Hotărârea nr. 13/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SUBVENTIONAREA DEFICITULUI REZULTAT DIN ADMINISTRAREA LOCUINTELOR DESTINATE INCHIRIERII, CONSTRUITE DE ANL

ROMANlA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAI

HOTĂRÂRE

Privind subvenționarea deficitului rezultat din administrarea locuințelor destinate închirierii, construite de ANL

Consiliul Locul al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinarii din data de

05.02.2010

Luând in dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ștefan Mazăre. Raportul Comisiei nr. 1 de Studii, prognoze economico sociale, buget finanțe, precum și Nota de Fundamentare nr. 407 / 20.01,2010 a conducerii Regiei Autonome „lixploatarea 1 Xnncniului Public și Privat" Constanța.

Având în vedere Legea 273/2006 privind Finanțele Publice Locale cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârilor Consiliului Local Municipal Constanța nr. 493/2002. 561/2002, 17/2003, 409/2003, 230/2004. 565/2004, 113/2005. 310/2005, 311/2005. 458/2005, 459/2005.    652/2005. 391/2006, 392/2006, 562/2005, 523/2006. 443/2006.

444/2006. 525/2006, 524/2006 de dare în administrare Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța a locuințelor destinate închirierii, construite de ANI. a Legii nr. 571 / 2003 cu modificările si completările ulterioare (Codul Fiscal), a Legii 15 1990 cu modificările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.a. alin.3, Iîl c și art. 115, alin. I, Iii. b din Legea nr. 215/200] privind Administrația Publică Locală republicată :

HOTĂRĂȘTE:

ART. I Se aprobă suma de 889.000 RON reprezentând subvenție pentru acoperirea deficitului rezultat din administrarea locuințelor destinate închirierii, construite de ANL. pentru anul 2010.

ART. 2 Eventualele cheltuieli suplimentare de administrare, reparații și întreținere care intră în sarcina proprietarului conform Legii 114 / 1996 republicată eu modificările și completările ulterioare, vor fi suportate de la bugetul local pe bază de note de fundamentare și devize de lucrări prezentate.

rART. 3 Subvenția pentru acoperirea deficitului rezultat din administrarea locuințelor destinate închirierii, construite de ANL, se va aproba anual prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli a, Consiliului Local al Municipiului Constanta și prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat”.

Actualizarea acestui deficit rezultat din administrarea locuințelor destinate închirierii, construite de ANL, se va face ori de câte ori vor interveni modificări, conform legislației în vigoare.

ART. 4 Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Mun. Constanța va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța și Direcției Buget - Finanțe, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului județului Constanța.

25

Prezenta hotărâre a fost adoptată de...................consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

13


NR