Hotărârea nr. 127/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE, DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMAN1A


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind radierea unor imobile,

din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședința ordinară din data de 1607 • 2010

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre nr. 68160 / 2010, Raportul Comisiei nr. 1. Raportul Comisiei nr. 5 si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 68158 /2010.

Văzând H.C.L.M. nr. 109 / 2005, 322 / 2005, 464 / 2007, 197 / 2008, 249 / 2009 și 598 / 2009, privind actualizarea si completarea inventarului domeniului privat al municipiului Constanta.

Având în vedere art. 4 si 5 alin 2 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia    .

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45, alin (3) si art. 115 alin (1) lit b, din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă radierea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanța, conform anexelor 1- 20, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Regiei Autonome Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcției Financiare , S.P.I.T. si tuturor persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta    Hotărâre    a    fost    aprobată

de__consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA, NR. 127

' AROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR. 127/2010_
Privind radierea parțială

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin H.C.L.M. nr. 598 / 2009, anexa 40, poz.23, a imobilului situat în Zona Autogara Sud

Imobilul compus din teren (Sic), in suprafață de 60 mp (din suprafața totală de 125 mp)

-    administrare R.A.E.D.P.P.

-    Dispoziția nr. 3694 / 2002 privind restituirea in natură conform

Legii nr. 10 / 2001

*    - Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 24004 / 2009

-    Adresa nr. 78159 / 2008 privind situația juridică


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


C.ONSTA/vz^ romania

© țlg» a JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 LA H.C.L.M. NR. 127/2010

Privind radierea imobilului situat în B-dul I.C.Brătianu nr. 62, B1.A2, Ap.33 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005

Imobil compus din construcție-apartament compus din 2 camere si dependințe cu o suprafață de 49,72 mp.

-    administrare R.A.E.D.P.P.

-    nr. inventar : 16367

-    valoare inventar : 19 RON

-    Protocol de predare - primire nr. 16067 / 2008

-    Protocol de predare - primire nr. 4654 / 2008

-    Sentința civilă nr. 814 / 2007 a Tribunalului Constanta, definitiva si


irevocabila

-    Proces verbal in dosarul de executare nr. 340 / 2007

-    Adresa D.A.P.L. nr. R. 16067 / 2008

Se va comunica d-lui Vasile Ion si d-nei Vasile Lucia prin procurist L'drea Veronica, domiciliată in Constanța, Bd.Ferdinand nr. 77, B1.A5, Sc.B, Ap.48.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


Cabinet Individual Av. lonescu-Mihai Alina Constanta, Bdul Țomis nr. 137, Bl. LCJ, etl, ap. 1


Primăria Municipiului Constanta Direcția Patrimoniu Serviciu Cadastru

Subsemnata av. Ionescu-Mihai Alina, in calitate de reprezentant al numitilor Vasile Ion si Vasile Lucica, cf. împuternicirii avocațiale seria AV nr. 029653 cu domiciliul ales in Constanta, B-duî Tomis nr. 137, Bl. LVI, et I, ap. 1, jud. Cta, solicit pe aceasta cale încheierea procesului verbal de predare -primire pentru imobilul situat in C-ta, bdul I.C.Bratianu nr. 62, Bl. A2, ap. 33, imobil dobândit cf. Sentinței Civile nr. 814/17.04.2007 pronunțata de tribunalul Cta in dosarul civil nr. 330/118/2006 (nr. in format vechi 1336/2006). Ulterior predării prin proces verbal de predare-primire imobilului mai susmenționat, solicitam radierea imobilului din evidentele instituției dvs., urmând a ne adresa RAEDPP Cta in vederea punerii in posesie a imobilului.

Anexez in xerocopie următoarele documente :

-    Sentinței Civile nr. 814/17.04.2007

-    raport de expertiza financiar-contabila

-    supliment la raportul de expertiza financiar-contabila

-    proces verbal al Biroului Executorului judecătoresc Stoica Ctin Adrian inregistrat la PMC cu nr. 128216/25.09.2007

Data:

31.01.2008ROMANIA

JXJBETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3 LA H.C.L.M. NR. 127/2010_
Privind radierea imobilului situat în str. Arhiepiscopiei nr. 22 colț cu str.Nicolae Titulescu nr. 19
din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005

Imobil compus din teren in suprafață de 1035 mp si construcție P+l.

-    administrare R.A.E.D.P.P.

-    nr. inventar : 10267, 13518, 10276

-    valori inventar : 277 RON , 154 RON ,15 RON

-    Sentința civilă nr. 131 / 2000 pronunțată de Tribunalul Constanta,

definitivă și irevocabilă

-    Certificat emis de Curtea Supremă de Justiție in dosarul nr. 5209 / 2002

-    Protocol de predare - primire nr. 1919/2007

-    Procesul verbal de predare-primire nr. 137694 / 2007

Se va comunica d-nei Popa Ileana ,dornicii iată in București, str Părintele Stăniloaie nr. 10, Et.4, Ap.5, Sector 2, d-lui Holban Dinu Ștefan domiciliat in București, str. Speranței nr. 28, Et. 5, Ap. 10, Sector 2, d-lui Lescovar Eugen Francis domiciliat in Focșani, str. M.Kogălniceanu nr. 23, B1.LP5, Ap.l 1, toți prin pro cur ist Lescovar Eugen Serban, domiciliat in Focșani ,str. Mareșal Ion Antonescu nr. 6, Ap.5 Jud.Vrancea.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Wiwe/e £{j?’i"ii“i" 1 "■□t'i »'-“(tor:

( ~POPA ÎLEĂNÂ

2.    HOLBAT* DINU ȘTEFAN

3.    LESCOVAR EUGEN FTlAtiC’SC

JU O. CON ST A NT A MUN CONSTANTA

COD intravilan: 2


Ai--- J3_p>-r. .f'An'-Ț"

1,    Buci: EBt" ' -.-ppin--n-2fi.se ;r?

2,    Bucur-.II. str. ' . ci ■ ■ ■ n:.2:T wto! 2

3. -ocssni. slr. M. Kofifll-iiseanu I 23 J R3,uți 1 lud. ■ -rcac

COD SIAUTA:£W8    AoU du cm;■ .urslru

Adresa Imobilului:    Sentlirlsi nurlii ,i 131 pronunl............

STR. ARHIEPISCOPIEI NR.22    c - ntfrirf. '.H.2IM

COLT CU    Csrliiicat iu. s/A/200J 4h 'l)i« jan

STR, NICI 'IA ITULESCUNR.19 emis tis Curie t Suprema de J i .' 3«tri .-ivit»

Dosar nr, 5209/200"-:

Nr.caiiaslri;: a! uorpu'u'. dc piopiielale:

/W


Suprafața din ac$e1035.0Gmp

SuprB' ■«uitata din mnmratorl

S=1128.1S mp

care: CI -l-oculcf» - 833. i .■ iii.

din care: Corp ț-Prlui . etaj

Ccrp 2- Parter ■ ? ntaje Corp Partoi p i r ,^j Corp 4- Pcftfci ■ 1 ntaj Co.'c 5- Parter


pHSTA/Vr^ ROMANIA i v.î- o JUDEȚUL CONSTANTA *    "b MUNICIPIUL CONSTANTA


li 1 /îl CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 4 LAH.C.L.M. NR. 127/2010
_
Privind radierea următoarelor imobile din inventarul centralizat al domeniului privat,
aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005

1.    Imobilul din str. Ștefan cel Mare nr. 110 compus din construcție (încăperile 8+9+10+beci) si terenul aferent acestui coiț> de clădire

2.    Imobilul din str.Anghel Saligny nr. 17 compus din construcție (încăperile 22+23+24+17+beci) si terenul aferent acestui corp de clădire.

-    administrare R.A.E.D.P.P.

-    Dispoziția nr. 2059 / 2005 emisă în baza Legii nr. 10 / 2001

-    Sentința Civilă nr. 2476 / 2006 a Tribunalului Constanța, Decizia Civilă nr. 165/C/2007 a Curții de Apel Constanța si Decizia nr. 1117 / 2008

A    _    ”    ~    •    n    "

pronunțată de înalta Curte de Casație si Justiție

-    Somație executare emisa de Birou Executori Judecătorești Asociați Deacu Vasile si Gavrilescu Alin Mihail, în dosarul de executare nr. 913 / 2008

-    Adresa D.A.P.L. nr. 185277 / 2008

-    Proces verbal de predare-primire nr. 126834 / 2009

-    Solicitarea d-nei Roșculeț Margareta înregistrată sub nr. 157001 Z 2009

NOTĂ: terenul nu este cuprins în inventarul domeniului privat al municipiului Constanța

Se va comunica d-nei Roșculeț Margareta domiciliată in Constanța, str. I.G.Duca nr. 77, B1.L48, Ap.7.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

R.A.EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANTA DIRECȚIA JURIDICA

SERVICIUL JURIDIC NR.

CĂTRE

ROSCULET MARGARETA Str. I.Ghe. Duca nr.77, bl.L48, et. 1, ap.7, Constanta

Având in vedere adresa dumneavoastră, înregistrata la R.A.E.D.P.P. C-ta cu nr.8334/17.09.209, prin care solicitați întocmirea protocolului de predare-primire pentru imobilele situate in Constanta, strada Ștefan cel Mare nr.110 si strada Angbel Saligny nr.17, va aducem la cunoștința următoarele:

Din titlul dumneavoastră constând in sentința civila nr.2476/28.11.2006, ramasa definitiva prin decizia civila 165/C/l 4.05.2007 si irevocabila prin decizia civila nr.l 177/21.02.2008, reiese faptul ca R.A.E.D.P.P. C-ta nu a fost parte in proces, partea obligata sa va predea imobilele mai susmenționate fiind Primăria Municipiului Constanta ( care dealtfel era proprietara acestora).

Prin procesul verbal de predare primire nr.126834/16.09.2009 incheiat intre dumneavoastră si Primăria Municipiului Constanta (partea obligata), vi s-au predat atat terenul cat si construcțiile , intocmirea protocolului de predare-primire negasindu-si aplicabilitatea in aceasta speța.

R.A.E.D.P.P. Constanta in calitate de administrator, va va preda documentația aferenta imobilelor (fisa clădirii, contracte de închiriere daca sunt) existenta in arhivele Direcției Administrare Imobile. Facem mențiunea ca pentru ridicarea acestei documentații, va vom contacta la numărul de telefon notat pe solicitarea dumneavoastră


Romania

județul Constanta

Primăria Municipiului Constanta PRIMAR

DISPOZIȚIA NR. ._

Privind respingerea cererii de restituire in natura a imobilului situat in Strada Ștefan cel Mare nr.110

Având in vedere:

Notificarea nr. 108005 din 13.08.2001, prin care doamna Rosculet Margareta, domiciliata in Constanta, strada I.G.Duca nr.77, bloc L48, ap.2, solicita restituirea in natura a imobilului situat in Constanta, Strada Ștefan cel Mare nr.l 10,

Analizând actele depuse la dosarul intern nr. 639, aferent notificării, prin care se constata ca nu a fost dovedita calitatea de moștenitor de pe urma defunctului Rosculet Dumitru cu privire la imobilul solicitat in conformitate cu prevederile art.22 din Legea nr.10/2001 coroborat cu dispozițiile H.G. nr.498/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare Unitara a Legii nr.10/2001;

Având in vedere referatul comisiei interne nr.27450/25.02.2005 prin care propune respingerea cererii ce a făcut obiectul notificării,

In temeiul art. 68 alin. (2), art. 71 din Legea administrației publice locale

nr. 215/2001

PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANTA. RADU STFFAN MA7.ARF DISPUNE:

Art.l. Se respinge notificarea doamnei Rosculet Margareta domiciliata iu Constanta, strada l.G Duca nr.77, bloc L48, ap.2 prin cau solicita restituirea in natura a imobilului situat in Constanta, Strada Ștefan cel Mare nr.110, ca nefiind dovedita calitatea de moștenitor de pe urma defunctului Rosculet Dumitru in conformitate cu prevederile art.22 din Legea 10/2001 coroborat cu dispozițiile II.G. nr.498/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare Unitara a Legii nr.10/2001;

Art.2. Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 de zile de la comunicare la Secția Civila a Tribunalului Constanta.

Art.3. Prezenta dispoziție va fi comunicata de către Serviciul Secretariat, doamnei Rosculet Margareta, Serviciului Juridic. Direcției Patrimoniu, precum si Prefectului Județului Constanta.RADU S


îMAZAREo?, A??

'A/'f4/r-    &>'&)-


Subsemnați i:


de predare - primire încheiat astăzi //.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA reprezentata prin

-    Ing. Nicoleta Florescu-Sef Serviciul Cadastru

-    Niculina Rizea- fnsp. Serviciul Cadastru

-    Ci. Irina Pinzariu- Șef. Serviciul Juridic

-    Ci. Iuliana Voicu - Serviciul Juridic

ROSCULET MARGARETA, cu domiciliu) in mun. Constanta, str. I.G Duca, nr. 77, bl. L48, ap. 2, astazi data de mai sus, am procedat primii la predarea si secunzii la primirea imobilelor situate in Mun. Constanta, str. Ștefan cel Mare nr. 110 (construcție), compus din incaperile 8+9+10+becî, imobil detinut in prezent de către Asociația crescătorilor de păsări si animale Constanta, cu contracul de inchiriere nr. 2198/30.03.2000, precum si terenul aferent construcțiilor deținute de Cicu Mircea cu Contract de vanzare cumpărare nr. 27605/25.11,1996 si Asociația Județeană a crescătorilor de păsări si animale si str. Anghel Saligny, nr. 17 compus din incaperile nr. 22+23+24 17 si beci si a terenului aferent acestui corp de clădire, conform Sentinței Civjle cu nr. 2476/28.11.2006 pronunțata de către Tribunalul Constanta , ramasa definitiva prin Decizia Civila nr. 165/C/14.05.2007 pronunțata de către Curtea de Apel Constanta si irevocabila prin Decizia nr. 1117/2,1,02.2008 pronunțata de către Înalta Curte de Casație si Justiție .

Terenul se identifica potrivit planului de situație anexa la raportul de expertiza tehnica imobiliara intocmit de către expert-telîntcjudfciar Stancîe Octavîan-'

Prezentul proces verbal a fost incheiat in trei exemplare, astfel :

-unul la Serviciul Cadastru;

-unul la Serviciul Juridic;

-unul la proprietari


AM.RRED.AT:

SEF SERVICIUL CADASTRU


AM PRIMIT:

ROSCULET MARGARETA


Ing. Nicoleta FLORESCU SERVICIUL CADASTRU

Red N.R/cx 2

qOHSTAA/Ț^ ROMANIA g    h JUDEȚUL CONSTANTA

w 0CM| % MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL


x m................


ANEXA NR. 5 LA H.C.L.M. NR. 127/2010
Privind radierea imobilului situat în Str.Merișor nr. 125, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005

Imobil format din construcție - locuință, cu Sulj|a = 47,35 mp

-    administrare R.A.E.D.P.P.

-    nr. inventar : 11503

-    valoare inventar : 9.00 Lei

-    Proces verbal de casare nr. 2 / 2009

-    Proces verbal privind constatarea desființării construcției nr. 5603 / 2009

-    Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 23119/2010

NOTA : terenul nu este cuprins in inventarul domeniului privat al municipiului Constanta

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


REGIA AUTONOMA

‘'EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT”

CONSTANTA

Direcția Administrare Imobile Str.Dezrobirii nr. 118. bl.IS5,parter Nr. T-L£_/l 5.02.2010


C ă t r e,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

B-dul.Tomis nr.51 CONSTANTA
>■\ V •

, 7

•. .. Lupa ....... zipa ...In vederea radierii din inventarul bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanta aprobat prin HCLM Constanta nr. 296/2001 anexa 3, va rugam sa promovați un proiect de hotarare a CLM Constanta pentru următoarele construcții a căror casare a fost aprobata de către Consiliul de Administrație al RA-EDPP Constanta, construcții ce au fost desființate in cursul anului 2009, după cum urmeaza :

-str Merisor nr. 125-nr inventar 11503 ;

-str Atelierelor nr. 13(11)- nr inventar 12453 ;

-Intrarea Statiei de Petrol nr. 11 corp C(8 B)- nr inventar 12331 ;

-Aleea Capidava nr. 1(2 garaje)- nr inventar 14169 si 14411 ;

Anexam documentația compusa din :

-tabelul cuprinzând datele de identificare ale construcțiilor desființate ;

-procese verbale de casare (4 buc) si aprobările acestora de către Consiliul de Administrație al RA-EDPP Constanta ;

-procesele verbale de desființare.Șef Serv.Tehnic-Aprovizionare, ing. Liliana CristescuRid A AUTONOMĂ

"I X’PI.OAT.AREA DOMENIULUI P BUC Șl PRIVAT"

DIRL.C |1A ADMINISTRARE 1MOB1J T

NR. - z.    ! 15.02.2010

TABEI, CUPRINZÂND CONSTRUCȚIILE CASATE SI DEMOLATE IN CURSUL ANUI UI 2009 anexa la adresa Direcției Administrare Imobile nr. _ -> / -    _/_ / T r

Nr

crt

Adresa imobil

Număr

de

inventar

Valoare

de

inventar

le;

Supraf ulila

a

construcție:

mp

Destinația

clădirii

Aiuii

construcției

Nr si data

Proces

verbal de casare

Nr si dalfi

Proces verbal de demolare

I

Merisornr. 125

11503

9.00

17.35

locuința

1920

2/10.06.2009

5603/09.09.2009 1

2

Atelierelor nr. 3(11)

12453

10.00

8X.44

atelier fierărie

1920

3/10.09.2009

6295/12.10.2009

lntr Stutiede Petrol nr. 1 l-corp

12331

6.00

50.00

locuința

1920

4 15.09.2009

6294, 12 0.2009 |

4

Al. Capidava nr. 1(2 garaje tip IPMC

14169

2.00

20.47

garaj-1 buc

1971

7724/07.12.2009

8102/21.12.2009

sin 'le p1 ..-:i.-o ( : meniu public)

14411

334.00

16.23

garaj- 1 buc

1971

7724/07.12.2009

8102/21.12.2009

Șef Serv. 1 dw ic-Aprovizionare irig. I lini”. C 'istescuANEXA NR. 6 LA H.C.L.M. NR.

