Hotărârea nr. 137/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PRETULUI LOCAL DE FACTURARE A ENERGIEI TENNICE IN SISTEM CENTRALIZAT AL RADET CONSTANTA;

4 ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA


HOTARARE

PRIVIND APROBAREA PREȚULUI LOCAL DE FACTURARE A ENERGIEI TERMICE IN SISITEM CENTRALIZAT AL RADET CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de .... .7.$.-. .9.7.9.7.9..............;

Luând in dezbatere expunerea de motive nr..............................................

prezentata de domnul Primar Radu Ștefan Mazare , memoriu justificativ nr.C 5342/02.07.2010 al R.A.D.E.T Constanta , raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale , buget finanțe , administrarea domeniului public si privat;

Având in vedere prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale pct, 44 alin. 1 prin care cota standard de TVA sa stabilit la 24% incepind cu data de 01.07.2010.

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."a", alin.3 lit."c" si art.l 15 alin.l lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aproba “Prețul local de facturare a energiei termice furnizata populației in sistem centralizat al R.A.D.E.T Constanta” conform anexei care face parte integranta din prezenta ho tarare.

Art.2 Prețul local de facturare al energiei termice furnizata populației se aplica incepind cu data de 01.07.2010

Art.2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare , Direcției Tehnic- Investiții, R.A.D.E.T Constanta , in vederea ducerii la indeplinire , precum si spre stiinta Instituției Prefectului - Județul Constanta.

Adoptata de un număr de ...24....consilieri din 2.7...........membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, ONCIU CARMEN

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELA ENACHE


Constanta,

Nr..l3.7...../...7.9.-.P7.2.01.0...


ROMÂNIA

JUDEȚUL Constanța

MUNICIPIUL CONSTANTA Consiliul local

PREȚUL DE FACTURARE

1.    Preț producție si transport energie termica

(CET Constanta) in vigoare Decizia ANRE nr.2961/23.12.2009

2.    Tarif distribuție energie termica in sistem ( R.A.D.E.T Constanta) in vigoare Aviz ANRSC nr.3654/24.07.2008

3.    Preț total ( 1+2)

4.    T.V.A 24%

5.Preț final

6.Subvenție unitara acordata de Primăria Mun.Constanta inclusiv TVA O.G. nr.36/2006 art.4 alin.4

7.    Compensare unitara combustibil inclusiv TVA Conf. OG 36/2006 art. 4 alini si

Decizia nr. 146/04.12.2009

8.    Preț local de facturare inclusiv TVA

ANEXA LA HCLM NR137 / 2 010


166.85    lei/Gcal

90,00 lei/Gcal

256.85    lei/Gcal

61,64 lei/Gcal

318,49 lei/Gcal

97,28 lei/Gcal

71,21 lei/Gcal

150,00 lei/Gcal


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ONCIU CARMEN