Hotărârea nr. 129/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR. BABA NOVAC, STR. STEAGULUI, STR. ANDREI MURESAN, STR. BIRUINTEI IN SUPRAFATA DE 10797.5 MP, CONFORM AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR. 38697/19.03.2010, PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

pentru terenul delimitat de str. Baba Novac, str. Steagului, str. Andrei Muresan, str. Biruinței in suprafață de 10797.5 mp, conform Avizului de oportunitate nr. 38697/19.03.2010, proprietate persoane fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 16 - 07

2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul

Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Văzând solicitarea numitului Samara Dumitru înregistrată sub nr. 81847/17.06.2010 în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit.

" b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str. Baba Novac, str. Steagului, str. Andrei Muresan, str. Biruinței in suprafață de 10797.5 mp, conform Avizului de oportunitate nr. 38697/19.03.2010, cu asigurarea locurilor de parcare necesare in incintă, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul mai sus delimitat este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numitului SAMARA DUMITRU și tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24

consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA NR129    / 16.07.    2010