Hotărârea nr. 131/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCLM NR. 23/2005 PRIVIND APROBAREA PUD-CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, STR. ONESTI NR. 63, TEREN IN SUPRAFATA DE 482,05 MP POTRIVIT ACTELOR SI 481,15 MP POTRIVIT MASURATORILOR, PROPRIETATE DRAGU ION SI ELENA

HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 23/2005 privind aprobarea PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M, str. Onești nr. 63, teren în suprafață de 482,05 mp potrivit actelor și 481,15 mp potrivit măsurătorilor, proprietate Dragu Ion și Elena

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 16.07. 2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal și ale Legii nr. 350/2001, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 23/2005 privind aprobarea PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M, str. Onești nr. 63, în sensul corectării valorii POT de la 50%, cum eronat s-a specificat, la 63%, așa cum rezultă din calcule.

Terenul, în suprafață de 482,05 mp potrivit actelor și 481,15 mp potrivit măsurătorilor, este proprietate Dragu Ion și Elena, conform contractelor de vânzare -cumpărare nr. 942/237/1957 și 3168/1948 autentificate de fostul Notariat de Stat Constanța.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCLM nr. 23/2005 rămân neschimbate.

Art. 3 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, dlui. Dragu Ion, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR 131

   /16-07 2010

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 241 - 488101; Tel: 0040 -241 -488105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA