Hotărârea nr. 133/2010

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 83/07.03.2007 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI CONSTANTA, IN CALITATE DE MEMBRU FONDATOR, IN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIATIEI PENTRU PROMOVAREA SI DEZVOLTAREA TURISMULUI-LITORAL

ROMÂNIA ii'nrTi’i <


HOTARARE

IN VEDEREA MODIFICĂRII H.C.L.M. NR. 38/30.03.2010 PRIVIND APROBAREA VALORII UNOR TARIFE PEN TRU PLATA UNOR SERVICII DE UTILITATI PUBLICE SI CONEXE ACESTORA, PRESTATE DE CĂTRE S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in ședința ordinara din data de 27.05.2010;

I.uand in dezbatere Expunerea de motive prezentata de Domnul Primar Radu Ștefan Mazare. Referatul S.C. Confort Urban S.R.L. nr.2309/21.05.2010, Raportul Comisiei nr. 1, precum si Raportul Comisiei nr. 5;

Vazand dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local. H.G. nr. 955/2004 privind aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a O.G. n r. 71/2002, Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;

Având in vedere H.C.L.M.. nr. 351/2001 privind majorarea capitalului social al S.C.l.L. Confort Urban S.R.L. si delegarea de gestiune a unor sisteme publice de gospodărie comunala către S.C.l.L. Confort Urban S.R.L., H.C.L.M. nr. 320/2002 privind completarea Anexei 2 din H.C.L.M. nr. 351/2001, H.C.L.M. nr. 467/2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010 precum si H.C.L.M. nr. 38/30.03.2010 privind aprobarea valorii unor tarife pentru plata unor servicii de utilitati publice si conexe acestora, prestate de către S.C. CONFORT URBAN S.R.L.;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2, lif c'.alin.S, lit'c' si art.l 15,alinl,lit.'b' din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata:

HOTĂRĂȘTE

Art.l Art. 4 din H.C.L.M. nr. 38/30.04.2010 privind aprobarea valorii unor tarife pentru plata unor servicii de utilitati publice si conexe acestora, prestate de către S.C. CONFORT URBAN S.R.L.”. se modifica si va avea următorul enunț:

« Art.4. Tariful minim de închiriere pentru spatiile/locurile de parcare este de 8 lei/mp/luna, fara TVA. pentru Municipiul Constanta (exceptând zonele industriale) iar pentru Stațiunea Mamaia, tariful minim de închiriere pentru spatiile/locurile de parcare este de 100 lei/'loc/sezon estival anual, fara TVA.

Tariful minim de închiriere pentru spatiile/locurile de parcare pentru Municipiul Constanta, in zonele industriale, este de :    ■■•Ț1* ■

-    6 lei/mp/luna. fara TVA pentru o suprafața mai mica sau egala de 300 mp ;

-    4 lei/mp/luna. fara TVA. pentru o suprafața intre 301 mp si 400 mp ;

-    2 lei/mp/luna. fara TVA. pentru o suprafața intre 401 mp si 500 mp ;

-    1 leu/mp/luna, tara TVA.pentru o suprafața mai mare de 500 mp »

Art.2. Aii. 5 din H.C.L.M. nr. 38/30.04.2010 privind aprobarea valorii unor tarife pentru plata unor servicii de utilitati publice si conexe acestora, prestate de către S.C. CONFORT URBAN S.R.L.". se modifica si va avea următorul enunț:

«Pentru desfasurarea diferitelor activitati comerciale ocazionale (spectacole, festivaluri, serbări câmpenești, expoziții, târguri, campanii promotionale, agrement, si altele asemenea) de către diferiți agenti economici, pentru spatiile (locurile) de parcare solicitate, se percepe următorul tarif de inchiriere. după cum urmeaza : »

Art.3. Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare,Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, Serviciul Juridic si Serviciul Public de Taxe si Impozite si alte venituri ale Bugetului Local, S.C. Confort Urban S.R.L. in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta.

Adoptata de un nr.de_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI    CONTRASEMNEAZĂ

_________ SECRETAR

d OȚ-u privi    N-iibtiNa

CCit-A» iice.-t' •.

’ J xțb

MARCELA ENACHE

Nr.    /

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 1 - COMISIA DE STUDII. PROGNOZE

ECONOMICO-SOCIALE, BUGET, FINANȚE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

RAPORT

Având in vedere expunerea de motive prezentata in susținere de domnul Primar Radu - Ștefan Mazare;

Analizând proiectul de hotarare cu privire la “modificarea H.C.L.M. nr. 38/30.03.2010 privind aprobarea valorii unor tarife pentru plata unor servicii de utilitati publice si conexe acestora, prestate de către S.C. CONFORT URBAN S.R.L.”.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificările si completările ulterioare, privind administrația publica locala, COMISIA NR. 1, întrunită in ședința din data de^O,    Q

    avizeaza favorabil /

nefavorabil proiectul de hotarare prezentat.