127/2010Privind radierea imobilului situat Îe Str. Atelierelor nr. 13 (11), din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005

Imobil format din construcție - atelier fierărie, cu Sutila; = 88,44 mp

-    administrare R.A.E.D.P.P.

-    nr. inventar : 12453

-    valoare inventar : 10.00 Lei

-    Proces verbal de casare nr. 3 / 2009

-    Proces verbal privind constatarea desființării construcției nr. 6295 / 2009

-    Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 23119 / 2010


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


1,1

I

O?'
REGIA AUTONOMĂ

"EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT”

CONSTANTA

Direcția Administrare Imobile Str.Deizi'obirii nr.l 18, bl.ISS.parter Nr.    /15.02.2010
Cat re,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

B-dul .Tomis nr.51

CONSTANTA


Direcția Patrimoniu Serviciul Patrimoniu

in vederea radierii din inventam! bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului <rinstanla aprobai prin HCL.M Constanta nr. 296/2001 anexa 3, va

ri m-! 1 r"« .?'>    1 - '■» ■    x    P <1 L    <"» <P*1 T / ’/5'rAi    t-i + A    f •**<, > .    •-. | .,

R. •    ■-■■■■" -■ 1 V.--W -    .. j i    UL iiiMMaXw*!1**' _i-    J, •    M I. OvlCI Jl tM 2-'v J ' M *■* Lut i.yOCiMi vlv

construcții a căror casare a fost aprobata dc catrc Consiliu! dc Administrație al K.\-I.PIT Constanta, construcții ce au Ipst desființate tn cursul anului, 2009, duca cuta urmeaza:

-str Merisor nr. 125- nr inventar 11503 ;

-str Atelierelor nr. 13(1 1)- nr inventar 12455 ;

-Intrarea Statici de Petrol nr. 11 corp C(8 B)- nr inventar 12331 ;

-Aleea Capidava nr. .1 (2 garaje)- nr inventar 14169 si 14411 ;

Anexam documentația compusa din :

-tabelul cuprinzând datele de identificare ale construcțiilor desființate ;

-procese verbale de casare (4 buc) si aprobările acestora de către Consiliul de

Administrație al RA-12DPP Constanta ;

-procesele verbale de desființare.


:<EU1A AUION0MĂ

'    •    ' I u:A DOM; ATU'I PUBLIC Șl PRIVAT"

. H; ' 'TI IA    ilS'l 'V TL |\?. I

NR. ; :_________'1.2010

TABEL CCi’R NZAND CONS IR 7CTJILE CASATf1 .3" t " i ll'_A'__ IN CC UUL ANULUI 2009 anexa la adresa Direcției Administrare Innbite nr. y    ' 1    -

| Nr cir

\drestt mi r;

Număr

de

inventat

' ■■

de

i ■ • ar

■■;i

■i ' ilillS'-

. . ■ 1

Retîtnjir ii cLiiii ;Î

V.ul

corist; jetiei

Nr si data

Proces

verbal de casare

Nr si data

Proces verbal de demolare

‘■•'.cris( ir. 5

11503

9.IH-

■ -

iocumfct

920

2/10.06.2009

5603/09.09.200

1 "î

V -    i i    H(' 1)

12453

10.1

aEhw fu mi ii

1929

3/10.09.2009

6295/12.10.2009

1 w

r. sune d-r 1 etrr> nr. 1 l-corp C

12331

tijm

...

o; ipr.i

1920

1 I 5.09.2009

6294/12.10.2009

! 1

Al. r .    r. 1'/garajeiip IPMC

iiiiE!? r-i    ■’ -i    .ublic)

1 H69 mu

2.(i0

334 tnl

} 1

garni- 1 buc

1971

1971

7724/07.12.2009

7724/07.12.2009

8102/21.12.2009

8)02/21.12.2009

, ȚeîmC-.'. urovizionare

: . i A •: - u


PLAN TOPOGRAF

scara 1:200

Str. Atelierelor 43ererL—194 ,-46mp


£'


eren=193,69Suprafețe rezultate

din, masurstQr'i

Suprafața totala:

S=388,15 mp

Suprafața in proprietate:

i MIVH (> ' NUtAUM*    ‘ y/’


jpNS TANTA

•ȚR. ATELIERELOR


h

£

. STR. C -TIN BRATESCU

Ir

► 1 ll'

' 0 ;

7; (63) (AS;
CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU f NUMERE STRAOALE ACTUALE


STRĂZI EXISTENTE    ■

limitele PROPRIETĂȚILOR consemnate in planul cadastral din anul 1333 •

NUMĂRUL LOTULUI DIN’ PARCELAREA ' lN IȚI AL A NUMERE STRADALE IN' ANUL >'l93E •

h    ' '    ' I .

71


.A LIMITA PROPRIETĂȚII PaPAT^NASE ANASTASE £ CONR. ACTULUI JOE VÂNZARE - COMPARARE TRANSCRIS

LA TRIBUNALUL CONSTANTA SUB WR • 2291 /1931 ■ROMANȚA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 7 LA H.C.L.M. NR


Privind radierea imobilului situat în str. Intrare Stație Petrol nr. 11, corp C, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005

Imobil format din construcție - locuința, cu $utj|a - 50,00 mp

-    administrare R.A.E.D.P.P.

-    nr. inventar : 12331

-    valoare inventar: 6.00 Lei

-    Proces verbal de casare nr. 4 / 2009

-    Proces verbal privind constatarea desființării construcției nr. 6294 Z 2009

•    - Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 23119/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Bd romisnr 51;fax 0040 - 41 - 708101: Tel: 0040 - 41 -708105. $700 CONSTANTA - ROMAN1A

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 8 LA H.C.L.M. NR. 127/2010
Privind radierea imobilului situat în aleea Capidava nr. 1, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005

Imobil format din construcție - garaje, 2 buc

-    administrare R.A.E.D.P.P.

-    nr. inventar : 14169, 14411

-    valoare inventar : 2.00 Lei si respectiv 334 Lei

-    Proces verbal de casare nr. 7724 / 2009

-    Proces verbal privind constatarea desființării construcției nr. 8101 / 2009

-    Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 23119 / 2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

REGIA AUtONCi vlĂ

"EXPLOATAREA DOMENIl/LUl PUBLIC Șl PRIVAT" IÎJ?< : '    ■ ,1    31 RARE IMC'I i: F

, ■'2.2'j. O

IABEL CUPRINZÂND CONSTRuJ HJ L AS I •: Administrări! Inutile tir. * /j?    ,_■■■


l v ■    A v 2'.",J anexa'? .1;: re-a ' )i-.. i. A


Nr

cit

A.. :.s; m 1

Număr

.'U

U v

.mteicd.

Vi lq. 1 re

■;

■)■

i

J ■

7? ' «r

uj a D'-'1 i.r.uu liou i

i ■

I Anxil zonstructici

Nr si data

Proces

verbal de casare

Nr s dina

Proces verbal de demolare

i

' f isc r.    ■

503

Q.OH

■ . .

.'jCVÎU.I

1920

2/10.06.2009

5603/09.09.2009

“i:

! 2453

1(1.10

as

■ ■    '    1

1920

3/10.09.2009

6295/12.10.2009

*

lntr. StHt.ladd Petrol nr. 1 i-«tîȚi C

12331

6.04

■ ■

pili

1 15.09.2009

6294/li

1

■ Caj i    r, ’ ga sjc :p ''ML

14169

2.0(J

r

1 yjirjijA !'j.

1971

7724/07.12.2009

8102/21. 2.2009

.l.'ualL' ;    :.cițtj a: ’rictt.i public)

'11

334.0n

carci- "

1971

7724/07.12.2009

8102/21 -2.2009

.    *. ! -    ' provizie)nare

i'.. 1, ■ ;    .re.cu


îMW1

’ A£ *«KÎswyV

'tu- u’J'fț :«‘fțfll/'f'v

ONSTA/Vy^ ROMANIA

:«!C'


A JUDEȚUL CONSTANTA '* MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 9 LA H.C.L.M. NR.

127/2010Privind radierea imobilului situat în str. Sulmona nr. 5

Din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin H.C.L.M. nr. 464 / 2007 anexa 65

Imobilul compus din teren in suprafață de 110 mp

-    administrare R.A.E.D.P.P.

-    proces verbal de predare - primire nr. 152855/2008

-    Ordinul Prefectului nr. 117 / 2009

-    Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 147899 / 2009

Se va comunica numiți lor Gherghilescu Florica si Gherghilescu Gheorghe domiciliați in Constanța, str. Sulmona nr. 5.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

regi a autonomă

-EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT”

CONSTANTA Direcția Administrare Imobile Direcția Tehnica

REGIA AUTONOMA EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT CONSTA^Aq ^

1N z 1 R E___fyu'j-f

Lw/tO


II


Str.Dezrobirii nr.l 18. bI.IS5,parter Nr.    / W fa 2009

Către,


PRIMĂRIA MINICIPIULUI CONATANTA

Direcția Patrimoniu Serviciul Cadastru B-dul.Tomis nr.51


Referitor la adresa dvs. nr. 135198/17.09.2009 si in completarea răspunsului nostru nr. 5805/22.09.2009, va transmitem alaturat următoarele documente cu referire la terenul imobilului situat in Constanta, str. Sulmona nr. 5, cu precizarea ca aceste documente ne-au fost puse la dispoziție de numitul Gherghilescu Ion, ulterior răspunsului nostru cu nr. 5805/22.09.2009, după cum unneaza:

-    Ordinul Prefectului nr. 117/17.03.2009 impreuna cu adresa Primăriei Municipiului Constanta - Serviciul Patrimoniu, nr. 45992/27.03.2009;

-    încheierea de rectificare nr. 890/31.03.2009 dispusa de notarul public Eugenia Trifu la contractul de vanzare - cumpărare autentificat sub nr. 2838/08.09.2004.

Precizam ca după radierea suprafeței de teren de 110 mp. in baza ordinului Prefectului nr. 117/17.03.2009 in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta la data prezentei, a ramas înregistrata suprafața de teren de 198,00 mp.


Consilier Juridic, Cornel Tănănău..


Șef Serv.Tehnic - Aprov., ing. Liliana Cristescu


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 10 LA H.C.L.M. NR. 127/2010_
Privind radierea imobilului situat în str. Cpt. Petre Romulus nr. 4

Din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005

Imobilul compus din construcție - garaje

-    administrare R.A.E.D.P.P.

-    nr. inventar : 13585

-    valoare inventar: 12 lei

-    proces verbai de casare nr.156 / 2010

-    proces verbal de constatare a demolării nr. 863 / 2010

-    adresa RAEDPP nr. 38242 / 2010

___ V

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

qONSTA/V?^ romania o    R JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 11 LA H.C.L.M. NR. 127/2010
Din inventarul centralizat al domeniului privat,

aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005

Imobilul compus din construcție

-    administrare R.A.E.D.P.P.

-    nr. inventar : 10469

-    valoare inventar: 284 lei

-    proces verbal de casare nr.516 / 2010

-    proces verbal de constatare a demolării nr. 862 / 2010

-    adresa RAEDPP nr. 38242 / 2010

R. A.- E.D .P. P .Constanța Direcția Tehnica

Str.Dczrobirii nr.l 18, bi.IS5,parter Nr. ./ c/ /’.03.2010

C ă t re,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚAIn vederea radierii din inventarul bunurilor ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanta aprobat prin HCLM Constanta nr. 296/2001 anexa 3, va rugau1, sa promovați un proiect de hotararc a CLM Constanta dciiiju următoarele imobiîe-cvnsuueiii a căror casare a iost. aprobata de către Consiliul de Adiiumstiatie <il RA-EDPP Constanta, construcții ce au fost desființate în cursul anului 2010, după cum urmeaza ■

. V V-- J t    » Cfc*. CI Uli I fc-|. ji-i- O


-    Str Cpt Petre Romulus nr. Z1 număr inventai-13585, valoare de inventat—12 ia.226,2 ’ iiijj, destinația clădirii—g u i , unul construcției *19.20,

-    Str. Vântului nr. 4 (4 A) corp B- număr il •• r-0469, valoare de inventat -284 ROM, supralata utila-24.50 mp, destinația corpului de clădi redatei iei, anul construcției-1930.

Anexam in original documentația compusa din următoarele :

-procesul verbal de casare nr. 156/14.01.2010 si procesul verbal nr. 863/22.02.2010 privind desființarea construcției situata in. Str. Cpt Petre Romulus nr. 4;

-procesul verbal de casare nr. 516/01.02.2010 si procesul verbal nr. 862/22.02.2010 privind desființarea construcției corpului B situata in Str. Vântului nr. 4;

-adresa nr. 1104/15.02.2010 a RA-EDPP Constanta privind aprobarea casarii de către Consiliul de Administrație, a celor doua construcții.


Șef S erv. T ehnic-Apro vizionare, ing. Liliaha Cristescu

Consilier Juridic, Cornel-Tănănâtr


R.A.-E.D.P.P.Constanța

Direcția Tehnica

Nr.    L-C.AvA'

PROCES VERBAL

de constatare a demolării construcției corpului B din imobilul situat in Str. Vantului nr. 4

Urmare hotărârii Consiliului de Administrație al RA-EDPP Constanta adoptata in ședința din 15.02.2010 prin procesul verbal nr. 106, prin care s-a aprobat procesul verbal de casare nr. 516701.02.2010 pentru imobilul situat in Constanta Str. Vântului nr. 4 :

Comisia tehnica s-a deplasat pe teren la aceasta adresa, unde a constatat demolarea construcției avand suprafața utila de 24.50 mp.

Construcția Corp B este înregistrata in inventarul mijloacelor fixe al Direcției Administrare Imobile cu nr. de inventar 10469 si o valoare de i nventar de 284.00 RON.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.


Dir. Tehnic Ing. Gheorghe TudoracheROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPrUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 12 LA H.C.L.M. NR. 12//2U1U
_
Privind radiere® imobilului situat în str. Daciei nr. 50
Din inventarul centralizat al domeniului privat, astfel:

I. Radiere parțială din HCLM nr. 197! 2008 anexa 9 - teren în suprafață

totală de 160,76 mp

Imobilul compus din teren in suprafață de 38,78 mp, cota indiviză

-    administrare R.A.E.D.P.P.

-    contract vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 689 / 2010

-    adresa RAEDPP nr. 58180 / 2010

2. Radiere din HCEM nr. 249 / 2009 anexa 21 - construcție, cu Suti|a =

50,50 mp

Imobilul compus din construcție - apartament, Demisol 1

-    administrare R.A.E.D.P.P.

-    contract vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 689 / 2010

-    adresa RAEDPP nr. 58180 / 2010

Se va comunica către Badiu Ilinca, domiciliată în municipiul Constanța, str. Daciei nr. 50

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Bd Tomisnr.51.Pax 0040 - 41 -708101, Tel. 0040-41 -708)05. $700 CONSTANTA-ROMANIA

cOHSTAMt^ ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 12 LA H.C.L.M. NR. 127''2010
_
Privind radierea imobilului situat în str. Daciei nr. 50
Din inventarul centralizat al domeniului privat, astfel:

1. Radiere parțială din HCLM nr. 197 / 2008 anexa 9 - teren în suprafață

totală de 160,76 mp

Imobilul compus din teren in suprafață de 38,78 mp, cota indiviză

-    administrare R.A.E.D.P.P.

-    contract vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 689 / 2010

-    adresa RAEDPP nr. 58180 / 2010

2. Radiere din HCLM nr. 249 / 2009 anexa 21 - construcție, cu sutiia = 50,50 mp

Imobilul compus din construcție - apartament, Demisol 1

-    administrare R.A.E.D.P.P.

-    contract vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 689 / 2010

-    adresa RAEDPP nr. 58180 /2010

Se va comunica către Badiu Ilinca, domiciliată în municipiul Constanța, str. Daciei nr. 50

w

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Bd. Tonus nr 51,Fax 0040-41 - 708101, Tel. 0040-41 - 708105. $700 CONSTANTA • ROMANIA


R.A.E.D.P.P. Constanța

Biroul Urmărire Contracte Vânzare-Rate str. Ilarie Voronea nr. 1

Nr. '3603 QV 2010


Către,

Primăria Municipiului Constanța Direcția Patrimoniu Serviciul Patrimoniu

Alăturat vă înaintăm xerocopia contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 689/16.04.2010, încheiat în baza PICLM nr. 471/2007, pentru imobilul situat în Constanța, str. Dacia nr. 50, demisol, ap. X, între subscrisul Municipiul Constanța, prin mandatar R.A.E.D.P.P. Constanța și Badiu Ilinca, pentru a fi radiat din evidență.

Directoi


Juhu


torDw&eția Administra //£ ’ DIRECȚIA A\V jMUeiut $/.


re Imobile,Funcționar administrativ, Bălan Andreea

Responsabil pentrU'Xre^fudinea informației

RSLEVEU APAPTAhfâ '■.

C'ca'S 1:1 UO

Nr. Cados*ral a' fe-*ru u

SjcțgfBic

Mfesa irnO'fcffuîu'

77 ir

ou.50

str. Cec c. nr, 50, Demisol 1, loc. Canstan’a

Cartec funciara co>£cfiva rr.

■i273c4

UAT    CONSTANTA

Cod unitaie individuala (Ui

772- c7 -d2<

CT individuala

VECIN STR. MlHA’LEANli NR. 3.

