Hotărârea nr. 125/2010

HOTARARE PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARER.A.E.D.P.P. CONSTANTA ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 200 MP, LOT 2, SITUAT IN STR. STEFAN MIHAILEANU NR.44

HOTĂRÂRE

Privind retragerea dreptului de administrare R.A.E.D.P.P. Constanta asupra terenului in suprafață de 200 mp, Lot 2, situat in str. Ștefan Mihăileanu nr.44

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in ședința ordinara din data de 16-07-20 ^2009;

Luind in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre nr. 80564 / 2010, raportul Comisiei nr.2 - Urbanism, Comisiei nr. 5 -juridica, si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat cu nr. 80561 / 2010;

Având in vedere Decizia nr. 585 / 1982 a Consiliului Popular al Județului Constanța și H.C.L.M. nr. 85 / 2010 privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;

Vazand dispozițiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. "c", art. 123 alin. 1 si art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța asupra terenului în suprafață de 200 mp, Lot 2, situat in municipiul Constanța, str. Ștefan Mihăileanu nr. 44, conform planului anexă, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Serviciul comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanta, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare si S.P.l.T Constanta, in vederea aducerii la îndeplinire si spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de__consilieri din

27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA NR. 125    /    16.O7.2O1O


PLAN DE SITUAȚIE

Propunere de dezmembrare

Scara 1:200

Str Ștefan Mihaileanu nr.44

Mim Constanta jud Constanta

Lot 1: S=166mp delimitat de punctele (1,2,

Lot 2: S=200mp delimitat de punctele( 6,7,

3,4,5,6) ,8,9,10,11)i

i

i

î