Hotărârea nr. 135/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA TAXEI DE PARTICIPARE LA TARGUL NATIONAL AL MESTERILOR POPULARI DIN ROMANIA, ORGANIZAT ANUAL DE MUZEUL DE ARTA POPULARA CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea taxei de participare la Târgul Național al Meșterilor Populari din România organizat anual de Muzeul de Artă Populară Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din date de_____16.07_._2£io_    :

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre, înregistrată sub nr.92796/09.07.2010, referatul Muzeului de Artă Populară Constanța, înregistrat sub nr.581/2010, precum și avizul Comisiei nr.l-finanțe, al Comisiei nr.4 - cultură și al Comisiei nr.5 - juridic;

Văzând prevederile Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006 precum și ale art. 24 din Legea nr.311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.a, alin.3, lit b și art. 115 alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă taxa de participare la Târgul Național al Meșterilor Populari din România organizat anual de Muzeul de Artă Populară Constanța, în sumă de 80 lei pentru fiecare participant.

Art.2 - Taxa de participare la Târgul Național al Meșterilor Populari din România organizat anual de Muzeul de Artă Populară Constanța, se instituie pentru acoperirea cheltuielilor legate de organizarea acestui eveniment: pază gardieni publici, transport mese, scaune, umbrele, benere de popularizare.

Art.3 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Administrație Publică Locală, Muzeului de Artă Populară Constanța, Serviciului Audit Intern, Direcției Financiare, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27

membri.

Președinte ședință, Oneiu Carmen

Constanța,

Nr. 135/16.07.2010

Contrasemnează, Secretar municipiu,

MARCELA ENACHE