— 0.85 4" O| '

A i O,


• 3 67 - —


r—j


401 ACCES _    |N COMUN

J ' î r

VECIN Sîî?. TACI*

Nr.

incapere

Denumire

încăpere

Suprafața utila [mpj

i    i

Camera

15.25

1 2

Camera    -

'15.29

'    3

Bucătărie

5 19

4

Baie

0 85

. 5 .

Hol

1 V; VA.

^-<2 2 o

'3 ' z</\    Suprafața Utila = 50.50 mp

• '•■-'•    /£' VT"7 '    . ■    ■    '

?"    <£\    Suprafața Totala = 50.50 mp

17    77    E^ecpțant.

Data

-[-■—~~7“    c7' TTî

V7    <7 '    /

roscanWîia^ Ag£7

11.11 2008

~ "^Recepționai,

Data

NllJȘIf Si Prenume .

Funcția. CONSILIER GR ■

ICI LIVIA.


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 13 LA H.C.L.M. NR. 127/2010
_

Privind radierea parțială din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin H.C.L.M. nr. 322 / 2005 anexa 8

a imobilului situat în Stațiunea Mamaia, zona Bar Melody

Imobilul compus din teren în suprafața de 490,15 mp (din suprafața totală de 769,96 mp)

-    administrare R.A ..D.P.P.

-    cod inventar : 2128

-    nr. cadastral 109649

-    contract de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2308 / 2009

-    adresa RAEDPP nr. 137434 / 2009

Se va comunica către SC NOVA HOLDING SRL, cu sediul în municipiul Constanța, str. Poporului nr. 127

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

R.A.E.D.P.P. CONSTANȚA22.0 7*07

Biroul Urmărire Contracte Vănzare-Rate Str. llarie Voronca nr. 1

Nr. _/ fG-CO .    2009

Către,

Primăria Municipiului Constanța Direcția Patrimoniu Serviciul Patrimoniu Bd. Tomis nr. 51Alăturat vă înaintăm copia contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2308/08.09.2009, încheiat în baza H.C.L.M. nr. 269/2009, pentru imobilul situat în Stațiunea Mamaia, zona Bar-Melody, Vilă Turistică tip D+P+2 etaje, județul Constanța, titular fiind SC NOVA HOLDING SRL, pentru a fi radiat din evidențe patrimoniului și a întocmirii procesului verbal de predare-primire.

•    cod inventar - 2128

•    nr. cadastral ~ 109649

Anexăm în xerocopie și documentația cadastrală.


ȘEF BIROU,

Cătălina Pantei monFuncționar administrativ,

‘W"

Responsabil pemru corectitucHnea informației

S-a cerut autentificarea prezentului înscris:


CONTRACT DE YW/AKI-OMI’ĂRAREI. PĂRȚILE CONTRACTANTE:...................................................................


MUNICIPIUL CONSTANȚA, prin Regia Autonomă "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT" Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, bulevardul 1 Mai nr. 21, bloc HI8, parter, județul Constanța, având număr de ordine în Registrul Comerțului J13/15/1996, cod de înregistrare fiscală RO2746784, reprezentată prin Director Economic, ec. BOBE LĂCRĂMIOARA-CARMEN și Director Direcția Juridică FARAON CATERINA, în nume propriu și în calitate de delegat al domnului Director General BABUȘ RADU, numită în

baza Dispoziției nr. 46/28.08.2009. pe de o parte, în calitate de vânzători,-------------------------

.....—-.............................................Și.................................-..........-.................

Subscrisa Societate Comercială „NOVA HOLDING” S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în municipiul Constanța, str. Poporului nr. 127. județul Constanța, având număr de ordine în Registrul Comerțului J 13/2687/08.11.1996. cod unic de înregistrare 8998675, atribut fiscal RO, în calitate de cumpărătoare, pe de altă parte, reprezentată prin asociați, OPREA PETRICĂ-CONSTANTIN, cu domiciliul în municipiul Constanța, str. Havana nr. 14, județul Constanța și V1ZAN FLORIN. cu domiciliul în municipiul Constanța, str. Bibescu Vodă nr. 11, județul Constanța.---------------------------------------------------------------------------------------------

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicata, a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art. 42, alin. 3 din Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 471 din 24.09.2007, privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri si clădiri) apartinand domeniului privat al municipiului Constanta și H.C.L.M. nr. 296/2009 privind modificarea H.C.L.M. 471/24.09.2007 și a H.C.L.M. 212/26.03.2009, în conformitate cu Hotărârea nr. 322/25.05.2005 a Consiliului Local al municipiului Constanța, Anexa nr. 8 la H.C.L.M. 322/2005 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța a unor imobile situate în intravilanul municipiului Constanța, Hotărârea nr. 589/13.12.2006 a Consiliului Local al municipiului Constanța, Anexa nr. 1 la H.C.L.M. 589/2006 privind transmiterea/retragerea unor terenuri situate în municipiul Constanța, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța, în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța, Hotărârea nr. 613/22.10.2008 a Consiliului Local al municipiului Constanța, privind translatarea terenului prevăzut la H.C.L.M nr. 589/2006, anexa 1, poz. 2. în suprafață de 490.15 mp situat în Stațiunea Mamaia, zona Bar- Melody, precum și a planului de situație care face parte integrantă din H.C.L.M. nr. 613/2008, a Procesului Verbal de predare-primire nr. 176466 încheiat la data de 19.12.2008 între Primăria Municipiului Constanța și R.A.E.D.P.P. Constanța, a Procesului Verbal de predare-primire nr. 2360 încheiat la data de 06.06.2007 între R.A.E.D.P.P. Constanța - Direcția Piețe, Târguri și Oboare și S.C. „NOVA HOLDING” S.R.L., a Procesului Verbal de predare-primire nr. 4600

Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța, a Adresei nr. 45884/02.04.2009^ potrivit Dispoziției Directorului General al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privai" Constanța nr. 1/29.01.2007, precum și a Aprobării vânzării și a documentației aferente de către Comisia constituită în baza H.C.L.M. nr. 471/24.09.2007, a H.C.L.M. nr. 296/28.05.2009 și a H.C.L.M. ixr. 622/22.10.2008, a Raportului de evaluare a proprietății imobiliare întocmit de S.C. „PRIMOVAL” S.R.L. în luna iulie a anului 2009 și a caietului de sarcini - instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de vânzare a intervenit prezentul CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE. in următoarele condiții:-------------------------...........................

II. OBIECTUL CONTRACTULUI.............................................-.................

MUNICIPIUL CONSTANȚA, prin Regia Autonomă "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT" Constanța, reprezentată prin Director General BABUȘ RADU. Director Economic, ec. BOBE LĂCRĂMIOARA-CARMEN și Director Direcția Juridică FARAON CATERINA, vindem Societății Comerciale „NOVA HOLDING”S.R.L., reprezentată legal prin asociați, OPREA PETRICĂ-CONSTANTIN și VIZAN FLORIN, imobilul - teren în suprafață exclusivă de 490,15 ntp conform actelor de proprietate (490,00 mp conform măsurătorilor cadastrale) situat în Stațiunea Mamaia, zona Bar- Melody, județul Constanța.......

Imobilul este identificat cu număr cadastral 109649. -...............-.......—.................

Dreptul de proprietate al Municipiului Constanța asupra imobilului identificat cu număr cadastral 109649, precum și dreptul de administrare al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța, a fost intabulat, conform Hotărârii nr. 322/25.05.2005 a Consiliului Local al municipiului Constanța, Anexei nr. 8 la H.C.L.M. 322/2005 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța a unor imobile situate în intravilanul municipiului Constanța, Hotărârii nr. 589/13.12.2006 a Consiliului Loca) al municipiului Constanța, Anexa nr. 1 la H.C.L.M. 589/2006 privind transmiterea/retragerea unor terenuri situate în municipiul Constanța, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța, în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța, Hotărârii nr. 613/22.10.2008 a Consiliului Local al municipiului Constanța, privind translatarea terenului prevăzut la H.C.L.M nr. 589/2006, anexa 1, poz. 2 în suprafață de 490,15 mp situat în Stațiunea Mamaia, zona Bar- Melody, a planului de situație care face parte integrantă din H.C.L.M. nr. 613/2008, precum și a Procesului Verbal de predare-primire nr. 176466 încheiat la data de 19.12.2008 între Primăria Municipiului Constanța și R.A.E.D.P.P. Constanța, în Cartea Funciară nr. 135183 a unității administrativ teritoriale Constanța, prin încheierea nr. 1982/16.03.2009, dispusă în dosar nr. 1982/20.01.2009 (teren), emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.....................................................-.......-............—........—................

NOTA: Imobilul mai sus descris, identificat cu număr cadastral 109649, reprezintă terenul aferent construcției CI - VILĂ TURISTICĂ tip D+P+2 ETAJE, situată în Stațiunea Mamaia, zona Bar- Melody, județul Constanța, cu o suprafață construită la sol de 346,00 mp, proprietatea Societății Comerciale „NOVA HOLDING” S.R.L., construcție identificată cu număr cadastral 109646/S, intabulată în Cartea Funciară nr. 135187 a unității administrativ teritoriale Constanța, prin încheierea nr. 1982/16.03.2009, dispusă în dosar nr. 1982/20.01.2009 (teren), emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Dreptul de proprietate asupra construcției a fost intabulat conform Procesului Verbal de predare-primire nr. 2360 încheiat la data de 06.06.2007 între R.A.E.D.P.P. Constanța -Direcția Piețe, Târguri și Oboare și S.C. „NOVA HOLDING” S.R.L., a Procesului Verbal de predare-primire nr. 4600 încheiat la data de 23.12.2008 între R.A.E.D.P.P. Constanța - Direcția Piețe, Târguri și Oboare și S.C. „NOVA HOLDING” S.R.L., a Contractului de asociere nr. 2277/30.05.2007 încheiat între R.A. Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța și S.C.


„NOVA HOLDING” S.R.L.. precum și a Actului asociere nr. 2277/30.05.2007, a Autorizației de verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. municipiului Constanța.-------------------—........

15/26.05.2009 la contractul de /29.08.2007 și a Procesului e emise de către Primăria


Of


III. REGIMUL JURIDIC AL PROPR1


Imobilul identificat cu număr cadastral 109649 face parte din patrimoniul privat al municipiului Constanța, așa cum reiese din Hotărârea nr. 322/25.05.2005 a Consiliului Local al municipiului Constanța, Anexa nr. 8 la H.C.L.M. 322/2005 privind trecerea din domeniul public în dojhemul privat al municipiului Constanța a unor imobile situate în intravilanul municipiului Gpmj4;ința. Hotărârea nr. 589/13.12.2006 a Consiliului Local al municipiului Constanța, Anexa nr. 1 I.C.L.M. 589/2006 privind transmiterea/retragerea unor terenuri situate în municipiul Constanța, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța. în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța, Hotărârea nr. 613/22.10.2008 a Consiliului Local a! municipiului Constanța, privind translatarea terenului prevăzut la H.C.L.M nr. 589/2006, anexa 1, poz. 2 în suprafață de 490,15 mp situat în Stațiunea Mamaia, zona Bar- Melody, precum și a planului de situație care face parte

integrantă din H.C.L.M. nr. 613/2008..........................-............................................—

IV.CONDIȚII CONTRACTUALE, PREȚUL ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ ...........

Prețul total al imobilului este de 188.000,00 EURO (una sută optzeci și opt mii curo) fara TVA, echivalentul a 794.112,00 RON ( șapte sute nouăzeci și patru mii o sută doisprezece lei) -calculat la cursul de schimb comunicat de BNR la data de 28 august 2009 - 1 EURO=4,2240 lei la care se aplica T.V.A. de 19%, in conformitate cu prevederile legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, in suma de 35.720,00 EURO (treizeci și cinci mii euro șapte sute douăzeci euro), echivalentul a 150.881,28 RON (una sută cincizeci mii opt sute optzeci și unu lei, douăzeci și opt bani), rezultând o valoare totala 223.720,00 Euro (două sute douăzeci și trei mii șapte sute douăzeci curo) echivalentul a 944.993,28 RON (nouă sute patruzeci și patru roii nouă sute nouăzeci și trei lei, douăzeci și opt bani), așa cum reiese din Factura fiscală nr. 0074359 din data de 28.08.2009 emisă de R.A.E.D.P.P. Constanța, sumă care a fost plătită integral înaintea autentificării acestui contract conform următoarelor ordine de plată: O.P. nr. 480 din data de 17.08.2009 emis de GarantiBank - Constanța: O.P. nr. 483 din data de 18.08.2009 emis de GarantiBank - Constanța, O.P. nr. 486 din data de 19.08.2009 emis de GarantiBank -Constanța, O.P. nr. 487 din data de 20.08.2009 emis de GarantiBank - Constanța, O.P. nr. 489 din data de 21.08.2009 emis de BRD Groupe Societe Generale S.A., O.P. nr. 492 din data de 24 .08.2009 emis de BRD Groupe Societe Generale S.A., O.P. nr. 494 din data de 25.08.2009 emis de GarantiBank - Constanța, O.P. nr. 499 din data de 28.08.2009 emis de GarantiBank - Constanța. -.............................................................................

Noi, vânzătorii, declarăm pe proprie răspundere și sub sancțiunile legii pentru declarații neadevărate că imobilul ce se înstrăinează, nu este grevat de sarcini, ipotecat sau sechestrat, nu a mai fost înstrăinat altor persoane fizice sau juridice, nu face obiectul vreunui litigiu aflat pe rolul instanțelor judecătorești dc orice grad, așa cum rezultă din Extrasul de Carte Funciară pentru Autentificare eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, care a stat la baza autentificării prezentului contract. Noi, vânzătorii ne obligăm să garantăm cumpărătoarea împotriva oricărei evicțiuni, totale sau parțiale, conform prevederilor art. 1337 Cod Civil.................................-.....-..................

Taxele și impozitele către stat sunt achitate la zi, așa cum reiese din Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice eliberat de Consiliul Local Constanța - Serviciul Public de Impozite, Taxe și Alte Venituri ale Bugetului Local, care a stat la baza autentificării prezentului contract.---------------------------------------------------------------------------------------------................

Noi, MUNICIPIUL CONSTANȚA, prin Regia Autonomă "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT" Constanța, aducem la cunoștința cumpărătoarei, Societatea Comercială ” NOVA HOLDING ” S.R.L., obligația de a respecta destinația terenului, așa cum este determinată în raportul de evaluare și cum este stabilită în Certificatul de Urbanism nr. 2239/24 iunie 2009, eliberat de Primărja=ntttnicipiului Constanța, la "Regimul Economic", anume: folosirea actuală a

ĂILA TURISTICA”, Kobate - " VILĂ

mbată cu acordul ale referitoare la

1


destinația terenului, stabilită prin documentațiile

TURISTICĂ ------------------------------------------

Destinația terenului, înscrisă în prezentul co vînzătorului, în con/lițiile respectării de către propr'

autorizare și avizare și sub rezerva plății către Municipiul Constanța, a eventualei diferențe.

de preț rezultată din raportul de evaluare ce se va întocmi cu prilejul noii destinații a


terenului.


A    A    ' '

In cazul in care imobilul ce face obiectul prezentului contract de vânzare-cunțpărare, z este identificat, ulterior vânzării, ca fiind notificat în temeiul Legii 10/2001, contractul este


rezolvit de la data comunicării oficiale a existenței notificării, făcută cumpărătorului de'eătre Municipiul Constanța.-----------------------------------------------------------------------------------------

Subscrisa, societate cumpărătoare, mă oblig să respect în totalitate prevederile prezentului contract, inclusiv a condițiilor mai sus stipulate......................................-.....

Subscrisa S.C. " NOVA HOLDING " S.R.L., reprezentată legal prin asociați, OPREA PETRICĂ-CONSTANTIN și VIZAN FLORIN, am luat cunoștință de conținutul Raportului de evaluare întocmit de S.C. „PRI.MOVAL" S.R.L. în luna iulie a anului 2009 și al Certificatului de Urbanism nr. 2239/24 iunie 2009, eliberat de Primăria municipiului Constanța, la "Regimul Economic", anume: folosirea actuală a terenului este „VILĂ TURISTICĂ”, destinația terenului, stabilită prin documentațiile de urbanism aprobate - " VILĂ TURISTICĂ ........................—

Subscrisa Societate Comercială „NOVA HOLDING” S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social in municipiul Constanța, str. Poporului nr. 127, județul Constanța, având număr de ordine în Registrul Comerțului J 13/2687/08.11.1996, cod unic de înregistrare 8998675, atribut fiscal RO, în calitate de cumpărătoare, pe de altă parte, reprezentată legal prin asociați, OPREA PETRICĂ-CONSTANTIN și VIZAN FLORIN, am luat la cunoștință faptul că și Contractul de asociere nr. 2277/30.05.2007 încheiat între R.A. Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța și S.C. „NOVA HOLDING” S.R.L., în baza Procesului verbal de negociere directă nr. 7390 din data de 12 august 2009 încheiat de Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța, precum și Actul adițional nr. 2115/26.05.2009 la contractul de asociere nr. 2277/30.05.2007, încetează la dată încheierii prezentului contract. —-------------------------------------


Societatea cumpărătoare intră în deplina proprietate și posesia imobilului ce face obiectul prezentului act, din momentul autentificării prezentului contract................................-.........

Noi, vânzătorii, declarăm că suntem de acord cu întabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor descrise în cuprinsul prezentului contract, așa cum s-a transmis prin prezentul contract de vânzare-cumpărare, pe numele societății cumpărătoare S.C. „NOVA HOLDING”S.R.L...........

