Hotărârea nr. 128/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE BD. IC BRITIANU, STR. CIBINULUI, STR. LABIRINT SI STR. EGALITATII, TEREN IN SUPRAFATA DE APROXIMATIV 1 HA, PROPRIETATE A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

ROMANIA


HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de bd. IC Brătianu, str. Cibinului, str. Labirint și str. Egalității,

teren în suprafață de aproximativ 1 ha, proprietate a persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 16.07 2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numitului Dimancea Andrei Tudor înregistrată sub nr. 57081 / 26.04.2010 în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b"

din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de bd. IC Brătianu, str. Cibinului, str. Labirint și str. Egalității, teren în suprafață de aproximativ 1 ha, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numitului Dimancea Andrei Tudor și tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24

consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


CONSTANȚA nr 128 / 16.07.    2010