Hotărârea nr. 132/2010

HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ-PENTRU TERENUL DELIMITAT DE PREL. STR. FULGERULUI, STR. EDUARD CAUDELLA, STR. DEZROBIRII, INCINTA ACADEMIA NAVALA IN SUPRAFATA DE 32000 MP, PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

pentru terenul delimitat de prel. Str. Fulgerului, str. Eduard Caudella, str. Dezrobirii, incintă Academia Navală in suprafață de 32000.00 mp, conform Avizului de oportunitate nr. 32004/05.03.2010, proprietate persoane fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 16.07

2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul

Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Văzând solicitarea numitului BISTRAE GILV și SC STEJARUL SRL înregistrată sub nr. 85084/23.06.2010

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de prel. Str. Fulgerului, str. Eduard Caudella, str. Dezrobirii, incintă Academia Navală in suprafață de 32000.00 mp, conform Avizului de oportunitate nr. 32004/05.03.2010, cu asigurarea locurilor de parcare necesare in incintă, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor din avizul ENEL nr. 10020362/2010

Terenul mai sus delimitat este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numitului BISTRAE GILY și SC STEJARUL SRL și tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

One iu Carmen    SECRETAR,

CONSTANȚA NR 132 / 16.07.    2010