Subscrisa S.C. " NOVA HOLDING ” S.R.L., reprezentată legal prin asociați, OPREA PETRICĂ-CONSTANTIN și VIZAN FLORIN, am cumpărat imobilul - teren, descris în cuprinsul prezentului contract, la prețul total de 188.000,00 EURO (una sută optzeci și opt mii euro) fara TVA, echivalentul a 794.112,00 RON ( șapte sute nouăzeci și patru mii o sută doisprezece lei) - calculat la cursul de schimb comunicat de BNR la data de 28 august 2009 - 1 EURO=4,2240 lei la care se aplica T.V.A. de 19%, in conformitate cu prevederile legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, in suma de 35.720,00 EURO (treizeci și cinci mii euro șapte sute douăzeci euro), echivalentul a 150.881,28 RON (una sută cincizeci mii opt sute optzeci și unu lei, douăzeci și opt bani), rezultând o valoare totala 223.720,00 Euro (două sute douăzeci și trei mii șapte sute douăzeci euro) echivalentul a 944.993,28 RON (nouă sute patruzeci și patru mii nouă sute nouăzeci șj trei lei, douăzeci și opt bani), așa cum reiese din Factura fiscală nr. 0074359 din data de 28.08.2009 emisă de R.A.E.D.P.P. Constanța, sumă pe care am achitat-o integral înaintea autentificării acestui contract conform următoarelor ordine de plată: O.P. nr. 480 din data de 17.08.2009 emis de GarantiBank - Constanța; O.P. nr. 483 din data de 18.08.2009 emis de GarantiBank - Constanța, O.P. nr. 486 din data de 19.08.2009 emis de GarantiBank - Constanța, O.P. nr. 487 din data de 20.08.2009 emis de GarantiBank -Constanța, O.P. nr. 489 din data de 21.08.2009 emis de BRE) Groupe Societe Generale S.A., situația de fapt și de drept aJe imobilului, știu că este liber de orice sarcini, că nu a mai fost înstrăinat altor persoane fizice sau juridice, că nu face obiectul vreunui litigiu aflat pe rolul instanțelor judecătorești de orice grad, tară ca prin aceasta vânzătorii să fie exonerați de răspundereaGenerale S.A., O.P. nr.

Constanta,nr. 499 din data de

Prnr ’    '/W    .    __________


pentru,6vicțiune prevăzută de dispozițiile ari. 1337 Cod Civil.--------------------------------------------

țA/ Subscrisa S.C. " NOVA HOLDING " S.R.L., reprezentată legal prin asocjați. OPREA PETRICĂ-CONSTANTIN și VIZAN FLORIN, declar că am cunoștință de conținutul raportului de evaluare a proprietății imobiliare întocmit de S.C. „PRIMOVAL” S.R.L. în luna iulie a anului 2009. pe care l-am achitat conform facturii fiscale nr. 0074360 din data de 18 august 2009, prin

Ordinul de Plată nr. 481 din data de 17 august 2009 emis de GarantiBank- Constanța..............

Noi părțile contractante declarăm că ni s-a pus în vedere răspunderea pe care o antrenează constatarea ulterioară a nesinccritătii prețului și că am luat cunoștință de prevederile legale în vigoare referitoare la falsul în declarații și evaziunea fiscală, menționând că prețul declarat în

prezentul act este cel real.---------------------------------......—......-.......................-......—.....

Subscrisa S.C. " NOVA HOLDING " S.R.L., reprezentată legal prin asociați, OPREA PETRICĂ-CONSTANTIN și VIZAN FLORIN, am luat cunoștință de faptul că în termen de 30 de zile de la data autentificării prezentului act, am obligația să depun un exemplar la Consiliul Local Constanța - Serviciul Public de Impozite, Taxe și Alte Venituri ale Bugetului Local, in vederea

înscrierii imobilului pe rolul fiscal..............................................................................

Noi, părțile ne asumăm răspunderea declarării prețului, menționând că prețul înscris în act este cel real. și declarăm că ni s-au adus la cunoștință disp. Legii nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale, precum și dispozițiile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării

banilor, cu modificările și completările ulterioare...........................................................

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 7/1996, privind cadastrul șj publicitatea imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, un exemplar original al prezentului înscris se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța de către Biroul Notarului Public Florin

Vișan/Constanța, pentru efectuarea lucrărilor de publicitate imobiliară. —.......-......-...............

V. LITIGII......................-.....................................................................

Eventualele litigii intervenite între părți, în legătură cu interpretarea sau executarea obligațiilor contractuale, se vor soluționa pe cale amiabilă, cu excepția celor referitoare la rezoluțiile pentru nerespectarea clauzelor contractuale de către cumpărătoarea. caz în care intervine pactul

comisoriu de gradul IV................................................................—-----------------------

Dacă litigiile nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare

instanțelor judecătorești competente................-...........................—r..........-................

VÎ. FORȚĂ MAJORĂ................................—-.....--...............................—

Prin forță majoră se înțelege un eveniment neprevăzut și de neînlăturat, independent de voința părților, care întârzie sau împiedică total sau parțial îndeplinirea obligațiilor contractuale cum

ar fi: calamități naturale, incendiu, stare de război.............-........--------------------------------------

VII. DISPOZIȚII FINALE..............................------------------------------------------

Modificarea clauzelor contractuale se poate face de comun acord prin act adițional, la

inițiativa părților contractante.--------------------------------............--------------------------------------

Condițiile și clauzele prezentului contract se completează de drept cu dispozițiile Codului

Civil. —....................................................—.....-.........-................—.......-.........—

La documentația prezentului contract au fost anexate următoarele documente: procesul verbal de negociere directă, încheierile de întabulare, cu Hotărârea nr. 322/25.05.2005 a Consiliului Local al municipiului Constanța, Anexa nr. 8 la H.C.L.M. 322/2005 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța a unor imobile situate în intravilanul municipiului Constanța, Hotărârea nr. 589/13.12.2006 a Consiliului Local al municipiului Constanța, Anexa nr. 1 la H.C.L.M. 589/2006 privind transnup^Ș^țBîîșiva unor terenuri situate în municipiul Constanța, din administrarea Consiliului/LoKil al Mdț^ipiului Constanța, în pnsiliului Local al 589/2006, anexa 1, lody, precum și a

administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța, Hotărârea nr. municipiului Constanța, privind translatarea terenului pr poz. 2 în suprafață de 409.15 mp situat în Stațiuneaplanului de situație care face parte integrantă din H.C.L.M. nr. 613/2008, a Procesului Verbal de predare-primire nr. 176466 încheiat la data de 19.12.2008 între Primăria Municipiului Constanțtj>și

R.    A.E.D.P.P. Constanța, a Procesului Verbal de predare-primire nr. 2360 încheiat la data xl'e 06.06.2007 între R.A.E.D.P.P. Constanța - Direcția Piețe, Târguri și Oboare și S.C. „NOVA-HOLDING'’ S.R.L., a Procesului Verbal de predare-primire nr. 4600 încheiat la data de 23.1-2:200% \ între R.A.E.D.P.P. Constanța - Direcția Piețe, Târguri și Oboare și S.C. „NOVA HOiLDING’^?^

S.    R.L., a Contractului de asociere nr. 2277/30.05.2007 încheiat între R.A. Exploatarea Dotaeriiului Public și Privat Constanța și S.C. „NOVA HOLDING” S.R.L., Actul adițional nr. 2115/26.05.2009;

la contractul de asociere nr. 2277/30.05.2007, extrasul de Carte Funciara pentru Autentificare,.__

certificatul fiscal, Aprobarea vânzării și a documentației aferente de către Comisia constituită în baza H.C.L.M. nr.471/24.09.2007, a H.C.L.M. nr.296/28.05.2009 și a H.C.L.M. nr 622/22.10.2008, a Raportul de evaluare a proprietății imobiliare întocmit de S.C. „PRIMOVAL” S.R.L. în luna iulie a anului 2009, facturile fiscale și ordinele de plată, menționate mai sus, precum și documentația

cadastrală a imobilului.-------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru perceperea tarifului de publicitate imobiliară s-a luat în calcul cursul BNR de

4,2436 lei/1 Euro.—-----------------------------------------------------------------------------------------------

Redactarea și autentificarea contractului s-au făcut la Biroul Notarului Public FLORIN VIȘAN, în 11 (unsprezece) exemplare originale, eliberându-se părților după semnare 8 (opt) exemplare originale.-----------------------------------------------------------------------------------------------


VÂNZĂTORI,e delegat al


CUMPĂRĂTOARE

S.C. „NOVA HOLDING”S.R.L., reprezentată prin asociați OPREA PETR1C.VCONSTAM1NANEXANR. 14 LAH.C.L.M.NR. [IA [ gțOjQ

Privind radierea imobilului situat în b-dul Al. Lăpușneanu nr. 54, bl. LE2, ap. 41 Din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005

Imobilul compus din construcție - apartament cu 3 camere și dependințe, cu sutiia de 74,14 mp

-    administrare R.A.E.D.P.P.

-    nr. cadastral 316/41

ZN

-    Încheierea Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr.

68259 / 2009

-    contract de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 546 / 2010

-    adresa RAEDPP nr. 32949 / 2010

Se va comunica către Petre Ovidiu - Octavian și Mocanu Elena, ambii cu domiciliul în municipiul Constanța, b+dul Al. Lăpușneanu nr. 54, bl. LE2, ap. 41

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

M ARCEI


R.A.E.D.P.P. Constanța

Biroul Urmărire Contracte Vânzare-Rate str. Flarie Voronca nr. 1

Nr.    ICQ Ob 2010


iAT'


n O *    Către,

,    Primăria Muncipiului Constanța

Direcția Patrimoniu

I

Serviciul Patrimoniu

Alăturat vă înaintăm copia contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 546/26.02.2010, încheiat în baza Legii nr. 85/1992, pentru imobilul situat in Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 54, Bl. LE2, sc. B, et. VII, ap. 41, între R.A.E.D.P.P. Constanța și Petre Ovidiu-Octavian (în cotă de 70,2%) și Mocanu Elena (în cotă de 29,8 % și terasă), pentru a fi radiat din evidență.

Director Direcția Administrare Imobile,

Iu!ia Mădălina MoțătăianuCătăliiFuncționar administrativ, Băl, lieea Responsabil penorectitudinea informațieiROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 15 LA H.C.L.M. NIL 127/2010_
Privind radierea imobilului situat în Str. Negru Vodă nr. 8
Din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005

Imobilul compus din teren in suprafață de 272,88 mp și construcție - P+2 și anexe, cu excepția apartamentului înstrăinat, situat la etajul 2

-    administrare R.A.E.D.P.P.

-    sentința civilă nr. 455 / 2008 a Tribunalului Constanța, decizia civilă nr.

264 / C / 2008 a Curții de Apel Constanța și încheierea nr. 48E / 2009 a Judecătoriei Constanta

s

-    Somația Biroului Exec. Judecătoresc Volintiru Ștefan, dosar executare nr.

111/2009

-    Proces verbal de predare - primire nr. 81822 / 2009

-    Solicitarea nr. 133308 /2009

Se va comunica către Constantinescu Salia, prim mandatari Burcin Simona și Burcin Radu -Iulian, domiciliați în municipiul București, str. Poiana Narciselor nr. 5, etaj 6, ap. 19, sector 1.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

România

Județul Constanta

Primăria Municipiului Constanta DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU Nr. 81822/^5;    2009


PROCES VERBAL de predare - primire încheiat astări^/^'


Subsemnați i:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA reprezentata prin ;

-    Cons. Nicoleta Florescu- Sef Serviciul Cadastru

-    Ing. Raluca Bucovala-Insp. Serviciul Cadastru

-    Niculina Rizea- Insp.Serviciul Cadastru

-    C,j Irina Pinzariu- Sef. Serviciu 1 Jur idic

-    C.j luliana Voicu - Serviciul Juridic

CONSTANTINESCU SALIA, cu domiciliul in mun. București, Bd. Dacia, nr. 71, sector 2, prin imputemicita Burcin Sirnona, conform Procurii autentificate cu nr. 2964/31.10.2006, astazi, data de mai sus, ani procedat primii la predarea si secundzii la primirea imobilului situat in mun. Constanta, str. Negru Vodă, nr. 8, compus din teren in suprafața de 272,88 mp si construcție P+2 si anexe cu excepția apartamentului situat la etajul 2, instrainat către Danciu Lucian si Danciu Elena compus din 3 camere si magazie si a terenului indiviz de 36,00 mp aferent acestuia, conform Sentinței Civile nr. 455/15.04.2008 pronunțata de către Tribunalul Constanta ramasa definitiva prin Decizia Civila nr. 264/C/I7.11.2008 pronunțata de către Curtea dc Apel Constanta,

Terenul se identifica potrivit planului de situație anexa la raportul de expertiza tehnica judiciara întocmit pentru imobilul in- cauza de către expert tehnic judiciar Amet Nagie.

Prezentul proces verbal a fost incheiat in trei exemplare, astfel:

-unul la Serviciul Cadastru;

-unul la Serviciul Juridic;

-unul la proprietar

AM PRED AI:

SEF SERVICIUL CADASTRU


AM PRIMIT:

CONSTANTINESCU SALIA prin imputemicita


Ing. Nicoleta FLORESCU SERVICIUL CADASTRU

Insp. Raluca BUCOVALA Insp. Niculina RIZEA

SEF SERVICVIUL JURIDIC
//.$b

3,-fo


S > /d do /


cu^


2,/g

<W<L ■


4 Ap >

Z» *?, edty,.


/oC


ltt

!£Mn?V


l&Z


£><: i


QO £


&.

/JoL    -Hql X

■S Jf (^20 uy,    fo

So    6<XS

4T‘


<r>


Zo^V/'7&^ S_- fatont»


*,fo


4'

^/3,&oy


p>


<*Y


j primara MuriOif;; ji constanta" shrviciul cadastru

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr.

Data


semAătura

fj&rbH+C-


'T£> &um/}-tot Ce>\jQ^f-u/^-^>-^l w.

£?£, A^Bs^i Q

,    fTA-]OL. X 'fc.A/oo

//D/TcV/T /„j

ROMANIA

Camera Executorilor Judecătorești de pe langa Curtea de Apel CONSTANTA

Biroul executorului judecătoresc VOLINTIRU ȘTEFAN

Constanta, str. Miron Costin nr. 36, sc. B, ap.6

Telefon / fax 0241 -520660

Dosar executare 111/2009

Data 05.05.2009

SOMAȚIE

Către,    .

PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANTA, Bd. Torais nr. 51

Constanta

In baza cererii de executare a creditorului CONSTANTINESCU SALIA prin procurist gURCIN RADU-

Z_IULÎAN si in~bâza titlului executor constând in SENTINȚA    •

CIVILA nr. 455/15.04.2008 a Tribunalului Constanta si DECIZIA CIVILA nr. 264/C/17.11.2008 a Curții dc Apel Constanta

Potrivit dispozițiilor art. 387 si art. 5802 Cod procedura civila, va somam ca in termen.de IU (zece) zile dc la primirea sau afișarea acestei somații la sediul dvs., sa va conformați întocmai dispozițiilor menționatului titlu executor si sa dispuneți restituirea in natura către reclamanta a imobilului situat in Constanta Tstr. Negru Vodă nr. 8, jud. Constanta, compus din teren in suprafața de 272,88 mp si construcție P-t-2 si anexe, cu excepția apartamentului situat la etajul 2, înstrăinat catre DANClCTLUClAN si 1ÎANCIU ELENA, compus din

3 camere si magazie si a terenului indiv iz de 36 mp aferent acestuia pentru care se vor lua masuri reparatorii constind in echivalent bănesc si sa acHitati sumade 1,785 lei reprezentând cheltuieli de judecata + 2.618 RON reprezentând onorariu executare cu TVA inclus + 191,59 RON cheltuieli executare cu TVA inclus in contul IBAN nr. R068CECECT0103RON0000001, pe seama si la dispoziția Biroului Executorului Judecătoresc VOLINTIRU ȘTEFAN, avand CIF RO 19513910.

In caz de neconformare se va proceda la executare silita.


România

Județul Constanta

Primăria Municipiului Constanta

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCALA SERVICIUL JURIDIC

NR. 81822 din 29.05.2009

CĂTRE,

DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL CADAS TRU

Ca urmarea Somației înregistrata sub nr.69349/2009 si întocmită de Biroul Executorului Judecătoresc Volintiru Ștefan va comunicam următoarele cu privire la imobilul situat in Constanta,str.Negru Vodă nr.8 :

Prin cererea înregistrata sub nr.9964/118/2007 pe rolul Tribunalului Constanta reclamanta Constanținescu Salia a solicitat instanței in contradictoriu cu paratul Primarul Municipiului Constanta anularea Dispoziției nr.4663/6.09.2007 obligarea paratului la restituirea in natura a imobilului situat in Constanta, str.Negru Vodă nr.8,teren si construcții cu excepția apartamentului situat in etajul 2 si vândut in baza Legii 1 12/1995,stabilirea dreptului la masuri reparatorii prin echivalent bănesc la valoarea de piața a apartamentului vândut,potrivit standardelor internaționale de evaluare.

Conform Sentinței Civile nr.455/15.04.2008 pronunțata de Tribunalul Constanta in dosarul civil nr.9964/118/2007 , se admite acțiunea formulata de reclamanta Constantinescu Salia prin mandatar JBurcin Simona in contradictoriu cu paratul Primarul Municipiului Constanta .

Dispune anularea Dispoziției nr.4663/6.09.2007 emisa de paratul Primarul Municipiului Constanta .

Dispune restituirea in natura către reclamanta a imobilului situat in Constanta, str.Negru Vodă nr.8, compus din teren in suprafața de 272.88mp. si construcție P+2 si anexe ,cu excepția apartamentului situat in etajul 2 înstrăinat către Danciu Lucian si Danciu Elena ,compus din 3 camere si magazie si a terenului indiviz de 36mp. aferent acestuia.

Constata ca reclamanta este îndreptățită la masuri reparatorii constând in echivalent bănesc in condițiile Titlului VII din Legea nr.247/2005 pentru apartamentul înstrăinat si terenul indiviz de 36mp. aferent acestuia.