PREȘEDINTELE COMISIEI,

DOBRE MIRCEA

oNSTAA/ț^


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. S - COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PU Bl CA LOCA LA, JURI Dl CA, A PA RA RE A OR D IN 11 PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR SI A LIBERTĂȚILOR CETĂȚEANULUI

RAPORT

Având in vedere expunerea de motive prezentata in susținere de domnul Primar Radu - Ștefan Mazare;

Analizând proiectul de hotarare cu privire la “modificarea H.C.L.M. nr. 38/30.03.2010 privind aprobarea valorii unor tarife pentru plata unor servicii de utilitati publice si conexe acestora, prestate de către S.C. CONFORT URBAN S.R.L.”.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificările si completările ulterioare, privind administrația publica locala, COMISIA NR. 5, intrumta in ședința din data de 2c,     avizeaza favorabil /

nefavorabil proiectul de hotarare prezentat.

PREȘEDINTELE COMISIEI,

PAPARI GEORGE

S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta, Piața Ovidiu nr. 9

Nr.    / °2/ • QȚ.

REFERAT

IN VEDEREA MODIFICĂRII H.C.L.M. NR. 38/30.03.2010 PRIVIND APROBAREA VALORII UNOR TARIFE PENTRU PLATA UNOR SERVICII DE UTILITATI PUBLICE SI CONEXE ACESTORA, PRESTATE DE CĂTRE S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

Luând in dezbatere dispozițiile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrarea domeniului public si privat de interes local, H.G. nr. 955/2004 privind aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002, Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitari publice, prevederile H.C.L.M..351/2001 privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. si delegarea de gestiune a unor sisteme publice de gospodărie comunala către S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. cu completările ulterioare, precum si H.C.L.M. nr. 38/30.03.2010 privind aprobarea valorii unor tarife pentru plata unor servicii de utilitati publice si conexe acestora, prestate de către S.C. CONFORT URBAN S.R.L.;

Ținând cont ca in Stațiunea Mamaia isi desfasoara activitatea agenti economici cu activitati diverse printre care majoritatea au ca activitate principala servicii hoteliere, iar pentru atragerea turiștilor in stațiune si imbunatirea serviciilor prestate in sezonul estival, in aceasta perioada de criza economica, propun ca tariful minim de inchiriere pentru spatiile/locurile de parcare sa fie de 100 lei/loc/sezon estival anual, fara TVA.

Având in vedere solicitările agenti lor economici care isi desfasoara activitatea in zonele industriale ale municipiului, pentru închirierea unor locuri de parcare limitrofe sediilor sau punctelor de lucru propunem următoarele tarife in funcție de suprafețele locurilor de parcare solicite:

-    6 lei/mp/luna, fara TVA pentru o suprafața mai mica sau egala de 300 mp ;

-    4 lei/mp/luna, fara TVA. pentru o suprafața intre 301 mp si 400 mp ;

-    2 lei/mp/luna, fara TVA. pentru o suprafața intre 401 mp si 500 mp ;

-    1 leu/mp/luna, fara TVA.pentru o suprafața mai mare de 500 mp »

In aceste condiții Art. 4 din H.C.L.M. nr. 38/30.04.2010 privind aprobarea valorii unor tarife pentru plata unor servicii de utilitati publice si conexe acestora, prestate de către S.C. CONFORT URBAN S.R.L.”. se va modifica si va avea următorul enunț:


«Art.4. Tariful minim de inchiriere pentru spatiile/locurile de parcare este de 8 lei/mp/luna, fara TVA. pentru Municipiul Constanta (exceptând zonele industriale) iar pentru Stațiunea Mamaia, tariful minim de inchiriere pentru spatiile/locurile de parcare este de 100 lei/loc/sezon estival anual, fara TVA.

Tariful minim de inchiriere pentru spatiile/locurile de parcare pentru Municipiul Constanta, in zonele industriale, este de :

-    6 lei/mp/luna, fara TVA pentru o suprafața mai mica sau egala de 300 mp ;

-    4 lei/mp/luna, fara TVA. pentru o suprafața intre 301 mp si 400 mp ;

-    2 lei/mp/luna, fara TVA. pentru o suprafața intre 401 mp si 500 mp ;

-    1 leu/mp/luna, fara TVA.pentru o suprafața mai mare de 500 mp »

Totodată, pentru activitatile comerciale desfășurate cu caracter ocazional, propunem modificarea prembulului art. 5 din H.C.L.M. nr. 38/30.04.2010 privind aprobarea valorii unor tarife pentru plata unor servicii de utilitati publice si conexe acestora, prestate de către S.C. CONFORT URBAN S.R.L.” după cum urmeaza : «Pentru desfasurarea diferitelor activitati comerciale ocazionale (spectacole, festivaluri, serbări câmpenești, expoziții, târguri, campanii promotionale, agrement, si altele asemenea) de către diferiți agenti economici, pentru spatiile (locurile) de parcare solicitate, se percepe următorul tarif de inchiriere, după cum urmeaza : »

Fata de cele mai sus menționate, va rugam hotarati.