Hotărârea nr. 130/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN ZONA CAMPUSULUI UNIVERSITAR, DELIMITAT DE BD. AUREL VLAICU SI STRIZILE RUBINULUI, SMARALDULUI SI DIAMANTULUI, TEREN IN SUPRAFATA DE APROXIMATIV 5 HA, PROPRIETATE A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

ROMANIA


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în zona Campusului Universitar, delimitat de bd. Aurel Vlaicu și străzile Rubinului, Smaraldului și Diamantului,

teren în suprafață de aproximativ 5 ha, proprietate a persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 16.072010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numiților Didu Marian, Cacenco Aurelian și Caranovic Drăgan înregistrată sub nr. 68791 / 21.05.2010

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în zona Campusului Universitar, delimitat de bd. Aurel Vlaicu și străzile Rubinului, Smaraldului și Diamantului, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor din avizul RAJA nr. 128/15327/2010.

Terenul, în suprafață de aproximativ 5 ha, este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numiților Didu Marian, Cacenco Aurelian, Caranovic Drăgan și tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI


CONTRASEMNEAZĂ.

SECRETAR,

CONSTANȚA NR 130    / 16.07.    2010


P.U.Z. „ZONA DELIMITATĂ DE STRADA RUBINULUI, STRADA SMARALDULUI, BULEVARDUL AUREL VLAICU SI STRADA DIAMANTULUI"

conform aviz de oportunitate nr. 47623/08.04.2010ic:zi

EZZ3


Limita zonei studiate

Urnita loturi rezultate din aplicarea Leglil8/1991

Teren aferent Campus universitar

Străzi si alei carosabile de Importanta locala

Strada de importanta urbana majora

Trotuare

Spatii verzi

Construcție existenta

Zona de protecție a conductelor de aducdune/refulare existente lOm stanga-dreapta de la generatoarele exterioare aie conductei Conducte de aducdune existente ce determina zona de protecție Conducte de refulare existente ce determina zona de protecție Zona de protecție put R.AJ.A.

Zona de protecție sanitara cu regim sever a sursei de apa


ZRCM la

Zona loculre/cazare/aiimentade publica regim de inaldme P+3E-F4E P.O.T. = max 50% C.U.T. = max. 3,5 ZRCM lb

Zona loculre/cazare

regim de inaldme P+3E4-4E

P.O.T. = max 50% C.U.T. = max. 3,5 ZRCM lc

Zona locuire colecdva/cazare/servidl publice (alimentație publica, comerț, birouri si cabinete) regim de inaldme P+4E-f5E

P.O.T. = max 75% C.U.T. - max. 4


ZRCM la

ZRCM lb

S. teren = 11 843,58mp S.c max. = S 921,79mp S.d. max. = 41 452,53mp P.O.T. = max. 50% C.U.T. = max. 3,5

S. teren = 10 458,14mp S.c max. = 5 229,07mp S.d. max. = 36 603,49mp P.O-.T. = rnax,50%

S. teren = 2 364,00mp S.c. max. = 1 173,00mp S.d. max. = 9 456,00mp P.O.T. = max. 75% C.U.T. • max. 4


BILANȚ TE RITOR1AL

ZRCM lc


‘total


S. teren = 24 666,72mp

S.C. max. = 12 323,86mp S.d. max. = B7 5l2,02mp P.O.T. = max. 49,96% C.U.T. = max. 3,54


S.C. ARHITECTOT


Constanta, B-dul Tonte 143 tei 0241/55.37.55


ALINIAMENTE/AMPLASARE CONSTRUCȚII FATA DE ALINIAMENT TEREN:

——    - amplasare construcții fata de aliniamentul terenului

min. 3m pentru Str. Smaraldului, Str. Diamantului, Str. Rubinului min. 5m pentru B-dul Aurel Vlaicu


PROIECTAT


DESENAT


Arh. Noela Ene


c. arh. Marin Roman


Arb. Noela Ene


1/1000

PROIECT:

R.UX „ZONA DELIMITATĂ DE STRADA RUBINULUI, STRADA SMARALDULUI, BULEVARDUL AUREL VLAICU SI STRADA DIAMANTULUI

osnfom -vfa    OfMrtmttX. nr. 47623/00.04.2010

BENEFICIAR:    CACENCO AURE HAN, DffXJ MARIAN

sl CARANOVIC DRAGAN

ADRESA:    B-dul Aurel Vlaicu, Parcela VN561,

Tarlaua 56

WCHKT

NRJ

13/2010

DENUMIREA PIANSH:

REGLEMENTARI

F«A P.U.Z.

RJWSANR.

U-05