Conform Deciziei Civile nr.264/C/17.11.2008 pronunțata de Curtea de Appel Constanta in dosarul civil nr.9964/118/2007, respinge apelul civil declarat de apelantul parat Primarul Municipiului Constanta in contradictoriu cu intimata reclamanta Constantinescu Salia împotriva Sentinței Civile nr.455/15.04.2008 pronunțata de Tribunalul Constanta in dosarul civil nr.9964/118/2007 , ca nefondat si cererea de intervenție in interes alaturat apelantului Primarul Municipiului Constanta,formulata de Dobre Elena si Dobre Costica. Definitiva.

Având in vedere prevederile art. 374 “Nici o hotarare judecătoreasca nu se va putea executa daca nu este investita cu formula executorie    coroborate cu

prevederile art, 376 Cod Procedura Civila, “Se investesc cu formula executorie hotărârile care au ramas definitive , si intrucat hotararea este definitiva, consideram ca Sentința ivilanr.455/15.04.2008 trebuie investita cu formula executorie, după care poate fi pusa in aplicare tinanad cont de dispozitivul sentinței.


In acest sens, imobilul situat in Constanta, str.Negru Vodă nr.8, compus din teren in suprafața de 272.88mp. si construcție P+2 si anexe ,cu excepția apartamentului situat la etajul 2 înstrăinat către Danciu Lucian si Danciu Elena ,compus din 3 camere si magazie si a terenului indiviz de 36mp. aferent acestuia,urmeaza a fi radiat din evidentele. Municipiului Constanta, iar numita Constantinescu Sal ia prin mandatar Burcin Simona va fi pusa in posesie conform Sentinței Civile nr.455/15.04.2008 ramasa definitiva conform Deciziei Civile nr.264/C/l7.11.2008.


DIRECTOR EX CONSTANT.


f)

'tiv A.<L., V RACU


AM*7JURIDIC, ’'UROMANIA


JUDEȚULCONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

127/2010


ANEXA NR. 16 LA H.C.L.M. NR.

Privind radierea imobilului situat în Str. General Mânu nr. 49 Din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005

Imobilul compus din teren in suprafață de 160 mp și construcție în suprafață de 115 mp

-    administrare R.A.E.D.P.P.

-    nr. inventar - 10502

-    valoare inventar - 14,00 lei

-    decizia nr. 209 / 2009 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri

imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România - Guvernul României

-    adresa RAEDPP nr. 154274 / 2009

-    protocol predare - primire nr. 9655 / 2009

-    proces verbal de punere în posesie nr. 19440 / 2010

Se va comunica către Comunitatea Elenă Elpis cu sediul în municipiul Constanța, str. Aristide Karatzali nr. 16

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

REGIA AUTONOMĂ

"EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT”


CONSTANTA

Direcția Administrare Imobile

I

Str.Dezrobirii nr. 1 18. bl.IS5,parter Nr.    / 22.10.2009


(/


REGÎÎZ autonomă exploatarea DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT

CONSTANȚA Q/T7t V

PUIGW tt

Lună /O ZiurfXp—Către,

PRIMĂRI A M UN 1CIPI ULUI CONSTANȚ A

Direcția Patrimoniu- Serviciul Patrimoniu

Direcția Administrație Publica Locala-Serviciul Juridic j. B-dul.Tomis nr.51    •    ,


Luna.......^ua....... I

x


Va inaintam alaturat, deciziile nr. 209, nr. 210 si nr. 211 emise in data de 28.09.2009 de către „ Comisia Speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor apartinand minorităților naționale din Romania ", cu referire la imobilele situate in Constanta Str. Grai Mânu nr. 49, Str. Revoluției nr. 28 si respectiv Str. Decebal nr. 53.

Precizam ca cele 3 imobile se afla in administrarea RA-EDPP Constanta si sunt inregistrare in inventarul bunurilor ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanta, aprobat prin HCLM nr. 296/2001 anexa 3, avand numerele de inventar 10502, 10153 si respectiv 10607.z/7e4t?f    — ^~7~%jh lwihu -f~

r 2r> &3MUIK1 c,j}f

r /

H l
‘^/-tasaoj

-I ĂO'


Comisia specială de retrocedare

a unor bunuri imobile care au aparținui comuni lăți lor cetățenilor i , - , aparținând minorităților naționale din România


h^- OC/.O^j


Nr.47IM!&32009


REGIA AUTONOMĂ „EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT" DIRECȚIA ADMINISTRARE IMOBILE

Municipiul Constanța, str. Dezrobirii nr.118, bl.lSS, parter

Județul Constanța


Stimată Doamnă Director,


Vă transmitem alăturat, în original, Decizia nr.^^/    .<99.2009 a Comisiei

speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor minorităților naționale din România privind restituirea în natură Comunității Elene „Elpis” Constanța pentru imobilul, compus din construcție șiGUVERNUL ROMÂNIEI

Comisia specială de retrocedare

a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România

DECIZIA

M £o9 .. 2&®9 ~nno

Nr........ din ...... 2009

Privind: soluționarea dosarului întocmit în baza cererii de retrocedare nr. 47 din 17.06.2004 depusă de către Uniunea Elenă din România pentru Comunitatea Elenă din Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, str. Aristide Karatzali nr.16. reprezentată de către domnul Anton Hiropedi, președinte, prin care se solicită restituirea imobilului situat în municipiul Constanța, str. General Mânu nr. 49(fost nr. 45), județul Constanța.

Analizând actele depuse la dosarul intern nr. 47/17.06.2004, aferent cererii de retrocedare, se constată că:

1.    cererea de retrocedare se încadrează în prevederile O.U.G. nr.83/1999, republicată, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale-din România, republicată, în baza următoarelor-acte doveditoare:

a)    copia certificată a Procesului-Verbal pentru întocmirea cărții funciare cu privire la imobilul situat în Constanța, str. General Mânu nr. 45;

b)    copia certificată a Foii de date pentru carte funciară privind înscrierea imobilului situat în Constanța, str. General Mânu nr. 45 transcris în registrul de transcripțiuni a Tribunalului Constanța cu nr. 2463/1934;

c)    adresa cu nr. R 18793/02.04.2007 emisă de către Primăria municipiului Constanța privind situația juridică și iocativă a imobilului solicitat, județul Constanța.

d)    adresele cu nr. 1149/12.03.2007 și nr. 8027/08.09.2009 emise de către Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța” privind situația juridică și iocativă a imobilului solicitat;'

e)    Sentința Civilă nr. 10409/12.06.2008 a Judecătoriei Constanța prin care s-a constatat faptul că solicitante este continuatoarea fostei Comunități Eline din Constanță.

2.    imobilul solicitat la retrocedare a fost proprietatea Comunității Elene Constanța la momentul deposedării abuzive, conform actelor depuse ia dosarul aferent cererii de retrocedare .

3.    imobilul respectiv a fost preluat în mod abuziv.

4.    ia data soluționării cererii de retrocedare, imobilul se află în domeniul privat al municipiului Constanța și în administrarea Consiliului local ai municipiului Constanța, Regia autonomă „Exploatarea domeniului public și privat Constanța” și are destinația de apartamente folosite de persoane fizice în baza unor contracte de închiriere.

București, Calea Floreasca nr. 202, sectorul 1 tel: 021/200.94.68; fax: 021/2009482 www.anrp.gov.ro

în temeiul art. 1 alin.(1), (2),(3), art. 2 alin. (1), art.3 din O.U.G. nr. 83/1999, republicată, și al art. 5 alin.{2} din O.U.G. nr. 94/2000, republicată,.cu modificările și completările ulterioare .    .

COMISIA SPECIALĂ DE RETROCEDARE DECIDE:

ART.1 - Se retrocedează Comunității Elene „Elpis” Constanța imobilul, compus din

- teren în suprafață de 160 mp. și construcție în suprafață de 115 mp. situat în . municipiul Constanța, str. General Mânu nr. 49 (fostă str. General Mânu nr.45),

județul Constanța, având următoarele vecinătăți:

, - Nord: imobil str. General Mânu nr. 61

Sud: imobil str. General Mânu nr. 57

- Est: str. General Mânu ; Vest: imobil str. Șiretului nr. 50

ART.2 - Predarea efectivă a imobilului se va face prin protocol de predare-primire între deținătorul actual șt titularul retrocedării. Imobilului retrocedat se va evidenția în schița cadastrală întocmită de către cele două părți.

ART.3 - Titularului prezentei Decizii îi revine obligația de a pjăti fostului deținător contravaloarea adăugirilor ulterioare preluării abuzive, potrivit art. 1 alin.(2) din O.U.G. nr. 83/1999, republicată.

ART. 4 - Titularul dreptului de proprietate îi revine obligația de a respecta prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile de locuințe, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 241/2001.

ART.5 - Prezenta Decizie face dovada proprietății asupra imobilului și constituie titlu executoriu după îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară.

ART.6 - îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară, prevăzute de lege, cad în sarcina beneficiarului retrocedării.

ART.7 - Prezenta Decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare la instanța de contencios administrativ în a cărei circumscripție teritorială se află imobilul solicitat la retrocedare.

ART.8 - Prezenta Decizie a fost redactată în patru exemplare dintre care un exemplar a fost comunicat solicitantului și unul deținătorului actual.

București,

Data^&<?5

COMISIA SPECIA! ~ PREȘEI Ancuța Giai


ROCEDARE


SECRETARIATUL TEHNIC

Avizat:

Director


Avizat:


Daniel Anahel


Șef serviciu Vasilica Mucea


Alina


’erbinski
Romania

Județul Constanta

Primăria Municipiului Constanta direcția patrimoniu serviciul Cadastru .

- i'u /

PROCES VERBAL de predare - primire încbeiat astăzi

Subsemnatii:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA reprezentata prin ;

-    Cons. Nicoleta Florescu - Sef Serviciul Cadastru

-    Intc Raluca Bucovala- Insp. Serviciul Cadastru

-    Niculina Rizea - Insp. Serviciul Cadastru

-    Cj. lrina Pinzariu- Sef Serviciul Juridic

-    Cj.Iuliana Voicu- Serviciul Juridic

COMUNITATEA ELENA “ELPIS”cu sediul in mun. Constanta, str. Aristide Karatzali, nr. 16 prin președinte Anton Hiropedi, conform Împuternicirii nr. 12/03.02.2010 astazi data de mai sus, am procedat primii la predarea si secunda la primirea imobilului compus din teren in suprafața de 160,00 mp si construcție in suprafața de 115,00 mp, situat in Municipiul Constanta, str. G-ral Mânu, nr. 49 (fost nr. 45), conform Deciziei nr. 209/28.09.2009 pronunțata de către Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor apartinand minoritarilor naționale din Romania si a Protocolului de predare primire nr. 9655/28.10.2009 incheiat cu RAEDPP Constanta.

Terenul se identifica conform planului de situație intoernit dc către Ș.C AlfeusTopo. S RT . Prezentul proces verbal a fost incheiat in trei exemplare, astfel:

-UltUi ia Șei VICiui CâddStiu,

-unul la Serviciu! Juridic ; unu! ia proprietar.

AM PREDA T:

SEF SERVICIUL CADASTRU

A\1 PRIMI I

COMUNITATEA ELENA “El PIS

tmii. Nicoleta FLORESCU SERVICIUL CADASTRU

Insp. Bucovala RALUCA Insp. Niculina RIZEA

SEF SERVICIULSwRlDlC,

Cj. lrina PSERVICIUL

Cj.Iuliana VOICU '    4 ni. ,

Red. N R73 ex


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:200


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

182

Muu. Constanta, str. General Mânu nr. 49 (fost nr. 45), jud. Constanta

UAT

CONSTANTA


14-304473


I    N-3SH4S2

^P.frcelo    C0,eS0'/X


..

\ Z \ / y

/

z


X/


/ A b*


A. Date referitoare la teren


N-104448


1 Nr. "parcela

Calegorie A« folosința

Suprafața

(mp)

Paloare de impozitare (Ici)

Mențiuni

1

Ce

tsi

împrejmuit de comlructii

Total

f$2

- .

_


P. Date referitoare la construcții


Cod

conxtr.


Suprafața construita ta sal

("ip)


Paloare de impozitare (lei)


Meminni


ci


61


Locuința S+P - Suprafața construita dexfaxurata -122 mp


C2


52


Anexa - Suprafața construita desfasurata ** 52 mp


Total


I!3


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție: Stereo ‘70

Pct.

E (m)

!4(m)

I

791634.873

304456.310

2

791651.824

304472.016

J

!'91656.729

304465.696

4

791640.094

304450.315

Suprafața totala mu \ urata “ 182 mp

Suprafața din aci = 160 mp

■w


Executant,

_S,C "Alfeus Topo”S.RJ-


.'V


te

i f/


certificat z>\ f DE SpTORIZARE Ffcriate Ni. 714 X/^K.Clasa


SC.ALFEUST0P0S.R-.Lfi/ Z*S^lS x

X xXXc

\X

\Zz WVVi • ț V4j,

X. ONC'A


Data: februar*?ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 17 LA H.C.L.M. NR. 127/2010

_

Privind radierea imobilului situat în Str. Decebal nr. 53

Din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005

Imobilul compus din teren in suprafață de 234 mp suprafață de 117 mp

Și


construcție


-    administrare R.A.E.D.P.P.

-    nr. inventar - 10607

-    valoare inventar - 38,00 lei

-    decizia nr. 211 / 2009 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri

imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România - Guvernul României

-    adresa RAEDPP nr. 154274 / 2009

-    protocol predare - primire nr. 9656 / 2009

-    proces verbal de punere în posesie nr. 15805 / 2010

Se va comunica către Comunitatea Elenă Elpis cu sediul în municipiul Constanța, str. Aristide Karatzali nr. 16

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


REGIA AUTONOMA

‘'EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT”

CONSTANTA

Direcția Administrare Imobile Str. Dezrobirii nr. i 18, bl.IS5,parter Nr.    / 22.10.2009


REGIA AUTONOMA EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC §1 PRIVAT CONSTANȚA

i n m R    i e ș! fu-_________r

ArtdWXcj LunăJ Q_____ZiueCătre,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Direcția Patrimoniu- Serviciul Patrimoniu

Direcția Administrație Publica Locala-Serviciul Juridic

B-dul.Tomisnr.51    .

Va înaintam alatural, deciziile nr. 209, nr. 210 si nr. 211 emise in data de 28.09.2009 de către ,, Comisia Speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținui comunităților cetățenilor apartinand minoriiatiior naționale din România . cu referire la imobilele situate in Constanta Str. Crai Mânu nr. 49, Str. Revoluției nr. 28 si respectiv Str. Decebal nr. 53.

Precizam ea cele 3 imobile se alia în administrarea RA-EDPP f'nnc^nta si sunt înregistrare in inventarul bunurilor ce aparțin domeniului privai al Municipiului Constanta, aprobat prin HCLM nr. 296/2001 anexa 3, avand numereie de inventar . o.*0~, ini s> icspetii<i 10607.    ..Referenti,

Lica Vrana    ~

Aurora Panteiițnon LJ,

GUVERNUL ROMÂNIEI


Comisia specială de retrocedare

a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România

REGIA AUTONOMĂ „EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT”

DIRECȚIA ADMINISTRARE IMOBILE

*

Municipiul Constanța, str, Dezrobirii ne 118, bl.lS5, parter

Județul Constanța

Stimată Doamnă Director,

Vă transmitem alăturat, în original, Decizia nr.^VV/ <£#.09.2009 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor minorităților naționale din România privind restituirea în natură Comunității Elene „Elpis” Constanța pentru imobilul, compus din construcție și teren, situat în municipiul Constanța, str. Decebal nr.53(fost nr.35-37), județul Constanța.


București, Calea Floreasca nr. 202, sectorul 1 tel; 021/200.94.68; fax: 021/2009482

www.anrp.ro

GUVERNUL ROMÂNIEI


Comisia specială de retrocedare

a unor bunun imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România

DECIZIA

Nr.din


2009d)    adresa cu nr. R 18797/15.03.2007 emisă de către Primăria municipiului Constanța privind situația juridică și locativă a imobilului solicitat, județul Constanța;

e) adresele cu nr.1145/23.02.2007 și nr. 8027/08.09.2009 emise de către Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța” privind situația juridică și locativă a imobilului solicitat;

f) Sentința Civilă nr. 10409/12.06.2008 a Judecătoriei Constanța prin care s-a constatat faptul că solicitanta este continuatoarea fostei Comunități Eline din Constanță.

2. imobilul solicitat la retrocedare a fost proprietatea Comunității Elene Constanța la momentul deposedării abuzive, conform actelor depuse la dosarul aferent cererii de retrocedare.

3.    imobilul respectiv a fost preluat în mod abuziv.

4.    la data soluționării cererii de retrocedare, imobilul se afiă în domeniul privat al municipiului

Constanța și în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța, Regia autonomă „Exploatarea domeniului public și privat Constanța” și are destinația de apartamente folosite de persoane fizice în baza unor contracte de închiriere.    ■

București, Calea Floreasca nr. 202, sectorul 1 tel: 021/200.94.68; fax: 021/2009482 www.anrp.gov.ro

în temeiul art.1 alin.(1), (3), art. 2 alin. (1), art.3 din O.U.G. nr. 83/1999, republicată, și al art. 5 alin.(2) din O.U.G. nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare ■.:

COMISIA SPECIALĂ DE RETROCEDARE DECIDE:

ARTA - Se retrocedează Comunității Elene „Elpis” Constanța imobilul, compus din

-    teren în suprafață de 234 mp. și construcție în suprafață de 117 mp. situat în municipiul Constanța, str. Decebal nr. 53 (fost nr. 35-37), județul Constanța,

având următoarele vecinătăți:

-    Nord: str. Decebal

-    Sud: imobil str. G. Enescu nr. 42

-    Est: imobil str. Ilarie Voronca nr. 25

-    Vest: str. George Enescu_

ART.2 - Predarea efectivă a imobilului se va face prin protocol de predare-primire întrW deținătorul actual și titularul retrocedării, imobilului retrocedat se va evidenția în schița cadastrală întocmită de către cele două părți.

