelt. totale la 1000 lei venit totale[(chelt.totale/ /venituri totale)xl000]

80

999

11.

Plăti restante-total* *****

81

175300

*

Preturi curente

82

175300

*

Preț comparabil(rd.83 x indice de creștere a pret.prognozat)

83

189324

12.

Creanțe restante-total******

84

91077

*

Preturi curente

85

91077

*

Preț.comparabil (indice de creștere a preț. prognozat)

86

98363

* Menționam ca subvențiile alocate de la bugetul de stat si bugetul local in B.V.C pe 2010 sunt trecute atit cu TVA cit si fara TVA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA_Contrasemnează

Secretar

Marcela Enache '


5