Hotărârea nr. 124/2010

HOTARARE PRIVIND ALIPIREA UNOR LOTURI DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA

HOTĂRÂRE

privind alipirea unor loturi de teren situate in municipiul Constanța, in vederea înscrierii in Cartea Funciară

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședința ordinară din data de 16.07.2010

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre nr. 80104 / 2010, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Comisiei 5 - juridică, si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 78941 / 2010 ;

Văzând solicitarea depusă de R.A.E.D.P.P. Constanța înregistrată sub nr. 76721 / 2010, încheierile Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța nr. 26249, 26254 si 26258 din 2010, Autorizația de desființare nr. 17 / 2010, Certificat de Urbanism nr. 1450/2010;

Văzând anexa 1 din H.C.L.M. nr. 290 / 2009, anexele 1 și 2 din HCLM nr. 422 / 2010 privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanța și HCLM nr. 572 /2007, HCLM nr. 423 / 2009 privind transmiterea dreptului de administrare către RAEDPP ;

Văzând dispozițiile Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară si Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul si modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii in Cartea Funciară.

In temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit „c”, alin 5, lit. „c” si art. 115, alin 1, lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă alipirea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanța, str. Soveja, zona Shell - Parc Tăbăcărie, în vederea înscrierii in Cartea Funciară, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2- Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare si S.P.l.T. Constanța in vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 24

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANȚA, NR. 124/16.07.2010

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L.M. NR


124/16.07.2010


TEREN STR. SOVEJA, ZONA SHELL - PARC TĂBĂCĂRIE, CARE VA AVEA SUPRAFAȚA DE 1536 MP ȘI NR. CADASTRAL 114231

NR.

CRT

SUPRAFAȚĂ

LOT (mp)

ADRESA

SUPRAFAȚA

TOTALĂ

1.

544

Str. Soveja, Parc Tăbăcărie, zona Shell - LOT 2

Nr. cadastral 114096,

Nr. Carte Funciara 151057

544

2.

98

Str. Soveja, Parc Tăbăcărie, zona Shell - LOT 1

Nr. cadastral 114100,

Nr. Carte Funciara 150829

lot 1+2 =

642

3.

894

Str. Soveja, Parc Tăbăcărie, zona Shell

Nr. cadastral 114099,

Nr. Carte Funciara 150827

lot 1+2+3 =

1536

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

•»

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

i4ht%

544

Mun. Constanta, Str. Soveja, Parc Tabacarie, Zona Shell, Lot 2

Cartea Funciara nr.

UAT: Constanta

306942.858


r-x

r-

o

306889 406

30&SS5 4$6

A. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categorie

de

folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

544

Limitele imobilului nu sunt materializate in teren

Total

544

B. Date referitoare la construcții

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

zÂ^5

Total

z2££Lcer

TIFICAT

.măsurători si introducerea imobilului in baza de date


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereo 70    I

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi 1 laturi 1

D(i,i+1)

N [m]

E [m]

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

12

306919.344

306923.787

306929.514

306930.188

306919.320

306901.509

306900.130

306899.274

306896.700

306896.467

306940.878

306930.498

790704.142

790701.572

790684.743

790673.625

790672.725

790667.607

790671.886

790676.649

790679.702

790658.298

790672.952

790704.062

5.133

17.777

11.138

10.905

18.532

4.496

4.839

3.993

21.405

46.766

32.796

11.154

Suprafața din acte S=544.20 mp Suprafața din măsurători S=544 mpSeria B Nr. 699 Clasa

1

, S.C.TOPOCAD

SERVSJl.t.. sO

ifl' CONSTANTA

Intoc S.C. TOPOC.

Mai Tpc10-

OFICM. DE CADASTRU S> PV&KîîATt iMOfIl»W%A v-ONSIANT A i Nume S1 Prenume PĂUN LUCIAN VIRGIL funcția: CONSiLIER GR. IA

o 6 MAI 2010


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200

Nr. cadastral


A-


DU


Cartea Funciara nr.


Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

98

Mun. Constanta, Str. Soveja, Parc Tabacarie, Zona Shell, Lot 1

UAT: Constanta

.306913.673


^3

Ș

2

c


306913.673


c

o

Vi

c

o

o

c


c

75

V

>


ICc


10.01c

a

r*


305^92.2J


306802.332

A. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categorie

de

folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

1

Cc

98

t    Total

98

Limitele imobilului nu sunt materializate in teren


Mențiuni


B. Date referitoare la construcții

Cod

constr.

Suprafața construita

la sol (mp)

Valoare de impozitare

Mențiuni

Total

- //<$ rr i

TmrAT

Seria B Nr. 699 Clasa I

S.C.TOPOCAD ., SFJtVSJU.. yO. CONSTANȚA 't>-

nasuratori si introducerea imobilului in baza de date


Inventar de coordonate Sistem de proiecție Stereo 70

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

N [ml

E [m]

1

2

3

4

306907.141

306907.106

306897.145

306897.236

790704.419

790694.775

790694.463

790704.473

9.644

9.966

10.010

9.905

Suprafața din acte S=98.46 mp Suprafața din măsurători S=98 mpRecepționat,


Data,


OtlCIUl W CMiASIHU SI ri <Ui'Alt irtijULwiA tUNS IANJA Nume și Hrcnuiiu- TRUCA ILIOARA /" funcția CONSILIER GR. IA '
'îîîE5î;7 :


--<►-_

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200

Nr. cadastți

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

Mun. Constanta, Str. Soveja, Parc Tabacarie, Zona Shell

Cartea Funda

ra nr.

UAT: Constanta

A. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categorie

de

folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de

impozitare

(lei)

Mențiuni

1

Cc

8S4

Limitele imobilului nu sunt materializate ki teren

Total

894

B.pal»

referitoare la construcții

Cod

constr.

Suprafața constoțfev J

la sol (mp)^y^ c!;RTn

'Vatoaîade impozitare

icat rfzțtei)

Mențiuni

/'t    nț

Total

// -j    autor

----

ZaRR    «a Vi

—«W—---—-1


r

o

S

Oi


Sistem de proiecție Stereo 70


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lunq laturi 7

0<i,i*l)

N Im]

E Im)

1

306097.081

790687.413

7.05

2

306097.145

790694.163

9.97

3

306907.106

790694.795

9.64

4

306907.141

790704.419

12.21

5

306919-344

790704.142

5.13

6

306923.707

790701.372

17.70 .

7

306929.514

790664.743

11.14

0

3O693C.10B

790673,625

10.91

9

306919.320

790672.725

16.53

10

306901.509

790667.607

4.50

11

306900.130

790671,986

4.04

12

306899.274

790676.649

3.99

13

306096.700

790679.702

7.72

Suprafața din acte 5*894.34 m

P

mn

sr.TorocAD

SKRVSJU.. fj' CONSTANȚA


ff/.Data.


06 MAI MSuP&țr/țȚ* Tț^A ȘțMț-TțțA    -4L[P/£E

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

Tfî.23/

1536

Mun. Constanta, Str. Soveja, Parc Tabacarie, Zona Shell

Cartea Funciara nr. '

UAT: Constanta

306951.718    ____ 306981.718


306881.88S


306881.889

| Nr.

~ parcela

Categorie

de

folosința

Suprafața

(mp)

1

Cc

1536

Total

1536


Valoare de impozitare (lei)


Mențiuni


Limitele imobilului nu suni materializate in teren


Cod

constr.


Total


Inventar de coordonate Sistem de proiecție Stereo 7i

Nr.

Pct.

Coordonate pct,-de contur

L’jmtiâ.îfli c

lUffiri '

Ddi^l+l)

N (m)

£ (ntj

1

306919.319

790704.147

\Vf3t57

12

306930.601

790704.066

3^302

11

306940.882

790672.950

10

306896.467

790658.296

2lN$

9

306896.700

790679.702

7.7 ttb

13

306897.081

790687.413

7.050

14

306897.145

790694.463

10.010

17

306897.236

790704.473

9.905

16

306907.141

790704.419

12.206

Suprafața din măsurători S=1536mp