ART. 3 - Titularul dreptului de proprietate îi revine obligația de a respecta prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor'și stabilirea chiriei pentru spațiile de locuințe, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 241/2001.

ARTA - Prezenta Decizie face dovada proprietății asupra imobilului și constituie titlu executoriu după îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară.

ART.5 — îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară, prevăzute de lege, cad în sarcina beneficiarului retrocedării._    -    —    “ ‘

ART.6 - Prezenta Decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare la instanța de contencios administrativ în a cărei circumscripție teritorială se află imobilul solicitat la retrocedare.

ART.7 - Prezenta Decizie a fost redactată în patru exemplare dintre care un exemplar a fost comunicat solicitantului și unul deținătorului actual.

București,


COMISIA SPECIALĂ DE RETROCEDARE

Avizat:

Șef serviciu


Vasilica Mucea
qOHSTAA/^ ROMANIA 0 țgtj 8 Județul<
-    Cons. Nieoleta Florescu - Sef Serviciul Cadastru

-    Ing. Raluca Bucovala- Tnsp. Serviciul Cadastru

-    Niculina Rizea - Insp. Serviciul Cadastru

-    Ci. Irina Pinzariu- Sef Serviciul Juridic

-    Cj.luliana Voicu- Serviciul Juridic

COMUNITATEA ELENA “ELPIS”cu sediu) in nwn. Constanta, str. Aristide Karatzali, nr. 16 prin președinte Anton Hiropedi, conform Împuternicirii nr. 12/03.02.2010 astazi data de mai sus, am procedat primii la predarea si secunda la primirea imobilului compus din teren in suprafața de 234,00 mp si construcție in suprafața de 117,00 mp, situat in Municipiul Constanta, str. Decebal, nr. 53, conform Deciziei nr. 211/28.09.2009 pronunțata de către Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor apartinand minoritarilor naționale din Romania si a Protocolului de predare primire nr. 9656/28.10.2009 încheiat cu RAEDPP Constanta.

Terenul se identifica conform planului de situație intocmit de către S.C Prolif S A. ■

Prezentul proces verbal a fost încheiat in trei exemplare, astfel:

-unul la Serviciul Cadastru,

-unul la Serviciul Juridic ;

-unul la proprietar.

AM PREDAT:

AM PRlML'l:


SEF SERVICIUL CAJDASTRU


COMUNITATEA ELENA “ELPIS”


Cons. Nieoleta FLORESCV. \ SERVICIUL CADASTRU 'SERVICIUL
Red. N.R./3 ex
Județul: CONSTANTA

Unltotea adm.—terlt.: CONSTANTA

Municipiul: CONSTANTA

Cod SIRUTA: 60 428

Cod Intravilan: 2

PLAN DE SITUAȚIE

(intravilan)

Scara 1:200

Numele sl prenumele proprietarilor:

COMUNITATEA ELENA ”ELP!S’


STR. DECEBAL NR. 55 Nun. CONSTANTA

Acte d« proprietate:_

DECIZIA nr. 211 din 28.09.2009

PROTOCOL de predare primire nr. 9656 din 28.10.2009

Măsurătorile s-au făcut In prezentă si cu Indicarea limitei de proprietar Suprafața    conform acte    =234mp

Suprafața    din măsurători    =234mp

din core:

Suprafața    construite loculnto    C1    = 125mp

INVENTAR DE COORDONATE

Distante

SISTEM PROIECȚIE ST

EREOGRAFIC 70

Pct

X[m]

Y[m]

1

304347.22

791410.13

1-2

=

4.60

2

304343.88

791413.30

2-3

=

8.73

3

304337.57

791419.33

3-4

=

17.77

4

304325.37

791406.41

4-5

=

6.06

5

304329.78

791402.26

S-6

=

7.11

6

304334.95

791397.38

6-7

==

8.66

7

304340.88

791403.69

7-1

=

9.04

Suprafața din măsurători = 234mp Suprafața conform acte = 234mp
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 18 LA H.C.L.M. NR. 127/2010_

Privind radierea imobilului situat în Str. Revoluției din22 Decembri 1989 nr. 28 Din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005

Imobilul compus din teren in suprafață de 227 mp și construcție în suprafață de 227 mp

-    administrare R.A.E.D.P.P.

-    nr. inventar- 10153

-    valoare inventar - 655,00 lei

-    decizia nr. 210 / 2009 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri

imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România - Guvernul României

J    >

-    adresa RAEDPP nr. 154274 / 2009

-    protocol predare - primire nr. 9663 / 2009

-    proces verbal de punere în posesie nr. 156807 / 2010

Se va comunica către Comunitatea Elenă Elpis cu sediul în municipiul Constanța, str. Aristide Karatzali nr. 16

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

REGIA AUTONOMA

'EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT”

CONSTANTA

Direcția Administrare Imobile Str. Dezrobirii nr. 118, bl.IS5;parter Nr.    / 22.10.2009


Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Direcția Patrimoniu- Serviciul Patrimoniu

Direcția Administrație Publica Locala-Serviciul Juridic

B-dul.Tomis nr.51

/ I ! 1L-


Va înaintam alaturat, deciziile nr. 209, nr. 210 si nr. 211 emise in data de 28.09.2009 dc cairo Comisia Speciala de retrocedare a unor bunuri, imobile, care au aparținui coinuiiiLaiiiur cemteinioi apartinand minori Larilor naționale din Romania ”, cu referire la jtnohil.de situate în Constanta Str. Grai Mânu nr. 49, Str. Revoluției nr. 28 si respectiv Sfr. Decebal nr. 53.

Precizam ca ede 3 Imobile se afla in administrarea RA-EDPP Constanta si suni "11 ■s t •"a ’.m inventarul bunurilor ce aparțin domeniului privat al IMUnicipiului Constanta, aprobat prin HCLM nr. 296/2001 anexa 5. a vând numerele de inventar . O.C.;... i i O . -,i i i iiv i l l(>o i .


Șef bir. urm. contr. inchiriere, c.j. Mifc >ara Vâlcov


Refereați,

Lica Vrana Aurora Pantei iGUVERNUL ROMÂNIE!


Comisia specială de retrocedare

a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minori taților naționale din România

Nr.42/M/30.03,2009

REGIA AUTONOMĂ „EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT’ DIRECȚIA ADMINISTRARE IMOBILE

Municipiul Constanța, str. Dezrobirii nr. 118, bl.lSS, parter

Județul Constanța

Stimată Doamnă Director,

Vă transmitem alăturat, în original, Decizia nr.<=3^/ui . <9y.2OO9 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor minorităților naționale din România privind restituirea în natură Comunității Elene „Elpis” Constanța pentru imobilul, compus din construcție și teren, situat în municipiul Constanța, str. Revoluție 22 Decembrie nr. 28(fostă Karl

București, Calea Floreasca nr. 202, sectorul 1 tel: 021/200.94.68; fax: 021/2009482 www.anrp.ro

GUVERNUL ROMÂNIEI


Comisia specială de retrocedare

a unor bunuri imobile care au aparținut corn imită ți lor cetățenilor aparținând minorităților naționale din Româjiia

DECIZIA

Nr.


d/O


din


2009


Privind: soluționarea dosarului întocmit în baza cererii de retrocedare nr. 42 din 17.06.2004 depusă de către Uniunea Elenă din România pentru Comunitatea Elenă Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, str..Aristide Karatzali nr. 16, reprezentată de către domnul Anton Hiropedi, președinte, prin care se solicită restituirea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Revoluției nr. 28 colț cu str. Dr. Cantacuzino (fost D.A Sturza nr. 28 colț cu str. J.B. Cantacuzino nr. 7, ulterior str. Karl Marx nr. 28), județul Constanta.

-;.O" ..


cererea de retrocedare se încadrează în prevederile O.U.G. nr.83/1999, republicată, privind largă unor bunuri imobile, care .au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată,în baza următoarelor acte doveditoare: .    .

a)    copia certificată a Procesului-Verbal nr. 99 din 1940 pentru întocmirea cărții funciare privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietatea asupra imobilului potrivit Actului de vânzare nr. 2523/04.11.1933, transcris cu nr. 4545 din 4 .11.1933 )a Tribunalul Constanța;

b)    copia legalizată a Procesului -Verbal întocmit la data de 8 noiembrie 1949 de către . Comitetul provizoriu al Orașului Constanța;

c)    adresele cu nr. R 18799/15.03.2007 și nr. R142900/31.01.2007 emise de către Primăria municipiului Constanța privind situația juridică și locativă a imobilului solicitat;

d)    adresele cu nr. 1144/23.02.2007 și nr. 8027/08.09.2009 emise de către Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța" privind situația juridică și locativă a imobilului solicitat;

e)    Sentința Civilă nr. 10409/12.06.2008 a Judecătoriei Constanța prin care s-a constatat faptul că solicitanta este continuatoarea fostei Comunități Eline din Constanță.

2.    imobilul solicitat la retrocedare a fost proprietatea Comunității Elene Constanța la momentul deposedării abuzive, conform actelor depuse la dosarul aferent cererii de retrocedare.

3.    imobilul respectiv a fost preluat în mod abuziv.

4.    la data soluționării cererii de retrocedare, imobilul se află în domeniul privat al municipiului

Constanța și în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța, Regia autonomă „Exploatarea domeniului public și privat Constanța” și are destinația de apartamențe folosite de persoane fizice în baza unor contracte de închiriere.    i

București, Calea Floreasca nr. 202, sectorul 1 tel: 021/200.94.68; fax: 021/2009482 www.anrp.gov.ro


In temeiul art.1 alin.(1),(3), art. 2 alin. (1), art.3 din O.U.G. nr. 83/1999, republicată, și al art. 5 alin.(2) din O.U.G. nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare .

COMISIA SPECIALĂ DE RETROCEDARE

DECIDE:

ARTA - Se retrocedează Comunității Elene „Elpis” Constanța imobilul, compus din

-    teren în suprafață de 227mp. și construcție în suprafață de 227mp. situat în municipiul Constanța, str. Revoluției 22 Decembrie nr. 28 (fost Karl Marx nr.28), județul Constanța, conform planului de situație care face parte integrantă din prezenta decizie,

având următoarele vecinătăți:

-    Nord: imobil str. Gheorhe Șontu nr. 15, BI.L7

-    Sud: str. Dr. Cantacuzino

-    Est: str. Revoluției

-    Vest: str. GheorgheSontu

ART.2 - Predarea efectivă a imobilului se va face prin protocol de predare-primire între deținătorul actual și titularul retrocedării. Imobilului retrocedat se va evidenția în schița cadastrală întocmită de către cele două părți.

ART. 3 - Titularul dreptului de proprietate îi revine obligația de a respecta prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile de locuințe, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 241/2001.

ARTA - Prezenta Decizie face dovada proprietății asupra imobilului și constituie titlu executoriu după îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară.

ART.5 - îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară, prevăzute de lege, cad în sarcina ' beneficiarului retrocedării.    “

ART.6 - Prezenta Decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare la instanța de contencios administrativ în a cărei circumscripție teritorială se află imobilul solicitat la retrocedare.

ART.7 - Prezenta Decizie a fost redactată în patru exemplare dintre care un exemplar a fost comunicat solicitantului și unul deținătorului actual.

București,

Data^?.

COMISIA SPECIALĂ DE RETROCEDARE

PREȘEDINTE, Ancuța Gianina


SECRETARIATUL TEHNIC

Avizat:

Director Daniel A


R lactat;/ROMANIA

JUDETU L CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 19 LA H.C.L.M. NR. 127/2010

_

Privind radierea imobilului situat în Str. Ecaterina Varga nr. 18

Din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005

Imobilul compus din teren in suprafață de 199 mp și construcție -apartamentul situat la etajul 2 în suprafața de 70,30 mp, apartamentul situat la etajul 2 în suprafața de 69,88 mp, apartamentul situat la mansardă în suprafața de 64,92 mp și garaj în suptafață de 15,66 mp.

-    administrare R.A.E.D.P.P.

-    nr. inventar - 10115

-    valoare inventar - 343,00 lei

-    decizia nr. 218 / 2009 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri

imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România - Guvernul României

-    protocol predare - primire nr. 860/2010

-    proces verbal de punere în posesie nr. 19385 /2010

Se va comunica către Comunitatea Elenă Elpis cu sediul în municipiul Constanța, str. Aristide Karatzali nr. 16

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂqO^STAm^ Romanța <3    t,+,j    © Județul Constanta

Primăria Municipiului Constanta DIRECȚIA PATRIMONIU serviciul Cadastru NR. 19385/ 3/. b3. CX&®

PROCES VERBAL de predare - primire încheiat astâzi 3/>^3 c^O/^

Subsemnați!:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA reprezentata prin .-

-    Cons. Nicoleta Florescu - Sef Serviciul Cadastru

-    Ing. Raluca Bucovala- Insp. Serviciul Cadastru

-    Niculina Rizea - Insp. Serviciul Cadastru

-    Ci. Irina Pinzariu- Sef Serviciul Juridic

-    Cj.Iuliana Voicu- Serviciul Juridic

COMUNITATEA ELENA “ELPIS”cu sediul in mim. Constanta, str. Aristide Karatzali, nr. I(


președinte Anton Uiropedi, conform Împuternicirii nr. 12/03.02.2010 astazi data de mai sus, am procedat primii la predarea si secunda la primirea imobilului situat in Municipiul Constanta, str. Ecaterina Varga, nr. 18 (fosta str.C. Negri, nr. 18) compus din teren in suprafața de 199,00 mp si partea din imobil, construcție reprezentând 3 apartamente si un garaj, astfel:

-    apartament situat la etajul 2 in suprafața de 70,30 mp închiriat d-nei HerJea Elena conform actului de incbiriere nr. 750A/22.07.2004 ;

-    apartament situat la etajul 2 in suprafața de 69,88 mp închiriat domnului Radulescu Dumitru conform contractului de închiriere nr. 750/26.04.2004;

-    apartament situat la mansarda in suprafața de 64,92 mp, spațiu liber;

-    garaj in suprafața de 15, 66 mp,

conform Deciziei nr. 218/21.12.2009 pronunțata de către Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor apartinand minorităților naționale din Romania si a Protocolului de predare primire nr. 860/05.02.20 iO incjieiat cu RAEDPP Constanta.

Terenul se identifica conform planului de situație intocmit de către S.C AlfeusTopo S.R.L .

Prezentul proces verbal a fost încheiat in trei exemplare, astfel:

-unul la Serviciul Cadastru:

-unul la Serviciul Juridic ;

-unul la proprietar.

AM PREDAT:

SEF SERVICIUL CADASTRU

Cons. Nicoleta FLORESCU SERVICIUL CADASTRU

Insp. Bucovala RALUCA Insp. N leu li

SEF SE

Cj. Irina PIN:

SERVICIUL.
Cj.Iuliana VOICU

Red. NR.Z5 ex.


3


DECIZIA

Nr.    din '*5.'^: 2009

Privind', soluționarea parțială a dosarului întocmit în baza cererii de retrocedare nr. 46 din 17.06.2004 depusă de către Uniunea Elenă din România pentru Comunitatea Elenă din Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, str. Aristide Karatzali nr.16, reprezentată de către domnul, Anton Hiropedi, președinte, conform împuternicirii nr.69/24.09.2009, prin care se solicită restituirea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Ecaterina Varga nr. 18(fostă C. Negri nr. 18), județul Constanța. .    .

Analizând actele depuse ta dosarul intern nr. 46/17.06.2004, aferent cererii de retrocedare, se constată că;    .    .

1.    cererea de retrocedare se încadrează în prevederile O.U.G. nr.83/1999, republicată, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, în baza următoarelor acte doveditoare:

a)    copia certificată a Actului de vânzare transcris cu nr.2837/15,09.1945 în registru de transcrieri a Tribunalului Constanța conform proces ului-verbal de autentificare nr. 2198 din 15 septembrie 1945;

b)    copia certificată a Procesului -Verbal întocmit în data de 8 noiembrie I949 de către Comitetul Provizoriu al Comunei Urbane Constanța;

c)    planul de situație a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Ecaterina Varga nr. 18, județul Constanța;

d)    adresa cu nr. R 18795/22.03.2007 emisă de către Primăria municipiului Constanța privind situația juridică și locativă a imobilului solicitat, județul Constanța;

e)    adresele cu nr. 1826/27.02.2007 și nr. 8027/08.09.2009 emise de către Regia Autonomă

„Exploatarea Domeniului Pubiic și Privat Constanța” privind situația juridică și locativă a imobilului solicitat;    .    .

f)    Sentința Civilă nr. 10409/12.06.2008 a Judecătoriei Constanța prin care s-a constatat ' faptul că solicitanta este conținuâtoarea fostei Comunități Eiine din Constanță.

2.    imobilul solicitat la retrocedare a fost proprietatea Comunității Elene Constanța la momentul •deposedării abuzive, conform actelor depuse la dosarul aferent cererii de retrocedare^

,3. imobilul respectiv, a fost preluat în mod abuziv.    .    .

4. la data soluționării cererii de retrocedare, imobilul se află în domeniul privat al municipiului Constanța și în administrarea Consiliului local âl municipiului Constanța, Regia autonomă „Exploatarea domeniului pubiic și privat Constanța” și are destinația de garaj și apartamente folosite de persoane fizice în baza. unor contracte de închiriere.    ' \

... în.temeiul art.1 alin.(1),.(3),.art.. 2 alin..(1),,(2), art. 3 din O,U.G. nr. .83/1999,.republicată, și al art..&: alin.(2) din O.U.G. nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare .    •

COMISIA SPECIALĂ DE RETROCEDARE DECIDE :.

