Hotărârea nr. 138/2010

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA PRETULUI DE FACTURARE AL APEI DE ADAOS MASURATA LA LIMITA DE PROPRIETATE DINTRE FURNIZOR SI UTILIZATOR;

ROMÂNIA    .

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

PRIVIND APROBAREA PREȚULUI DE FACTURARE AL APEI DE ADAOS MASURATA LA LIMITA DE PROPRIETATE DINTRE FURNIZOR SI UTILIZATOR

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in ședința ordinara din data de 16-.0.7-20.1.0......;

Luând in dezbatere Expunerea de motive nr.    / OS.07.2010

prezentata de domnul Primar Radu Ștefan Mazare, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat , raportul Comisiei nr.3- servicii publice, comerț, turism si agrement, raportul Comisiei nr.5 pentru administrație publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertăților cetățeanului, Memoriul justificativ nr.C 5401/02.07.2010 al R.A.D.E.T. Constanta,

Având in vedere Hotararea Consiliului de Administrație al R.A.D.E.T. Constanta nr. 4/29.01.2010

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit”a”, alin.3 lit.”c” si art. 115 alin.l lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba „Prețul de facturare al apei de adaos masurata la limita de proprietate dintre furnizor si utilizator, apa ce reprezintă pierdere înregistrata in instalația de incalzire proprie a utilizatorilor”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare, Direcției Tehnic-Investitiii, R.A.D.E.T. Constanta, in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Adoptata de un număr de . .22.......consilieri din ...?.?...... membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

ONCIU CARMEN

SECRETAR. MARCELA ENACHE

Constanta

Nr..l.3.8 ....../.. 16..07,. 2.0.1.0


ROMANI A

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

IOCÂL

ANEXA

LA HCLM NR.138/2010

Prețul de facturare al apei de adaos masurata la limita de proprietate dintre furnizor si utilizator

1.    Prețul apei reci incluzând si canalizarea, practicat de S.C. RAJA S.A. Constanta este de 3,984 lei/m.c ( fara TVA) ;

2.    Prețul de facturare al energiei termice este de 256,85 lei/Gcal ( 61,35 lei/GJ), exclusiv TVA ;

3.    Prețul final pentru un m.c apa de adaos care se va utiliza la evaluarea apei sustrase din instalația interioara a consumatorului este: 1 m.c apa * 3,984 lei/m.c + 0,1465 GJ* 61,35 lei/GJ =12,97 lei;

4.    Prețul de facturare al apei de adaos masurata la limita de proprietate dintre furnizor si utilizator, inclusiv TVA ,

este : 12,97 lei * 24% tva = 16,08 lei /m.c.

R.A.D.E.T. CONSTANTA CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

IIOTARARE

privind aprobarea prețului de facturare al Apei de adaos - masurata la limita de proprietate dintre furnizor si utilizator - apa ce reprezintă pierdere inregistrata in instalația de incalzire proprie a utilizatorilor

Consiliul de Administrație al R.A.D.E.T. Constanta, numit de Consiliul Local Municipal prin Hotărârea 620/2008, întrunit in ședința din data de 29.01.2010:

Având in vedere Referatul întocmit de către Direcția Producție;

In temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al

Consiliului de Administrație al RADEI’ Constanta:

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se aproba prețul de 12,971ei/m.c. pentru Apa de adaos - masurata «a limita de proprietate dintre furnizor si utilizator - apa ce reprezintă pierdere inregistrata in instalația de incalzire proprie a utilizatorilor.

Art.2 Secretarul Consiliului de Administrație va comunica prezenta hotărâre Direcției Producție, Direcției Comerciale,Direcției Economice, in scopul ducerii ei Ia îndeplinire.

Nr.4/29.01.2010

Memoriu justificativ

Având in vedere . făptui ca unii consumatori utilizează ilegal apa din instalația de termoficare aferenta condominiului respectiv,, punând astfel in pericol funcționarea normala a punctelor si centralelor termice, aducand prejudicii RADET prin:

a)    parametri scazuti de furnizare datorita apei de adaos care intra in sistem la temperatura apei reci;

b)    costul încălzirii apei de adaos de la temperatura apei reci pana la temperatura agentului termic de incalzire;

c) contravaloarea apei reci si contravaloarea canalizării aferente.

Pentru stoparea acestui fenomen, s-au montat o serie de contoare pe returul instalației de incalzire asa incat sa se stabilească cu exactitate cantitatea de agent termic sustrasa din instalația respectivului consumator.

Va supunem spre analiza si aprobare, propunerea de facturare a consumului de agent termic sustras, stabilind costul unui metru cub de apa de adaos transformata in agent termic pentru incalzire si costurile determinate de acest fapt.

Prețul final pentru un metru cub de apa de adaos transformata in agent termic de incalzire, este calculat astfel:

1. Contravaloarea apei reci se va calcula la prețul practicat de furnizor, respectiv S.C. RAJA S.A. Constanta.

Prețul apei reci incluzând si canalizarea, practicat de S.C. RAJA S.A. Constanta este de 3,984 lei/m.c (fara TVA)

2 Energia termica consumata pentru incalzirea unui m c. apa de adaos de la

temperatura apei reci pana la temperatura agentului termic de pe retur stabilita cu un At med de 35°C este de 0,1465 GJ (0,03499 Gcal)

Prețul de facturare al energiei termice este de 256,85 lei/Gcal (61,35 lei/GJ).

2. Prețul final pentru un m.c apa de adaos care se va utiliza la evaluarea apei sustrase din instalația interioara a consumatorului este:

1 m.c * 3,984 lei/m.c + 0,1465 GJ * 61,35 lei/GJ = 12,97 leijCw/uSiU

Pentru toti consumatorii casnici, Asociații de Proprietari, agenti economici, se calculează cu tariful nesubventionat, respectiv 12,97 lei/m.c, exc/us/'u TVA

Date fiind motivele susmenționate , consideram oportun si necesar aprobarea proiectului de hoarare inaintat privind aprobaraapretului de facturare al apei de adaos masurata la limita de proprietate dintre fumij


Dir©

DireetOpDezvoltare

--

Ec. GHEORGHE ENACHE


Ing. I