Hotărârea nr. 126/2010

'HO T A.RA R E PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCLM NR.20/2010 PRIVIND ALIPIREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA

<2

cONSTAA/r^ ROMANIA 6 țltiț 8 JUDEȚUL CONSTANTA *    MUNICIPIUL CONSTANTA

»g<ii


CONSILIUL LOCAL

H ’bf.-Ai** 'P' V" -W

HOTĂRÂRE

Privind îndreptarea erorii materiale din HCLM nr.20/2010 privind alipirea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanța, in

vederea înscrierii in Cartea Funciară

Consiliul Local al Municipiului Constanța. întrunit in ședința ordinară din data de 16.07.2010    ,

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre nr.87532/29.06.2010, Raportul Comisiei 2-Urbanism, Comisiei 5- juridică, si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr.87529/29.06.2010;

Având in vedere încheierile Biroului de Carte Funciara nr. 10863/2010. nr. 10860/2010, nr. 10856/2010, nr. 10854/2010, nr. 10851/2010, Contractul de Concesiune nr.38133/15.06.2000. HCLM nr.20/2010 si încheierea de respingere nr.30540/2010 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta;

Văzând dispozițiile Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară si Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul si modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii in Cartea Funciară.

In temeiul prevederilor art. ^6, alin 2'; rît ,‘c”, alin 5, lit. „c” si art. 115, alin 1, lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 a administrației’publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba indreptarea erorii materiale cuprinse in HCLM nr.20/2010 privind alipirea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanta, in vederea inscrierii in Cartea Funciara in sensul ca in loc de:

"Se aproba alipirea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanta, in vederea inscrierii in Cartea Funciara, conform anexei si planului ce fac parte integranta din prezenta hotarare" se va citi corect:

"Se aproba alipirea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanta, in vederea inscrierii in Cartea Funciara, conform prezentei anexe si planului ce fac parte integranta din prezenta hotarare".

Art. 2- Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu. Direcției Financiare. Direcției Urbanism si S.P.I.T. Constanța. O.C.P.I. Constanta, tuturor persoanelor interesate in vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, ’    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR.

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA,

NR-126/16.07.2010ANEXA LA H.C.L.M. NR..1.2.^/^ 07.. 2010

TEREN POLIGON 18,19, 20, 21, 22

Nr.

crt.

Nr.

poligon

Adresa

Carte

Funciara

Nr. cad. poligon

inițial

Suprafața

mp/poligon

inițial

Nr cad. poligon

actualizat

Surafata mp/ poligon

actualizat

Nr. cadastral poligon după

alipire

Suprafața mp/poligon după

alipire

1.

18

Zona

Faleza

Nord

17283

5762

11.168,52

113644

12.685

2.

19

Zona

Faleza

Nord

17280

5763

30.331,78

113799

29.269

3.

20

Zona

Faleza

Nord

17279

5764

17.902,79

113675

17.447

114012

98.182

4.

21

Zona

Faleza

Nord

17278

5765

21454,24

113640

18.901

5.

22

Zona

Faleza

Nord

17277

5766

20674,65

113839

19.880

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Inventar ecordenste


130 '5 «824Nr.

Pct,

Coordonate pct.de contur

Lungirai j laturi

X [mi

Y t»l

1

308102.97?

791713.109

25.82?

2

308123.654

791697.640

10.094

3

2CS131.423

?.? »A7

1 1

308(41.504

791632.819

13.154

5

308Î46.728

791670 747

30.473

i    6

308154.354

791641,244

17.695

I 7

308163.383

791626.022

33.028

f 8

300187.294

791603.238

30.113*

9

308212,505

791586.769

38.P94

791527.209

9.106 |

14

308129.297

791518.469

8.189

35

308122.793

791513.495

33.793

16

300090.062

791521.901

0.416

17

308084.743

791528.423

33.B61

18

308057.110

791574.655

7.803

19

308053.786

791591.715

27.128

20

308060.532

791607.993

34.323

21

308026.232

791609,246

20.696

22

308010.159

791622.284

47.709

23

307981.633

791660.526

26.458

?1

307961.891

791678.140

31.179

75

307935.753

791695.139

14.314

26

307922.046

791699.263

78.343 }

27

307844.069

791712.730

20.331

28

307830.859

791727.471

112.723

29

307720.157

791748.721

61.263

30

307659.992

791760.270

44.103 1

31

307623.091

791784.424

21.070

3?

307633.680

791802.640

10.603

33

307«24,200

191807.820

21.081

34

307608.050

791794.270

12.500

35

307597.340

791801.280

10.694

36

307586.940

751803.770

9.172

37

307578.570

791807.520

11.840

38

307567,890

791812.630

12.604

39

3075551385

791314.237

23.192

40

307562.163

791836.418

106.607

41

307660.27C

791826.100

21.183

42

307689.420

791827.290

50.955

43

307734.570

791865.190

97.814

44

307800.930

791937.050

25.696

<5

307011.059

791360.665

68.057

46

307874.335

791935.608

53.830

47

307924.801

791317,035

17.330

48

307937.384

791905.095

15.340

49

307946.451

791894.473

41.472

50

307982.451

791870.726

20.894

51

307998.686

791857.574

36.167

52

30B003.«Tt

791021.725

32.470

33

308018,514

791792.950

28.454

54

308C35.145

791769.862

54.363

55

308075,014

791732.898

34.253j

S{Per iaetru) -98182.33mp P-1838.562m:


Tabel de mișcare parcelara pentru alipire imobil

Situație actuala (inainte de alipire)

Situație viitoare (după alipire)

Nr.

cad

Sup catete

6"rt

tf.. |r    .

Eteacnerea irncbiJulus

Nr.

cad.

Suprafața

(mp>

Categoria

fo^nta

Descnensa imn/MMmiii

h113644

12685

Cc

Iwn ConBanH. Zoo.    HWS. Polsm. 11

h*»oti

96182

Cc

113799

23269

Cc---

Hun Corni»* Zona Fio. NoM. MOOW ÎS

1136251

17447

Cc

Hun. ComUnta. Zona FHU Honl. Po*emU 2D

" 113610

18901

- ■ 9°

Mui>. CefHtanîa, Zor» r<*«a Mortf. FW^sjI 21