ART.1 - Se retrocedează Comunității Elene „Elpis" Constanța imobilul,.compus din

-    teren în suprafață de 199 mp. și partea din imobilul, construcție, situat-în municipiul Constanța, str. Ecaterina Varga nr. 18(fostă C. Negri nr. 18), județul Constanța, identificat

• conform Planului de situație care face. parte.' integrantă din prezenta- decizie, reprezentând 3 apartamente și un garaj, astfel: .    ■    '    .

-    apartament situat la etajul 2 în suprafață de 70,3 m.p., închiriat doamnei Heriea Elena

conform contractului de închiriere nr. 750A/22.07.2004;    .    •

-    apartament situat la etajul 2 în suprafață de 69,88 m.p., închiriat domnului Rădulescu Dumitru conform contractului de închiriere nr. 750/26.04.2004;

-    apartament situat la mansardă în suprafață de 64, 92 m.p., spațiu liber;

-    garaj în suprafață de 15,66 m.p.•    . .

ART.2 - Predarea efectivă a imobilului se va face prin protocol de predare-primire între deținătorul actual și titularul retrocedării. Imobilului retrocedat se va evidenția în schița cadastrală întocmită de către cele două părți.

ART. 3 - Titularul dreptului de proprietate îi revine obligația de a respecta prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile de locuințe, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 241/2001.    :    .

ART.4- Prezenta Decizie face dovada proprietății asupra imobilului și constituie titlu executoriu după îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară.

ART.5 - îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară, prevăzute de lege, cad în sarcina beneficiarului retrocedării.'    .

ART.6 — Prezenta Decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare ia instanța do contencios administrativ în a cărei circumscripție teritorială se află imobilul solicitat la retrocedare.

ART.7 - Prezenta Decizie a fost redactată în patru exemplare dintre care un exemplar a fost comunicat solicitantului și unul deținătorului actual.

București,    .    .

Data:

COMISIA SPECIALA DE RETROCEDAREAvizat:

Director Daniel

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 20 LA H.C.L.M. NR. 127/2010

_

Privind radierea imobilului situat în B-dul Tornis nr. 107 si str. Decebal nr. 32A

Din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005


Imobilul compus din teren in suprafață de 627 mp din acte (635,78 mp din măsurători) și construcție, cu excepția locuinței vândute și a terenului aferent acesteia.    .

-    Parte administrare R.A.E.D.P.P. și parte administrare RADET

-    nr. inventar - 11674 RAEDPP

-    valoare inventar - 16,00 lei + 9,00 lei RAEDPP

-    Dispoziția nr. 4667 / 2007 privind restituirea în natură în baza Legii nr. 10

/ 2001

-    protocol predare - primire nr. 10043 / 2007

-    proces verbal de punere în posesie nr. 19385 / 2010

Se va comunica către Shake Balian prin mandatar Bejenaru Andrei -Mihai domiciliat în municipiul București, Șoseua lancului nr. 21, bl. 106A. ap. 79, sector 2.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

c0NSTAN7>j RO MANIA

Județul Constanta Primăria Municipiului Constanta DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL CADASTRU

Nr. / 3 <2-8%    / /Z • o/, Zo of

PROCES VERBAL de predare - primire

încheiat astăzi fao/'Zocff.

Subsemnați i:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA reprezentata prin :

Drd. Ing. Daniela Ramona Dospi nescu- Director Executiv Patrimoniu Cj. Andrei Sozanski- Serviciul Juridic

Ing. Nicoleta Florescu-Sef Serviciul Cadastru tng. Raluca Bucovala-Servjciul Cadastru Niculina Rizea -Referent Serviciul Cadastru si

S1IAKE BALIAN, cetatean argentinian naturalizat, reprezentat prin mandatar Bejanaru Andrei Mihai, conform procurii tradusa si legalizata la B.N.P. Gbizdavat-Vorovenci Ana-Carina sub nr. 1,866 1/15.10.2007, domiciliat în Municipiul București, Șoseaua tancului nr. 21, bl. IQ6A, ap. 79, sector 2. , astazi data de mai sus, am procedat primii Ia predarea si secundul la primirea imobilului situat in municipiul Constanta. Bd. Tornis, nr. 107, str. Dcccbal nr. 32A (fosta str. Carol nr. 127, Str. Decebal nr. 26), compus din teren in suprafața iotala de 627,00 mp (lin acte, respectiv 635,78 uip din măsurători si construcții ■ aferente, cu excepția locuinței vândute către Abdisa Nejmie prin Contractul de vanzare-cumparare nf. 27670/14.11.1996 (si cu excepția terenului aferent locuinței vândute), precum si cu excepția construcției executate in baza Autorizației de construire nr. 2272/2003 si a terenului aferent acesteia, impreuna cu respectarea servitutii de trecere in favoarea proprietarilor menționați mai sus, conform Dispoziției Primarului Municipiului Constanta nr. 4667/06.09 2007. a Protocolului nr. 10043/23.10.2007 incheiat cu RAEDPP Constanta s» a Protocolului de predaTe-primne nr. 1048/20.12.2007 incheiat cu R.A.D.E.T. Constanta

Terenul se identifica conform planului de situație anexa la Dispoziția Primaniliii Mun. Constanta nr. 4667/06.09.2007.

Prezentul proces verbal a fost incheiat in trei exemplare, astfel :

-unul la Serviciul Cadastru;

-unul la Serviciul Juridic;

-unul la proprietar

AM PRIMIT:

SilAKE BALIAN prin mandatar

Bejenaru AndreiMihai reprezentat prin

Av. Florina Sandolache, conform împuternicirii avocațiale

Nr. 397427/20.12.2007DIRECTOR EXECUȚI

Ing. Daniela^Ramo SERVICIU


Ing. Nicoleta FLORESCU'


Red. R.B./ 3ex


SERVICIUL CADASTRU.

■«

,a


Komania    .

Județul Constanta Fiimajia Municipiului Constanta PRIMAR

DISPOZIȚIA NK. t

pentru restituirea parțiala in natura a imobilului situat in Constanta, B-dul Fomis nr.107, str.Decebal nr J2A (fosta str.Carol nr.127, Dcccbal

precum si propunerea privind acordarea de despăgubiri in condițiile legii speciale privind regimul stabilirii si plătii despăgubirilor aferente imobile te» preluate tn mod abuziv

RADU ȘTEFAN MAZARE,

PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANTA

Având in vedere .

i Noiitic.area iurefiistrâtit In Pr........\ 11 i .->.••• >i •• •    CiinntAritn «ui»

" I •î.C5.20Giîu«.c*t^,i5J7. teșjBțuvii donai in t >/u» prin cur* nota aoafee Baiiaa. ppn

proGunst dl. Beienat i AiidrcLMiltai dt........hat in Fttt.....    ? •..    .

.    UI I    A . - 70 1 . I ...    - .    . IA > ■    ............. •    ■    , .    .

. tiîbne de ivmsTțniroflrț t’lkițn restituirea in nawra/despttgubiri u ecfiîv&letți imobilului sițuut in Consțtuita, Bd. fotuls m.lti/ fost str.Carol ni 137 colt ; ~trDecebal-loî II, careu! ZA (compus din teren in suprafața de 627 mp u ■" nustruclie).

2 Referatul i r 1164Ș4/30.08.2y()7 al CC

I eyn


■    .    ■    ■    ■    J ■    '

In temeiul prevederilor art.68 alin.l din Legea nr.215/200l privind administrația publica locala (republicata), a prevederilor ari 2 alin.l lit. a coroborat cu art.3 alin. 1 Ift.a, art 4. alin 2, art.13 alin.l , art.15 art.10 alin.10, art.11 alin.8. art.20 alin.2 si ait.48 a!in.2 din legea nr. 10/2001 (facand parte din categoria “ imobile preluate de stat cu titlu valabil) coroborate Cu art.48.2 art.13.1 si art.15 din Normele metodologice de aplicare unitara a Legii nr.10/2001 si cu Q.U.G 8/2004 precum si cu art.16 alin 2 titlului VII din legea nr. 247/2005 pri vind regimul stabilirii plătii despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv,

DISPUNE:

Art.1. Restituirea in natura (in conformitate cu Planul de situație nr.50588/18.04.2007) către d-na Shake Balian-cetatean argentinian naturalizat- (prin procurist Bejenaru Andrei-Mihai- domiciliat in București, Sector 2, Sos. lancului nr.21, bl. 106 A, ap.79, avand procura'nr.DAA 03818316/17.03.2006-original) a imobilului (teren in suprafața totala de 627 mp din acte , respectiv 635.7S mp din măsurători si construcții aferente) situat in Constanta, B-duTTomis nr.107, str.Decebal nr.32A (fosta str.Carol nr.127, Decebal nr.26), cu excepția locuinței vândute către Abdisa Nejmie (in prezent decedata, avand ca moștenitoare pe numita Abdisa Abdisa), prin contractul de vanzare-cumparare

nr.27670/14. J1.1996 (sl cu excepția terenului aferent locuinței vândute), precum si cu excepția construcției executate in baza Autorizației de construire nr.2272/2003 si a

terenului aferent acesteia.

krt.l. Imobilul ce se restituie este grevat de servitutea de trecere in favoarea proprietarilor (moștenitorilor) imobilului instrainat prin vanzare conform contractului nr.2/O/O/I4.j 1.200?, precum si a imobilului construit in baza Autorizației de construire nr.2272/20030 (respectiv a numitei Abdîsa Abdisa).

adiacente, .?/ inctinlare.ii dosarului către Secretariatul C-nmisie» Centrale rw<m stnhili


ArL3. Propunem acordarea de despăgubiri in condițiile Titlului vil din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietății si justiției, precum si unele masuri despăgubirilor pentru imobilul /locuința) notificat si imposibil de restituit in natura situat aciuai in str.Deceba't nr. f iA, ce tace obiectul contractului de vanzare-cumparare ru'.27670/14.11.2007 (titular: Abdisa Neimie , in prezent decedata, a vând ea moștenitoare pe numita Abdisa Abdisa ) si pentru terenul uferem locuinței, precum si peniru construcția executata in baza Autorizației de construire nr.2272/2003 (obtinuta de numita Abdisa A bdisa) si terenul aferent acesteia.

Art.4. Pentru contractele de închiriere încheiate cu RAEDPP Constanta sunt aplicabile prevederile art.13 alin.l si art. 15 din Legea nr. 10/2001 (republicata si actualizata) privind protecția chiriașilor, coroborat cu art.13.1 si arLl5 din Normele metodologice de aplicare unitara a Legii nr.10/2001 si cu prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.8/2004 privind protecția chiriașilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinația de locuințe.

Arf.5. Se vor respecta prevederile ari 48 alin.2 din Legea 10/2001 coroborat cu art.48 din Normele metodologice de aplicare unitara a Legii nr.10/2001, privind obligația de-

Art.8. Prezenta dispoziție face dovada proprietății persoaneloi iirdieptaiiic asupi\, imobilului restituit in natura, are forță probanta a unui înscris autentic si constituie litiu executoriu pentru punerea in posesie, după îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliara.

Dispoziția trebuie pusa in executare in termen de 3 ani de la data primirii ei de către persoana indreptatita.

Art.9. Prezenta dispoziție poate fi atacata in termen de 30 de zile de la comunicare la Secția Civila a Tribunalului Constanta.

Art. 10, Primăria Municipiului Constanta si RAEDPP Constanta vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

Art.lL Prezenta dispoziție va fi comunicata de către Compartimentul Arhiva (in

conformitate cu prevederile art.25 aljn.3 din Legea nr.10/2001, modificata si

actualizata): Serviciului Juridic, Direcției Patrimoniu, R.A.E.D.P.P. Constanta,

Instituției Prefectului Județului Constanta, Secretariatului Comisiei Centrale pentru

Stabilirea Despăgubirilor din București, Calea Floreasca nr.202, Sector 1 si persoanei

interesate.    py

// ..........

RADU ȘTEFAN MAZARE

/

CONSTANTA


Data jCT1AE £CVf-


Romania


Județul Constanta

Primăria Municipiului Constanta

COMISIA LOCALA DE APLICARE A LEGII NR.10/2001

NR. II 6484/30.08.2007

REFERAT

Privind fundamentarea Dispoziției Primarului ^Municipiului Constanta pentru restituirea parțiala in natura a imobilului situat in Constanta, B-dul Tomis nr.107, str.Decebal nr.32A (fosta str.Carol nr.127, Decebal nr.26) precum si

propunerea privind acordarea de despăgubiri in condițiile legii speciale privind regimul stabilirii si plătii despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv

DOSAR NR.1370: înregistrat la Primăria Municipiului Constanta sul. nr.109319/14.08.2001:

Ni»I I ll akh ■ formulata conform nrr 71 Om i,wkh nr m/zuiii urm Hn«m ' t-i .!• • .1 'ihic'jiiiir? < ‘vijli’ni \iirei si 11>țeviv!i ala ' *' ' x    i::: ’;511;

PERSOANE ÎNDREPTĂȚITE: Shakc Babau ■-><âtcan arncmiiiian naturalizai ni calitate dc moștenitoare, prin procunst Bejenaru Andrei-Mihni (posesor al ( l. seria

rir.JSÎÎSL CNP *7012034245Î3\ domiciliat in Bucure:.'»!. Sector 2, Sos lartcoluj i bl 106 A ap 79 (in baza procurii nr.DAA Q381&316/i 7.03.2006 uiigîti u

SOLICITA: Restituirea in natura/despagubiri in echivalent a imobiiuiui situat iii Constanta, Bd. Tomis nr,107-fost str.Carol nr. 137 colt cu str.Decebal-iot 11, careul ZA (compus din teren iu suprafața de 627 mp si construcție);

STAREA DE FAPT: Imobilul situat in Constanta str.Carol nr.137 colt cu str.Decebai (formând lotul nr.il , careul ZA), compus din teren in suprafața de 627 mp , împreuna cu construcțiile aferente (respectiv doua corpuri de casa- unu) avand 6 camere, iar celalalt , dinspre str. Caro! -2 prăvălii la parter si 4 camere si dependințe la etaj si o aripa , ocupata de o bucătărie) a fost dobândit in proprietate de d-na Eugenia Zelvian prin actul de van zare-cumpărare autentificat sub nr. 2095/28.06.1928 si transcris sub nr.2033/1928 de fostul Tribunal C-ta (in copie legalizata sub nr.1556/2001 de Notar Public Banu Claudia din Rm. Valcea).

Din certificatul de calitate de moștenitor nr.36/ 2003 emis la Biroul Notarului Public Cristina Budei (depus in original)- reiese ca dc pe urma defunctilor Zelveian Eugenia (născută Venedikian Eugenia), Agopian Arden (născută Venedikian Arden), Agopian Araxi (căsătorită Balian Araxi) , Balian Jose si Hagopian Garabed Garbis , au ramas următorii moștenitori :

I. Agopian Arden (Venedikian Arden) , m calitate de sora, cu o cota de 1/1 din masa succesorala-de pe urma defunctei Zelveian Eugenia (născută Venedikian

Eugenia);

II, Agopian Araxi (călătorită’Balian Araxi), in calitate de fiica, cu o cota de fo si Hagopian Garabed Garbis, in calitate de fiu, cu o cota de 'A din masa succesorala -de pe urma defunctei Agopian Arden (născută Venedikian Arden) ;

UI. Balian Jose , in calitate de sot, cu o cota de A din masa succesorala si Balian Shake, in calitate de fiica , cu o cota de % din masa succesorala , de pe urma defunctei Agopian Araxi (căsătorită Balian Araxi) ;

IV. Balian Shake, in calitate de fiica , cu o cota de i/'l din masa succesorala . de pe urma defunctului Balian Jose ;

V Balian Shake , in calitate de unica moștenitoare -nepoata de sora predecedata -cu n cota deldin masa succesorala de pe urma defunctului Hagopian Garabed

Garbis.

Din declarația de notorietate (avand incheierea de legalizare de copie nr.646/2003 din cadrul Biroului Notarului Public Cristina Dudei) rezulta ca Garabet Garbis Hagopian . fiul lu i Kamik si al Ardem , era cunoscuta si sub numele de Garabed Garbis Hagopian . Garapet Garbis Hagopian, Garabet Garbis Agopian, Garabed Garbis Agopian, Garapet Garbis Agopian. Garabet Garbis Agopyan, Garabed Garbis Agopyan, Garapet Garbis Agopyan (se refera la una si aceeași persoana).

Din declarația de notorietate (avand incheierea de legalizare de copie nr 632/2003 <iin    Hirtuiim Noismlui Public Cristina Budei) rezulta ca Eugenia Aefoeîan (tost**

Venedikian '• . fiica lui Arlim si a fursi, a decedat ulterior soiului. (ara i ’    din

din cadrul Biroului Notarului Public Cristina Budei) rezulta ca Ardem Hagopian (fosta Venedikian) , fiica lui Artim si a Tursi, este una si aceeași persoana cu Aftemis

Hagopian, cu Ardemis Hagopian, cu Ardem Agopian. cu Artenfis Agopian, cu Ardemis Agopian, eu Ardem Agopyan. cu cu Artemis Agopyan si cu Ardemis Agopyan.

Din declarația de notorietate (avand incheierea de legalizare de copie nr.631/2003 din cadrul Biroului Notarului Public Cristina Budei) rezulta ca Shake Balian (fosta Djordjalian) este una si aceeași persoana cu Sake Balian si cu Sake Balian.

Din declarația pe proprie răspundere, autentificata sub nr.488/2002 in cadrul Ambasadei României de la Buenos Aires (avand incheierea de legalizare de copie nr.647/2003 din cadrul Biroului Notarului Public Cristina Budei) rezulta ca Shake Balian -fiica lui Balian Ioseph si a Balian Araxi nu a încasat (precum nici autorii mai sus menționați) de la statul roman sau de la alta persoana juridica romana vreo despăgubire pentru imobilele ce le-au aparținut acestora pe teritoriul României si care au trecut in mod abuziv in proprietatea statului. Aceeași declarație o da Sake Balian si in ce privește proprietățile ce provin de la autorii sai: Agopian Arem (născută Venedikian), Zelveian Eugenia (născută Venedikian) si Agopian Garbis Garabed, si anume ca nu au beneficiat de vreo măsură reparatorie prin despăgubiri bănești, in baza unui acord internațional, in urma preluării abuzive de către statul roman a imobilelor ce le-au aparținut autorilor sai.

Din declarația pe proprie răspundere a d-nei Baban Shake (autentificata sub nr.2734/2007 in cadrul Biroului Notarilor Publici asociati Melania Popa, Magdalena Ivanica si Simona-Diana Tesu din București) rezulta ca nici d-na Baban Shake, nici autorul sau nu au pnmit despăgubiri de nici un tel cu retenre la imobilul ce tace obiectul notificării prezente, precum si faptul ca , in cazul in care se va dovedi ca au incasat despăgubiri -le vor restitui.

Din Procura autentificata sub nr.DAA03818317 de către notarul argentinian Gustavo ramau RuiiansKy ttradusa ue d-na Duca Nicoleta, traducător autorizat a cărei semnătură a lost legalizata sub nr. 10256/2007 de notar ptibiic Melania Popa din București) rezulta ca d-na Ralian Shake este cetatean argentinian naturalizat.

Urmarea adreselor nr.R42042/28.03.2007 si nr.Rl6787/19.04.2005 a Direcției Patrimoniu rezulta faptul ca, in conformitate cu Plănui cadastral al mun. C-ta din 19361938. careul x E8 », scara 1 :500, actualul imobil din Bd. Tonus nr.107, facea parte din proprietatea ce se regăsește menționata in Registrul de proprietăți voi.II, astfel :

-pag.293,

nr.crt.2928,

-careul nou 420/A,a -Lotul vechi 11,

-..ti <. and ni 127 Di.vcbiil u.r 26 numele posesorului : Se veri an.

l »• »


■ inf'HlIlIi Itnri III :<■    • I.ISI ll'ciiil ' i'p.nni'l’.ilp > iii. rr 11    ■    •

1    I

Pt-i D i.-i ’V -î/09    * a/.p ■ nuinelt Garbr Âe r

PAI DPP nr. /394/24.07.2002 atașata la notificare, tn conformitate ca Planul cadastral a! mur G

» J”


••    : 5(10 imobiiiiMe :fia :n cvartalul 3.38    ■

■ •Ulei m&ltiviiaic    : OUHUlUI UMUOlI . .    *

declarativ si menționează următoarele:

Bd. Tomis nr.107 Deținători -teren-Primarie ;

-construcții : ICRAL, nr. corp : 1 ...8 ; RADET-Regia Autonoma de Distribuire a Energiei Termice ;

Proprietar: Primărie

Imobilul (teren) a fost identificat astfel :

-parte constituie domeniu privat al Mun. C-ta , coiuoihj IîCLM nr.420/2001, urinând a fi inventariat conform Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;

-parte (suprafața de 320,07 mp) constituie domeniu privat al Mun. C-ta, conform HCLM nr. 147/2002, Anexa 1, poziția 12-sediuLRADET, C-ta ;

-parte (suprafața de 40,00 mp) ramasa in administrarea RAEDPP C-ta.

In inventarul bunurilor apartinand domeniului privat al'MunrC-ta, coiifonnHCLM nr.296/24.07.2001, Anexa 3, poz.792 la adresa Bd. Tomis nr.107 A apare imobilul cu nr. de inventar 11674, iar la poz. 791, Ja adresa bd.Tomis nr,107B apare imobilul cu nr.de inventar 11673.

Prin adresa nr.29185/2005 conex cu adresa nr.61388/10.05.2007 a RAEDPP C-ta ni se comunica situația locativa a imobilului ce face obiectul revendicării (conform Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate anexat), astfel :

-Corpul A (CI) , compu^din parter, a fost transferat integral -prin HCLM nr. 126/30.03.2001- in administrarea RADET C-îa;

-Din Corpul B (C2) compus din P+l a fost transferat etajul in administrarea RADET C-ta (urmarea HCLM nr. 126/30.03.2001) , iar parterul (constituit din doua spatii cu alta destinație decât aceea de locuința , cu acces din B-dul Tomis) a ramas in administrarea RAEDPP c-ta;

-Corpurile C3 si C4 (locuințe)- au fost vândute in baza Legii nr.l 12/1995 prin contractul de vanzare cumpărare nr.27670/14.11.1996 numitei Abdisa Neimie/decedata moștenitorul acesteia Abdisa Abdisa avand contract de închiriere (nr.7942/05.11.2004) pe cnrte/terep in suprafața de 40 mp/cota indiviza ramasa in administrarea RAEDPP C ta. Corpul de clădire ce a făcut obiectul contractului de vanzare nr.27670/14.11.1996 (in baza Legii nr.l 12/1995), figurează in prezent la adresa stradala Decebal nr.32A (fosta str.Tomis nr.l07), conform aprobării adresei primăriei Mun. C-ta nr.l2204/07.02.2002 Terenul aferent locuinței in suprafața de 55,30 mp, i s-a atribuit cumpărătorului (Abdisa Nejmie) in folosința pe durata existentei construcției.

Abdisa Abdisa , in calitate de proprietar al corpului de clădire C3, a extins locuința cu o baie si o bucătărie (in spațiul existent-asa cum e menționat iu Autorizația de construire nr.2272/2003 de la Primăria Mun. C-ta ■ t urmare a Cerlificâtului de ‘ îrhnniSrP ttr ^X-’X/^I) OS .’IHH r|p Ir» Prtmariq MlîP C

I a adresa din B-dul Tomis nr.l 07 figurează eu contract de LnciiiiL

rtT* 2 S A j A > ! I L > ' i fi '    • .. 1. .1:I ..    » L-    » , • • <    ' j    ,    '

lupte


i    • » u O i •"1 g 11» i • ' • • i > f k l • ■ • <    ■ !

suprafața de 59,9 mp, in cota de ' i,

< »,•» ’ 1 • » •    -    . VoidUII

■ --n •


idiUonai


■" 1O22> i 5.02.200? Lrloande Ion SaD respectiv bircu/sediu. avand e.....prâiwa de 3

mp , ui cota de >_•.

Prin adresa nr.57332/03.05.2005 a Serviciului Public de Impozite si Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local ni se comunica următoarele date, respectiv :

-in Registrul matricol manual din perioada 1942-1950, la matricola 38, ia adresa din C-ta , str.Carol nr.127, figurează Eugenia Zelvian cu imobil -constructie-Nationalizat la 20 aprilie 1950.

In Registrul matricol manual din perioada 1952-1954, Ia matricola 41, la adresa din C-ta, Bd. I.V. Stalin nr. 107. figurează Locativa. Suprafața teren=120,00 mp.

In Registrul matricol manual din perioada 1955-1957, la matricola 600, la adresa din C-ta, Bd. LV. Stalin nr.l 07, figurează Locativa.

în Registrul matricol manual din perioada 1958-1961, la matricola 978, la adresa din C-ta, Bd. I.V. Stalin nr. 107, figurează Locativa.

In Registrul matricol manual din perioada 1966-1982, la matricola 1004. la adresa din C-ta, Bd. Tomis nr. 107, figurează I.L.L.

In baza de date persoane fizice , la adresa din C-ta, B~dul Tomis nr.l 07 nu figurează înregistrați proprietari. Nu figurează adresa B-dul Tomis nr.l07A si 107B.

La adresa din C-ta str.Decebal nr.32A (fost B-dul Tomis nr.l07), figurează Abdisa Abdisa, cu imobil dobândit la data de 16.12.2002, in baza Certificatului de moștenitor nr.l 10, de pe urma defunctei Abdisa Nejmie, care dobândise imobilul in baza contractului de vanzare-cumparare nr.27670/1996 de la RAEDPP si in baza Autorizației de construire m.2272/06.08.2003, a Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.58/31.01.2007. Imobilul avand suprafața utila de 94,44 mp, anexa cărămidă in

* ■ ■

suprafața de 17,05 mp si teren în folosința in suprafața de 55,30 mp, conform măsurătorilor cadastrale.

Imobilul din B-dul Tomis nr.107 (fost IV Stalin) a fost preluat in proprietatea statului roman conform H.C.M. nr. 1901/1959, in baza Deciziei 244/09.03.1960, pe numele Garbis Agopian (conform adresei RAEDPP inregistrata la Prim. Mun. C-ta cu nr.103143/2005.

Din adresa nr.50588/18.04.2007 (si a Planului de situație anexat) a Serviciului cadastru reiese, pentru imobilul situat in C-ta B-dul. Tomis nr.107 (ce face obiectul notificării nrxrl.2137), conform măsurătorilor efectuate in teren, suprafața totala de 6AȘ.7S mp, din care :

•    Suprafața spațiu verde (1)=71,57 mp ;

•    Suprafața alee acces (2)=70,17 mp ;

•    Suprafața spațiu verde (3)=7,75 mp ;

•    Suprafața spațiu verde (4)=10,42 mp ;

•    Suprafața scara (5)=3,35 mp ;

« Suprafața construita (6)=7,62 mp ;

» Suprafața construita (7)-.150,67 mp ,

» Suprafața construita (8)=Q4,43 mp '

-    Stipulata scara iV:    06 lup'

• i.pulata vini. coiisliac111 ț ni.    mu .

•    Suprafața construita 111WR, 11 mp

« Suprafața curți construcții (l2)--i 2 17,

«    SiprHfblti x, >i, .i ! 1 7V 1 iv •

bij.ii albia c‘iH,,linila 111. ist i» / mț' .

•    pupi a fata coi isii uita D V mp . •

» Suprafața trotuar (16)=4,15 mp ;

-    Suprafața garaj (17)=1,88 mp.

ÎNCADRAREA JURIDICA CONFORM LEGII NR 10/2001:

imobilul se incadreaza laart.2 alin.l lit. a , art.3 alin.l lit.a, art 4. alin 2, art.13 alin.l, art.15 , ari.10 alin.10, art.ll alin.8, art. 20 alin.2 si art.48 alin.2 din legea nr. 10/2001 (facand parte din categoria “ imobile preluate de stat cu titlu valabil), coroborate cu art.48.2 , art.13.1 si art.15 din Normele metodologice dc aplicare unitara a Legii nr.10/2001 si cu O.U.G. 8/2004 precum si cu art.16 alin 2 titlului VII din legea nr. 247/2005 privind regimul stabilirii plătii despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv.

MOD DE SOLUȚIONARE: Având in vedere cererea petentei , precum si a faptului ca imobilul poate fi restituit parțial in natura,

PROPUNEM:

1. Restituirea in natura (in conformitate cu Planul de situație nr.50588/18.04.2007) către d-na Shake Balian-cQtatean argentinian naturalizat- (prin procurist Bejenaru Andrei-Mihai- domiciliat in București, Sector 2, Sos. Iancului nr.21, bl.106 A, ap.79, avand procura nr.DAA 03818316/17.03,2006-originaI) a imobilului (teren in suprafața totala de 627 mp din acte , respectiv 635,78 mp din măsurători si construcții aferente) situat in Constanta, B-dul Tomis nr.107, str.Decebal nr.32A (fosta str.Carol nr.127,

Decebatl tir. 26)., cu excepția locuimei vândute către Abdisa Nejmie (in prezent decedata, avand ca moștenitoare pe numita'Abdisa Abdisaf prin contractul de vanzare-cumparare

nr.27670/14.11.1996 (si cu excepția terenului aferent locuinței vândute), precum si cu excepția construcției executate in baza Autorizației de construire nr.2272/2003 si a

terenului aferent acesteia.

2.    Imobilul ce se restituie este grevat de servitutea de trecere in favoarea proprietarilor (moștenitorilor) imobilului instrainat prin vanzare conform contractului nr.2 ?C> 70/14.11.200 A precum si a imobilului construit in baza Autorizației de construire nr.2272/2003 (respectiv a numitei Abdisa Abdisa):

3.    Propunem acordarea dc despăgubiri in condițiile Titlului VII din Legea ni .24772005 privind reforma in domeniile proprietarii si justiției, precum si unele masuri adiacente si înaintarea dosarului către Secretariatul Comisiei Centrale pentru stabilirea despăgubirilor, pentru imobilul (locuința) notificat si imposibil de restituit in natura, situat actual in str.Decebal nr.32A, ce face obiectul contractului de vanzare- cumpăr are nr.27670/14.11.2007 (titular : Abdisa Nejmie , in prezent decedata, avand ca moștenitoare pe numita Abdisa Abdisa ) si pentru terenul aferent locuinței, precum si pentru construcția executata in baza Autorizației de construire nr.2272/2003 (obținută de numita Abdisa Abdisa) si terenul aferent acesteia^

4.    Pejilru utîutracLeie de un-inriere incheiate cu îriÂbîJriî’ Constanta sunt aplicabil*; picvedcidc ai'i.i ? aim ■ c ,-trt 15 Hm i >u iiiz/udi • r<»n«pM»C'i»G. -y'îuuhxaî:.:: nrivind protecția ehbissifot ..,»roborat • u ăft 15 I și an 15 din Normele metodologieedc aplicare unitara a I. egn nr. IU/2001 si cu prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr 8/2.004 privind nroiacjm dur,șeilor tu riabibrea chiriei peni ia sputnic lec’inatia dc locuințe.

. *    ......■    rfoțb mui-i. oui i.egea i y/ zou • uiwimj ..    .    . d

Normele metodologice de aplicare unitara a l.egii nr. 10/2001, privind obligația de restituire către chiriași a despăgubirilor cuvenite potrivit legii, ce cad in sarcina persoanei îndrept aii te

6. Se vor respecta prevederile art.2 din OUG nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr.l 0/2001 , in conformitate cu care persoana indreptatita la restituirea terenului in natura va o investita cu un drept de folosința special care -: conferă drepturile si obligațiile conferite de lege, cu excepția dreptului de dispoziție.

MEMBRII COMISIEI:

-NICUSOR CONSTANTINESCU

V//V-RAMONA-DANIELA DQSPINESCU

27

-ION MARICA


-CONSTANTIN RACE


-CHIRCA ALINA NO

R.A.”EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT” CONSTANȚA

SERVICIUL JURIDIC

NR.

}

PROTOCOL

de predare primire pentru restituirea parțiala a imobilului situat in Constanta, b-dul Tomis nr.107, str. Decebal nr32A

(fosta Carol nr.127, Decebal nr.26)

R.A.Exploata rea Domeniului Public și Privat Constanța cu sediul în b-dul 1 Mai nr. 21, bl. H. 18, parter, reprezentanta prin Director General Radu Babus și Director Economic Carmen Lăcrămiora Bobe

ȘI

Shake Balian, cetatean argentinian naturalizat, prin procurist Bejenaru Andrei Mihai cu domiciliul in București, Sos lancului nr.21, bl.lO6A, sc.B, et.8 ap.79, sector 2, posesorul CI seria RX, nr.351151, in conformitate cu procura autentificata nr. 18660/15.10.2007, avand in vedere:

Dispoziția de Primar al Municipiului Constanta m-4667/06.09.2007;

A intervenit prezentul PROTOCOL, prin care s-au stabilit următoarele :

Artl. R.A.E.D.P.P. C-ta restituie imobilul (teren in suprafața totala de 627 mp din acte, respectiv 635,78 mp din măsurători si construcții aferente) situat in Constanta, b-dul Tomis nr.107, str. Decebal nr.32A (fosta str.Carol nr.127, Decebal nr.26), cu excepția locuinței vândute către Abdisa Nejmie (in prezent decedata, avand

moștenitoare pe numita Abdisa Abdisa), prin contractul de vanzare

cumpărare nr.27670/14.11.1996 (si cu excepția terenului aferent

locuinței vândute), precum si cu excepția construcției executate in

baza Autorizației de construire nr.2272/2003 si a terenului aferent

acesteia.

Imobilul ce se restituie este grevat de servitutea de trecere in favoarea proprietarilor (moștenitorilor) imobilului instrainat prin vanzare conform contractului nr.27670/14.11.2007, precum si a imobilului construit in baza Autorizației de construire nr.2272/20030 (respectiv a numitei Abdisa Abdisa).

Imobilul situat in Constanta, b-dul Tomis nr.107, str. Decebal nr.32A (fosta Carol nr.127, Decebal nr.26), este ocupat astfel:

LOCUINȚE:

Str. Decebal nr.32A

Abdisa Nejmie/decedat- cu contract de vanzare-cumparare nr.27670/14.11.1996;

S.A.D.-uri B-dul Tomis nr.107

Asociația de lupta impotriva drogurilor-pe o suprafața de mp, CU contract de închiriere nr.3564A/21.02.2005, valabil pana la 31.12.2007;

Floander Ion- pe o suprafața de 33,6 mp, cu contract de inchiriere nr.3564B/05.04.2005, valabil pana la 31.12.2007.

In evidenta contabila, imobilul situat in Constanta, b-dul Tomis nr.107, str. Decebal nr.32A , (fosta Carol nr.127, Decebal nr.26) se afla înregistrat la numărul de inventar 11674 si valorile de inventar 16,00 RON, 9,00 RON.

Se predau contractele de inchiriere si fișa tehnica a clădirii.

Art. 2. începând cu data predării imobilului prin prezentul PROTOCOL, se sistează chiria și se înștiințează chiriașii.

Art. 3. Proprietarul are obligația respectării prevederilor art. 13 și art. 15 din Legea nr. 10 / 2001, cu privire la protecția chiriașilor.

Art. 4. Punerea în posesie a terenului se va efectua de către Direcția Patrimoniu - Serviciul Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului.

Art 5. Proprietarii nu vor avea în viitor nici o pretenție cu privire la imobil, din partea R.A.E.D.P.P.Constanța.

R.A.E.D.P.P.CONSTANȚA    PROPRIETARI


Shake Balian prin procurist

Bejenaru Andrei Mihai J

întocmit

Referent Mirela Apostol